cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

modlitwy


ParafiaJezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka

wBielsku-Białej

RYCERSTWOŚW.MICHAŁA

ARCHANIOŁA

Spotkaniamodlitewne:2 wtorek miesiąca.Msza św.o godz.18

SłowoBoże – konferencja księdza

WystawienieNajświętszego Sakramentu


Animator– Walczymy z Szatanem?

Wszyscy– Któż jak Bóg


Duchuświęty przyjdż(x2)

Niechwiara zagości

Nadziejazagości

Niechmiłość zagości w nas.

ODuchu Święty,Duchu Ojca i Syna,dawco charyzmatów,

Ty,którymieszkasz w kościele i czynisz zeń świątynię,rozlej na nasniewyczerpane bogactwo Twoich darów,byśmy byli żywymi członkamiJego Ciała,które wzajemnie pomagają sobie budować świętykościół.Bądż naszym Pocieszycielem,naszym Przewodnikiem i nasząmocą i siłą w zwalczaniu zła i Szatana.Amen.

Str2

Hymn


Królujnam Chryste,zawsze i wszędzie,to nasze rycerskie hasło.Ono naszawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno.


Naprzódprzebojem młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy.Wodzem namJezus w Hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.


Pójdziemynaprzód,naprzód radośnie,podnosząc w górę swe czoła.

Przednami życie rozkwita w wiośnie;odważnie,bo Jezus woła.

Maryjo,Królowonasza, Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas.


Pozdrowienie


Bądżpozdrowiony święty Michale,najchwalebniejszy książę wojskaniebieskiego,Pan z Tobą.Błogosławiony jesteś między wszystkimichórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławionaPrzenajświętsza Trójca, Która zechciała Cię ubogadzić tylomadarami i przywilejami. Niestrudzony Opiekunie Kościoła Powszechnegooręduj za nami i przybywaj z pomocą w naszych rozlicznychpotrzebach.


ŚwiętyMichale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś Szatana wniebie, dopomóż nam zwyciężąć go na ziemi.


(śpiewx 2)

OMICHALE ARCHANIELE wuwielbieniu Boga trwasz.Pomóż zwalczyć nam Szatana.Pomóż namprzy Bogu trwać.


Odmawiamyegzorcyzm w intencji:


-wzbudzićintencje w sercu lub wypowiedzieć głośno: za siebie,współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, teściów,sąsiadów, przyjaciół, kapłanów, Kościół, Polskę, świat,rządzących, tych którzy prosili nas o modlitwę, naszychnieprzyjaciół i wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy.


EGZORCYZM


Modlitwaodrzucenia złych duchów

(egzorcyzm prosty)

(wmiejscu+ -żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)


Wimię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Amen.


Bądżpozdrowiona Niepokalana Dziewico, któraod pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaśpychę szatana.Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo,że wybrał Ciebie na Matkęswego Jednorodzonego Syna, i tak również umiłował świat, żewysłał Jezusa,,,aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, alemiał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn umierając za naszegrzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką,Szafarkąłask, abyś wpomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, wdochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu.

Uprośnam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniającprzykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Takbardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie zesłowami: Czyńcie cokolwiek Jezus wam powie! A ty, Panie, naszZbawicielu, mówisz nam,

abyśmymiłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i zcałej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś.Matkonasza i Królowo!Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiajsię za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie.

Posyłajnam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego

MichałaArchanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołow, którychrównież jesteś Panią i Królową.


ŚwiętyMichale Archaniele, PatronieKościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce zpodstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodzącswoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły,więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcąnas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jakwyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadżbezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskigo. Posyłajswoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. WodzuMistycznego Ciała Chrystusa, prowadż nas do zwycięskiego boju znieprzyjaciółmi naszego zbawienia.


ŚwięciApostołowie i Uczniowie, którychChrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajciepotrzebne nam siły do zwyciężania ataków złych duchów.


IWy, Święci Męczennicy, przelewającswoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swegożycia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwymkłamstwom szatana.


MężniWyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy,wypraszajcie nam łaskę Bożą,byśmy odrzucająć podstępne pokusy złych duchów, wytrwali dokońca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa

Wspomagajcienas, nasi Święci Patronowie!!!

Przybądżcienam ku pomocy nasi Święci Aniołowie Stróżowie,

którzyjesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajciewolę i prowadżcie nas do Boga!

Wspierajcienas wszystkie zastępy chórów anielskich!

PanieJezu Chryste! Typowiedziałeś: ,,Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”(Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej nowiny ozbawieniu mówiłeś, że tym, ,,którzy uwierzą, te znakitowarzyszyć będą” w imię moje złe duchybędąwyrzucać...”(Mk 16,17)

orazdałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: ,,A oto jestem z wami przezwszystkie dni, aż do skończenia świata

(Mt28,20) nakazujemy w Twoje imię +wszystkim złym

duchom:Odejdżcieod nas i nie wracajcie więcej!

Rozkazujemywam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa +

idżcieprecz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa,gniewu i lenistwa!

Wimię Jezusa Chrystusa + odpędzamywas duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu,zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijanianienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdżcieprecz od ludu Bożego.

MocąJezusowej Krwi + odrzucamywas i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotneduchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywegojasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody,mordów,rozłamów i wojny!

Idżprecz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzieBoga! Odejdż dręczycielu i zabójco, który chcesz nas doprowadzićdo lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania wnieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogęw JezusieChrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym dodziałania ku chwale Ojca Niebieskiego!

Wimię Boga + w Trójcy Jedynego,odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, odnaszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Rozkazujemywam w imię męki Jezusa Chrystusa + iJego chwalebnych Ran: Odstąpcie od nasi wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu!

Wimię Jezusa + oddalciesię od Kościoła świętego , od narodu polskiego i wszystkichludów świata!

Mocąświętego znaku Krzyża +

odpedzamywas, złe duchy, naszych mieszkań, domów, wsi

imiast!

Złączeniz Chrystusemnaszym Panem + nakazujemywam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszychcodziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas wczasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszczapodczas sprawowania i uczestniczenia w Najświetszej Eucharystii!

Wimię BogaStworzyciela + wimię BogaOdkupiciela + wimię BogaUświęciciela + rozkazujemywam duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności ifałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nampozornie szerokiej i łatwej drogi, która prowadzi do zatraceniaduszy i ciała.Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy iPana!

OKrwi Najświetsza naszego Zbawiciela!

Jakniegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaślud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłatonaszego zbawienia, bądż dla nas murem obronnym przeciw wszystkimzasadzkom szatana!

Tyjesteś godna wszelkiej czci i chwały

Ojczeniebieski! My twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świetego,wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego!

Wierzymyw Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Aniołów i ludzi!Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał sięCzłowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!Wierzymy w Ducha świętego, naszego Pana, Ożywiciela iUświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny maryjny iapostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie,

grzechówodpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w KrólewstwieBożym! Uznajemy Najświetszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszegoJezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła,Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!Chcemywypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wiernościKościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymiBiskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiaryi obyczajów! Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy ŚwiętejJedyny – w Maryji Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, wAniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinówwychwalamy Cię , Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając:

Święty,Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa iziemia chwały Twojej!

Wtej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego

chcemyżyć i umierać.Amen.(proponowana modlitwa za Kościół)(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej

zdnia 08.04.1998 r.nr.401/k 98-do prywatnego odmawiania)

(przeżegnaćsię wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
MODLITWA WYZWOLENIA


PanieJezu Chryste! Uznaję Cięmoim Stwórcą, Zbawcą i Królem! Ty wziąłeś na siebie mojegrzechy i umarłeś za nie na krzyżu, atrzeciego dniazmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swójKościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.Dziękuję Ci Panie Jezuza to, co uczyniłeś dla mnie i całej ludzkości.

Swoimposłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznegoszatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.Wysławiam Cię iuwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci imiłosierdziu. Maryjo Niepokalana

świętyMichale Archaniele, mój Aniele Stróżu,

wszyscyAniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie miw wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i dajeSiebie na duchowy pokarm dla mej duszy! Przepraszam Cię, Panie Jezu,za tak ospałe i oziębłe dawanie odpowiedzi na Twoją miłość iza to, że nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego,na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy,której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów. ŻałujęPanie, że wiele razy ulegałem ich kłamstwu i nie wykonywałemtwoich nakazów i przykazań. Przebacz mi mój Zbawicielu! Chcęodtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę wTobie, który mnie umacniasz! Wyrzekam się szatana i jegonieposłuszeństwa,

kłamstwai samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogęuczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i naosłonę Twojej najdroższej Krwi,

nawstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowejMatki, na pomoc świętego Michała Archanioła,

megoAnioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich

iwszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie: +Odejdż ode

mnieaż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdż +od moich bliskich, od mego męża, żony, syna, córki, moich dzieci,moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!

JEZUSCHRYSTUS jest moją siłąi mocą! Wierzę w Ciebie,Panie Jezu i chcę zawsze należeć doCiebie!


Wimię Jezusa + rozkazuję wam przeklęteduchy;

Odejdżcieode mnie i od moich bliskich!

Odejdżcieduchy pychy, nieczystości i zazdrości!

MocąChrystusa + nakazuję ci:

Odejdżod e mnie i od moich bliskich szatanie gniewu,

obżarstwa,pijaństwa i lenistwa!

Idżprecz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy!

Strącamcię na dno piekła!

Należędo mego Zbawcy i Pana Jezusa

Chrystusa!On przelał za mnie swoją Krew,

Jegona wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować! PanieJezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów ranymego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wiekudojrzałego. O mój

Zbawicielu!Chcę odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił doczynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań,Dziękuję Ci za to, ża mnie miłujesz odwieczną miłością, żeuzdrawiasz i umacniasz całą moją

osobę.Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem

Archaniołem,z aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię:Chwała Ojcu i Synowi i DuchowiŚwiętemu. Jak była na początku, teraz

izawsze i na wieki wieków. Amen.

(proponowana modlitwa za Ojczyznę)


(za zgodą Kurii Diec.Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r.

Nr 401/k/98-do prywatnego odmawiania)


MODLITWA UWOLNIENIA

PanieJezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami.

Wswoim nieskończonym miłosierdziu, zbawicielu nasz, odpusciłeś namgrzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! WyznajemyPanie, że bez Ciebie nic

dobregoi zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc TwojąNiepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła,wszystkich Aniołow i Świętych. Przez

ichwstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przejmujemywładzę i moc, których nam udzielasz, aby

zwalczaćzasadzki szatana i złych duchów.

Dlategow imię + Jezusa Chrystusa duchy pychy izarozumiałości ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACII SIÓSTR !

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchynienawiści iprzekleństwa,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchymęczarni, tortur i zabójstwa,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyzazdrości i zawiści,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchynieczystości i rozpasania

seksualnego,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy gniewu izłości,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchykradzieży i rozboju,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchypijaństwa, narkomanii i

nikotynizmu,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy lenistwai próżnowania,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchypodejrzliwości, uraz i

niechęci,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchykłamstwa, oszustwa i

obłudy,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyletniości, ospałości i apatii,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyplotkowania, obmowy i

oszczerstw,

Wimię + Jezusa chrystusa, duchypodejrzęń, osądów i

fałszywychopinii,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchychciwości, bogacenia się

ziemskiegoi zaborczości,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy niewiaryi braku zaufania,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyniesumienności, niedbalstwa i niewierności,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy mafii,przemocy, gwałtu,

iwojny,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyfałszywej przyjemności i wygodnictwa,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy choróbi nagłych dolegliwości,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy smutku,zniechęcenia i

depresji,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyzabobonów, sekciarstwa,

iokultyzmu,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy magii,czarów, wróżenia i uroków,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyzabijania nienarodzonych i eutanazji,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchy zapaściduchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,

Wimię + Jezusa Chrystusa, duchyodwodzące nas od Boga

izbawienia,

MocąJezusa Chrystusa + nakazujemy wam złeduchy,

oddalciesię od naszych rodzin, krewnych, znajomych,

przyjaciółi sąsiadów!

Oddalciesię od granic naszej Ojczyzny, która ma być

KrólestwemChrysrusa i Maryi!

Oddalciesię od wszelkich narodów ziemi, odkupionych

KrwiąJezusa! Oddalcie się od naszych braci i sióstr,których

obmyłaKrew Jezusa i napełniała łaska Ducha Świętego na

chrzcieświętym!Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz

Pani Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojcaniebieskiego! Chcemy wypełniać,Ojcze Przedwieczny,

Twojąnajświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli

mielibyśmyobrazić Cię grzechem ciężkim!


MatkoNajświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Chcemyna zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie! Święty

MichaleArchaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

NasiAniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam zpomocą! Panie nasz i Boże Do Ciebie

chcemynależeć w życiu i przy śmierci. Amen.
(proponowana modlitwa za cały świat)


(za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej

zdnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98- do prywatnego

odmawiania)
DostojnaKrólowo Niebios

NajwyższaPani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwozdeptania głowy Szatana, prosimy Cię

pokornie,ześlij swoje święte Zastępy, aby pod Twoimi

rozkazamii przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszedzie je zwalczały,unieszkodliwiały ich poczynania i

strąciłyje z powrotem w przepaść.

Któżjak Bóg!

ŚwięciAniołowie i Archaniołowie, broncie nas, ochraniajcie nas! O czułaMatko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłościąi nadzieją. Amen.

ModlitwaLeona X|||


ŚwiętyMichale Archaniele

brońnas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądżnam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. ATY, Książęwojska niebieskiego,

Szatanai inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po tym świecie,mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


(śpiew)


KRÓLOWEJANIELSKIEJ, śpiewajmy


różamiuwięczmy jej skroń,Jej serca w ofierze sładajmy, ze

łzamiwołajmy doń: O Maryjo, bądż nam pozdrowiona

BądżTy zawsze Matką nam.

PrzezCiebie o Matko miłości,łask wszelkich udziela nam

Bóg.A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłwszy do Twoich nóg.

Olilijo, jakżesz TY wspaniała, wszelkich cnót rozlewasz woń.


Litaniado świętego Michała Archanioła

Kyrieeleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chrysteusłysz nas;Chryste wysłuchaj nas.

Ojczez nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

SynuOdkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

DuchuŚwięty Boże, zmiłuj się nad nami

ŚwiętaTrójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

ŚwiętaMaryjo, Królowo Aniołów, - módl się zanami

ŚwiętyMichale Archaniele, -

ŚwiętyMichale książę przesławny, -

ŚwiętyMichale dzielny w walce, -

ŚwiętyMichale pogromco Szatana, -

ŚwiętyMichale postrachu złych duchów, -

ŚwiętyMichale wodzu wojska niebieskiego, -

ŚwiętyMichale zwiastunie Bożej chwały, -

ŚwiętyMichale radości Aniołów, -

ŚwiętyMichale zaszczycie nieba, -

Św.Michale przedstawiający Najwyższemu prośbu nasze, -

ŚwiętyMichale obrońco dusz sprawiedliwych, -

ŚwiętyMichale posłanniku Boga, -

ŚwiętyMichale przewodniku nasz w modlitwie, -

ŚwiętyMichale nasza tarczo w pokusach, -

ŚwiętyMichale warownio ludu Bożego, -

ŚwiętyMichale stróżu i patronie Kościoła, -

ŚwiętyMichale dobroczyńco sławiących Cię narodów, -

ŚwiętyMichale chorąży zbawienia, -

ŚwiętyMichale Aniele pokoju, -

ŚwiętyMichale prowadzący dusze do wiecznej światłości, -

ŚwiętyMichale zwierzchniku w niebie, -

BarankuBoży, który gładzisz grzechy świata,

przepuśćnam, Panie.

BarankuBoży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchajnas, Panie.

BarankuBoży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłujsię nad nami.


A:Módl się za nami święty Michale Archaniele.

R:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmysię.

Wszechmogący,Wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeśobrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jegowstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski wtym życiu i chwały w

wieczności.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


(śpiew)


 1. Niech rozkołysze się jak dzwon

potężnej pieśni srebrnyton

Pod stopy Panu pieśń swąściel

Wyznawaj sercem „Michael”

Ref.

Michael”- niech zabrzmim jak najpiękniej.

Michael”- niech zabrzmi jak najdalej.

Michael”- i niech trwa jak najdłużej

Michael”2.Bógjeden godzien ze wszystkich miar

otrzymaćtwej miłości dar

Bógtwego życia kres i cel,

Więcśpiewajmy sercem „Michael”


Ref.

Któżjak Bóg” - niech zabrzmi jak najpiękniej.

Któżjak Bóg” - niech zabrzmi jak najdalej.

Któżjak Bóg” - i niech trwa jak najdłużej

Któżjak Bóg”


3.Zziemi do nieba gromko wznieś

tęarchanielską sławną pieśń,

Jakchlebem pieśnią tą się dziel,

głośwszystkim ludziom „Michael!”


Ref.

Michael”- niech zabrzmi jak najpiękniej.

Michael”- niech zabrzmi jak najdalej.

Michael”- i niech trwa jak najdłużej

Michael”.


ŚwiętyMichale Archaniele,TwórcoWspólnoty Anielskiej, dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodzinyludzkiej i wspólnotę Ojczyzny, opartą na prawdzie, miłości idobroci. Wysyłaj każdemu z nas Anioła Pokoju, abyśmy wprowadzającpokój do własnego serca, byli ludżmi miłości i pokoju. Amen.

SzczęśćBoże z anielskim pozdrowieniem i błogosławieństwem Bożym.


1.UWIELBIAJCIEPANA LUDZKICH SERC

bijącedzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.

Onosuszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci.

Ujego stóp padnie wróg, bo On Bóg Niezwyciężony.

Niepojętyw Swej mądrości. Święty, Święty, Bóg miłości.

ŚpiewajPanu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

2.WIELBIĆ PANA CHCĘ, radosnąśpiewać pieśń.

  Wielbić Pana chcę, On żródłem życia jest.


 1. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ CI, PANIE i śpiewać psalm Twojemu Imieniu, i opowiadać rano Twoje miłosierdzie a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dżwięcznej cytrze.

 1. JAK ŁANIA PRAGNIE wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię. Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. Tylko Ty jesteś mocą mą, Twoja wola, wolą mą. Tylko Ty jesteś miom pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię.

 1. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ, nasz Zbawiciel, książę

pokojuEmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo

żywota,Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,jedyny Ojca

Syn,umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki.

KrólówKról i panów Pan.

6.NIECH MIŁOŚĆ TWOJA PANIE STRZEŻE MNIE

Pieśniąchcę chwalić Imię Twe

Iz dziękczynieniem sławić Cię.


7.JEZUS ZWYCIĘŻYŁ TO WYKONAŁO SIĘ,

Szatan pokonany, Jezus złamałśmierci moc,

Jezusjest Panem, o Alleluja

Powieczne czasy, królem królów jest.

Jezus jest Panem / 4x

Tylko Jezus jest Panem

Jezus jest Panem

Onjest Panem ziemi tej,

Alleluja............
8.VIVE JESUS, EL SENOR

VIVEJESUS, EL SENOR

Ref.ELVIVE, EL VIVE,EL VIVE, VIVE

VIVEJESUS, EL SENOR (2x)


Zmartwychwstał Jezus nasz Pan(x2)

Onżyje! On żyje, On żyje, żyje!

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan(x2)
9.JEZU MÓJ, JEZU dziś do Ciebie mówić

Tymi dajesz swojego Ducha

UwielbiamCię


10.WIELBIĆPANA CHCĘ,

Radosną śpiewać pieśń.

WielbićPana chcę,

Onżródłem życia jest.
11.ZOSTAŃTU I ZE MNĄ SIĘ MÓDL

Razem czuwajmy. (2x)12.PANBLISKO JEST,

Oczekuj Go

Panblisko jest,

WNim serca moc.

13.ZTOBĄ CIEMNOŚĆ NIE BĘDZIE CIEMNA

wokół mnie, a noc

takjak dzień, zajaśnieje

14.PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pieśnią mą jest Pan

Mojatarcza i moja moc,

Onjest mym Bogiem, nie jestem sam

WNim moja siła, nie jestem sam.
15.SALVATOR MUNDI salva nos:/, salva nos,salva nos

Salvator mundi salva nos

Zbawicielu świata zbaw nas

16.OJEZU JEZU JA PROSZĘ

sercem skruszonym i łzami:przebacz mi

rozgrzesz zapomnij, zmiłuj sięJezu nad nami


17.KOCHAMCIEBIE JEZU

Wznoszę ręce dając cześć

Całymświatem jesteś mi

Uwielbiam Twoje Imię Panie mój.


18.NIEUMIEM DZIĘKOWAĆ CI PANIE,

Bo małe są moje słowa.

Zechciejprzyjąć moje milczenie

Inaucz mnie życiem dziękować.

19.PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ,

Oto dziś błagamy Cię.

Przyjdżw Twojej mocy i sile,

Radościąnapełnij mnie.


2.Przyjdż jako mądrość do dzieci,

Przyjdż jak ślepemu wzrok,

Przyjdżjako moc w mej słabości,

Weżwszystko co moje jest.


3.Przyjdż jako źródło pustyni,

Zmocą swą do naszych dusz,

Oniech Twa moc uzdrowienia dotknie,

Uleczymnie już.

20.VENI SANCTE SPIRITUS,

VeniSancte Spiritus,

VeniSancte Spiritus,

Veni Sancte Spiritus.
21.VENI CREATOR

Veni Creator Spiritus.


22.DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU, abymprzejrzał,

Dotknij Panie moich warg, abymprzemówił

uwielbieniem.

DotknijPanie mego serca i oczyść je.

NiechTwój Święty Duch, dziś ogarnia mnie.

23.JEZU KOCHAM CIĘ

Jezu kocham Cię(6 x)


Alleluja,Alleluja, Alleluja, Alleluja,

Alleluja,Alleluja, Alleluja.

24.PEWNEJ NOCY ŁZY Z OCZU MYCH

otarł dłonią swą Jezus

ipowiedział mi: nie martw się

jamprzy boku twym.

Potemspojrzał na grzeszny świat

pogrążonyw ciemności i zwracająć się do mnie

pełensmutku tak rzekł.


Ref.Powiedzludziom, że kocham ich,

żesię o nich wciąż troszczę

jeślizeszli już z moich dróg, powiedz,

żeszukam ich.


2.Gdy na wzgórzu Golgoty,

zanich życie oddałem,

toumarłem za wszystkich,

abykażdy mógł żyć.

Niezapomnę tej chwili,

gdymnie spotkał mój Jezus,

wtedybyłem jak ślepy,

Onprzywrócił mi wzrok.


Ref.Powiedz................

25.KRZYŻU ŚWIĘTY CO ŚWIAT OBEJMUJESZ,

Który rozdartą ziemięramionami dwoma

Jakdziecko słabe matka przed ciemnością broni -

Zmiłujsię nad nami.


Krzyżuświęty masz moc pojednania.

IPółnocy z Południem, i Wschodu z Zachodem,

Którynienawiść łamiesz a niewolę kruszysz -

Zmiłujsię nad nami
Ref.ZTobą mury rozwalać,

ZTobą się osłaniać,

Tobiesię ufnym sercem

Zmiłością pokłonić.


2.Krzyżu święty, który ziemię spinasz,

Jakgdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni,

Bysię w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi

Zmiłujsię nad nami.


Krzyżuświęty nad nami wzniesiony,

jakbandaż litościwie ściągasz brzegi rany,

Bysię nowe zaczęło w sercu wyleczonym

Zmiłujsię nad nami

Ref.ZTobą mury rozwalać,

ZTobą się osłaniać,

Tobiesię ufnym sercem

Zmiłością pokłonić.
26.O – O JEZU CICHY I POKORNY

Uczyń serce me wedługserca swego


27.ZBAWIENIEPRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

ogromna to tajemnica. Każdecierpienie ma sens,

prowadzido pełni życia.


Ref.Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weż swój krzyż

nakażdy dzień i chodż ze mną zbawiać świat,

kolejnyjuż wiek28.OTO JEST DZIEŃ, oto jest dzień,

Który dał nam Pan, który dałnam Pan.

Weselmysię, weselmy się,

Iradujmy się w nim, i radujmy się w nim.

Otojest dzień, który dał nam Pan!

Weselmysię i radujmy się w nim!

Otojest dzień, oto jest dzień, Który dał nam Pan.

29.DZIŚCI ŚPIEWAMY, BOŻE NASZ,

Pieśń chwały idziękczynienia, sławiąc Twą dobroć

imiłość Twą w Tym, który woła „Któż jak Bóg!”
Koronęchwały dałeś Mu, bo bronił słusznie Twej chwały

Ichce stworzenia ku Tobie wieść, by Stwórcy oddali cześć


MichaleArchaniele nasz, Rzeczniku Boga i ludzi

PoślijAniołów z mocą nam i prowadż do niebios bram.


Twojamiłość jak ciepły deszcz,

Twojamiłość jak pożar za dnia,

Twojamiłość sprawia, że

nieskończeniedobry Duch ogarnia mnie.

30.HYMN RYCERZY

1.Święty michale

Wspomagaj w walce

SwojeZastępy Rycerskie.

GdyBóg jest z nami

IKrzyż Chrystusa

Preczwszystkie moce diabelskie.


2.Naprzóddo boju

Wszyscy Rycerze

Zerwijmysidła Szatana.

WMaryi Świętej

WMistycznym Ciele

Pomocod Boga nam dana.
3.Bóg nas miłuje

Chrystus w swym Duchu

Tworzyz nas Ciało Kościoła.

Idziemyz Tobą

ŚwiętyPatronie

Jezusdo nieba nas woła


OjczeNasz

Któryśjest wśród nas

Niechświęci się

ŚwięteImię Twe

Zawszez nami Bądż

Wspierajnas i chroń

nasprosimy.

ŚW. RAFAŁ ARCHANIOŁ

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożymi z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznejwędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegajprzed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą Ty odpędzałeśdemony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległościązłu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj sięza nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

ŚW. GABRIEL ARCHANIOŁ

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunemdobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkichwieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufaćBogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się takżedo tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna izrozumiała, byśmy umieli przyjąć ta, co Bóg w swej dobroci namobjawia. Amen.

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ

Święty Michale Archaniele, broń Kościoła świętego przedmocami złego ducha. Roztocz swoją opiekę nad każdym wiernym iwspieraj ich swoją mocą, aby skutecznie mogli przezwyciężaćpokusy szatańskie. Przyczyń się do tego, abyśmy skutecznie umieliwalczyć z tym, co jest złe i nie poddali się pod władanie siłciemności. Amen.

Modlitwy do aniołówAniele Boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój
Rano,we dnie, w wieczór, w noc
Okaż swoją siłę, moc.
Duszy,ciała mego broń
I od grzechu zawsze chroń
Wspieraj czynyme,
Z pokorą błagam Cię.

Ref: Do rajskich drzwizaprowadź mnie Aniele Stróżu
Bądź przy boku mym przezwszystkie życia dni.
Bez Ciebie słaby jestem sam i trudno dojśćdo
nieba bram. Nie opuszczaj mnie Aniele Stróżu mój.

AnieleBoży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, we dnie,w wieczór, w noc
Okaż swoją siłę, moc.
Pragnę z Tobą wniebie być
Razem śpiewać, Boga czcić
Więc jasnościąSwą
Oświecaj drogę mą.

Ref:

Litania do AniołaStróża
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie,elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze zNieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj sięnad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nadnami.
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się zanami.
Święty Aniele, mój Mocarzu, módl się za nami.
ŚwiętyAniele, który mnie ostrzegasz przed niebezpieczeństwem, módl sięza nami.
Święty Aniele, mój Doradco, módl się zanami.
Obrońco, módl się za nami.
Zarządco, módl się zanami.
Przyjacielu, módl się za nami.
Orędowniku, módl sięza nami.
Patronie, módl się za nami.
Kierowniku, módl sięza nami.
Opiekunie, módl się za nami.
Pocieszycielu, módlsię za nami.
Bracie, módl się za nami.
Nauczycielu, módlsię za nami.
Pasterzu, módl się za nami.
Świadku, módl sięza nami.
Pomocniku, módl się za nami.
Stróżu, módl się zanami.
Przewodniku, módl się za nami.
moja Ochrono módl sięza nami.
który mnie pouczasz, módl się za nami.
który mnieoświecasz, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładziszgrzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chrysteusłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Módl się za nami, mójŚwięty Aniele Stróżu.
Abyśmy się stali godnymi obietnicChrystusowych.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Który w swejnieomylnej dobroci przydzieliłeś wszystkim wiernym już w łoniematki Anioła Stróża, aby im towarzyszył, wspomagał w bojachchrześcijańskiego życia i we wszystkich dobrych przedsięwzięciach,i chronił w niebezpieczeństwach, spraw, abym z Jego Pomocą mógłosiągnąć szczęście wieczne. Który żyjesz i królujesz na wiekiwieków.
Amen.

Modlitwy do aniołówDo Anioła Stróża
Święty Aniele Stróżu, który zBożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszyi ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogiżycia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszętakże Byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, którychspełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytekludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie iTwoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze,bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecnośćbyła otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze OjcaNiebieskiego. Amen.

Jeszcze jedna modlitwa
Boże,któryś nam na drodze niebezpiecznej życia tego aniołów Twoich naobrońców i przewodników przeznaczyć raczył, daj, prosimy, abyśmyich natchnieniom będąc zawsze powolnymi, z drogi wiodącej dowiecznej szczęśliwości nie zbłądzili i od wszelkichniebezpieczeństw ochronieni byli. Przez Pana naszego JezusaChrystusa. Amen.

Modlitwa św. Alojzego
Miły BoguAniele, który mnie, w świętą Twoją opiekę oddanego, od początkużycia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patronamego czczę i kocham; Twojej opiece cały się oddaję, pokornie Cięproszę, byś mnie, lubo niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoimwykraczającego nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawiepoprawiał, nieumiejętnego nauczał, upadającego podźwignął,strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował,aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.

Dośw. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele,wspomagaj nas w walce ze złem
Przeciw niegodziwości złego duchabądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, a Ty, Książewojska niebieskiego,
mocą Bożą strąć do piekła szatana iinne duchy zła,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świeciekrążą.

Do św. Rafała Archanioła
ŚwiętyRafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i zpolecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówceTobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przedniebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demonyi uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, agdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za namiu Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

Dośw. Gabriela Archanioła
Święty Gabrielu Archaniele, którybyłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnegoprzyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, azawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni.Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawałasię dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bógw swej dobroci nam objawia. Amen.

Módlmy się

Bożeniebios,/Boże ziemi,/Boże Aniołów,/Boże Archa­niołów,/BożePatriarchów, / BożeProroków, / Boże Apostołów,/BożeMęczenników,/ BożeWyznawców,/ BożeDziewic,/Boże,/Któryposiadaszmocdaćżycie po śmierci/i spokój po pracy; ponieważ nie ma Boga pozaTobą,/ibyć niemoże,/Stworzycieluwszystkich rzeczy widzianych iniewidzialnych,/ KtóregoKróles­twu niebędziekońca:/pokornieprosimyMajestat Twej Chwały/ abyś odpiekielnychduchów/ wszelkiej władzy/sidła,/ oszustwa/ iniegodziwości/nasPotęgą Swoją wyzwolić/i nietkniętychustrzecraczył./Przez Chrystusa Pana naszego./Amen./ V. Od sideł szatańskich. R.Wyzwól nas Panie. V. Abyś Kościół Twój Święty zachował wTwej służbie

bezpiecznyi wolny.

R. Ciebieprosimy, wysłuchaj nas, Panie. V. Abyś nieprzyjaciół ŚwiętegoKościoła upokorzyć ra­czył. R. Ciebie prosimy, wysłuchajnas, Panie.

(Teraznależy pokropić miejsce wodą święconą i od­mówić trzyrazy Zdrowaś Maryjo, o straż Aniołów dla siebie samego).

5.Poświęcenie sięświętemu Michałowi

O wielki Książeniebieski,/najświętszy Stróżu Kościoła,/święty MichaleArchaniele/oto ja,/ chociaż bardzo niegodny Twego oblicza,/jednakufny w Twą dobroć,/ powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw/i licznymi Twymi dobradziejstwami, /sjaję przed Tobą w towarzystwiemego Anioła Stróża/ i w obecności wszystkich Aniołówniebies-kich,/których biorę za świadków mego nabożeń­stwaku Tobie./Ciebie dziś obieram za swego szcze­gólnego obrońcęi orędownika./Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze /i staraćsię usilnie o Twoj.i cześć./Badż przy mnie przez całe życiemoje,/abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą./słowem lubuczynkiem./Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim,/głównieprzeciw tym)/które atakują wiarę i czvstość,/ a w godzinęśmierci uproś pokój mej duszy/i zaprowadź do OjczyznyWiecznej./Amen/

EGZORCYZM

W ImięOjca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

(Modlitwado św. Michała Archanioła)

Książenajchwalebniejszy niebiańskiego wojska,/św. Michale Archaniele/brońnas w walce przeciwko ksią­żętom i władzom/przeciwko władcomświata tych ciemności,/przeciwko duchom nieprawości, wprze-stworzach./Przyjdź z pomocą ludzi om/których Bóg na obrazpodobieństwa Swojego stworzył/i od niewoli szatańskiej wykupiłceną wielką./Ciebie jako stróża ^ patrona/czci św.Kościół,/Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi,/abyś je wnajwyższym szczęściu umieścił./Błagaj Boga pokoju/aby starłszatana pod nocami naszymi,/aby już nie miał mocy trzymać w

niewoliludzi/i szkodzić Kościołowi./

»

Przekażnasze prośby przed Oblicze Najwyższego,/ aby rychło uprzedziłonas Miłosierdzie Boże,/i abyś schwytał smoka,/starego węża/któryjest diabłem i szatanem/i związanego rzucił do przepaści,/aby niezwodził dalej ludzi./

(Egzorcyzm)

(stojąc)

W ImięJezusa Ghrystusa,/Boga i Pana naszego/za przyczyną NiepokalanejDziewicy Bogarodzicy Maryi,/ świętego Michała Archanioła/świętychApostołów Pio­tra i Pawła/i wszystkich Świętych/ufając wpowagę naszego świętego posługiwania/przystępujemy bezpie­cznie/do,odrzucenia napadów diabelskiego podstępu./

Godzinki anielskie

 

 

 

Wpisał: Marek Woś   

Jutrznia
 
Zacznijmy społem chwalić Księcia niebieskiego,
Michała Archanioła, Patrona naszego.

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.


HYMN

Witaj, Duchu potężny, święty Archaniele,
Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele:

Któż jak Bóg" - hasłem swoim na nich uderzając,
O znieważony honor Boga się stawiając.

Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,
Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:

"Michael" Wódz i Książę wojska niebieskiego,
Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.

Blaskiem mądrości Bożej cudnieś ozdobiony,
Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.

O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi
W walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.

Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,
Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.


ANTYFONA

Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw, prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół za życia i w godzinę śmierci zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P:  Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Pryma 
 
 
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy...


HYMN

Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy przed Panem stojący,
Któremu ważne sprawy zleca Wszechmogący.

Osobliwą masz władzę na niebie i ziemi
I niezrównaną chwałę pomiędzy Świętymi.

Tyś Górnego Syjonu blaskiem i ozdobą,
Najpierwszą po Królowej Niebieskiej osobą.

Wszystkie Chóry Aniołów, Święci Pańscy w niebie
I wierni Chrystusowi modlą się do Ciebie.

I kochają serdecznie za Twój bój o Boga,
Za miłość, za pokorę i za pogrom wroga.

I my, co Ciebie z nimi wielbimy, kochamy,
Spraw, niech Twe hasło w życiu wiernie wypełniamy.

Nic nad Boga już więcej nie miejmy droższego,
Zapał niech sił dodaje w walce i cześć Jego.


ANTYFONA

Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Tercja 
 
 
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy...


HYMN

O, wielbicielu wielki Słowa Wcielonego,
Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego.

Po niej w modłach my Ciebie pierwszego wzywamy,
Tobie się, chyląc głowy, kornie spowiadamy.

Jednasz z Bogiem grzeszników, łaskę im przywracasz,
Gdy Ci się polecają, z błędnej drogi zwracasz.

Starą Tyś synagogę niegdyś strzegł i bronił,
Aby Izrael wiary w Boga nie uronił.

Strzeżesz teraz Kościoła jako patron jego,
Lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.

Kraje, Narody, wojska, zakony przez wieki
Patronem Cię swym czynią, żądni Twej opieki.

Bo w Twą wierzą potęgę, wierzą Twej miłości,
Którą otaczasz ludzi z hojnej łaskawości.


ANTYFONA

Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Seksta 
 
 
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy...


HYMN

Święty Michał Archanioł tak ludzi miłuje,
Że im się i widzialnie nieraz ukazuje.

Wśród sławnych Jego zjawień jest góra Gargano,
Którą dla znaków z nieba godną czci uznano.

Zabłąkanemu chłopcu w lesie się pokazał
I kościół na tym miejscu wystawić nakazał.

Ażeby z Aniołami mógł tam cześć odbierać
I wpływ dobroci Boskiej i swojej wywierać.

Zjawił się z wojskiem niebian, jak podanie głosi,
Zwycięstwo ponad wrogiem dla Polski wyprosił.

Zjawia się niewidzialnie kiedy jest wzywany,
Odpiera wrogów duszy Patron nasz kochany.

A za tę wielką miłość wzajem Go miłujmy,
Cześć, ufność w jego dobroć szerzyć usiłujmy.


ANTYFONA

Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Nona 
 
 
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy...


HYMN

Walka, która na niebie kiedyś się odbyła,
Dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła.

Ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży
I chce świat opanować, znieść porządek Boży.

Bo tu chodzi o dusze, by się nie dostały
Na trony, które w niebie duchy postradały.

Książę niebios, Michale, Tobie jest moc dana
Przeciw zasadzkom wszelkim i złości szatana.

Tyś odwiecznym zwycięzcą i pogromcą złego,
Skróć władzę, zetrzyj pychę smoka przeklętego.

"Niechaj mu Bóg rozkaże" - pokornie prosimy,
Strąć mocą Bożą czarta w piekielne głębiny.

O, zwyciężaj tak dalej, jak zacząłeś w niebie,
Walczącym dopomagaj, gdy wzywają Ciebie.


ANTYFONA

Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Nieszpory 
 
 
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy...


HYMN

Święty Michał wyznacza z Aniołów jednego
Na stróża dla człowieka na świat zrodzonego.

I sam w wielkiej dobroci strzeże go i wspiera
Za życia, a szczególne, gdy człowiek umiera.

Nie opuści go wtenczas, lecz na pomoc spieszy,
Ze swymi aniołami obecnością cieszy.

I odpędza szatana, wzbudza ufność w Boga,
Jakżeż obecność Jego jest dla duszy błoga.

Potem w czyśćcu pociesza, cierpienia osładza,
Do nieba po pokucie odbytej wprowadza.

O, jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego
Czci i pomocy wzywa Michała Świętego.

Zapewnioną ma pomoc we wszelkie potrzebie,
Po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.


ANTYFONA

Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzył Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Kompleta 
 
 
Niech nas Święty Archanioł do Boga nawróci,
A zagniewanie Jego niech od nas odwróci.

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy...


HYMN

W dniu ostatnim głos trąby tego Archanioła
Wszystkich umarłych wskrzesi i na sąd powoła.

Stanie przy trybunale ważyć ludzkie sprawy
I wstawiać się dla wiernych o wyrok łaskawy.

On Zwiastunem wyroków Pana Najwyższego,
Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem raju niebieskiego.

Krzyż Chrystusa podejmie i ludzi zgromadzi,
Po sądzie sprawiedliwych do nieba wprowadzi.

Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł Święty pod swój sztandar bierze.

A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.

Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia,
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.


ANTYFONA

Michale Archaniele, ustanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
 
 Ofiarowanie godzinek 
 
 
Przyjmij te nasze pienia, Święty Archaniele,
Które Ci oddajemy, my, Twoi czciciele.

Oby należna Tobie od nas grzesznych chwała,
Wdzięczność, gorąca miłość wciąż się powiększała.

Wspieraj nas modlitwami, w walce dodaj męstwa,
Walczących doprowadzaj do chwały zwycięstwa.

Byśmy miejsca upadłych aniołów zdobyli
I z Tobą wiecznie Boga w niebiosach chwalili.


ANTYFONA

Książę niebios, Michale Archaniele Święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.

P:  Błogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
W: Upadnę czołem przed świątynią Majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się: Boże, który w porządku przedziwnym układasz obowiązki Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Każdy wierny może ipowinien używać modlitw, które stanowią osobisty orężmodlitewny. Najpopularniejszą z nich, zalecaną przez papieży, jestmodlitwa za przyczyną Świętego Michała Archanioła, który w myślPisma św. stoczy ostateczną, zwycięską walkę z szatanem (Ap 12)Wspaniałą bronią przeciw złemu duchowi jest także modlitwaróżańcowa i powierzenie się w macierzyńską opiekę Maryi.Należy pamiętać, iż

Sam Bóg wybrał ją iuczynił „pełną łaski” (Łk 1,28).


Święty MichaleArchaniele broń nas w walce. Przeciwzasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg,pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska anielskiego, szatana i innezłe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożąstrąć do piekła.

Potężna niebiosKrólowo i Pani aniołów,

Ty, któraś otrzymała odBoga posłannictwo

i władzę, aby zetrzećgłowę szatana, pokornie Cię prosimy, rozkaż hufcom anielskim, abyścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,

a zwalczając ichwszędzie, strąciły do piekła. Amen.

Poświęcenie się Św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986 r. nr. 1590/K/86)

UWAGI PRAKTYCZNE

"Praca z Aniołami" może wydawać się na początku skomplikowana. Ale tak wcale nie jest. Po pierwszym zapoznaniu się z tekstem , należy jak najszybciej przejść do praktyki. Pamiętajmy, że nasze doświadczenia i doznania są najważniejsze, są najlepszym dla nas nauczycielem. Proponuję następujące postępowanie:

1.    Przeczytaj kilkakrotnie 10 stopniowy plan pracy. Staraj się przyswoić tą wiedzę nie tylko rozumem ale również sercem. Powracaj do tego tekstu jeszcze kilkakrotnie ale w jakiś odstępach czasu. Zobaczysz, że odnajdziesz coś nowego za każdym razem. Tą zasadę stosuj przy wszystkich doświadczeniach i ważnych informacjach.

2.  Módl się do danego zastępu aniołów w przypisane im dni "dyżurów". Niezależnie możesz się modlić do każdego z nich w dowolny dzień i o dowolnej porze. Medytacja taka jednak pochłania trochę czasu i bardzo trudno jest przejść pełen rytuał z 7 zastępami w normalny, roboczy dzień.

3.  Zanim zaczniesz modlić się i prosić anioły o pomoc, przeczytaj jeszcze raz tekst, znajdź w nim swoje osobiste prośby, zaadaptuj je do swojej sytuacji i specjalnie zaakcentuj.

4.  Staraj się wyczuć aniołów wokół siebie. Nie tylko w czasie medytacji ale również w ciągu dnia. Rozmawiaj z nimi. Przywołuj ich do codziennych spraw. Wykaż się własną inwencją. Stwórz swój własny język z Nimi.

5.  Znajdź w tekstach prośby, które może zastosować praktycznie w ciągu dnia jak np. ochrona Archanioła Michała w podróży.

6.  Rozwijaj swoją wizualizacje i 5 zmysłów. Aniołów możemy nie tylko zobaczyć ale wyczuć, usłyszeć, smakować i wąchać. Po prostu zacznij dostrzegać to, na co do tej pory nie zwracałeś uwagi.

7.  Wykorzystaj nabytą już znajomość z aniołami do prac na rzecz ogółu, ludzkości i ziemi. Nie wahaj się ich wzywać. One na to czekają.

8.  Załóż sobie dziennik, w którym będziesz spisywał swoje doświadczenia i przemyślenia. To bardzo pomaga.

9.  Możesz się zwracać do aniołów zawsze, o każdej porze i w każdym miejscu. Postaraj się to robić jak najczęściej. Myśl i rozmawiaj z nimi w autobusie, samochodzie, pracy, przy gotowaniu jedzenia. Noś przy sobie książeczkę "Jak Pracować z Aniołami" abyś w razie potrzeby mógł zawsze z niej skorzystać.

Aniołowie są wśród nas. Postaraj się i ty być aniołem dla innych.

Z miłością,
Mariusz Jerzy Brzoskowski

KORONKA DO 9-ciu CHÓRÓW ANIELSKICH

KORONKA ANIELSKA

św. GABRIEL ARCHANIOŁ

św. MICHAŁ ARCHANIOŁ

św. RAFAŁ ARCHANIOŁ

Według pobożnego podania św. Michał Archanioł objawił Antoninie d´Astanc, że nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Kościołowi szczególną pomoc z nieba. Dlatego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Oznajmił również, że gorliwe odmawianie Koronki (zwanej też Koronką do św. Michała Archanioła) zapewnia jego czcicielom:

 • wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary

 • towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św.

 • stałą ich opiekę w drodze życiowej

 • po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli iich rodzin

Całujemy medal. Robimy znak krzyża, mówiąc:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. 
P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich: 

Pozdrowienie I 

Na cześćC H Ó R US E R A F I N Ó W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafi­nów. Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie II 

NacześćC H Ó R UC H E R U B I N Ó W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie III 

NacześćC H Ó R UT R O N Ó W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IV 

NacześćC H Ó R UP A N O W A Ń 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie V 

NacześćC H Ó R UM O C A R S T W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VI 

NacześćC H Ó R UP O T Ę G 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VII 

NacześćC H Ó R UK S I Ę S T W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VIII 

NacześćC H Ó R UA R C H A N I O Ł Ó W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IX 

NacześćC H Ó R UA N I O Ł Ó W 

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen. 
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo 

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu: 

Na cześć św.MICHAŁAARCHANIOŁA Ojcze Nasz 

Na cześć św.GABRIELAARCHANIOŁAOjcze Nasz 

Na cześć św.RAFAŁAARCHANIOŁAOjcze Nasz
Na cześć naszychANIOŁÓWSTRÓŻÓWOjcze Nasz 

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Ten artykułbył publikowany w pismie Michael — sierpień-wrzesień 2002. 

Litania do Św. Michała Archanioła

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Aniołów
powtarzać: módl się za nami
Święty Michale Archaniele
Święty Michale książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco szatana
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale radości Aniołów
Święty Michale zaszczycie nieba
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale wysłanniku Boga
Święty Michale całkowicie oddany swemu Stwórcy i Panu
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie
Święty Michale nasza tarczo w pokusach
Święty Michale warownio Ludu Bożego
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia Święty Michale Aniele pokoju
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie
Święty Michale wodzu całego stworzenia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święty Michale Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który ustanowiłeś świętego Michała Archanioła obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

ANIOŁY OCHRONIARZE (STRÓŻE)

Archanioł MICHAEL - "Ten jak Bóg"
Kolor : niebieski (lazurowy, szafirowo niebieski)
Anielski dyżur : niedziela
Rejon eterycznej siedziby: Banf; Kanada; rejon jeziora Luisa
Prośby:

O duchowe dary: o wyzwolenie od strachu i zwątpienia siebie, o umocnienie w wierze, o doskonalenie naszej duszy.
O praktyczną pomoc: o ochronę przed fizycznym i duchowym niebezpieczeństwem (od awarii, kradzieży i włamania, do psychicznych napaści), o wygnanie demonów i diabłów. O pokojowe współżycie, o służbę dla pokoju, o natchnienie dla przywódców, o poprawę systemu rządzenia państwami. Archanioł Michael i jego Aniołowie Ochroniarze w najlepszy sposób mogą odpowiedzieć na nasze S.O.S. jeśli modlimy się do nich codziennie. Tysiące ludzi doświadczyło cudów, które jak oni wierzą stały się dzięki ich więzi z Aniołami Niebieskiego Płomienia .

Dekret : Archaniele MICHAEL ! Na pomoc ! Na pomoc ! Na pomoc !

Modlitwa ochrona do Archanioła Michała przekazana przez Saint Germiana w dniu 29.08.2006 Mariuszowi Brzoskowskiemu:

Archaniele Michale, proszę Cię!

Otocz mnie, otul mnie.

Weź moje życie w ręce swe.

Kochaj i chroń mnie tak,

abym mógł oddać Bogu

całe życie swe!


ARCHANIOŁ MICHAŁ


Błękitnym Promieniem zstąpiłeś na Ziemię –
Ty Sprawiedliwy ARCHANIOŁ – KRÓL.
Przed Sobą dzierżysz Miecz Wiecznej Prawdy –
I nim odcinasz chaos i ból.

Prawością Świecisz, Miłość rozsiewasz –
Nie dajesz upaść gdy trudny Czas.
Odważnie chronisz Praw Naszej DUSZY –
Do Serca Swego przytulasz Nas.

Prawo przywracasz gdziekolwiek Jesteś –
Gdzie stawiasz stopy tam siejesz Blask.
A Twoja Mądrość nam Mądrość czyni –
Bo w Sercach strzeżesz Najświętszych Praw.

Ty Niepojęty, Ty Sprawiedliwy –
Ty Ukochany Michale Nasz –
Otul Swą Mocą Człowieczą Przestrzeń –
By w bezpieczeństwie na Wieki trwał.

Oblicze Twoje jak Diament Czyste –
I Prawo Twoje Harmonią drga.
Przed Tobą pokłon składam Wieczysty –
Że Sprawiedliwych szukasz wśród Nas.

Dzisiaj z Miłością Mój ARCHANIELE –
Serce Swe składam u Twoich Stóp –
I proszę szczerze, strzeż ludzi Wiernie –
Ty BRAMY ŚWIATŁA otwórz Nam znów.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.6.09.2006 r.

 

ANIOŁY MIŁOŚCI

Archanioł CZAMUEL - "Ten, kto ogląda Boga"
Kolor: różowy (perłoworóżowy)
Anielski dyżur : czwartek
Rejon eterycznej siedziby : Saint Louis, stan Missouri

Prośby :
O duchowe dary : miłość, współczucie, miłosierdzie, zdolności twórcze, umiejętność przebaczania, o uwolnienie się od egoizmu, niezadowolenia z siebie, samokrytyki i niedostatecznego poszanowania siebie, o przygotowanie do otrzymania Darów Ducha Świętego.
O praktyczną pomoc: o ochronę od złości i gniewu, oszczerstwa i niezrozumienia; o przyjaźń i miłość; o naprawę wzajemnego odnoszenia się, o pomoc w poprawie stosunków z innymi; o pomoc w znalezieniu pracy, w odzyskaniu zgubionych rzeczy. O służbę dla pokoju, o uzdrowienie sytuacji międzynarodowej. Miłość może być czuła lub wściekła i taki może być Archanioł Czamuel i jego Anioły. One są zdolne pojawić się w cienkim, jak pajęczynka blasku światła by ucieszyć przestraszone dziecko. Mogą też ubrać się w zbroje by walczyć z siłami okrucieństwa i nienawiści, które są powodem mnóstwa problemów w rodzinie i stosunkach międzyludzkich. Anioły Miłości pomogą nam stoczyć walkę z siłami wrogimi miłości, które mogą prowadzić do pasji i psychologicznych problemów takich, jak depresje i stany maniakalne. Gdy czujemy, że ogarnia nas chęć zapalenia papierosa lub kiedy nasza niska samoocena nie rozumie woli przeciwnej rasowemu podziałowi czy też naprężeń wokół - trzeba powtórzyć bardzo mocno dekret Archanioła Czamuela i Aniołów Miłości - nieprzerwanie 9 lub więcej razy - "Zgińcie, siły wrogie miłości". Anioły Miłości specjalizują się jeszcze w tym, by życie płynęło bardziej niż gładko. Archanioł Czamuel wyznaczy Anioły do pomocy w naszych codziennych sprawach tak jakbyśmy mieli licznych etatowych współpracowników. Można ich prosić by poleciały z poleceniem przygotowania wszystkiego do przeprowadzenia spotkań zakończonych sukcesem, by wzięły na siebie realizację planów dla dobra naszej rodziny, biznesu lub wiary. One są znawcami sposobów poprawiania stosunków międzyludzkich. Możemy polecić Im pomóc naszym domownikom lepiej zrozumieć jeden drugiego, a w nas rozwinąć wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Jeżeli nasze dzieci kłócą się lub nie ma zgody z małżonkiem, kierownikiem w pracy lub z sąsiadami, a okaże się, że prawidłowych stosunków, jakie są pożądane, nie jest w stanie nic przywrócić wtedy należy do codziennej modlitwy dodać kilka modlitw do Aniołów Miłości. Zobaczymy jak One zmieniają nas i tych, co są blisko nas.

Dekret :

W Imię Boga, Jam Jest, Który Jam Jest
W Imię Archanioła Czamuela :
Zgińcie siły wrogie miłości !

Wszystkie Anioły potrafią pomóc znaleźć zgubione przedmioty. Jednakże Anioły Miłości szczególnie troszczą się o to, żeby zabezpieczyć nasz dobrobyt i szczęście. Zanosimy wezwanie : "Aniołowie Miłości, proszę pomóżcie mi znaleźć ............... (co szukamy) ..............." i nagle przypominamy sobie, gdzie znajduje się dana rzecz, widzimy miejsce lub znajdujemy ją tam, gdzie już szukaliśmy.

Wizualizacja : czytając modlitwy do Aniołów Miłości kładziemy ręce na czakrę serca. Rozlewamy wokół Boską Miłość i przedstawiamy siebie jako Jedność z wszelkim Życiem i całym kosmicznym oceanem Świadomości Bożej. Każdy raz kiedy wyrażamy słowa, w myślach przedstawiamy sobie to, co te słowa opisują. Modlitwy te umacniają naszą więź z Archaniołem Czamuelem i Aniołami Miłości. Mówimy kiedy potrzeba - 3,9 lub krotność 3.

Cudnie rozkwitająca Róża

Jak róża rozkwitająca wcześnie rano
nieustannie aromat swój rozlewa wokół,
Ja wierność swoją Bogu oddaję,
Będąc Jednością z Kosmicznym Oceanem .

Balsam z Gileady

Miłości Boża, nieśmiertelna miłości,
Promieniem twym otul wszystkich :
ześlij z góry współczucie,
by podnieść nas wszystkich w górę dzisiaj.
Pełnia Twej Mocy
zlej twe wspaniałe promienie
na ziemię i wszystko na niej,
gdzie życie zdaje się być w cieniu !
Niech światło Boga buchnie płomieniem
by uwolnić ludzi od bólu ;
Podnieś i odziej nas, Boże
W potężne Twe Imię, JAM JEST !
ześlij z góry współczucie,
by podnieść nas wszystkich w górę dzisiaj.

ARCHANIOŁ CZAMUEL

Tam gdzie Miłości Promień prześwieca –
ARCHANIOŁ CZAMUEL schodzi wraz z Nim.
Oświetla DUSZE i Łaski Prawem –
Tka w SERCACH ludzkich Miłosny Hymn.

Miłością PANA, Harmonią Ciszy –
Szepcze Radośnie do  DUSZY Nam –
Podnoszę Ciebie od zapomnienia –
Ty Jesteś w OJCU, Tyś Wiecznie Tam.

Słońcem  CZAMUELU Jesteś dla Świata –
Miłości Światło odnawiasz w Nas .
I każesz ufać w dobro Człowieka –
W powrót Miłości na Wieczny Czas.

Ty CZAMUELU rozpraszasz mroki –
Ty Swą Radością Zwiastunem Mym .
W Twojej Przestrzeni odradzam Siebie –
By w Twoim Blasku do OJCA iść.

Kiedy roztaczasz Skrzydła nad Nami –
W lekkości DUSZA tańczyć znów chce –
Dźwiękiem poruszasz Wibrację Światła –
W Wibracjach Światła odradzasz Mnie.

Ty Ciszą Jesteś – co Prawdę słyszy –
Mądrość otwierasz w umysłach Nam.
Dajesz zrozumieć, że Miłość Prawem –
Które Wszechświaty buduje tam.

Pokój przywracasz, napełniasz Siłą –
By Człowiek tworzył Najlepszy Świat.
Ty Pięknym Różem oblekasz DUSZE –
By takim Różem nasycać Świat.

Różowe Światło, Światło Miłości –
Rozłóż nad Nami już Skrzydła Swe –
Żeby do OJCA kroczyć w Miłości –
Żeby do Życia tę Miłość wnieść.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.13.10.2006 r.

 

ANIOŁY POKOJU
 

Archanioł URIEL- "Ogień Boży"
Kolor: purpurowy ze złotym i odcieniami rubinowego
Anielski dyżur: wtorek
Rejon eterycznej siedziby:góry Tatry, na południe od Krakowa, Polska
Prośby:

O duchowe dary:o wewnętrzny pokój, spokój ducha, o rozwiązanie węzłów złości strachu w naszej psychice, o nową dobrą nadzieje.
O praktyczną pomoc:o pokojowe rozwiązanie problemów w osobistym, społecznym i profesjonalnym współistnieniu, o natchnienie i pomoc siostrom miłosierdzia, lekarzom, pracownikom służb socjalno-społecznych,wszystkim, którzy niosą pomoc innym służąc bliźniemu, w stworzeniu harmonijnego środowiska, dla przejawiania twórczych zdolności i rozwoju. O służbę dla pokoju, o zaprzestanie wojen, o ustanowienie pokoju, o braterstwo i wzajemne zrozumienie, o przejawienie Bożej Sprawiedliwości na salach sądowych i w międzynarodowych odnoszeniach. Archanioł Uriel i Anioły Pokoju są tak wielkie i silne, że światło ich dobrego uśmiechu może rozpuścić pozornie nieprzezwyciężone problemy - w każdej skali.One mogą przynieść pokój w nieszczęśliwe rejony, naszemu domowi, a także rozstrojonemu umysłowi i duszy. Pracują szybko i z ogromną mocą. Zadając im pracę zobaczymy, że nasze problemy znikają tak szybko jak chmury po deszczu. Kiedy prosimy Je o rozwiązanie globalnych problemów miliony Aniołów biorą się do pracy. One pracują z dokładnością mikro-chirurgów - w domu,rodzinie czy psychice. Łagodzą różnice zdań i pomagają likwidować ogniska naprężeń w naszej rodzinie. Pomogą nam wyczerpać do dna cały niepokój z duszy, dodadzą sił, by wybaczyć stare urazy, pokonać złość, rozdrażnienie, samozniszczenie,poczucie bezradności i znanego lub nieznanego strachu. Zobaczycie jakie zmiany One mogą przynieść, kiedy zaprosimy Je do naszego życia.

Dekret:
 1. "Archaniele Urielu - uczyń ze mnie narzędzie pokoju"
 2. Mówimy modlitwę św. Franciszka z Asyżu oraz powtarzamy 3 razy :
  "Archaniele Urielu i Aniołowie Pokoju ! Ja przyjmuję Wasz dar pokoju do mojego serca, do mojej duszy, do mojego ducha, do mojego ciała i umysłu ! Uczyńcie mnie narzędziem Boskiego Pokoju !"
Reguła: Wykonujemy wtedy, gdy jesteśmy zaniepokojeni o realizację projektu, nad którym pracujemy: niezgodą w rodzinie, w rejonie czy kraju. Anioły Pokoju w najlepszy sposób je rozwiążą.
Wizualizacja: wyobrażamy sobie jak przepiękna purpurowo-złota z rubinowym energia Archanioła Uriela i Aniołów Pokoju okrąża i otula ludzi oraz tą sytuację, która nas niepokoi lub martwi. Wyobrażamy sobie jak negatywna energia rozpuszczana jest mocą pokoju. Mówimy ile razy trzeba :

JAM JEST życzliwym deszczem pokoju
JAM JEST przejawem Boskiej doskonałości
JAM JEST bicie serca Boskiej miłości z Nieba
JAM JEST tajemną mocą nieskończonej miłości i współczucia
JAM JEST płomieniem miłości dającej wsparcie wszystkiemu
JAM Jest realizacją mocy miłości
JAM JEST zewnętrzne uosobienie Boskiej wolności
JAM JEST mocą głębokiego spokoju
JAM JEST mocą wielkich strumieni miłości i pokoju kładącą kres złości,niezgody i rozpaczy
JAM JEST odrodzenie nadziei w sercach, które ją utraciły
JAM JEST zrozumienie tam, gdzie uszy są gotowe słyszeć i serca gotowe przyjmować
JAM JEST wybawienie ludzi od okowów wojny
JAM JEST posłannikiem pokoju.
MODLITWA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

PANIE,UCZYŃ MNIE INSTRUMENTEM TWOJEGO POKOJU,
TAM, GDZIE ISTNIEJE NIENAWIŚĆ, POZWÓL MI SIAĆ MIŁOŚĆ.
GDZIE KRZYWDA,WYBACZENIE.
GDZIE WĄTPLIWOŚĆ, WIARĘ.
GDZIE ROZPACZ,NADZIEJĘ.
GDZIE CIEMNOŚĆ, ŚWIATŁO.
GDZIE SMUTEK, RADOŚĆ.
O ŚWIĘTY WŁADCO, SPRAW, ABYM NIE TYLE
POSZUKIWAŁ POCIESZENIA, CO POCIESZAŁ,
NIE TYLE SZUKAŁ ZROZUMIENIA CO ROZUMIAŁ
NIE TYLE SZUKAŁ MIŁOŚCI, CO KOCHAŁ.
PONIEWAŻ POPRZEZ DAWANIE OTRZYMUJEMY,
POPRZEZ WYBACZANIE SAMI UZYSKUJEMY PRZEBACZENIE.
A POPRZEZ ŚMIERĆ RODZIMY SIĘ DO ŻYCIA WIECZNEGO.ARCHANIOŁ URIEL

Archaniele Nasz – URIELU –
Co w Purpurę Tyś odziany –
Rubinowe Światło Twoje –
Dziś otwiera Ludziom Bramy.

Tam gdzie POKÓJ z CISZĄ mieszka –
Tam gdzie ŁASKA Czuwa PANA–
Żywym Deszczem Nas Obmywasz –
I Nadzieję niesiesz dla Nas.

Ogień Źródła niesiesz Sobą –
Byśmy w POKÓJ uwierzyli –
I Spokojem DUSZY z DUCHA –
Twym Narzędziem w ręku byli.

Ty Nam dajesz Wiarę w Siebie –
Byśmy wszystko uwolnili–
Tajemnicą MOCY OJCA –
POKÓJ w ŻYCIU Swym Tworzyli.

Ty Odradzasz w Nas Nadzieję –
Ty Nadzieją Karmisz Nas –
I rozpędzasz Ciemne Chmury –
By HARMONII nastał CZAS.

Jesteś Żywym OGNIEM OJCA –
Co rozpala OGIEŃ w Nas –
Byśmy chcieli i umieli –
BOGU służyć w każdy CZAS.

Tam gdzie chaos i zwątpienie –
Rodzić CISZĘ, CISZĄ trwać –
I powierzyć WOLI OJCA –
Wszystko co nie służy Nam.

U ważnością Nas Otwierasz –
Na Bliźniego Swego Dziś –
Uczysz Patrzeć Boskim SERCEM –
Na spotkania z Bliźnim Swym.

Ty URIELU Nasz Kochany –
W Naszych Sercach POKÓJ Tkasz –
Wnosisz w każdą ludzką przeszłość –
MIŁOWANIA BOSKI CZAS.

Dziękujemy Tobie WIELKI –
Że POKOJEM przy Nas Trwasz –
Szatą ŚWIATŁA OJCA CZYSTĄ –
W Naszych DUSZACH POKÓJ Tkasz.

Ewa A.Bednarczyk
Warszawa dn.2.11.2006 r.

ANIOŁY PRZEWODNICY - na drodze prawdy

Archanioł GABRIEL - "Bóg moją siłą"
Kolor : biały
Anielski dyżur : poniedziałek
Rejon eterycznej siedziby : między Sacramento i górą Szasta
Prośby :

O duchowe dary: o kierowanie w życiu duchowym, o odkrycie naszego planu i celu życia, o uwolnienie od niezdecydowania i chwiejności, o radość, szczęście i spełnienie.
O praktyczną pomoc: o ustawienie dyscypliny i porządku w życiu, o realizację emocjonalnego, mentalnego i fizycznego środowiska, o włączenie takich rzeczy jak nowy zakup, nowe kierunki w naszej twórczości i karierze. O służbę dla pokoju, o pomoc w działaniu dla utrwalania pokoju, o okazywanie pomocy głodnym i chorym, o złagodzenie położenia ofiar katastrof. Archanioł Gabriel i Anioły Przewodnicy pomogą nam zrozumieć i wypełnić nasze przeznaczenie. Pomogą nam zrozumieć plan, który my - nasze wyższe Ja i Rada Duchowych Istot wypracowaliśmy dla naszego życia, zanim je zaczęliśmy . Te Anioły pomogą przypomnieć sobie co należy robić żeby zrealizować plan oraz spotkać się z ludźmi, którzy będą pomagać w jego przetworzeniu na życie. Anioły Przewodnicy pomogą obronić nasz życiowy plan przed wszystkim co przeszkadza w jego realizacji, np.: od przeciwdziałania ze strony innych ludzi, naśmiewania się, a także od niedostatku pieniędzy i środków. One mogą tak organizować nasze życie, żebyśmy mogli pracować nad swoimi strategicznymi zadaniami jednocześnie wypełniając codziennie obowiązki. Anioły Przewodnicy będą rozmawiały wtedy, kiedy nauczymy się Ich słuchać. Jednym z najlepszych sposobów w pracy z nimi - nasza prośba przekaże informacje naszemu umysłowi w czasie snu, jest także możliwe, że One już to wykonują. Przykład : Ja wzywam Anioły w imię mojego Rzeczywistego Ja, weźcie mnie w świadomości mojej duszy w eteryczną strefę - ustronie Archaniele Gabriela i Aniołów Przewodników położona pomiędzy Sacramento i górą Shasta, w stanie Kalifornia. Ja proszę o napełnienie i natchnienie mnie wolą Boga. Ja proszę Ciebie Archaniele Gabrielu i Aniołów Przewodników o ............. (prośby) ..................... Ja proszę, żeby wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia mojego Bożego Planu były przekazane mojej zewnętrznej czuwającej świadomości wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dziękuje Wam i przyjmuję to jako spełnione i dokonane teraz w pełni sił.

Wizualizacja : Czytając dekrety wyobrażamy sobie jak Archanioł Gabriel i Anioły Przewodnicy wlewają w nasze ciało, umysł i duszę białe światło, które napełnia i rozpromienia nas pewnością, radością i zrozumieniem słusznego kierunku. Opanujemy plan Boga dla nas i będziemy w spokoju i znajomości tego, co będzie pokazane i jak zrealizować nasz plan Powtarzamy : 1,3 lub 9 razy

JAM JEST najczystszym świetlanym Zamysłem Boskiego Jestestwa
JAM JEST przynoszącym na świat misję do wypełnienia, która przejawia się moją własnością
JAM JEST Jednością w sercu Boga
JAM JEST Miłością Boga
JAM JEST Miłością Niebios
JAM JEST Miłością Archaniołów
JAM JEST Miłością Rzeczywistości
JAM JEST przynoszący owoce wielkiego celu, w imię którego po raz pierwszy zrobiłem oddech.

ARCHANIOŁ GABRIEL


Święty Gabrielu, Zwiastunie Cichy –
Ty, co Nowiny przynosisz Nam –
Otul Swą Bielą Przestrzenie Duszy –
Niech już na wieki w Tej Bieli trwa.

Ty wciąż rozpraszasz wszelkie zwątpienie –
I Moc przywracasz, kiedy jej brak –
Ty karmisz Dusze Jej Przeznaczeniem –
By Dumnie weszła na Własny Szlak.

Bielą napełniasz, Czystość rozsiewasz –
I lilie wręczasz, by pachnieć Nią.
Dajesz zrozumieć, że Kwiatem Człowiek –
Duszę oświetlasz i niesiesz Ją.

 Wielki Skrzydlaty, Ty Pokój czynisz –
By Dusza Prawdą ożyła znów.
Uczysz by Ona słuchała Ciszy –
Szepczesz tę Świętą Misję wypełnij już.

Nasz Archaniele, Piękny Zwiastunie –
Za Dary Duszy my Wdzięczni Ci –
Sercem składamy pokłon najczulszy –
Za Wizję Duszy, co niesiesz dziś.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.21.09.2006 r.

ANIOŁY UZDROWICIELE

Archanioł RAFAEL- "Uzdrowienie Boże
"
Kolor: zielony (szmaragdowy)
Anielski dyżur
: środa Rejon eterycznej siedziby:Fatima, Portugalia. Prośby: O duchowe dary:harmonię, widzenie, intuicję, natchnienie prawdą.O praktyczną pomoc:o uzdrowienie ciała, umysłu, ducha i duszy, o natchnienie w nauce i pracy - matematyce, muzyce, nauce o tradycyjnej i nietradycyjnej medycynie, o zaspokojenie fizycznych potrzeb w utrzymaniu i życiu. O służbę dla pokoju, o polepszenie stosunków międzynarodowych. O uzdrowienie rannych w bitwach, o natchnienie dla rozwoju nowych metod leczenia chorób.
Archanioł Rafael jest Aniołem nauki, wiedzy i uzdrawiania. On pracuje wraz z Aniołami Uzdrowicielami i Świętą Maryją - Królową Aniołów nad chorobami ciała, umysłu i duszy.Rozwiązując problemy zdrowotne swojego fizycznego ciała lub umysłu z początku zwracamy się do dobrego lekarza-specjalisty oraz podłączmy do pracy Anioły. Prosimy, by One wzięły całą negatywną energię, która spowodowała ten stan oraz by oświeciły swą obecnością wybranego specjalistę. Przez ten czas codziennie modliły się do nich o uzdrowienie wyobrażając sobie jak zielono-szmaragdowa energia napełnia i otacza uszkodzony lub chory organ. Do wspólnej pracy z Aniołami Uzdrowicielami zawsze wzywamy Anioły Ochroniarzy, ponieważ często bywa tak, że proces uzdrawiania trzeba chronić od zewnętrznej inwazji ( od infekcji po negatywne siły). Jeśli modlimy się i nie widać natychmiastowych rezultatów, nie poddajemy się. Archanioł Rafael wyjaśnił, że fizyczne uzdrowienie nie zawsze jest możliwe. Nasza karma może potrzebować tego, abyśmy doznali bólu lub choroby. Jednakże nasze modlitwy mogą pracować dla zbawienia choroby duszy i ducha, które przywiodły nas do powstania tej pierwotnej karmy. Zawsze musimy być gotowi na cudowne rezultaty, nikt nie wie kiedy nasza modlitwa lub inny akt miłości pozwoli karmie zakończyć się i zobaczymy nadzwyczajną pracę Aniołów Uzdrowicieli odbudowujących złamane dusze i ciała.
Dekret:JAM JEST zmartwychwstanie i życie mojego doskonałego zdrowia obecnie przejawianego.Utwierdzenie w jedności z Chrystusem Reguły : robimy dla uzdrowienia siebie lub kochanej osoby, potrzebujących uzdrowienia ciała, umysłu, duszy i ducha. Zaczynamy od modlitwy do Archanioła Rafaela i Aniołów Uzdrowicieli mówiąc Jego imię i przynależność. Wizualizacja: po wyuczeniu się wezwania na pamięć mówimy je z zamkniętymi oczami wyobrażając sobie jak białe i zielone światło otula chorą osobę, kondensując się w rejonie uszkodzonego lub chorego organu.Widzimy jak Aniołowie kierują jeszcze więcej światła do tego rejonu ciała, które potrzebuje uzdrowienia napełniając ją maksymalnie światłem, które teraz rozlewa się po całym ciele wypełniając każdą komórkę. Wyobrażamy sobie jak organ, narząd,rejon ciała lub całe ciało jest uzdrowione od nieprawidłowego stanu. Mówimy: 1, 9 lub 36 razyJAM JEST Boską Doskonałością ciała, rozumu i duszy
JAM Jest Boskim Kierunkiem zdrowia i uleczenia
O atomy, komórki, elektrony skład mego ciała
Niech niebiańska doskonałość uczyni m nieczystym teraz !
Spirale Jedności w Chrystusie otulajcie nas
JAM JEST obecnością Pana
Bądź Światłem - ich rozkaz.

ANIOŁY MIŁOŚCI

Archanioł CZAMUEL - "Ten,kto ogląda Boga"
Kolor: różowy(perłoworóżowy)
Anielski dyżur : czwartek
Rejon eterycznej siedziby : Saint Louis, stan Missouri

Prośby:
O duchowe dary : miłość, współczucie,miłosierdzie, zdolności twórcze, umiejętność przebaczania, o uwolnienie się od egoizmu, niezadowolenia z siebie, samokrytyki i niedostatecznego poszanowania siebie, o przygotowanie do otrzymania Darów Ducha Świętego.
O praktyczną pomoc: o ochronę od złości i gniewu, oszczerstwa i niezrozumienia; o przyjaźń i miłość; o naprawę wzajemnego odnoszenia się, o pomoc w poprawie stosunków z innymi; o pomoc w znalezieniu pracy, wodzyskaniu zgubionych rzeczy. O służbę dla pokoju, o uzdrowienie sytuacji międzynarodowej. Miłość może być czuła lub wściekłai taki może być Archanioł Czamuel i jego Anioły. One są zdolne pojawić się w cienkim, jak pajęczynka blasku światła by ucieszyć przestraszone dziecko. Mogą też ubrać się w zbroje by walczyć zsiłami okrucieństwa i nienawiści, które są powodem mnóstwa problemów w rodzinie i stosunkach międzyludzkich. Anioły Miłości pomogą nam stoczyć walkę z siłami wrogimi miłości, które mogą prowadzić do pasji i psychologicznych problemów takich, jak depresje i stany maniakalne. Gdy czujemy, że ogarnia nas chęć zapalenia papierosa lub kiedy nasza niska samoocena nie rozumie woli przeciwnej rasowemu podziałowi czy też naprężeń wokół - trzeba powtórzyć bardzo mocno dekret Archanioła Czamuela i Aniołów Miłości - nie przerwanie 9 lub więcej razy - "Zgincie, siływrogie miłości". Anioły Miłości specjalizują się jeszcze w tym, by życie płynęło bardziej niż gładko. Archanioł Czamuel wyznaczy Anioły do pomocy w naszych codziennych sprawach tak jak byśmy mieli licznych etatowych współpracowników. Można ichprosić by poleciały z poleceniem przygotowania wszystkiego do przeprowadzenia spotkań zakończonych sukcesem, by wzięły nasiebie realizację planów dla dobra naszej rodziny, biznesu lubwiary. One są znawcami sposobów poprawiania stosunków międzyludzkich. Możemy polecić Im pomóc naszym domownikom lepiejzrozumieć jeden drugiego, a w nas rozwinąć wrażliwość napotrzeby innych ludzi. Jeżeli nasze dzieci kłócą się lub nie mazgody z małżonkiem, kierownikiem w pracy lub z sąsiadami, a okażesię, że prawidłowych stosunków, jakie są pożądane, nie jest wstanie nic przywrócić wtedy należy do codziennej modlitwy dodać kilka modlitw do Aniołów Miłości. Zobaczymy jak One zmieniająnas i tych, co są blisko nas.

Dekret :

WImię Boga, Jam Jest, Który Jam Jest
W Imię Archanioła Czamuela:
Zgińcie siły wrogie miłości !


Wszystkie Anioły potrafią pomóc znaleźć zgubione przedmioty. Jednakże AniołyMiłości szczególnie troszczą się o to, żeby zabezpieczyć naszdobrobyt i szczęście. Zanosimy wezwanie : "Aniołowie Miłości, proszę pomóżcie mi znaleźć ............... (coszukamy) ..............." i nagle przypominamy sobie, gdzie znajduje się dana rzecz, widzimy miejsce lub znajdujemy ją tam,gdzie już szukaliśmy.

Wizualizacja : czytającmodlitwy do Aniołów Miłości kładziemy ręce na czakrę serca.Rozlewamy wokół Boską Miłość i przedstawiamy siebie jako Jedność z wszelkim Życiem i całym kosmicznym oceanem ŚwiadomościBożej. Każdy raz kiedy wyrażamy słowa, w myślach przedstawiamysobie to, co te słowa opisują. Modlitwy te umacniają naszą więź z Archaniołem Czamuelem i Aniołami Miłości. Mówimy kiedy potrzeba - 3,9 lub krotność 3.

Cudnie rozkwitającaRóża

Jak róża rozkwitająca wcześnierano
nieustannie aromat swój rozlewa wokół,
Ja wiernośćswoją Bogu oddaję,
Będąc Jednością z Kosmicznym Oceanem .

Balsam z Gileady

Miłości Boża, nieśmiertelnamiłości,
Promieniem twym otul wszystkich :
ześlij z góry współczucie,
by podnieść nas wszystkich w górędzisiaj.
Pełnia Twej Mocy
zlej twe wspaniałe promienie
naziemię i wszystko na niej,
gdzie życie zdaje się być w cieniu!
Niech światło Boga buchnie płomieniem
by uwolnić ludziod bólu ;
Podnieś i odziej nas, Boże
W potężne Twe Imię,JAM JEST !
ześlij z góry współczucie,
by podnieść nas wszystkich w górę dzisiaj.

DEKRET DO MICHAŁA ARCHANIOŁA

W Imieniu Wszechmogącej i Zwycięskiej
Obecności Boga,
w Imię Chrystusa,
umiłowanego Archanioła Michała
i wszystkie Żywioły;
Ognia,
Powietrza,
Wody,
Ziemi

oto wołam

Michale, Michale
wzywam Cię tu.
Mieczem ognistym
odetnij mnie złu.

Bożą Mocą i opieką
otaczaj mój świat
A sztandar Twej wiary
rozpostrzyj jak kwiat.
Błękitnym mieczem
przeniknij mą duszę
a z Bożą pomocą
zwycięskim być muszę.

Michale, Michale
kocham Cię tak
Utwierdzaj mnie w wierze
na jawie i w snach.

Michale, Michale,
Zastępy błękitu
Napełnij mnie wiarą
i nadzieją od światu.
Błękitnym Twym mieczem
przeniknij mą duszę
a z Bożą pomocą
zwycięskim być muszę.

Twój Płomień Błękitny
napełnia mnie już
Twa zbroja błękitna
ochrania od burz (3X)

I w pełni wiary świadomie
przyjmuję
Niech się tak stanie! (3X) tu oto i teraz.
Moce potężne, na wieki trwałe
Wszechmocą czynne
rosnące w zasięg
świat ogarniając
aż wszyscy osiągną
Światło Wolności Wniebowstąpienia.


Niech się tak stanie! (3X)

 

Michał u góry,
Michał u dołu,
Michał po prawej,
Michał po lewej,
Michał od przodu,
Michał od tyłu,
Michał Archanioł z Nim kroczę pospołu,
jam Jego Miłość co chroni tu.

 ANIOŁY MIŁOŚCI

Archanioł CZAMUEL - "Ten, kto ogląda Boga"
Kolor: różowy (perłoworóżowy)
Anielski dyżur : czwartek
Rejon eterycznej siedziby : Saint Louis, stan Missouri

Prośby :
O duchowe dary : miłość, współczucie, miłosierdzie, zdolności twórcze, umiejętność przebaczania, o uwolnienie się od egoizmu, niezadowolenia z siebie, samokrytyki i niedostatecznego poszanowania siebie, o przygotowanie do otrzymania Darów Ducha Świętego.
O praktyczną pomoc: o ochronę od złości i gniewu, oszczerstwa i niezrozumienia; o przyjaźń i miłość; o naprawę wzajemnego odnoszenia się, o pomoc w poprawie stosunków z innymi; o pomoc w znalezieniu pracy, w odzyskaniu zgubionych rzeczy. O służbę dla pokoju, o uzdrowienie sytuacji międzynarodowej. Miłość może być czuła lub wściekła i taki może być Archanioł Czamuel i jego Anioły. One są zdolne pojawić się w cienkim, jak pajęczynka blasku światła by ucieszyć przestraszone dziecko. Mogą też ubrać się w zbroje by walczyć z siłami okrucieństwa i nienawiści, które są powodem mnóstwa problemów w rodzinie i stosunkach międzyludzkich. Anioły Miłości pomogą nam stoczyć walkę z siłami wrogimi miłości, które mogą prowadzić do pasji i psychologicznych problemów takich, jak depresje i stany maniakalne. Gdy czujemy, że ogarnia nas chęć zapalenia papierosa lub kiedy nasza niska samoocena nie rozumie woli przeciwnej rasowemu podziałowi czy też naprężeń wokół - trzeba powtórzyć bardzo mocno dekret Archanioła Czamuela i Aniołów Miłości - nieprzerwanie 9 lub więcej razy - "Zgincie, siły wrogie miłości". Anioły Miłości specjalizują się jeszcze w tym, by życie płynęło bardziej niż gładko. Archanioł Czamuel wyznaczy Anioły do pomocy w naszych codziennych sprawach tak jakbyśmy mieli licznych etatowych współpracowników. Można ich prosić by poleciały z poleceniem przygotowania wszystkiego do przeprowadzenia spotkań zakończonych sukcesem, by wzięły na siebie realizację planów dla dobra naszej rodziny, biznesu lub wiary. One są znawcami sposobów poprawiania stosunków międzyludzkich. Możemy polecić Im pomóc naszym domownikom lepiej zrozumieć jeden drugiego, a w nas rozwinąć wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Jeżeli nasze dzieci kłócą się lub nie ma zgody z małżonkiem, kierownikiem w pracy lub z sąsiadami, a okaże się, że prawidłowych stosunków, jakie są pożądane, nie jest w stanie nic przywrócić wtedy należy do codziennej modlitwy dodać kilka modlitw do Aniołów Miłości. Zobaczymy jak One zmieniają nas i tych, co są blisko nas.

Dekret :

W Imię Boga, Jam Jest, Który Jam Jest
W Imię Archanioła Czamuela :
Zgińcie siły wrogie miłości !

Wszystkie Anioły potrafią pomóc znaleźć zgubione przedmioty. Jednakże Anioły Miłości szczególnie troszczą się o to, żeby zabezpieczyć nasz dobrobyt i szczęście. Zanosimy wezwanie : "Aniołowie Miłości, proszę pomóżcie mi znaleźć ............... (co szukamy) ..............." i nagle przypominamy sobie, gdzie znajduje się dana rzecz, widzimy miejsce lub znajdujemy ją tam, gdzie już szukaliśmy.

Wizualizacja : czytając modlitwy do Aniołów Miłości kładziemy ręce na czakrę serca. Rozlewamy wokół Boską Miłość i przedstawiamy siebie jako Jedność z wszelkim Życiem i całym kosmicznym oceanem Świadomości Bożej. Każdy raz kiedy wyrażamy słowa, w myślach przedstawiamy sobie to, co te słowa opisują. Modlitwy te umacniają naszą więź z Archaniołem Czamuelem i Aniołami Miłości. Mówimy kiedy potrzeba - 3,9 lub krotność 3.

Cudnie rozkwitająca Róża

Jak róża rozkwitająca wcześnie rano
nieustannie aromat swój rozlewa wokół,
Ja wierność swoją Bogu oddaję,
Będąc Jednością z Kosmicznym Oceanem .

Balsam z Gileady

Miłości Boża, nieśmiertelna miłości,
Promieniem twym otul wszystkich :
ześlij z góry współczucie,
by podnieść nas wszystkich w górę dzisiaj.
Pełnia Twej Mocy
zlej twe wspaniałe promienie
na ziemię i wszystko na niej,
gdzie życie zdaje się być w cieniu !
Niech światło Boga buchnie płomieniem
by uwolnić ludzi od bólu ;
Podnieś i odziej nas, Boże
W potężne Twe Imię, JAM JEST !
ześlij z góry współczucie,
by podnieść nas wszystkich w górę dzisiaj.

ARCHANIOŁ CZAMUEL

Tam gdzie Miłości Promień prześwieca –
ARCHANIOŁ CZAMUEL schodzi wraz z Nim.
Oświetla DUSZE i Łaski Prawem –
Tka w SERCACH ludzkich Miłosny Hymn.

Miłością PANA, Harmonią Ciszy –
Szepcze Radośnie do  DUSZY Nam –
Podnoszę Ciebie od zapomnienia –
Ty Jesteś w OJCU, Tyś Wiecznie Tam.

Słońcem  CZAMUELU Jesteś dla Świata –
Miłości Światło odnawiasz w Nas .
I każesz ufać w dobro Człowieka –
W powrót Miłości na Wieczny Czas.

Ty CZAMUELU rozpraszasz mroki –
Ty Swą Radością Zwiastunem Mym .
W Twojej Przestrzeni odradzam Siebie –
By w Twoim Blasku do OJCA iść.

Kiedy roztaczasz Skrzydła nad Nami –
W lekkości DUSZA tańczyć znów chce –
Dźwiękiem poruszasz Wibrację Światła –
W Wibracjach Światła odradzasz Mnie.

Ty Ciszą Jesteś – co Prawdę słyszy –
Mądrość otwierasz w umysłach Nam.
Dajesz zrozumieć, że Miłość Prawem –
Które Wszechświaty buduje tam.

Pokój przywracasz, napełniasz Siłą –
By Człowiek tworzył Najlepszy Świat.
Ty Pięknym Różem oblekasz DUSZE –
By takim Różem nasycać Świat.

Różowe Światło, Światło Miłości –
Rozłóż nad Nami już Skrzydła Swe –
Żeby do OJCA kroczyć w Miłości –
Żeby do Życia tę Miłość wnieść.

ANIOŁY OCHRONIARZE (STRÓŻE)

Archanioł MICHAEL - "Ten jak Bóg"
Kolor : niebieski (lazurowy, szafirowoniebieski)
Anielski dyżur : niedziela
Rejon eterycznej siedziby: Banf; Kanada; rejon jeziora Luisa
Prośby:

O duchowe dary: o wyzwolenie od strachu i zwątpienia siebie, o umocnienie w wierze, o doskonalenie naszej duszy.
O praktyczną pomoc: o ochronę przed fizycznym i duchowym niebezpieczeństwem (od awarii, kradzieży i włamania, do psychicznych napaści), o wygnanie demonów i diabłów. O pokojowe współżycie, o służbę dla pokoju, o natchnienie dla przywódców, o poprawę systemu rządzenia państwami. Archanioł Michael i jego Aniołowie Ochroniarze w najlepszy sposób mogą odpowiedzieć na nasze S.O.S. jeśli modlimy się do nich codziennie. Tysiące ludzi doświadczyło cudów, które jak oni wierzą stały się dzięki ich więzi z Aniołami Niebieskiego Płomienia .

Dekret : Archaniele MICHAEL ! Na pomoc ! Na pomoc ! Na pomoc !

Modlitwa ochrona do Archanioła Michała przekazana przez Saint Germiana w dniu 29.08.2006 Mariuszowi Brzoskowskiemu:

Archaniele Michale, proszę Cię!

Otocz mnie, otul mnie.

Weź moje życie w ręce swe.

Kochaj i chroń mnie tak,

abym mógł oddać Bogu

całe życie swe!  
 

 

 ARCHANIOŁ MICHAŁ


Błękitnym Promieniem zstąpiłeś na Ziemię –
Ty Sprawiedliwy ARCHANIOŁ – KRÓL.
Przed Sobą dzierżysz Miecz Wiecznej Prawdy –
I nim odcinasz chaos i ból.

Prawością Świecisz, Miłość rozsiewasz –
Nie dajesz upaść gdy trudny Czas.
Odważnie chronisz Praw Naszej DUSZY –
Do Serca Swego przytulasz Nas.

Prawo przywracasz gdziekolwiek Jesteś –
Gdzie stawiasz stopy tam siejesz Blask.
A Twoja Mądrość nam Mądrość czyni –
Bo w Sercach strzeżesz Najświętszych Praw.

Ty Niepojęty, Ty Sprawiedliwy –
Ty Ukochany Michale Nasz –
Otul Swą Mocą Człowieczą Przestrzeń –
By w bezpieczeństwie na Wieki trwał.

Oblicze Twoje jak Diament Czyste –
I Prawo Twoje Harmonią drga.
Przed Tobą pokłon składam Wieczysty –
Że Sprawiedliwych szukasz wśród Nas.

Dzisiaj z Miłością Mój ARCHANIELE –
Serce Swe składam u Twoich Stóp –
I proszę szczerze, strzeż ludzi Wiernie –
Ty BRAMY ŚWIATŁA otwórz Nam znów.
ANIOŁY OŚWIECENIA

Archanioł JOFIEL - "Piękno Boga"
Kolor : złocistożółty
Anielski dyżur : piątek
Rejon eterycznej siedziby : okolice Lanz Hou, północ centrum Chin

Prośby :
O duchowe dary : o mądrość, oświecenie, zrozumienie, natchnienie, poznanie rzeczy, jasnowidzenie, więź ze swoim Wyższym Ja.
O praktyczną pomoc: w odczuwaniu i postrzeganiu informacji (przekazu), w przygotowaniu się i zdaniu egzaminów, w oswobodzeniu się od złych przyzwyczajeń i słabości, nałogów; w uwolnieniu od ciemnoty, pychy, ignorancji i ograniczenia umysłowego. O służbę dla pokoju, o ujawnienie wszystkich fałszywych i błędnych działań rządów i społeczności; o pomoc w walce z niszczeniem i w oczyszczaniu planety . Archanioł Jofiel oraz Anioły Oświecenia pozwalają nam zetknąć się z "Umysłem Boga " - źródłem wszystkiego stworzenia. Anioły te darują nam największe natchnienia i odkrycia zmieniające życie . Pomagają w nawiązywaniu kontaktu z naszym Wyższym Ja, właściwej percepcji (postrzegania) informacji i rozwinięciem wprawy w nowych dziedzinach. Ich głównym celem jest zbawić nas od ciemnoty, którą można określić brak zdolności widzenia swojej jedności z Bogiem. Kontaktując się z Aniołami Oświecenia oswobodzeni zostajemy od wszystkiego, co przeszkadza zjednoczeniu z Wyższym Ja. One pomogą nam uwolnić od zwątpień w siebie i wszelkiego rodzaju słabości - od czekolady po nikotynę. Polepszają nasze umiejętności i zdolności umysłowe, by efektywniej wykorzystać nasze możliwości. Mówimy im o wszystkim, co niepokoi nasz umysł, prosząc o pomoc w jak najlepszym rozwiązaniu problemów. One wszystko śledzą, będą podtrzymywać naszą więź z Wyższym Ja, jeśli codziennie będziemy wzywać płomień Oświecenia.

Dekret :
Świetlane Anioły z gwiezdnych wysokości !
Napełnijcie Światłem moje istnienie i umysł !

Medytacja dla oświecenia
Wizualizacja: naszą głowę okrąża i napełnia złocistożółte światło Boga. Anioły Oświecenia zalewają tym światłem całe nasze ciało oraz otoczenie w odległości 1 m. Odczuwamy jak z każdym wdechem wchłaniamy twórcze zdolności i oświecenie. Widzimy jak w tym świetle rozpuszczona zostaje ciemnota, rozpacz i smutek.

O Płomieniu Światła złocisty
O Płomieniu cudowny, piękny
JAM JEST światłość w każdej cząstce umysłu
JAM JEST mądrość, co wszystko pojmuje
Źródło Oświecenia nie wyczerpanie płynąc
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST OŚWIECENIE

mówimy : 3x lub kroność (np: 9,12)

ARCHANIOŁ JOFIEL

Złocistożółty, jak Słońce Czysty –
Jofielu Piękny MĄDROŚĆ Nam Daj –
Oświeć Nam Serca, Umysły, Dusze –
Byśmy JASNOŚCIĄ widzieli Dal.

 

Przywróć Nam Łączność z MĄDROŚCIĄ PANA –
W Świetlnych Przestworzach Umysły Tkaj –
Niech Nasza Jedność ze ŹRÓDŁEM JAM –
Już w Naszym Życiu na WIECZNOŚĆ Trwa.

 

Oświeć Umysłem z BOGA ŻYWEGO –
Daruj Natchnienie, Wizją wejdź w Nas –
My chcemy OJCU Służyć Najpełniej –
Czas już Przywrócić MĄDROŚCI Blask.

 

Ty w ŹRÓDLE OJCA Uzdrawiasz Wszystko –
W ŹRÓDLE MĄDROŚCI z JAM Łączysz Nas –
Tyś Przenikaniem , Tyś Spostrzeganiem –
Które Powraca JASNOŚCIĄ w Nas.

 

Tyś OŚWIECENIEM Nam z MOCY PANA –
PRAWEM Tworzenia, Natchnieniem JAM –
Ty z MOCY ŹRÓDŁA ŚWIATŁEM Przemieniasz –
Ty OŚWIECENIA Otwierasz CZAS.

 

Otaczasz MOCĄ BOSKIEGO TCHNIENIA –
By JASNOŚĆ Dusza Poznała Swą –
By w OŚWIECONYM do OŚWIECENIA –
JASNOŚCIĄ ŚWIATŁA WIELBIŁA GO.

 ANIOŁY POKOJU 

Archanioł URIEL - "Ogień Boży"
Kolor : purpurowy ze złotym i odcieniami rubinowego
Anielski dyżur : wtorek
Rejon eterycznej siedziby: góry Tatry, na południe od Krakowa, Polska
Prośby :

O duchowe dary: o wewnętrzny pokój, spokój ducha, o rozwiązanie węzłów złości i strachu w naszej psychice, o nową dobrą nadzieje.
O praktyczną pomoc: o pokojowe rozwiązanie problemów w osobistym, społecznym i profesjonalnym współistnieniu, o natchnienie i pomoc siostrom miłosierdzia, lekarzom, pracownikom służb socjalno-społecznych, wszystkim, którzy niosą pomoc innym służąc bliźniemu, w stworzeniu harmonijnego środowiska, dla przejawiania twórczych zdolności i rozwoju. O służbę dla pokoju, o zaprzestanie wojen, o ustanowienie pokoju, o braterstwo i wzajemne zrozumienie, o przejawienie Bożej Sprawiedliwości na salach sądowych i w międzynarodowych odnoszeniach. Archanioł Uriel i Anioły Pokoju są tak wielkie i silne, że światło ich dobrego uśmiechu może rozpuścić pozornie nieprzezwyciężone problemy - w każdej skali. One mogą przynieść pokój w nieszczęśliwe rejony, naszemu domowi, a także rozstrojonemu umysłowi i duszy. Pracują szybko i z ogromną mocą. Zadając im pracę zobaczymy, że nasze problemy znikają tak szybko jak chmury po deszczu. Kiedy prosimy Je o rozwiązanie globalnych problemów miliony Aniołów biorą się do pracy. One pracują z dokładnością mikro-chirurgów - w domu, rodzinie czy psychice. Łagodzą różnice zdań i pomagają likwidować ogniska naprężeń w naszej rodzinie. Pomogą nam wyczerpać do dna cały niepokój z duszy, dodadzą sił, by wybaczyć stare urazy, pokonać złość, rozdrażnienie, samozniszczenie, poczucie bezradności i znanego lub nieznanego strachu. Zobaczycie jakie zmiany One mogą przynieść, kiedy zaprosimy Je do naszego życia.

Dekret :

 1. "Archaniele Urielu - uczyń ze mnie narzędzie pokoju"
 2. Mówimy modlitwę św. Franciszka z Asyżu oraz powtarzamy 3 razy :
  "Archaniele Urielu i Aniołowie Pokoju ! Ja przyjmuję Wasz dar pokoju do mojego serca, do mojej duszy, do mojego ducha, do mojego ciała i umysłu ! Uczyńcie mnie narzędziem Boskiego Pokoju !"

Reguła : Wykonujemy wtedy, gdy jesteśmy zaniepokojeni o realizację projektu, nad którym pracujemy: niezgodą w rodzinie, w rejonie czy kraju. Anioły Pokoju w najlepszy sposób je rozwiążą.
Wizualizacja : wyobrażamy sobie jak przepiękna purpurowo-złota z rubinowym energia Archanioła Uriela i Aniołów Pokoju okrąża i otula ludzi oraz tą sytuację, która nas niepokoi lub martwi. Wyobrażamy sobie jak negatywna energia rozpuszczana jest mocą pokoju. Mówimy ile razy trzeba :

JAM JEST życzliwym deszczem pokoju
JAM JEST przejawem Boskiej doskonałości
JAM JEST bicie serca Boskiej miłości z Nieba
JAM JEST tajemną mocą nieskończonej miłości i współczucia
JAM JEST płomieniem miłości dającej wsparcie wszystkiemu
JAM JEST realizacją mocy miłości
JAM JEST zewnętrzne uosobienie Boskiej wolności
JAM JEST mocą głębokiego spokoju
JAM JEST mocą wielkich strumieni miłości i pokoju kładącą kres złości, niezgody i rozpaczy
JAM JEST odrodzenie nadziei w sercach, które ją utraciły
JAM JEST zrozumienie tam, gdzie uszy są gotowe słyszeć i serca gotowe przyjmować
JAM JEST wybawienie ludzi od okowów wojny
JAM JEST posłannikiem pokoju.

MODLITWA ŚWIETEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

PANIE, UCZYŃ MNIE ISTRUMENTEM TWOJEGO POKOJU,
TAM, GDZIE ISTNIEJE NIENAWIŚĆ, POZWÓL MI SIAĆ MIŁOŚĆ.
...


Koronka do świętego Michała .

Michael the Archangel by Guido Reni , Santa Maria della Concezione , Rome , 1636 Michała Archanioła przez Guido Reni , Santa Maria della Concezione , Rzym , 1636

The Prayer to Saint Michael is a prayer , used mainly by Catholics , which is addressed to Michael the archangel . Modlitwa do Świętego Michała jest modlitwa , używany głównie przez katolików , która skierowana jest do Michała archanioła .

Pope Leo XIII added it in 1886  to the Leonine Prayers , which he had directed to be said after Low Mass two years earlier. The practice of reciting these prayers after Mass was suppressed in 1964. Papież Leon XIII dodaje go w 1886 roku do Leonine Modlitwy , który miał być skierowany powiedział po niskiej masie dwa lata wcześniej. praktyki odmawiania tych modlitw po Mszy świętej została zlikwidowana w 1964 roku. However, Pope John Paul IIRegina Coeli address of 24 April 1994 as follows: Jednak papież Jan Paweł II , o których mowa w modlitwie Michael St w przemówieniu Regina Coeli z dnia 24 kwietnia 1994 r. w następujący sposób: referred to the St Michael prayer in his

"May prayer strengthen us for the spiritual battle that the Letter to the Ephesians speaks of: 'Be strong in the Lord and in the strength of his might' ( Ephesians 6:10 ). The Book of Revelation refers to this same battle, recalling before our eyes the image of St Michael the Archangel (cf. Revelation 12:7a special prayer to St Michael : 'Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil...' "Niech modlitwa umocni nas do duchowej walki, że List do Efezjan mówi:" Bądźcie mocni w Panu iw sile Jego potęgi "( Efezjan 6:10 ). Apokalipsa odnosi się do tej samej bitwy, przypominając przed oczyma obraz Michała Archanioła (por. Ap 12:07 ). papieża Leona XIII z pewnością ten obraz w umyśle, gdy pod koniec ubiegłego wieku, przyniósł w, w całym Kościele, specjalną modlitwę do St Michael: "Świętego Michała Archanioła, broń nas w walce Bądź naszym ochrony przed niegodziwości i zasadzkom złego ducha ...". Although this prayer is no longer recited at the end of Mass, I ask everyone not to forget it and to recite it to obtain help in the battle against the forces of darkness and against the spirit of this world." Mimo, że ta modlitwa nie jest już recytowane na zakończenie Mszy, proszę wszystkich, aby nie zapomnieć i aby recytować ją uzyskać pomoc w walce z siłami ciemności i wobec ducha tego świata. " ). Pope Leo XIII certainly had this picture in mind when, at the end of the last century, he brought in, throughout the Church,The Prayer Modlitwa

Sancte Michael Archangele, Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio; defende nos w proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. contra nequitiam et insidias diaboli esto Prezydium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: Imperet Illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis, Tuque, Princeps militiae Caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos, satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, qui ad perditionem animarum pervagantur w mundo,
divina virtute in infernum detrude. divina virtute w Infernum detrude.
Amen.

Saint Michael the Archangel, Świętego Michała Archanioła,
defend us in battle; broń nas w walce;
be our protection against the wickedness and snares of the devil. być naszą ochronę przed niegodziwości i zasadzkom złego ducha.
May God rebuke him, we humbly pray: Niech Bóg upomnij go, pokornie prosimy:
and do thou, O Prince of the heavenly host, i ty, Książę wojska niebieskiego,
by the power of God, przez moc Boga,
thrust into hell Satan and all the evil spirits ciąg do piekła szatana i wszystkich złych duchów
who prowl about the world seeking the ruin of souls. którzy grasować po świecie szukając na zgubę dusz ludzkich.
Amen.

The English translations used in various countries differ slightly. Angielski używany w różnych krajach różnią się nieznacznie.

 History  Historia


Pope Leo XIII Papież Leon XIII

This prayer, whose opening words are similar to the Alleluia verse for Saint Michael 's feasts on 8 May and 29 September in the Roman Missal of the time (which ran, "Sancte Michael, defende nos in proelio ut non pereamus in tremendo iudicio"), was added in 1886 to the Leonine Prayers that in 1884 Pope Leo XIII ordered to be said after Low Mass, for the intention of obtaining a satisfactory solution to the problem that the loss of the Pope's temporal sovereignty caused in depriving him of the evident independence required for effective use of his spiritual authority. Ta modlitwa, której otwarcie słowa są podobne do werset Alleluja w Saint Michael 's święta w dniu 8 maja i 29 września w Mszale Rzymskim czasu (który prowadził "Sancte Michael, nos defende w proelio ut pereamus nie w tremendo iudicio" ), dodano w 1886 roku do Leonine Modlitwy że w 1884 roku papież Leon XIIIdoczesnej władzy spowodował w pozbawiając go widać niezależności, niezbędnych do skutecznego korzystania z jego duchowy autorytet. nakazał powiedział po niskiej masie, w intencji uzyskania zadowalającego rozwiązania problemu utraty papieża

This problem was resolved in 1929 by the creation of the State of Vatican City , and in the following year, Pope Pius XI ordered that the intention for which these prayers should from then on be offered was "to permit tranquillity and freedom to profess the faith to be restored to the afflicted people of Russia". Ten problem został rozwiązany w 1929 roku poprzez utworzenie państwa Watykan , a w następnym roku, papież Pius XI zarządził, że w intencji, w ​​których te modlitwy powinny od tej pory oferowane były "w celu umożliwienia spokój i wolność wyznawania wiary o przywrócenie do cierpiących ludzi z Rosji ".

The Leonine Prayers were officially suppressed by the 26 September 1964 Instruction Inter Oecumenici, 48 j which came into effect on 7 March 1965. Modlitwy Leonine zostały oficjalnie zniesione przez 26 wrzesień 1964 Instrukcja Inter Oecumenici, 48 j która weszła w życie w dniu 7 marca 1965 roku.

The opening words of the prayer ("St. Michael, defend us in battle") are sometimes used as an independent prayer, a short invocation, not as a fragment of the longer prayer. Otwarcie słowa modlitwy ("St Michael, broń nas w walce") są czasami używane jako niezależny modlitwy, inwokacji krótki, nie jako fragment dłuższej modlitwie. 

TwójAnioł Stróż

AniołStróż jest dobrym duchem, który opiekuje się tobą przez całeżycie. Jest obecny przy tobie w każdej chwili. Zawsze możeszliczyć na jego wsparcie i pomoc. Ponieważ jego moc pochodzi odStwórcy może naprawdę działać cuda i często to robi, choć tegonie zauważasz.

AniołStróż jest twoim najlepszym przyjacielem. Kocha cię bezwarunkowo,takiego jakim jesteś. Nawet gdybyś był najgorszym z ludzi,kochałby cię równie mocno i pomagał równie chętnie iskutecznie.

Niektórzyludzie nie wierzą w anioły, bo nie da się ich zobaczyć. Inniwierzą, ale nie korzystają świadomie z ich pomocy. A ty jaki maszstosunek do swojego Anioła Stróża? Chciałbyś go lepiej poznać,zaprzyjaźnić się i lepiej z nim współpracować? Ta strona napewno ci w tym pomoże.

Jużteraz zastosujniezwykleskuteczną modlitwę,i pomóż sobie w sprawie na której teraz najbardziej ci zależy!

Kimjest twój Anioł Stróż?

AniołStróż jest duchem opiekuńczym, którego zadaniem jest opiekowaniesię tobą przez całe życie. Jest on twoim opiekunem,  doradcąi przewodnikiem na drodze życia. Jego zadaniem jest dbanie o to abyśjak najlepiej wykorzystał czas dany ci na ziemi i jak najlepiejzrealizował boski plan twojego życia.

AniołStróż po wielokroć przewyższa człowieka dobrocią,mądrością, miłością, mocą i pięknem. W porównaniu zczłowiekiem jest istotą doskonałą, na tyle by móc przebywać wobecności Boga i cieszyć się jego bezpośrednią bliskością imocą. Jeden anioł jest mądrzejszy niż 1000 najmądrzejszychludzi. Ma dostęp do boskiej mądrości i wie co jest najlepsze zkażdego punktu widzenia i dla wszystkich, nawet gdyby sprawadotyczyła bardzo wielu ludzi.

AniołStróż jako istota niematerialna nie podlega prawom przestrzeni.Człowiek na przykład zajmuje pewna przestrzeń, którą możnazmierzyć w m3i może działać fizycznie tylko w tym miejscu, w którym aktualnieprzebywa. Anioł natomiast nie potrzebuje określonej przestrzeni i wtym samym czasie może przebywać oraz działać w wielumiejscach, nawet bardzo od siebie oddalonych.

AniołStróż mimo że jest bardzo potężny nie może ingerować w nasząwolną wolę. Może nas jedynie zachęcać do dobra i przestrzegaćprzed złem, które możemy na siebie sprowadzić niewłaściwiepostępując.

Najważniejszejest jednak, aby pamiętać że Anioł Stróż jest naszymnajwierniejszym przyjacielem, do którego zawsze możemy się zwrócićo pomoc i radę!

Jakwspółpracować ze swoim Aniołem Stróżem?

Skorotwój Anioł Stróż jest twoim najlepszym przyjacielem, powinieneśpostępować z nim w taki sposób, w jaki odnosisz się do swojegozwykłego, ziemskiego przyjaciela.

Powinieneśkochaćgo takim jaki jest -a zapewniam cię jest wspaniały, niezwykle piękny i bardzo potężny!

Powinieneśdarzyćgo szacunkiem i zaufaniemi bez wahania oddawaćsię mu w opiekę przez cały czas.

Powinieneśczęstoz nim rozmawiać takzwyczajnie i w postaci modlitwy, bo nic tak nie wzmacnia przyjaźnijak częste rozmowy.

Pamiętaj,że Anioł Stróż bardzo hojnie odwdzięcza się nam za okazanąmiłość, szacunek i zaufanie. Pamiętaj, że akurat jemuzawdzięczasz naprawdę dużo.

CoAnioł Stróż robi codziennie dla ciebie?

ZadaniemAnioła Stróża jest pilnowanie aby właściwie został zrealizowanyboski plan twojego życia. Będzie on z żelazną konsekwencjąwspierał wszelkie twoje poczynania zgodne z Wolą Boga i za wszelkacenę powstrzymywał cię przed działaniami niezgodnymi z tym, cojest dla ciebie najlepsze. Anioł Stróż nigdy nie pomoże Ci w tymco jest niedobre dla ciebie albo innych osób z tym związanych.Chociaż bardzo cię kocha, nie pomoże ci gdy nie działasz wsłusznej sprawie. Słusznej z boskiego, nie twojego punktu widzenia.Co Anioł Stróż robi codziennie dla ciebie:

kochacię,czystą, bezinteresowną miłością, takiego jakim jesteś, z twoimiwadami i zaletami,

ochraniacię:gdy jedziesz do szkoły, pracy, na wycieczkę,

doradzanajlepszedla ciebie i innych rozwiązania,

uzdrawiagdycierpisz na jakąś chorobę,

zanositwojemodlitwy do Boga i Jego odpowiedzi dla ciebie,

ułatwiarealizacjęzadań, które wydają się trudne lub nawet są ponad twoje siły.

Każdegodnia twój Anioł Stróż na tysiące sposobów dba o ciebie! Bądźmu wdzięczny za jego bezinteresowną miłość i pomoc, a dostąpiszjeszcze większych jego łask. Pamiętaj, że jest on twoimnajlepszym przyjacielem, który zawsze jest do twojej dyspozycji izawsze pragnie dla ciebie tylko dobra!

Modlitwydo Anioła Stróża

Czyliłatwe, sprawdzone i skuteczne sposoby rozmawiania z twoimnajlepszym przyjacielem.

Pamiętaj,aby modlitwy przyniosły rozwiązanie twoich problemów powinieneśodmawiać je sercem, a nie tylko ustami.

Modlitwatradycyjna: AnieleBoży...

Bardzoskuteczna i naprawdę sympatyczna. Spróbuj, a sam się przekonaszjak wiele dobrego może się wydarzyć w twoim życiu za przyczynątej dziecinnie prostej, ale zarazem - a może właśnie dlatego -potężnej modlitwy!

AnieleBoży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór,we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy iciała mego,
zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego
.

Jakstosować tę modlitwę:

Poprośswojego Anioła Stróża o pomoc w danej sprawie i wesprzyj tęprośbę trzykrotną modlitwą AnieleBoży... np.:

Mójkochany Aniele Stróżu pomóż mi wykonywać wspaniałą pracę, doktórej mam powołanie, w której będę bardzo szczęśliwy i wktórej będę wspaniale pomagał wielu moim klientom. Proszę o to,co jest najlepsze dla nas wszystkich!3xAniele Boży...

Mójkochany Aniele Stróżu pomóż mi bardzo dobrze zdać ten egzamin(napisać tę pracę)!3xAniele Boży...

Mójkochany Aniele Stróżu pomóż mi bezpiecznie dojechać do Poznania!Proszę Cię o bezpieczną i przyjemna podróż.3xAniele Boży...

Modlitwao zdrowie

Szlachetnezdrowie...”, które wiadomo jak pysznie smakuje, kiedy nieszwankuje! Dla tych, którym zależy na dobrym zdrowiu proponujętaką modlitwę...

KochanyAniele Stróżu znasz mnie doskonale, od urodzenia! Wiesz co jest dlamnie najlepsze, najzdrowsze, najkorzystniejsze. Pomóż mi bardzodobrze dbać o moje zdrowie, moje ciało, moją kondycję fizyczna iumysłową. Pomóż mi smacznie i zdrowo się odżywiać, jedząc toco jest dla mnie dobre i dokładnie tyle ile potrzeba, abym byłzdrowy, rześki, piękny i czuł się wspaniale.3xAniele Boży...

Modlitwaprzed podjęciem ważnej decyzji

Każdyz nas wielokrotnie w życiu staje przed podjęciem ważnej decyzji,której skutki dobre lub złe wpłyną na wiele sfer naszego życia!W takiej chwili warto poprosić o pomoc w podjęciu dobrej, mądrejdecyzji kogoś, komu możesz zaufać i kto dysponuje dużąmądrością. Pamiętaj, że twój Anioł Stróż zna ciebiedoskonale od urodzenia, wie co jest dobre zarówno dla ciebie, jak idla innych osób w jakiś sposób związanych z tą decyzją. Zaufajmu a pomoże Ci dokonać wyboru dobrego dla wszystkich!

Mójkochany Aniele Stróżu, wiem że masz dostęp do nieskończonejmądrości Boga i wiem, że pragniesz tego co najlepsze dla mnie iinnych ludzi. Pomóż mi podjąć w tej sprawie bardzo dobrądecyzję, bardzo dobrą dla wszystkich ludzi których ona dotyczy.Pomóż mi wytrwać w tej decyzji, wprowadzić ją w życie i cieszyćsię jej pozytywnymi rezultatami.

Abywzmocnić modlitwę na zakończenie odmów .3xAniele Boży...

Modlitwaw drodze do pracy

Wpracy spędzamy połowę życia. Poprośmy naszego Anioła stróża,aby pomógł nam dobrze wykorzystać ten czas, z pożytkiem dlasiebie i innych.

Mójkochany Aniele Stróżu, pomóż mi jak najlepiej wykorzystaćdzisiejszy dzień w pracy. Spraw abym z radością przyjemnościąwykonał wszystkie zadania jakie mam do zrealizowania. Podpowiedz minajlepsze rozwiązania, które dadzą wspaniałe rezultaty. Pomóżmi w mojej pracy wykorzystać i rozwinąć moje talenty oraz wyrazićto co we mnie najlepsze i najpiękniejsze. Pomóż mi bardzo dobrzewspółdziałać z koleżankami, kolegami i przełożonymi. Sprawabym bardzo dobrze obsługiwał moich klientów. Natchnij mnie odwagąi kreatywnością, abym we wszystkim co robię starał sięwyjść ponad przeciętność, i miał odwagę realizować nowepomysły i rozwiązania, dzięki którym efekty mojej pracy będąjeszcze lepsze.

Abywzmocnić modlitwę na zakończenie odmów .3xAniele Boży...

Modlitwaw ważnej sprawie

Sąsprawy dla nas bardzo ważne. Sprawy, które wpływają na wielekluczowych sfer naszego życia. Mądrze jest skorzystać z pomocynaszego najlepszego przyjaciela, gdyż Jemu zależy na tym, aby każdąnaszą sprawę załatwić jak najlepiej, najlepiej nie tylko dla nas,ale także dla innych osób z nią związanych...

KochanyAniele Stróżu proszę Cię o pomoc w jak najlepszym rozwiązaniutej sprawy (tu opisujesz w kilku słowach o co ci chodzi). Podsuń minajlepsze rozwiązanie, najlepsze dla mnie i dla wszystkich osóbzwiązanych z tą sprawą. Pomóż mi dostrzec pojawiające sięszanse i nowe możliwości. Przyciągnij do mnie pomocnych iżyczliwych ludzi. .3xAniele Boży...

Modlitwaporanna

Wartorozpocząć nowy dzień od rozmowy z naszym najlepszym przyjacielem.Warto poprosić Go o pomoc, gdyż On z radością ułatwi nam wielespraw i pomoże na wiele sposobów. Dlaczego miałbyś rezygnować ztak wielkiej i życzliwej pomocy...

KochanyAniele Stróżu witam Cię w tym kolejnym dniu. Pomóż mi przeżyćgo bardzo dobrze, owocnie i korzystnie. Prowadź mnie, ochraniaj iwspieraj we wszystkim co robię. Powstrzymuj od robienia tego coszkodzi mnie i innym, daj mi siłę i odwagę, abym nie uległpokusom. Dodaj mi odwagi i zapału do czynienia tego co dobre ipiękne dla mnie i dla innych. Podpowiadaj mi nowe, wspaniałerozwiązania, które ułatwią mi realizowanie moich zadań i pomogąlepiej i szybciej zrealizować moje cele. Z radością i ufnościąoddaję się pod Twoją opiekę!.3xAniele Boży...

Modlitwawieczorna

Przedzaśnięciem nie zapomnij podziękować twojemu przyjacielowi zawszystko co dla ciebie dzisiaj zrobił. Pamiętaj, że kto dużodziękuje ten następnym razem dostaje dwa razy tyle, a bywa, żenawet więcej...

KochanyAniele Stróżu dziękuję Ci za pomoc, wsparcie i prowadzeniejakiego dzisiaj doświadczyłem z Twojej strony. Dziękuję Ci zaTwoją miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Bądź przy mniedzisiejszej nocy i pomóż mi dobrze wypocząć, abym rano, gdy sięobudzę miał odpowiednio dużo sił i chęci, by jak najlepiejprzeżyć ten kolejny dzień..3xAniele Boży...

Modlitwao miłość

Każdyz nas pragnie doświadczać miłości. Każdy chce być kochany.Poproś swojego Anioła Stróża, aby nauczył Cię kochać Boga,siebie i innych ludzi. Poproś Go aby pomógł Ci otworzyć się namiłość. W twoim żuciu jest bowiem nieskończenie wiele miłości,tu i teraz. Nie czujesz jej bo nie potrafisz, nie jesteśwystarczająco otwarty. Skoro Bóg jest miłością i jest wszędzie,w każdym miejscu i czasie to jest także tutaj i teraz wiele miłościw tobie i wokół ciebie. Wszyscy bowiem jesteśmy kochani przezBoga, aniołów i tylko dlatego, że sami nie jesteśmy otwarcina doświadczanie tej miłości wydaje się nam, że w naszym życiujej nie ma lub jest za mało.

KochanyAniele Stróżu proszę Cię pomóż mi otworzyć się na więcejmiłości w moim życiu. Spraw, abym coraz lepiej potrafił okazywaćmiłość Bogu, sobie i wszystkim ludziom jakich codziennie spotykam.Naucz mnie jak wspaniale kochać i jak być kochanym, jak dawać ijak przyjmować miłość. Spraw, aby z każdym dniem we mnie i wmoim życiu było coraz więcej miłości.

3xAniele Boży...

Modlitwado Archanioła Haniela


Łagodny,przenajświętszy Archaniele Hanielu, któremu Pan Zastępówpowierzył wszystko, co przyjemne w życiu człowieka. Kiedyodwiedzasz ziemię napełniasz ją bogactwem i pięknem. Zwracam siędziś do Ciebie. przynieś mi miłość, radość i harmonię. Nauczmnie czytać w ludzkich sercach, abym odnalazła miłość prawdziwąi szczerą I umiała rozpoznać prawdziwe uczucie, odróżniając jeod chwilowego zauroczenia. Pomóż mi utrzymać związek, w którymjestem, Jeśli jest on dobry dla mnie i dla partnera. Przynieś miproszę, odwzajemnione uczucie do wspaniałego człowieka, z którymrazem będziemy szczęśliwie iść przez życie I nawzajem dawaćsobie najpiękniejsze doznania. Niech nasze wspólne przebywanie zesobą daje nam radość, rozkosz i odprężenie, niech związek naszbędzie dla nas oparciem, ukojeniem i inspiracją do życia. Niechnasza wzajemna miłość będzie dla nas źródłem Mocy, siły inatchnienia. Spraw Łagodny Archaniele, opiekunie uczuć, że tamiłość da nam obojgu spełnienie na wszystkich płaszczyznachistnienia, wzbogacając nas o najpiękniejsze doświadczenia.Przynieś mi szczęśliwą, odwzajemnioną miłość i osłoń jąswoimi skrzydłami.

Modlitwado Anioła Wcieleniowego


Wtym dniu i w tym miejscu, ku Tobie się zwracam ....(ImięAnioła).... niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłośćpomogą mi sobie uświadomić cel mojej inkarnacji, który wybrałemdo zrealizowania w tym życiu. Proszę Cię, postaw na mojej drodzeosoby, wydarzenia i rzeczy, które mogą pomóc mi szybciej zrozumiećlekcję wybraną do nauczenia się w tym życiu. Zobowiązuję siędziałać całe moje życie na rzecz spełnienia duchowego mojejduszy, przynosząc jej zawsze piękno, światło i miłość, którejpotrzebuje. Proszę, by Wola Boskości, która jest we mnie zostałazrealizowana i daję Ci wolną rękę ....(Imię Anioła)...., żebypozwolić jej skonkretyzować się poprzez moje czyny codzienne.


Modlitwado Anioła Opiekuna


Zwracamsię do Ciebie, Mój Aniele Opiekunie, niechaj Twa moc, Twoje światłoi Twoja miłość pomogą mi uświadomić sobie moją częśćnieśmiertelną, która jest we mnie, tak by mogło się odtworzyćpołączenie miedzy wolą Nieba i moją wola własną. Proszę Cię,byś oświecił mój umysł Mądrością Boską, tak bym umiałzarówno dawać, jak i przyjmować, zarówno działać, jak i czuć iaby te jakości zrównoważyły się między sobą w moim wyrażaniuich wobec bliźnich. Zobowiązuję się działać całe moje życiena rzecz spełnienia duchowego mojej duszy, pracując na drodzealchemii wewnętrznej na rzecz realizacji Jedni we mnie. Proszę, byMądrość Boskości we mnie spełniła się i realizowała siękażdego dnia poprzez moje czyny.

Modlitwado Anioła

Podajmi rączkę Boży Aniele, Bo moje serce nie umie wiele

Podajmi rączkę, którędy droga, Prowadzi prosto do Pana Boga

Mojeserduszko Ciebie usłucha, A więc Aniołku mów mi do ucha,

Jakmam pracować Bogu na chwałę, I jak mam kochać serduszkiem całym

Podajmi rączkę Boży Aniele, Bo bardzo kocham, tęsknię i szlocham.

Którego Archanioła wezwać na pomoc?

Imię Archanioł ARIEL oznacza„lwa albo lwicę Boga”. Ariel jest znana jako Archanioł Ziemi,ponieważ pracuje bez przerwy dla dobra planet. Opiekuje siękrólestwem elementali i pomaga w uzdrawianiu zwierząt, wszczególności tych dzikich.

Wezwij Ariel, by zawrzeć bliższąznajomość z wróżkami, zająć się problemami środowiska albouzdrowić zranionego dzikiego ptaka czy inne zwierzę.

*

Imię Archanioła AZRAELAoznacza „ten, któremu pomaga Bóg”. Azrael bywa nazywany AniołemŚmierci, ponieważ wychodzi na spotkanie ludziom podczas fizycznegoprzejścia i eskortuje ich w drodze na drugą stronę. Pomaga duszom,które właśnie tam przeszły, poczuć się kochanymi i daje imukojenie. Archanioł ten towarzyszy kapłanom wszystkich religii, atakże duchowym nauczycielom.

Wezwij Azraela, by przybył do twoichzmarłych lub umierających bliskich, a także by pomógł ci wformalnym lub nieformalnym kapłaństwie.

*

Imię Archanioła CHAMUELAoznacza „ten, który widzi Boga”. Pomaga on nam zlokalizowaćważne części naszego życia.

Wezwij go, by znaleźć nowy związekoparty na miłości, nowego przyjaciela, nową pracę lub jakikolwiekzagubiony obiekt. Gdy już nowa sytuacja zostanie określona, Chamuelpomoże ci poradzić sobie z nią i budować ją. Jeśli potrzebujeszpomocy w naprawieniu jakiegokolwiek nieporozumienia w sprawachosobistych, czy w pracy, poproś go o nią.

*

Imię Archanioł GABRIEL oznacza„Bóg jest moją siłą”. Na wczesnorenesansowych malowidłachGabriel jest portretowany jako kobiecy archanioł, ale późniejszepisma odnoszą się do niego jako do bytu męskiego. Jest onaaniołem-posłańcem, która pomaga wszystkim ziemskim wykonawcomtego zadania, jak pisarze, nauczyciele, czy dziennikarze.

Wezwij Gabriel, by poradzić sobie zestrachem lub ociąganiem się z jakimikolwiek wysiłkami związanymiz komunikacją [międzyludzką] lub sprawami takimi jak poczęciedziecka, adopcja, ciąża i wczesne dzieciństwo.

*

Imię Archanioł HANIEL oznacza„łaskę Boga”.

Wezwij tego archanioła za każdymrazem, gdy potrzebujesz w twoim życiu łaski i jej następstw(spokoju, wyciszenia, radości z towarzystwa dobrych przyjaciół,piękna, harmonii itd.). Możesz poprosić także o jej pomoc wkażdym przypadku, gdy zależy ci, by być uosobieniem gracji – naprzykład podczas ważnej prezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej czypierwszej randki.

*

Imię Archanioła JEREMIELA[także] oznacza „łaskę Boga”. Jest on inspiracją motywującąnas do poświęcania się w duchowych aktach służenia. Jestzaangażowany także w zdobywanie Boskiej wiedzy.

Jeśli czujesz, że duchowo utknąłeśw martwym punkcie i chcesz odzyskać swój entuzjazm odnośnieduchowej ścieżki oraz Boskiej misji – przywołaj Jeremiela.Wprowadzi ukojenie w uzdrawianie emocji i jest cudownie pomocny wkwestiach wybaczania.

*

Imię Archanioł JOFIEL oznacza„piękno Boga”. Jest archaniołem patronem artystów, którzypomagają nam ujrzeć piękno w życiu.

Wezwij ją, zanim rozpocznieszjakikolwiek projekt związany ze sztuką. Ponieważ Jofiel poprzezusuwanie zanieczyszczeń jest zaangażowana w upiększanie planety,możesz prosić ją także o pomoc w takiej misji. Nazywam takżeJofiel aniołem feng shui, ponieważ pomaga usunąć nieład ztwojego domu, biura, a nawet w ogóle z życia.

*

Imię Archanioła METATRONAoznacza „anioła Obecności”. Mówi się, że jest najmłodszym inajwyższym archaniołem oraz jednym z dwóch archaniołów, którzykiedyś stąpali po Ziemi jako ludzie (był prorokiem Enochem).Metatron pracuje z Matką Marią, by pomóc dzieciom – żyjącym itym, które przeszły na drugą stronę.

Wezwij go, gdy potrzebna ci jakakolwiekpomoc odnośnie własnych dzieci. Jego interwencje często pomagająnajmłodszym w otwarciu ich duchowej świadomości i zrozumienia.Metatron pomaga także dzieciom Kryształowym i Indygo utrzymać ichnaturalne duchowe talenty oraz radzić sobie w szkole, domu iwszystkich innych aspektach życia.

*

Imię Archanioła MICHAŁAoznacza „ten, który jest jak Bóg” albo „ten, który wyglądajak Bóg”. Jest archaniołem, który usuwa z planety Ziemi i jejmieszkańców efekty strachu. Jest patronem policjantów i dodaje namwszystkim odwagi oraz wsparcia, byśmy podążali za prawdą iwypełniali naszą Boską misję.

Wezwij go, gdy boisz się lub gdykomplikują się sprawy twojego osobistego bezpieczeństwa, Boskiegocelu lub przeprowadzenia niezbędnych zmian w twoim życiu. Możesztakże prosić go o pomoc w naprawieniu jakiegokolwiek mechanicznegolub elektrycznego urządzenia. Dodatkowo Michał może wesprzeć cięw utrzymywaniu w pamięci twojego życiowego celu, a także dodać ciodwagi, byś za nim podążał.

*

Imię Archanioła RAGUELAoznacza „przyjaciela Boga”. Często jest zwany ArchaniołemSprawiedliwości oraz Uczciwości i jest obrońcą przegranych.

Poproś go o pomoc, jeśli czujesz sięzmanipulowany albo przytłoczony. Raguel zainterweniuje – podpowieci w jaki sposób uzyskać  zrównoważoną moc oraz wprowadzićuczciwość w strukturze twoich osobistych i społecznych relacji.Wezwij go także na pomoc innej osobie, która jest traktowananieuczciwie. Raguel pomoże ci również zharmonizować wszystkietwoje relacje.

*

Imię Archanioła RAFAELA znaczy„Bóg uzdrawia”. Rafael zajmuje się fizycznym leczeniem. Pomagawszystkim, którzy zajmują się zdrowiem i dobrym samopoczuciem –rozszerza się to także na tych, którzy jeszcze nie uaktywnili sięna tym polu. Przywołaj Rafaela w razie jakiegokolwiek obrażeniaalbo choroby – twojej, czy kogoś innego (włączając w tozwierzęta). Poproś go, by pomógł ci w twojej pracy uzdrowiciela,włączając w to edukację oraz uruchomienie prywatnej praktyki.Dodatkowo archanioł Rafael pomaga wszystkim podróżującym –poproś więc, by zapewnił ci spokojną i bezpieczną podróż.

*

Imię Archanioła RAZIELAOznacza „tajemnicę Boga”. Mówi się, że stoi on bardzo bliskoBoga i słyszy każdą Boską rozmowę na temat tajemnic i sekretówświata. Spisał je w postaci dokumentu, który powierzył Adamowi, aktóry ostatecznie dotarł do rąk Enocha i Samuela.

Wezwij Raziela, gdy potrzebujeszzrozumienia ezoterycznych informacji (łącznie ze snami) albo chceszzająć się alchemią czy manifestacjami [objawieniami].

*

Imię Archanioła SANDALFIONAoznacza „brata”, ponieważ podobnie jak archanioł Metatron, byłon kiedyś prorokiem (Eliasz), który wstąpił do królestwaarchaniołów. Sandalfon jest archaniołem muzyki i modlitwy. Pomagaarchaniołowi Michałowi usunąć strach i jego efekty (z pomocąmuzyki).

Włącz spokojną muzykę i przywołajgo, aby rozwiał jakiekolwiek duchowe wątpliwości.

*

Imię Archanioła URIELA znaczy„Bóg jest światłem”. Ta Niebiańska Istota opromienia światłemkażdą trudną sytuację, co powoduje, że uaktywniają się naszezdolności rozwiązywania problemów.

Gdy znajdziesz się w sytuacji bezwyjścia i potrzebujesz jasności myślenia oraz rozwiązania –wezwij Uriela. Archanioł ten pomaga także studentom oraz wszystkimpotrzebującym intelektualnego wsparcia.

*

Imię Archanioła ZADKIELAoznacza „prawość Boga”. Długo był uważany za anioła dobrejpamięci i, podobnie do Uriela, bardzo pomaga studentom.

Przywołaj go, gdy chcesz coś sobieprzypomnieć – włączając w to twoją własną Boskość.

Anioły

Zanim Bóg ukształtował świat i ludzi, do bytu powołał Anioły. Stworzył je z czystego światła i czystego ducha, nie posługując się żadną materią. Nie wszystkie są anonimowe- ich imiona ukryte są w Biblii. Są nieodłącznymi towarzyszami ludzi w ich ziemskiej wędrówce, pomagają wypełniać zadania, do których jesteśmy powołani. Wśród niezliczonej rzeszy Aniołów, szacowanej w miliardach i więcej, istnieją imiona 72 Aniołów Stróżów oraz 9 Archaniołów. Każdy anioł "opiekuje się" 5 dniami.

 

IMIONA ANIOŁÓW
 

Bóg Ojciec pragnął, by Izrael był narodem świętym i wybranym, dlatego powierzył mu wiele tajemnic. Jeśli chcemy poznać niektóre z nich, musimy się cofnąć do czasów, kiedy to Pan, za sprawą Mojżesza, wyprowadzał swój naród z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W Księdze Wyjścia (roz. 23, wer. 20) czytamy: "Oto ja posyłam Anioła przed tobą (...) Szanuj go i bądź uważny na jego słowa, bo imię moje jest w nim..." W jaki sposób imię Boga mogło być obecne w istocie anielskiej? Otóż słowo El w języku hebrajskim znaczy Bóg, Jah zaś jest skrótem dwóch pierwszych liter imienia Jahwe. Imiona Archaniołów, na przykład Michael lub Gabriel są zakończone właśnie imieniem Boga- El. Natomiast końcówka Jah występuje przy imionach takich Aniołów, jak Imamiah lub Mebahiah. Anioł zawsze działa w imieniu Boga i można mieć do niego całkowite zaufanie. A oto jedna z najciekawszych tajemnic Kabały, dotycząca istnienia 72 Aniołów. Lud izraelski po wyjściu z Egiptu znalazł się w krytycznym położeniu. Właśnie rozbili namioty, kiedy spostrzegli, że ścigają ich wojska egipskie. Droga ucieczki zamknięta była od strony Morza Czerwonego. Mojżesz na widok lamentującego tłumu- sam ogarnięty paniką- głośno zawołał do Pana. I oto Bóg kazał mu unieść laskę, a morze rozstąpiło się, tworząc mur wody z prawej i z lewej strony, a wszyscy mogli przejść po dnie suchą nogą i uciec Egipcjanom. Czytamy w Księdze Wyjścia (roz. 14, wer. 19, 20, 21): "Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemności, tu zaś oświecał noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły." Cytowane tu trzy wersety Tory zawierają (w ojczystym języku Izraelitów) 72 litery hebrajskie. Dodane do nich końcówki imion Boga- El bądź Jah- tworzą imiona 72 Aniołów. Tak więc w pamiętnym dniu cudownego przejścia przez morze każdemu człowiekowi zostały przydzielone Anioły Opiekuńcze. Imiona ich mogą dużo powiedzieć o naszych cechach charakteru i słabościach, a także patronować naszym zdolnościom i komunikować się z nami duchowo.
 

HYMN ANIOŁÓW- UWIELBIENIE BOGA


Nieodłącznym elementem wznoszenia próśb do Boga za pośrednictwem Aniołów jest znany wszystkim Anielski Hymn. Wśród niebiańskich chórów występują hierarchie. Pierwszy Zastęp, składający się z Serafinów, Cherubinów i Tronów, otacza tron Boga i jako najbliższy wielbi Go nieustannym śpiewem. Dowodzą tego objawienia proroków i świątobliwych mężów. Izajasz, Eliasz, Ezechiel- wszyscy oni mówią o niebiańskich dźwiękach i towarzyszącej im radości. W Księdze Izajasza (roz. 6 wer. 1, 2 , 3) Anioł recytuje tekst pieśni mówiąc:" I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest jego chwały." W Apokryfach Starego Testamentu rabbi Iszmael opisuje, że gdy został wzięty do Nieba, mógł osobiście przekonać się, jak brzmią anielskie śpiewy. Gdy się w nie włączył, nagle otoczyło go mnóstwo Aniołów, odpowiadając mu śpiewem na jego głos. Oznacza to, że gdy człowiek rozpoczyna Hymn Aniołów, zostaje włączony do chóru, zdobywając tym samym ich względy. Wiedzą dobrze o tym kapłani sprawujący liturgię Mszy Świętej, gdzie między Ofiarowaniem a Podniesieniem śpiewa się Anielski Hymn:" Święty, święty, święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Hosanna na Wysokości." W tym momencie następuje zejście Aniołów na ziemię, do tych którzy wielbią Majestat Pana nie tylko ustami, ale i sercem. Niebiańskie Moce zanoszą nasz Hymn przed Najwyższy Tron Boga. Świadomie śpiewając "Hymn Aniołów", łączymy się z nimi w Niebie. Anioły zstępują nie tylko podczas odprawiania Mszy Świętej, ale są wszędzie, gdzie ich potrzebujemy. Mówi się, iż ten, kto śpiewa, modli się dwa razy, gdyż śpiew bardziej akcentuje intencję i powzięty zamiar. Potraktujmy go zatem jako "wejściówkę" do niebieskich bram, po przedłożeniu której natychmiast otwierają się jej wrota. "Wołaj do mnie, a odpowiem ci"- mówi Bóg w Księdze Jeremiasza (roz. 33, wer. 1-3). I nie ma takiej rzeczy, której nie mógłby uczynić, jeśli właściwie prosimy.

 

MOC IMIENIA JAHWE


Imię Boga jest Siłą. Jeśli nie zapoznamy się bliżej, jaką ma wartość i jaka przyświeca mu Moc, nigdy nie pojmiemy jego znaczenia. W Biblii podczas drugiego powołania Mojżesza Bóg mówił (Księga Wyjścia roz. 6 wer. 2):" Jam jest Jahwe", a z ognistego krzewu, "Jestem który Jestem". Kabaliści, rozszyfrowując święte imię Boga- Jahwe- co rusz odkrywają w nim ukryty sens i mistyczne znaczenie. W oryginalnej pisowni pisze się je, używając tylko czterech liter JHWH, które odpowiadają czterem żywiołom (ogień, powietrze, woda, ziemia), jak i czterem stronom świata. To ważne, gdyż jest początkiem całego układu, z którego wyłoniło się Niebo i Ziemia. JHWH w Dziele Stworzenia uformował światy, zakreślił je i zapieczętował. Bóg jest dla Żyda Jedyny i Nieskończony. Jednak imienia JHWH nie należy nadużywać, ani też wypowiadać go na głos, bowiem Siła i Moc w nim zawarte mogą wrócić do nadawcy. Jeśli jednak będziemy prosić w słusznej sprawie, nie krzywdząc po drodze innych, to On powoła Potęgi Mocarne, aby nam pomóc. Święte imię Boga jest nazwane przez mistycznych ezoteryków "świetlistym rydwanem chwały JAHWE", którego promienie sięgają każdego, kto włoży w swe usta święte Jego imię.
 

POTĘGA NOWENNY


Nowenna do wybranego Anioła trwa 9 dni- dokładnie tyle, ile jest chórów w anielskiej hierarchii. Pierwszego dnia łączymy się z I Chórem Serafinów, drugiego dnia z Chórem Cherubinów, potem- tronów, Panowań, Mocarstw, Potęg, Księstw, Archaniołów i Aniołów. Dziewiątka jest również ostatnią cyfrą w numerologii, więc kończy i zamyka pewien cykl. Nowennę praktykowali apostołowie, gdy po zmartwychwstaniu Jezusa wraz z Maryją spotykali się w Wieczerniku, przez 9 dni, na modlitwach. Nikt z nich nie przypuszczał, że po tym czasie zstąpi na nich wielka siła w postaci Ducha Świętego. Pielgrzymi na 9 dni przed świętem Wniebowzięcia NMP, wyruszają w drogę do świętych miejsc. Również brzemienna kobieta nosi w swoim łonie dziecko, by po dziewięciu miesiącach wydać je na świat. Moc Nowenny zawarta jest i w prawach kosmicznych. W naszym Układzie Słonecznym istnieje 9 planet rozpiętych przez samego Stwórcę. Odkąd powstały anioły, zaczęły się tworzyć między nimi podziały. Zazwyczaj wyróżniano kilka grup istot anielskich. Podział ten miał swoje korzenie w teorii sfer niebiańskich w starożytnych astrologiach lub systemie rządów w danym państwie. W zoroastryzmie wyróżnia się siedem poziomów:
Spenta Mainyu (Święty Duch),

Vohu Manah (Dobry Umysł),

Asha (Prawda)
Armaiti (Prawomyślność),

Khshathra Vaithra (Królestwo),

Haurvatat (Całość)
Ameretat (Nieśmiertelność)
 

Inaczej jest w judaizmie. Nie wyodrębniono tam dokładnie hierarchii tych istot. Talmud przyjmuje ich nieskończoną ilość, natomiast w późniejszym judaizmie wyróżnia się siedem aniołów wyższego rzędu, tzw. archaniołów. Są to:

Uriel, Rafael, Raguel, Michał, Ariel, Gabriel, Remiel (zwany też Jeremielem)
 

W literaturze rabinistycznej anioły są podzielone ogólnie na dwie grupy: wyższego i niższego rzędu. Do aniołów wyższego rzędu zalicza się serafiny i cherubiny. Chrześcijaństwo swój podział istot anielskich oparło w dużej mierze na tradycji judaizmu. Dzieli ono anioły na dziewięć chórów anielskich:
 

Serafiny Cherubiny, Trony, Państwa, Księstwa, Zwierzchności, Mocarstwa, Archaniołowie, Aniołowie
 

W kościołach rzymskokatolickim oraz wschodnim szczególne miejsce zajmują archanioły Michał, Gabriel i Rafael. Islam, jako najmłodsza religia, skorzystała również z pracy poprzedników, tworząc jednak własną hierarchię aniołów. Rozpoczynając od najważniejszych to:
hamalat al -'arsh (Trony, symbolizowane w starej legendzie islamskiej przez człowieka, byka, orła i lwa)
karubiyun (cherubiny)
4 archanioły: Jibril (Gabriel) - Objawiciel, Mikal (Michał) - Dostarczyciel, 'Izra'il (Anioł Śmierci) oraz Israfil (Anioł Sądu Ostatecznego)
anioły niższe

 

Po tym, jak Bóg stworzył anioły, stworzył ludzi i rozkazał aniołom, by kłaniały się ludziom, oddawały im cześć i opiekowały się nimi. Wedle niektórych przekazów to właśnie doprowadziło do bitwy niebios i upadku Szatana, który z dumy czy zazdrości odmówił wykonania boskiego rozkazu. Wg innych, demoniczne siły już istniały i miały się dobrze na długo przed przebudzeniem Adama i Ewy. W tradycji żydowskiej anioły są rodzaju męskiego; w chrześcijańskiej są androgeniczne. W trzynastym wieku zastanawiano się z czego zbudowane są anioły. Jan Duns Szkot twierdził, że składały się z "materii duchowej", możliwie jak najbardziej mglistej; były bezcielesne i niematerialne, ale gęste i materialne w porównaniu z Bogiem. Anioły są "samym intelektem", mówił Tomasz z Akwinu. W ten sposób skłonił nas do zastanowienia się, czy nasze postrzeganie aniołów nie jest po prostu odbiciem naszych własnych mocy i pragnień. Trudno policzyć ile jest aniołów. Mówi się o nich jak o armiach, legionach, zastępach. Ich liczba sięga od skromnych stu tysięcy do czterdziestu dziewięciu milionów w żydowskiej kabale. Zgodnie z jednym obliczaniem istnieje czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy aniołów, podzielonych na siedem dywizji. Święty Augustyn sądził, że anioły "rozmnażają się jak muchy". Nic więc w tym dziwnego, że były one podzielone wedle hierachii tak ścisłej, jak hierarchia feudalnych panów. Jedyny problem tkwił w tym, że istniał więcej niż jeden pomysł co do sposobu, w jaki ta hierarchia działa, tak więc samo porządkowanie aniołów wedle stopni było kwestionowane aż do czasu, kiedy św. Tomasz przedstawił swoje wykłady, a siedemdziesiąt lat później, około 1320r., florencki polityk i, poeta Dante Alighieri opublikował "Boską Komedię" z ostatecznym uporządkowaniem wszystkich stworzeń złych i dobrych. Te dwa teksty ustaliły hierarchię aniołów raz na zawsze. Obaj autorzy przyjęli porządek zaproponowany około 500 r. n.e. przez Dionizego
 

Serafiny – Anioły miłości, światła i ognia

Cherubiny – strażnicy gwiazd stałych, niebiańscy kronikarze, dawcy wiedzy

Trony – przynoszą sprawiedliwość Boga (zwane są także Rydwanami lub Kołami)

Panowania (Dominacje) – regulują anielskie obowiązki, przez nie manifestuje się Majestat Boga

Cnoty – czynią cuda na ziemi, obdarzają wdziękiem i męstwem

Moce (Władze) – powstrzymują wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat

Zwierzchnictwa (Książęta) – ochraniają religię

Archanioły i Anioły – opiekunowie ludzi i wszystkich rzeczy materialnych

Kliknij, aby edytować treść...

Modlitwatradycyjna: Aniele Boży...

AnieleBoży, Stróżu mój,

Tyzawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

bądźmi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,

zaprowadźmnie do Królestwa Niebieskiego.

Modlitwaw danej sprawie:

Mójkochany Aniele Stróżu pomóż mi wykonywać wspaniałą pracę, doktórej mam powołanie, w której będę bardzo szczęśliwy i wktórej będę wspaniale pomagał wielu moim klientom.

Proszęo to, co jest najlepsze dla nas wszystkich!

3xAniele Boży...


Mójkochany Aniele Stróżu pomóż mi bardzo dobrze zdać ten egzamin(napisać tę pracę)!

3xAniele Boży...


Mójkochany Aniele Stróżu pomóż mi bezpiecznie dojechać do Poznania!Proszę Cię o bezpieczną i przyjemna podróż

3xAniele Boży...

Modlitwao zdrowie

KochanyAniele Stróżu znaszmnie doskonale, od urodzenia!

Wieszco jest dla mnie najlepsze, najzdrowsze, najkorzystniejsze.

Pomóżmi bardzo dobrze dbać o moje zdrowie, moje ciało, moją kondycjęfizyczna i umysłową.

Pomóżmi smacznie i zdrowo się odżywiać, jedząc to co jest dla mniedobre i dokładnie tyle ile potrzeba, abym był zdrowy, rześki,piękny i czuł się wspaniale.

3xAniele Boży...

Modlitwaprzed podjęciem ważnej decyzji

Mójkochany Aniele Stróżu, wiem że masz dostęp do nieskończonejmądrości Boga i wiem, że pragniesz tegoco najlepsze dla mnie i innych ludzi.

Pomóżmi podjąć w tej sprawie bardzo dobrą decyzję, bardzo dobrą dlawszystkich ludzi których ona dotyczy.

Pomóżmi wytrwać w tej decyzji, wprowadzić ją w życie i cieszyć sięjej pozytywnymi rezultatami.

3xAniele Boży...

Modlitwaw ważnej sprawie

KochanyAniele Stróżu proszę Cię o pomoc w jak najlepszym rozwiązaniutej sprawy (tu opisujesz w kilku słowach o co ci chodzi).

Podsuńmi najlepsze rozwiązanie, najlepsze dla mnie i dla wszystkich osóbzwiązanych z tą sprawą.

Pomóżmi dostrzec pojawiające się szanse i nowe możliwości.

Przyciągnijdo mnie pomocnych i życzliwych ludzi.

3xAniele Boży...

Modlitwaw drodze do pracy

Mójkochany Aniele Stróżu, pomóż mi jak najlepiej wykorzystaćdzisiejszy dzień w pracy.

Sprawabym z radością przyjemnością wykonał wszystkie zadaniajakie mam do zrealizowania.

Podpowiedzmi najlepsze rozwiązania, które dadzą wspaniałe rezultaty. Pomóżmi w mojej pracy wykorzystać i rozwinąć moje talenty oraz wyrazićto co we mnie najlepsze i najpiękniejsze.

Pomóżmi bardzo dobrze współdziałać z koleżankami, kolegami iprzełożonymi.

Sprawabym bardzo dobrze obsługiwał moich klientów.

Natchnijmnie odwagą i kreatywnością, abym we wszystkim co robięstarał się wyjść ponad przeciętność, i miał odwagęrealizować nowe pomysły i rozwiązania, dzięki którym efektymojej pracy będą jeszcze lepsze.

3xAniele Boży...

Modlitwaporanna

KochanyAniele Stróżu witam Cię w tym kolejnym dniu.

Pomóżmi przeżyć go bardzo dobrze, owocnie i korzystnie.

Prowadźmnie, ochraniaj i wspieraj we wszystkim co robię.

Powstrzymujod robienia tego co szkodzi mnie i innym,

Dajmi siłę i odwagę, abym nie uległ pokusom.

Dodajmi odwagi i zapału do czynienia tego co dobre i piękne dla mnie idla innych.

Podpowiadajmi nowe, wspaniałe rozwiązania, które ułatwią mi realizowaniemoich zadań i pomogą lepiej i szybciej zrealizować moje cele.

Zradością i ufnością oddaję się pod Twoją opiekę!

3xAniele Boży...

Modlitwawieczorna

KochanyAniele Stróżu dziękuję Ci za pomoc, wsparcie i prowadzeniejakiego dzisiaj doświadczyłem z Twojej strony.

DziękujęCi za Twoją miłość, cierpliwość i wyrozumiałość.

Bądźprzy mnie dzisiejszej nocy i pomóż mi dobrze wypocząć, abym rano,gdy się obudzę miał odpowiednio dużo sił i chęci, by jaknajlepiej przeżyć ten kolejny dzień.

3xAniele Boży...

Modlitwao miłość

KochanyAniele Stróżu proszę Cię pomóż mi otworzyć się na więcejmiłości w moim życiu.

Spraw,abym coraz lepiej potrafił okazywać miłość Bogu, sobie iwszystkim ludziom jakich codzienniespotykam.

Nauczmnie jak wspaniale kochać i jak być kochanym, jak dawać i jakprzyjmować miłość.

Spraw,aby z każdym dniem we mnie i w moim życiu było coraz więcejmiłości.

3xAniele Boży...

Modlitwado Anioła

Podajmi rączkę Boży Aniele, Bo moje serduszko nie umie wiele

Podajmi rączkę, którędy droga, Prowadzi prosto do Pana Boga

Mojeserduszko Ciebie usłucha, A więc Aniołku mów mi do ucha,

Jakmam pracować Bogu na chwałę, I jak mam kochać serduszkiem całym

Podajmi rączkę Boży Aniele, Bo bardzo chcę kochać wszystkich iCiebie.

Modlitwado Archanioła Haniela

Łagodny,przenajświętszy Archaniele Hanielu, któremu Pan Zastępówpowierzył wszystko, co przyjemne w życiu człowieka.

Kiedyodwiedzasz ziemię napełniasz ją bogactwem i pięknem.

Zwracamsię dziś do Ciebie. przynieś mi miłość, radość i harmonię.

Nauczmnie czytać w ludzkich sercach, abym odnalazła miłość prawdziwąi szczerą iumiała rozpoznać prawdziwe uczucie, odróżniając je od chwilowegozauroczenia.

Pomóżmi utrzymać związek, w którym jestem,

Jeślijest on dobry dla mnie i dla partnera.

Przynieśmi proszę, odwzajemnione uczucie do wspaniałego człowieka, zktórym razem będziemy szczęśliwie iść przez życie I nawzajemdawać sobie najpiękniejsze doznania.

Niechnasze wspólne przebywanie ze sobą daje nam radość, rozkosz iodprężenie,

Niechzwiązek nasz będzie dla nas oparciem, ukojeniem i inspiracją dożycia.

Niechnasza wzajemna miłość będzie dla nas źródłem Mocy, siły inatchnienia.

SprawŁagodny Archaniele, opiekunie uczuć, że ta miłość da nam obojguspełnienie na wszystkich płaszczyznach istnienia, wzbogacając naso najpiękniejsze doświadczenia.

Przynieśmi szczęśliwą, odwzajemnioną miłość i osłoń ją swoimiskrzydłami.

Modlitwado Anioła Wcieleniowego

Wtym dniu i w tym miejscu, ku Tobie się zwracam (Imię Anioła)....niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi sobieuświadomić cel mojej inkarnacji, który wybrałem do zrealizowaniaw tym życiu.

ProszęCię, postaw na mojej drodze osoby, wydarzenia i rzeczy, które mogąpomóc mi szybciej zrozumieć lekcję wybraną do nauczenia się wtym życiu. Zobowiązuję się działać całe moje życie na rzeczspełnienia duchowego mojej duszy, przynosząc jej zawsze piękno,światło i miłość, której potrzebuje.

Proszę,by Wola Boskości, która jest we mnie została zrealizowana i dajęCi wolną rękę (Imię Anioła)...., żeby pozwolić jejskonkretyzować się poprzez moje czyny codzienne.

Modlitwado Anioła Opiekuna

Zwracamsię do Ciebie, Mój Aniele Opiekunie,

NiechajTwa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi uświadomićsobie moją część nieśmiertelną, która jest we mnie, tak bymogło się odtworzyć połączenie miedzy wolą Nieba i moją wolawłasną.

ProszęCię, byś oświecił mój umysł Mądrością Boską, tak bym umiałzarówno dawać, jak i przyjmować, zarówno działać, jak i czuć iaby te jakości zrównoważyły się między sobą w moim wyrażaniuich wobec bliźnich. Zobowiązuję się działać całe moje życiena rzecz spełnienia duchowego mojej duszy, pracując na drodzealchemii wewnętrznej na rzecz realizacji Jedni we mnie.

Proszę,by Mądrość Boskości we mnie spełniła się i realizowała siękażdego dnia poprzez moje czyny.

Modlitwado Aniołów

OŚwięci Aniołowie przybywajcie i nas słabych ludzi przed złem

wzmacniajcie.

Rozpuściewszelką rozpaczliwą niemoc co uczyniła w naszych sercach tąwielką ciemną noc.  

Aniołowie,otaczajcie nas swoimi zastępami.

Poprowadźciepo drogach miłości i módlcie się za nami.

Śpieszciei wspomagajcie nas, na Krew waszego Pana i Króla, głośno błagamyWas. I wołamy do Waszej Królowej, na łzy Najczyszczego Serca,Maryi przez Boga błogosławionej. Ochraniajcie waszym światłem,

AniołowieŻycia i Miłości. Brońcie ludzi, przed zatraceniem.

Amen.

Modlitwado Archanioła Michała

„ Michale,Michale, Michale

stańprzede mną z przodu, stań za mną z tyłu,

stańpo prawej, stań po lewej,

stańod góry, stań od dołu.

Michale,Michale, Michale krocz ze mną pospołu”.

Amen.

Modlitwado ArchaniołaGabriela

ArchanieleGabrielu, broń mnie przed niezrozumieniem,

Otwórzmoje uszy , otwórz moje oczy, abym zrozumiał sens mojego życia irozpoznał Słowo Boże.

Nauczmnie swojej gorliwości i wprowadź na drogę Światła.

Amen.

Modlitwado Archanioła Rafaela

ArchanieleRafaelu ulecz moje serce z oziębłości i egoizmu.

Wyzwólmnie od przywiązania do rzeczy doczesnych, które przeszkadzają miw pełnym zjednoczeniu z Bogiem.

Zakłócająmi pełny obraz Boskiej Miłości.

Brońmnie przed słabością, chciwością i zazdrością.

Pozwólmi poznać Boga, uwielbiać Go i kochać całym sercem.

Amen.

Modlitwado Archanioła Uriela

ArchanieleUrielu otocz mnie swoim wieńcem ognia.

Przybądźdo mnie i naucz mnie pokornego postępowania i cierpliwości.

Dajmi takie siły jak miał Jezus Chrystus.

Amen.

Modlitwado Archanioła Jechudiela

ArchanieleJechudielu przybądź do mnie ze swoją miłością,

Otoczmnie nią przed złymi duchami.

Wspierajprzed ich atakami.

Wyrwijz mojego serca wszelką zazdrość, spraw bym przestrzegał BoskichPrzykazań.

Amen.

Modlitwado Archanioła Sealtiela

ArchanieleSealtielu, proszę módl się razem ze mną i daj mi siły abympokonał wszystkie moje trudności.

Obdarzcnotą umiarkowania i wstrzemięźliwości.

Wstawsię za mną do Boga.

Amen.

Modlitwado Archanioła Barachiela

ArchanieleBarachielu, wzmocnij moją miłość do Boga.

Dopomóż zwalczyć moje lenistwo duchowe.

Wzmocnij abym czynił dobre uczynki. i codzień mocniej zbliżał się do Boga. Amen.

Modlitwado Archanioła Lechitiela

ArchanieleLechitielu, broń mnie przed napaścią szatanów i rozjaśniajwszystkie mroki, które nie pozwalają mi widzieć Światła Bożego.

Rozwiejwszystkie te ciemności co mnie w sobie ukryły.

Połączz Jezusem i ochroń własną Mocą i siłą.

Amen.

Modlitwado Archanioła Orwara

ArchanieleOrfarze poprowadź mnie na drogę Światłości i połącz z miłościąBoga.

Uwolnijmnie od nocy i ciemności, które powodują moje cierpienia.

Ratujte zagubione dusze, zatopione w nałogu alkoholizmu i narkomani.Amen.  Powtarzać (3 x ).


ArchanieleMichale i Wiaro,  pomóżcie mi

 

ArchanieleJofielu i Krystyno, rozpalcie oświecający płomień we mnie. 

   

ArchanieleChamuelu i Dobroczynność, Pozwólcie przeniknąć BoskiejMiłości do mojego serca – teraz!  


WImię Archanioła Gabriela i Nadziei, Jam Jest świętością Boga.  

 

ArchanieleRafaelu i Maryjo, proszę Was o łaski dla wszystkich potrzebującychaby byłi uzdrowieni z ich chorób i problemów

zgodniez Wolą Boga.”  


WImię Archanioła Uriela i Aurory, pokój niech będzie z nami.

Jawiem Jam Jest z Bogiem.  


JamJest bytem fioletu płomienia,

JamJest czystością Boskiego marzenia. 

Modlitwyporanne


Modlitwa1

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Święty Aniele Stróżu mój, którego otrzymałem odBoga, abyś był mi towarzyszem w całym moim życiu, ratuj mnie dlawieczności i pełnij Twój obowiązek wobec mnie, który wyznaczyłaCi miłość Boga. Wstrząśnij mną w mojej obojętności, wzmacniajmnie w mojej słabości, zagrodź mi każdą niewłaściwą drogę,otwórz oczy dla Boga i krzyża, a zamknij mi uszy na pokusy złegoducha. Czuwaj nade mną w czasie snu i dozwól, abym został Twojąradością i nagrodą w niebie. Amen.


Modlitwa2

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Miły Bogu Aniele, który mnie, w świętą Twojąopiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz iprowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twojejopiece cały się poddaję, pokornie Cię proszę, byś mnie, luboniewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego nieopuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawił,nieumiejętnego nauczył, upadającego podźwignął, strapionegocieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie dowiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.


Modlitwa3

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.Rano, we dnie, w wieczór, w noc, okaż swoją siłę, moc. Duszy,ciała mego broń i od grzechu zawsze chroń. Wspieraj dobre czynyme, z pokorą błagam Cię. Do rajskich drzwi zaprowadź mnie AnieleStróżu. Bądź przy boku mym przez wszystkie życia dni. Bez Ciebiesłaby jestem sam i trudno dojść do nieba bram. Nie opuszczaj mnieAniele Opiekunie mój. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przymnie stój. Rano, we dnie, w wieczór, w noc, okaż swoją siłę,moc. Pragnę z Tobą w niebie być. Razem śpiewać, Boga czcić.Więc jasnością Swą oświecaj drogę mą. Do rajskich drzwizaprowadź mnie Aniele Stróżu mój.


Modlitwa4

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana boga,którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajeszjego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i zanatchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to,co się Bogu podoba i, razem z Tobą, wszystkimi Aniołami, Świętymii Zbawionymi wychwalał Go na wieki. Amen.


Modlitwa5

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Aniele Stróżu, który stoisz na straży mojej duszy,chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego zła, a w dobrymwspieraj swoją łaskawą pomocą, abym wszystko, cokolwiek Bógprzeznaczył dla mnie, z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go wszystkimi uczynkami moimi,słowem i myślą każdą. Amen.


Modlitwa6

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Aniele, mój przyjacielu i opiekunie, w dobroci naszegoPana Tobie zostałem powierzony od urodzenia do ostatniej godzinymego życia. Ileż szacunku mam dla Ciebie, wiedząc, że jesteśzawsze i wszędzie przy mnie! Jak bardzo jestem Ci wdzięczny zamiłość, jaką masz dla mnie. Ufam, że zawsze jesteś gotowy mniebronić. Nie dozwól, abym popełniał czyny, które obrażą Twojąświętość i czystość. Panu Bogu moje pragnienia, moje modlitwy,a także moje zmartwienia. Przez dobroć i matczyne wstawiennictwoMaryi wyjednaj mi ratunek. Czuwaj nade mną, kiedy śpię, podtrzymujmnie, kiedy jestem zmęczony i kiedy upadam, jeśli upadnę, podnieśmnie, wskaż mi właściwą drogę, kiedy się zgubie, umocnij mnie,kiedy brak mi odwagi, oświeć, kiedy nie widzę jasno, broń mnie,kiedy jestem w niebezpieczeństwie i bądź mi tarczą przeciwkozłemu w ostatnim dniu mojego życia. Uproś mi w końcu, abym mógłwejść z Tobą do radosnego mieszkania Boga, gdzie przez całąwieczność chcę Ci dziękować i chwalić z Tobą Pana JezusaChrystusa i Jego Matkę, Maryję. Amen.


Modlitwa7

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce zezłem.

Mój Aniele Opiekunie, prowadź mnie przez życie, chrońmnie, broń mnie, wspieraj mnie, służ mi radą. Strzeż od złego,teraz, i w każdej chwili mojego ziemskiego życia, a po śmiercizaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego. Amen.

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Anie1e, wodzu mój,
Święty Aniele, zachowawco mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.


V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, 
broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,
a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą
Bożą strąć do piekła szatana
i inne duchy złe, które na zgubę
dusz krążą po świecie.

Amen.

* * *

Święty Michale Archaniele,
który wraz z Aniołami
zwyciężyłeś szatana w niebie,
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Modlitwa do mojego Anioła Stróża

     MiłyBogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojejopiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie, abyś mnienie opuszczał choć jestem niewdzięczny i przeciw świętymTwoim natchnieniom wykraczam, lecz abyś mnie gdy błądzę -łaskawie poprawiał, gdy upadnę - podźwignął, nieumiejętnego- nauczał, strapionego - pocieszał, w niebezpieczeństwiezostającego - ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebiedoprowadzisz. Amen.

św.Alfons LiguoriModlitwa przed podjęciem ważnej decyzji

     Kochany,mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu, Ty wiesz, że znajdujęsię obecnie w obliczu podjęcia ważnej dla mnie decyzji (możnatu przedstawić, jaka to decyzja). Przyjdź mi z pomocą abymdokonał słusznego i właściwego wyboru, który się będziepodobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą. Amen.

Modlitwa przed zawarciemzwiązku małżeńskiego

     PozdrawiamCię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię. Uwielbiam Boga,którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz. Ufając w Bożą iTwoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Ci moją decyzjęzawarcia związku małżeńskiego z ... (podać imię). GorącoCię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór jest zgodny zwolą dobrego Boga. Gdyby zaś do zawarcia tego związku niedoszło, umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj miświatło zrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje odemnie, i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiuspełniała się. Amen.

Modlitwa rodziców przeddokonaniem wyboru stanu swego dziecka

     AnieleStróżu naszej córki, syna (wymienić imię), pozdrawiamy Cięi serdecznie dziękujemy za Twoją niestrudzoną opiekę jakąnad nim sprawujesz. Teraz nasze dziecko stoi przed ważnymwyborem swojej dalszej drogi życiowej. Prosimy Cię; pomóżnaszej córce, synowi obrać drogę zgodną z planami Bożymi.Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej. Oszczędź naszemudziecku pomyłek i rozczarowań, jakie mogłyby wywołać błędnedecyzje. Prosimy Cię o to całym sercem, przekonani, żewysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyjęi króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed wyboremstanu

(dla dziewcząt i chłopców)

     Anielemój, Stróżu kochany. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuje zaTwoją obecność w moim życiu, dziękuje za opiekę, jaką mnieotaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymuję za Twoimpośrednictwem. Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącądalszego mojego życia. Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebiei proszę, abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu,który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjściana świat. Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woliBoga i wprowadź mnie na drogę mego powołania. Wiem bowiem, żetylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia.

     Pomóżmi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły bądźuczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymimnie Bóg obdarzył. Za udzieloną mi pomoc składam gorącedziękczynienie, a Bogu hołd uwielbienia. Amen.


Do Anioła Stróża męża

     PozdrawiamCię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnegow Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad,jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty golepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nasłączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jakprzysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęściewieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozićtrwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Bogaobecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoimpośrednictwem łaski Boże. Amen.


Do Anioła Stróża żony

     PozdrawiamCię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiamBoga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jejpotrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, idenerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikałwszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiejją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze byłotrwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmysobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkiedla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę. Amen.


Do Anioła Stróża naszegoprzełożonego

     PozdrawiamCię, Aniele Stróżu N. [podać imię lub nazwisko] i uwielbiamBoga obecnego w Tobie. Proszę Cię, skłoń jego serce, aby wstosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy isprawiedliwy. Niech stanie się godnym przykładem życia ipostępowania dla innych. A nade wszystko, mój Aniele Stróżu,proszę o pomoc, abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrychstosunkach. Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty inieporozumienia między nami, aby współpraca nasza przebiegałaowocnie, w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą. Amen.

Akty strzeliste

MójAniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.

BłogosławięCię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym AnieleStróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.

Ojczeniebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.

DziękujęCi, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.

WitamCię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękujeCi za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyćten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.

DziękujęCi, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi wewszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.

DziękujęCi, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.

Aniele,mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przymnie.

Aniele,mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach iutrapieniach.

Aniele,mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.

PrzepraszamCię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.

AnieleStróżu N. (podać imię), naucz mnie kochać i akceptować ją(jego) - takim, jakim jest.

Aniele,mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystkomu dziękować.

Aniele,mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłościąna tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.

O mójPrzyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.     Napodstawie podanych wzorów można tworzyć samemu różne aktystrzeliste i wezwania, którymi można zwracać się też zwracaćdo Aniołów Stróżów bliskich osób, np: "Dziękuje Ci,Aniele Stróżu mojej żony, że jest tak wspaniałą kobietą"..."Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojego męża, że jest mi onwierny".

     Dużodziękujmy, pamiętając o tym że im kto więcej dziękuje, tymwięcej otrzymuje. 

Modlitewnik


Nowenna do Świętego Michała Archanioła.

Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego Zastępy.

Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem: „Któż jak Bóg!"
P. Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg! 
P. Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg! 
P. Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg! 
P. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach  i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg! 
P. Potęgi mocarne, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg! 
P. Moce niezwyciężone, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg! 
P. Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg! 
P. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg!
P. Aniołowie Święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami: 
W. Któż jak Bóg!
Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa Leona XIII

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Godzinki ku czci Świętego Michała Archanioła.

( P. – prowadzący  W. – wierni )

NA JUTRZNIĘ
Zacznijmy społem chwalić - Księcia Niebieskiego - Michała Archanioła, - Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy - i wyrwij nas z potężnych - nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, - Jego przedwiecznemu - i równemu Im w bóstwie - Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, - tak zawsze i ninie, - niech Bóg w Trójcy jedyny - na wiek wieków słynie.
Hymn
Witaj Duchu potężny, - święty Archaniele, - któryś pogromił rokosz - złych aniołów śmiele:
"Któż jak Bóg" hasłem swoim - na nich uderzając, - o znieważony honor - Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś - aż na dno piekielne, - tym sobie zdobywając - imię nieśmiertelne:
"Michael", Wódz i Książę - wojska niebieskiego, - Przyjaciel i Powiernik - Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej - cudnie ozdobiony, - Rzecznikiem, Opiekunem ludzi uczyniony.
O, dopomagaj swoim - czcicielom na ziemi - w walce z duchami złymi, - daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko - z boju wychodzili, - miejsca stracone przez nich - dla siebie zdobyli.
Antyfona Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo. P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. W. Abyśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, - zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
u P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. P. Błogosławmy Panu. W. Bogu Chwała. P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W. Amen. NA PRYMĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.
Hymn Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy - przed Panem stojący, - któremu ważne sprawy - zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę - na niebie i ziemi - i niezrównaną chwałę - pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syjonu - blaskiem i ozdobą, - najpierwszą po Królowej - Niebieskiej osobą.
Wszystkie chóry Aniołów, - Święci Pańscy w niebie - i wierni Chrystusowi - modlą się do Ciebie.
I kochają serdecznie - za Twój bój o Boga, - za Miłość, za pokorę - i za pogrom wroga.
I my, co Ciebie z nimi - wielbimy, kochamy, - spraw niech Twe hasło w życiu - wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej - nie mamy droższego, - zapałem niech płoniemy - w walce o cześć Jego.
Antyfona
Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię NA TERCJĘ
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.
Hymn O wielbicielu wielki - Słowa Wcielonego, - Czcicielu niezrównany - Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie - pierwszego wzywamy, - Tobie się chyląc głowy, - kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, - łaskę im przywracasz, - gdy Ci się polecają, - z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę - niegdyś strzegł i bronił, - aby Izrael wiary - w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła - jako Patron Jego, - lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, - zakony przez wieki - Patronem Cię swym czynią - żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, - wierzą Twej miłości, - którą otaczasz ludzi - z hojnej łaskawości.
Antyfona Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego. P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię,
NA SEKSTĘ Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn Święty Michał Archanioł - tak ludzi miłuje, - że im się i widzialnie - nieraz ukazuje.
Wśród sławnych jego zjawień - jest góra Gargano, - o której w brewiarzu - czytają kapłani.
Zabłąkanemu chłopcu - w lesie się pokazał - i kościół na tym miejscu - wystawić nakazał.
Ażeby z Aniołami - mógł tam cześć odbierać - i wpływ dobroci boskiej - i swojej wywierać
Zjawił się z wojskiem Niebian, - jak podanie głosi, - zwycięstwo ponad wrogiem - dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, - kiedy jest wzywany, - odpiera wrogów duszy - Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość - wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć - szerzyć usiłujmy.
Antyfona Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym. P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.
NA NONĘ Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.
Hymn Walka, która na niebie - kiedyś się odbyła. - dotąd się jeszcze w świecie - Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, - zło się ciągle sroży - i chce świat opanować, - znieść porządek Boży
Bo tu chodzi o dusze, - by się nie dostały - na trony, które w niebie - duchy postradały.
Książę niebios Michale, - Tobie jest moc dana - przeciw zasadzkom wszelkim - i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą - i pogromcą złego. - skróć władzę, zetrzyj pychę - smoka przeklętego.
"Niechaj mu Bóg rozkaże" - pokornie prosimy, - strąć mocą Bożą czarta - w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, - jak zacząłeś w niebie, - walczącym dopomagaj, - gdy wzywają Ciebie.
Antyfona Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba, P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.
NA NIESZPORY
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.
Hymn Święty Michał wyznacza - z Aniołów jednego - na stróża dla człowieka - na świat zrodzonego.
I sam z wielkiej dobroci - strzeże go i wspiera - za życia, lecz szczególniej, - gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, - lecz na pomoc spieszy, - ze swymi Aniołami - obecnością cieszy.
I odpędzą szatanów, - wzbudzą ufność w Boga, - jakżesz obecność jego - jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, - cierpienia osładza, - do nieba po pokucie - odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego - czci i pomocy wzywa - Michała świętego.
Zapewnioną ma pomoc - we wszelkiej potrzebie, - po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzy! Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości. P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię. NA KOMPLETĘ Niech nas Święty Archanioł - do Boga nawróci, a zagniewanie Jego - niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy itd.
Hymn W dniu ostatnim głos trąby - tego Archanioła - wszystkich umarłych wskrzesi - i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale - ważyć ludzkie sprawy - i wstawiać się dla wiernych - o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków - Pana Najwyższego, - Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem - raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie - i pod nim zgromadzi - na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę - i grzechów się strzeże, - tego Archanioł święty - pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła - są takiego zdania, - że mieć doń nabożeństwo - znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca - i za kim się wstawia - taki unika piekła - i swą duszę zbawia.
Antyfona Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego. P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.
OFIAROWANIE GODZINEK
Przyjmij te nasze pienia, - święty Archaniele, - które Ci oddajemy - my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie- od nas grzesznych chwała, - wdzięczność, gorąca miłość - wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, - w walce dodaj męstwa, - walczących doprowadzaj - do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych - aniołów zdobyli, - i z Tobą wiecznie Boga - w niebiosach chwalili.
Antyfona Książę niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego. P. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich. W. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu. Módlmy się: Boże, który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V V V

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów.

Słowa i muzyka: S. Jadwiga Karolska, michalitka

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

2. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

3. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Tronów Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

4. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Panowań Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

5. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

6. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Potęg Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

7. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Księstw Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

8. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

9. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Aniołów Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Ze Świętym Michałem Archaniołem Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata.

Ze Świętym Gabrielem Archaniołem Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia.

Ze Świętym Rafałem Archaniołem   Prosimy za ludem pielgrzymującym do    Królestwa Niebieskiego.

Ze swoim Aniołem Stróżem Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy.

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzchności, Księstwa i Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini Błogosławcie Pana na wieki. Amen.

V V V

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść. Któż jak Bóg!  Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! O czuła Matko,  Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

V V V

Święty Michale Archaniele
broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi,
pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

V V V

Pozdrowienie św. Michała Archanioła.

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami, łaskami i przywilejami.
Św. Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w niebie. Ufamy, że tak się stanie.
Amen.

V V V

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu,  wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937. roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (1209)

Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża

utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą - a szczególnie na biednych grzeszników - która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. (1210-1211)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień drugi: Dusze kapłańskie i zakonne

Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1212-1213)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień trzeci: Dusze pobożne i wierne

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas so mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1214-1215)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień czwarty: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa

Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i onich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, ktśre Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (1216-1217)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień piąty: Dusze heretyków i odszczepieńców

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przrez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1220-1223)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekelnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, kórego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które  szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - ktśre są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadzieji i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały. (1224-1225)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, kóryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego  Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz . (1226-1227)

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... (1228-1229)

Koronka do Miłosierdzia Bożego..

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ

Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci za twoją obecność i pomoc, której mi udzielasz. Oddaję się Tobie i pozwalam Ci, byś mnie oświecał i prowadził ścieżkami woli Ojca niebieskiego. Przez Ciebie łączę się z wszystkimi chórami Aniołów i z niezliczoną rzeszą Świętych. Wy, którzy już zajmujecie swoje miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa, pomóżcie mi oddać się świętemu Michałowi Archaniołowi, wodzowi Aniołów, ludzi i całego świata stworzonego, i uczcić go. O Święty Archaniele, który jesteś Hetmanem Królowej nieba i ziemi, pomóż mi poświęcić się i oddać Maryi Niepokalanej, Matce Jezusa Chrystusa i mojej duchowej Matce. Maryjo Najświętsza, prowadź mnie do Jezusa, abym razem z Tobą, z wszystkimi Aniołami i Świętymi, osiągnąwszy swoje miejsce w Mistycznym Ciele, uwielbiał Go razem z Wami, a przez NIEGO OJCA w DUCHU ŚWIĘTYM. Amen.

EGZORCYZM

według św. Benedykta

Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. Niech będzie uwielbiona Męka i Krew Jezusa Chrystusa. Niech będą uwielbione Rany i Święty Krzyż Jego. Niech będzie z nami uwielbiony Duch Święty, od Ojca i Syna pochodzący i wszelką moc mający. Niech będzie błogosławiona Maryja, Najświętsza Matka Chrystusa, która starła głowę węża i szatana.

W imię Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, w Imię Ducha Świętego oraz w Imieniu Najświętszej Maryi Panny, rozkazuję ci duchu nieczysty, kłamco i wężu podstępny – idź precz szatanie! Nie kuś mnie do próżności i występnych czynów. Złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją truciznę.

W obecności Boga i Jego Aniołów, w obecności Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego; w obecności Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, ja…………… oświadczam, iż całym sercem, dusza i ciałem należę do Boga, Ojca Miłości, Dobra i Miłosierdzia. Dziś, tu i teraz i na zawsze oddaję się pod ich opiekę, a życie swoje składam w ręce Boga.

Tak mi dopomóż Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Amen.

Święty Benedykcie, spiesz mi z pomocą.

Święty Benedykcie, wstaw się za mną.

Święty Benedykcie, obroń mnie. Amen.

MODLITWA OBRONNA

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż wszystkim hufcom anielskim, aby ścigały szatana i inne złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie strzeżcie i brońcie mnie, moją rodzinę, sąsiadów, nasze mieszkania, gospodarstwa, zagrody i wszystkich mieszkańców miast i wsi.

Prosimy Was gorąco uchrońcie nas i ich od włamań, napadów, morderstw, wypadków, kradzieży i innych nieszczęść. Oddalcie złe otoczenie, złe moce przez 24 godziny i po wszystkie dni naszego życia.

MATKO BOŻA proszę cię gorąco:

Działaj z Bogiem Ojcem swoją gorącą miłością we mnie, w rodzinie mojej, w sąsiadach, w kapłanach całego świata, we wszystkich zakonnicach, w jehowitach, w członkach Solidarności i we wszystkich osobach rządzących.

MATKO BOŻA proszę cię gorąco:

Odłącz – odłącz - odłącz ode mnie, od rodziny mojej, sąsiadów, kapłanów w całym świecie, złe otoczenie złe moce – teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen.

MATKO BOŻA proszę cię gorąco:

Złącz – złącz – złącz: mnie, moją rodzinę, sąsiadów, kapłanów z ludźmi uświęconymi, teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen.

MATKO BOŻA proszę cię gorąco:

Broń mnie od rozpaczy, smutku, zwątpienia. Proszę Cię dopomóż mi odnaleźć ludzi, którzy w chwilach trudnych będą mi pomocą. Amen.

KORONKA EGZORCYZMOWA

Odmawiana na różańcu.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę... Ojcze nasz... 3 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

I dziesiątek – na dużym paciorku:

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od mojej osoby.

Na małych paciorkach:

W imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz szatani! (10 razy)

Zamiast Chwała Ojcu:

Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas!

II dziesiątek – na dużym paciorku:

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów z mojego mieszkania, od mojej rodziny! (dalej jak I dziesiątek)

III dziesiątek – na dużym paciorku:

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od bliskich mojemu sercu!

(dalej jak I dziesiątek)

IV dziesiątek – na dużym paciorku:

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od mojej parafii, miasta, Polski – Ojczyzny mojej! (dalej jak w I dziesiątek)

V dziesiątek – na dużym paciorku:

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od Kościoła Świętego i całego świata! (dalej jak I dziesiątek)

Na zakończenie:

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim! (3 razy).

 

Modlitwa, której sobie życzy MATKA BOŻA.

 

Maryjo, rozciągnij Twój płaszcz i uczyń z niego dla nas tarczę i ochronę (parasol). Twój płaszcz jest długi i okrywa całe chrześcijaństwo, okrywa cały świat - jak długi i szeroki, i stanowi dla wszystkich ucieczkę i namiot.

Twój płaszcz jest piękny, błękitny jak niebo, jest ochroną, której ufam. Kto Matko do Twego Serca się przytuli, tego żaden nieprzyjaciel nie zwycięży.

Maryjo, dopomóż chrześcijaństwu, okaż nam Twą pomoc w każdym czasie. Z twoją łaską przy nas bądź, zachowaj nas na duszy i ciele. Gdy wszyscy wrogowie są przeciwko nam, gdy wszyscy wściekli na nas idą – zostań Ty z nami i bądź naszą obrona, wtedy oprzemy się wrogom.

Twój Syn Tobie chętnie wszystkiego udzieli, czego Twoja miłość dla nas pragnie. Proś przeto, aby On nas tu oszczędził i w niebie pełnią chwały nas obdarzył...

O Matko, pomóż nam w tej biedzie, zachowaj nas przed nagłą śmiercią. Przyślij nam na pomoc dzielnego bohatera – Świętego Michała Archanioła. Niech On wyruszy w bój, swym ognistym mieczem na wroga uderzy, który nas niszczy. Wyślij go ze swoim światłem, aby moce piekielne On połamał ...

O Matko Łaskawa, Łagodna i Dobra bądź Ty stale naszą ochroną i tarczą ... Choćby wróg zionął ku nam w tym ciężkim czasie. Prosimy Ciebie o to z całym zaufaniem, nie opuszczaj nas, Twe dzieci. ( Modlitwa w orginale jest napisana wierszem)

 

Królowo świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo bądź nam miłosierna!

O Jezu miłuję Ciebie!

Słodkie Serce Maryi bądź ratunkiem mojej duszy!

 

MODLITWA OBRONNA PRZED ATAKAMI SZATANA

O, święci Aniołowie Pańscy, św. Michale, św. Gabrielu, św. Rafale – przybądźcie ku pomocy duszy mojej. Módlcie się za mną święci Aniołowie, wzywam Was na pomoc przed atakami złego ducha, szatana – diabła. Brońcie mnie, zaprowadźcie do bram niebieskich, gdzie Pan Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej króluje. Amen.

 

PRZED ODMAWIANIEM EGZORCYZMU WZYWAJMY

CHÓRY ANIELSKIE DO POMOCY I OBRONY

W imię Trójcy Świętej, przez zasługi i moc Najświętszego Wcielenia, Męki Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej Krwi, moc Niepokalanej Dziewicy Maryi, chwalebnie wniebowziętej Bogarodzicy, oraz wszystkich Świętych, błagamy Was Prześwietne Wojska Niebieskie: Serafini, Cherubiny, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi, Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie Stróżowie, dopomóżcie nam zwyciężyć moce ciemności, brońcie i wspierajcie nas. Amen.

 

MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Ciebie. Proszę, przebacz tym, którzy nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty uwielbiam Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci Najświętsze Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie Cię obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników!

 

Święty Michale Archaniele,
który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
 i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj,
za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,
otwierając się na działanie Ducha Świętego,
w każdej chwili dawał się Bogu,
wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:
Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Egzorcyzmy prywatne, to modlitwy do indywidualnego odmawiania przez wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha.

 

 

O, święci Aniołowie Pańscy,

Św. Michale,

Św. Gabrielu,

Św. Rafale

- przybądźcie ku pomocy duszy mojej.

Módlcie się za mną święci Aniołowie,

Wzywam Was na pomoc

Przed atakami złego ducha, szatana – diabła.

Brońcie mnie, zaprowadźcie do bram niebieskich,

Gdzie Pan Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej króluje.

Amen.

 

+

 

W Imię Jezusa rozkazuję ci zły duchu przestać mnie dręczyć!  Amen.

 

+

 

Duchu Pana,

Duchu Boży,

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

Trójco Przenajświętsza,

Dziewico Niepokalana,

Aniołowie, Archaniołowie

I Święci z Nieba, zstąpcie na mnie!

 

+

 

Przemień mnie, Panie,

Ukształtuj mnie,

Napełnij mnie sobą,

Posługuj się mną.

Odpędź ode mnie wszystkie moce zła,

Zniszcz je, abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować.

Amen.

 

+

 

Oddal ode mnie Boże czary, gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obseję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha.

Spal Jezu te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym, aby już nigdy więcej nie dotykały mnie ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.

 

+

 

Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmogącego,

w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela,

przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy,

wszystkim duchom nieczystym,

wszystkim ich objawom,

które mnie niepokoją,

aby mnie opuściły natychmiast,

aby mnie opuściły raz na zawsze

i by poszły do piekła wieczystego,

związane przez św. Michała Archanioła,

św. Gabriela,

św. Rafała,

przez naszych Aniołów Stróżów,

zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

 

+

 

Światłem niech będzie mi Krzyż Święty,

a nigdy wodzem smok przeklęty.

Idź precz, szatanie, duchu złości,

nigdy mnie nie kuś do marności.

Złe to, co proponujesz mi.

Sam swoją truciznę pij!

 

+

 

Mocą Najświętszej Krwi Chrystusa

(lub: Najświętszego Imienia Jezus)

duchy złe, które działacie na…/w… (osoba/okoliczność)

odsyłam was pod stopy Ukrzyżowanego

i do Jego dyspozycji.

Idźcie i nie wracajcie.

Amen.

 

+

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź nam obroną.

Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy.

A Ty, Książę wojska niebieskiego,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

+

 

W imię Boga + w Trójcy Jedynego,

w imię Ojca + Syna i Ducha Świętego,

uciekajcie złe duchy z tego miejsca,

nie patrzcie,

nie słuchajcie,

nie niszczcie,

i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy

i naszych planów,

które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.

Nasz Bóg jest waszym Panem

i rozkazuje wam:

Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.

Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie,

Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi

dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele,

który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

+

 

Jezusie z Nazaretu, ukrzyżowany

Ulituj się nade mną!

Spraw, żeby zły duch,

niewidoczny, uciekł

na wieki wieków

Amen.

 

+++

Na początku Nowenny śpiewamy odpowiednią pieśń do Aniołow

Modlitwa do Aniołów

Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, który okrzykiem "Któż jak Bóg" zwyciężyłeś Lucyfera i jego zwolenników, natchnij nas gorliwością o większą chwałę Bożą - prosimy Cię.

Święty Gabrielu Archaniele, który świętej Dziewicy zwiastowałeś, że wszechmocą Ducha Świętego będzie Matką Syna Bożego, oświecaj umysły nasze, abyśmy jak Maryja z głęboką pokorą przyjmowali objawioną prawdę Bożą - prosimy Cię.

Święty Rafale Archaniele, który szczęśliwie prowadziłeś Tobiasza i ustrzegłeś go od złego ducha, bądź naszym towarzyszem w życiowej podróży do niebieskiej ojczyzny - prosimy Cię.

Święte chóry Aniołów, którzy pierwsi ze wszystkich stworzeń uznaliście Boga nad sobą i Jemu najgłębszy pokłon oddali, nauczcie nas korzyć się przed świętym majestatem Boga, - prosimy Was.

Święci słudzy Pańscy, którzy stoicie przed obliczem Boga zawsze gotowi spełniać Jego rozkazy, nauczcie nas wierności w wypełnianiu woli Bożej - prosimy Was.

Święci Aniołowie, którzy zawsze widzicie oblicze Ojca niebieskiego, nauczcie nas we wszystkim widzieć Boga i Jego doskonałość - prosimy Was.

Święci Aniołowie, którzy przy narodzeniu Jezusa śpiewaliście chwałę Bogu i głosiliście pokój ludziom dobrej woli, wnieście do naszych serc pokój Chrystusowy - prosimy Was.

Święci Aniołowie, w otoczeniu których Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, prowadźcie nas drogą zbawienia - prosimy Was.

Święci Aniołowie, stojący przed obliczem Boga, przedstawiajcie Mu nasze modlitwy i uczynki, by je łaskawie przyjął, winy nam darował, łaski udzielił, byśmy razem z Wami uwielbili Go na wieki - prosimy Was.Akt oddania się Św. Michałowi Archaniołowi

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich,
dzielny obrońco Boga Najwyższego,
gorliwy miłośniku chwały Bożej,
postrachu zbuntowanych duchów,
umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych,
Św. Michale Archaniele,
pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli
Tobie ofiaruję się i poświęcam.

Oddaję Twojej czujnej opiece siebie samego,
moją rodzinę moją pracę, przyjaciół
i wszystko to co posiadam.
Będąc biednym grzesznikiem,
mizerna jest moja ofiara,
ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca.
Pamiętaj, że od dzisiaj jestem pod
Twoją szczególną opieką, proszę Cię więc,
nie opuszczaj mnie przez całe moje życie.

Wybłagaj mi u Pana
przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów,
łaskę ukochania całym sercem mojego Boga,
drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
Uświęciciela Ducha Świętego,
najsłodszej Matki Maryi i wszystkich ludzi,
moich braci, umiłowanych przez Boga Ojca
i odkupionych przez Syna Bożego.

Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną
do otrzymania korony chwały niebieskiej.
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy,
a w sposób szczególny w ostatnim momencie
mego życia.

Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele,
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań,
oddal ode mnie w czeluści piekielne
anioła sprzeniewierzonego i pysznego,
którego pokonałeś i upokorzyłeś
podczas walki na niebie.

Zaprowadź mnie przed tron Boga Najwyższego,
abym głosił razem z Tobą,
o Święty Michale Archaniele,
i ze wszystkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie
Temu, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Modlitwa codzienna za dziecko nienarodzone

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

Wezwania do Aniołów Stróżów

Święta Maryjo, Królowo Aniołów - módl się za nami,
Święci Aniołowie, Stróże nasi - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy nieustannie "Święty" Bogu śpiewacie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy myśli nasze Bożym światłem rozjaśniacie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy straż nad ludźmi z miłości podjęliście - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy mającym posiąść zbawienie, na pomoc posłani jesteście - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy w oblicze Ojca Niebieskiego zawsze się wpatrujecie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy z nawrócenia każdego grzesznika się radujecie -módlcie się za nami.

Święci Aniołowie, którzy Lota spośród skazanych na zagładę wyprowadziliście - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzyście na górze Synaj, słowa życia Mojżeszowi dali -módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzyście przy Narodzeniu Pana wesele i pokój zwiastowali - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzyście Chrystusowi Panu na pustyni usługiwali - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzyście się przy grobie Pańskimw lśniących szatach ukazali - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzyście przy Wniebowstąpieniu uczniów Pańskich pocieszali - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy przy końcu świata wybranych Boga zgromadzicie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy złych od dobrych odłączycie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy modlitwy przed Boże Oblicze zanosicie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy dusze sprawiedliwych do nieba wprowadzacie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy się narodami i państwami opiekujecie - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy z różnych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie - módlcie się za nami.

My grzeszni do Ciebie, Boże wołamy - wysłuchaj nas Panie,
Przez modlitwy Świętych Aniołów Stróżów naszych - wysłuchaj nas Panie,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył - wysłuchaj nas Panie,
Abyś dzieci i młodzież od grzechu zachować raczył - wysłuchaj nas Panie,
Abyś Kościół Chrystusowy przed atakami nieprzyjaciół osłaniać raczył - wysłuchaj nas Panie,
Abyś nas wszystkich większą czcią do Aniołów natchnąć raczył - wysłuchaj nas Panie,
Abyś nam dar wytrwania w łasce przeznaczyć raczył - wysłuchaj nas Panie,


K. Będę Ci śpiewał wobec Aniołów.
W. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu Imieniu.

K.Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności raczysz świętych Twoich Aniołów posyłać nam jako stróżów, prosimy Cię pokornie, daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obronę i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

K.Błogosławmy Panu.
W.Bogu niech będą dzięki.

Modlitwy do Aniołów

 

 

Pamiętaj, aby modlitwy przyniosły rozwiązanie twoich problemów

powinieneś odmawiać je sercem, a nie tylko ustami !!

 

 

Modlitwy do Aniołów

 

Aniele Boży


Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.


Modlitwa do Anioła Opiekuna

Zwracam się do Ciebie, Mój Aniele Opiekunie,
Niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi
uświadomić sobie moją część nieśmiertelną, która jest we mnie,
tak by mogło się odtworzyć połączenie
miedzy wolą Nieba i moją wola własną.
Proszę Cię, byś oświecił mój umysł Mądrością Boską,
tak bym umiał zarówno dawać, jak i przyjmować,
zarówno działać, jak i czuć
i aby te jakości zrównoważyły się między sobą
w moim wyrażaniu ich wobec bliźnich.
Zobowiązuję się działać całe moje życie
na rzecz spełnienia duchowego mojej duszy,
pracując na drodze alchemii wewnętrznej
na rzecz realizacji Jedni we mnie.
Proszę, by Mądrość Boskości we mnie spełniła się
i realizowała się każdego dnia poprzez moje czyny.Do Anioła Stróża


Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także Byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.


Do św. Gabriela Archanioła

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.


Do Anioła Góry Oliwnej


Św.Lechitielu, Aniele Góry Oliwnej, który umacniałeś Jezusa w jego strasznej trwodze i cierpieniu – pomóż mi i umocnij mnie w chwilach trudnych i wszelkim zwątpieniu. Umocnij i ratuj przed rozpaczą i załamaniem zagubione i opuszczone dusze.Modlitwa do Księcia Anioła Południa (pieniądze)


Książę Aniele Południa, proszę prowadź mnie swoją mądrością, abym osiągnęła doskonałość w materii. Naucz mnie prawidłowo gospodarować pieniędzmi, aby zawsze otaczała mnie obfitość wszelkiego dobra. Pomóż mi uziemić moją energię tak, abym każdego dnia zarabiała satysfakcjonujące mnie ilości pieniędzy.

Proszę Cię, Książe Aniele Południa, pobłogosław mnie, abym zrealizowała wszystkie swoje marzenia o ...

Książę Aniele Południa, prowadź mnie proszę do finansowej niezależności. Pomóż mi, proszę, zarabiać takie ilości pieniędzy, abym mogła sama o sobie stanowić, sama decydować o jakości swojego życia i o swojej pracy. Pobłogosław mnie swobodą dokonywania wyboru i pracą w takim zawodzie, która będzie dawać mi satysfakcję. Naucz mnie proszę tego, co jest dla mnie dobre i jakie powinny być granice mojej wolności, dla dobra mojego rozwoju.Modlitwy ziemskich aniołów


Który widzisz w prawdzie

Uczyń mnie obrazem twojej prawdy

Który stwarzasz słowem

Uczyń mnie obrazem twego słowa

Który dajesz się pokorze

Uczyń mnie odblaskiem twojej pokory

Dotknij mnie swoją mocą

Niech moje nogi idą tam

Gdzie Ty chcesz być obecny

Niech moje ręce czynią to

Co Ty chcesz uczynić

Niech moje usta mówią to

Co Ty chcesz powiedzieć

Który jesteś moim Bogiem

Bądź moja radością w drodze

I otwórz moje serce dla człowieka

Który jesteś, bądź moim życiem

Na wiekiDo św. Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.Modlitwa do Archanioła Rafaela (zdrowie)

Archaniele Rafaelu! Przybądź do mojego życia!

Proszę uzdrów moje ciało na wszystkich poziomach. Spraw by stało się silne i niezawodne, aby służyło mi dobrze każdego dnia.

Proszę wypełnij światłem moje myśli tak, aby tworzyły wyłącznie pozytywne wzorce zdrowia.

Proszę wypełnij światłem wszystkie komórki mojego ciała. Niech każda z nich promieniuje siłą, miłością i harmonią.

Proszę Archaniele Rafale, niech każdego dnia będzie przy mnie jeden z Twoich Aniołów.

Proszę niech chroni mnie przed wszelkimi negatywnymi emocjami.

Dziękuję!Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Michała,

Aby bronił nas w bitwie

I dał nam siły w utrapieniach

I wiarę w opuszczeniu.

Niech Twa pochodnia błyszczy jak słońce

Dla tych, co szukają drogi.

Niech anioł, którego wysiałeśAbrahamowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Drugiego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie.

Przyślij nam Twojego anioła Gabriela.

Aby zmył nasze winy

I oderwał nas od naszych przywar,

I oświecił nas wśród cieni.

Niech jego słowo słyszane będzie w górze

I wyjawi nam Twoje tajemnice.

Niech anioł, którego wysłałeś Henochowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Trzeciego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Samuela,

Aby udzielił nam cnoty

I dał nam hart w słabości

I pokorę w zwycięstwie.

Niech jego miecz uczyni sprawiedliwość

Nad królestwami ludzi.

Niech anioł, którego wysłałeś Mojżeszowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Czwartego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Rafaela,

Aby uleczył nasze rany

i zaradził naszym niedolom.

Niech różdżka jego cudów

Zniży się do nas

i uczyni z nas świątynie Twojego prawa.

Niech anioł, którego wysłałeś Eliaszowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca.

Piątego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Ezechiela,

Aby udzielił nam swej mądrości

I pokazał nam prawdę,

I uwolnił nas od zazdrości i zabobonu.

Niech jego pióro wpisze nasze imiona

Pośród prawdziwych synów Izraela.

Niech anioł, którego wysłałeś Jeremiaszowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Szóstego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioł, Aby ukazał nam drogę i uczynił nas godnymi Twej miłości. Niech jego gwiazda prowadzi nasze kroki Ku Twemu rajskiemu królestwu i niech się stanie w nas Twoja wola. Niech anioł, którego wysłałeś ludziom,

Pobłogosławi Twoim

Pokojem Nasze serca.

Tylko Adonaj jest dobry i miłosierny,

Tylko w Niego wierzymy.

Zamknęłam oczy, powierzając się aniołowi Pana.

 

 

Modlitwa poranna

 

Kochany Aniele Stróżu witam Cię w tym kolejnym dniu. Pomóż mi przeżyć go bardzo dobrze, owocnie i korzystnie. Prowadź mnie, ochraniaj i wspieraj we wszystkim co robię. Powstrzymuj od robienia tego co szkodzi mnie i innym, daj mi siłę i odwagę, abym nie uległ pokusom. Dodaj mi odwagi i zapału do czynienia tego co dobre i piękne dla mnie i dla innych. Podpowiadaj mi nowe, wspaniałe rozwiązania, które ułatwią mi realizowanie moich zadań i pomogą lepiej i szybciej zrealizować moje cele. Z radością i ufnością oddaję się pod Twoją opiekę!

 

Modlitwa wieczorna

 

Kochany Aniele Stróżu dziękuję Ci za pomoc, wsparcie i prowadzenie jakiego dzisiaj doświadczyłem z Twojej strony. Dziękuję Ci za Twoją miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Bądź przy mnie dzisiejszej nocy i pomóż mi dobrze wypocząć, abym rano, gdy się obudzę miał odpowiednio dużo sił i chęci, by jak najlepiej przeżyć ten kolejny dzień. .

 

Modlitwa o miłość

 

Kochany Aniele Stróżu proszę Cię pomóż mi otworzyć się na więcej miłości w moim życiu. Spraw, abym coraz lepiej potrafił okazywać miłość Bogu, sobie i wszystkim ludziom jakich codziennie spotykam. Naucz mnie jak wspaniale kochać i jak być kochanym, jak dawać i jak przyjmować miłość. Spraw, aby z każdym dniem we mnie i w moim życiu było coraz więcej miłości.

 

Modlitwa do Archanioła Haniela

 

Łagodny, przenajświętszy Archaniele Hanielu, któremu Pan Zastępów powierzył wszystko, co przyjemne w życiu człowieka. Kiedy odwiedzasz ziemię napełniasz ją bogactwem i pięknem. Zwracam się dziś do Ciebie, przynieś mi miłość, radość i harmonię. Naucz mnie czytać w ludzkich sercach, abym odnalazł miłość prawdziwą i szczerą i umiał rozpoznać prawdziwe uczucie, odróżniając je od chwilowego zauroczenia. Pomóż mi utrzymać związek, w którym jestem. Jeśli jest on dobry dla mnie i dla partnera. Przynieś mi proszę, odwzajemnione uczucie do wspaniałego człowieka, z którym razem będziemy szczęśliwie iść przez życie i nawzajem dawać sobie najpiękniejsze doznania. Niech nasze wspólne przebywanie ze sobą daje nam radość, rozkosz i odprężenie, niech związek nasz będzie dla nas oparciem, ukojeniem i inspiracją do życia. Niech nasza wzajemna miłość będzie dla nas źródłem Mocy, siły i natchnienia. Spraw Łagodny Archaniele, opiekunie uczuć, że ta miłość da nam obojgu spełnienie na wszystkich płaszczyznach istnienia, wzbogacając nas o najpiękniejsze doświadczenia. Przynieś mi szczęśliwą, odwzajemnioną miłość i osłoń ją swoimi skrzydłami.

 

 

Modlitwa przed podjęciem ważnej decyzji

Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu, Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja). Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru, który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą. Amen.

Modlitwa przed wyborem stanu

(dla dziewcząt i chłopców)

Aniele mój, Stróżu kochany. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuje za Twoją obecność w moim życiu, dziękuje za opiekę, jaką mnie otaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymuję za Twoim pośrednictwem. Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia. Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę, abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu, który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat. Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Boga i wprowadź mnie na drogę mego powołania. Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia. Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły bądź uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył. Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie, a Bogu hołd uwielbienia. Amen.

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce. Przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,

a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą

Bożą strąć do piekła szatana

i inne duchy złe, które na zgubę

dusz krążą po świecie.

Amen.

 

 

 

Święty Michale Archaniele,

który wraz z Aniołami

zwyciężyłeś szatana w niebie,

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

Do Anioła Stróża

 

Mój drogi święty Aniele Stróżu, budząc się, zastaję

Ciebie czuwającego przy mnie. Błogosław mnie na

początku dnia i kieruj moje pierwsze myśli do Boga.

Bądź obecny przy mnie podczas wszystkich czynności

tego dnia i udziel mi swego wsparcia w uświęcaniu

całej mojej pracy. Ty znasz moje potrzeby, trudy i bóle,

spraw, abym nie utracił zasług moich cierpień. Ty

słyszysz moje modlitwy i znasz ich wartość, naucz mnie

dobrze się modlić, aby moja modlitwa była miła Bogu.

Ty znasz moją drogę, która ma zaprowadzić mnie do

Nieba; kieruj moimi krokami, abym nie zagubił właściwej

drogi. Ty znasz zamiary Boga względem mojego

życia; udzielaj mi swoich natchnień, abym zawsze

spełniał to ,czego żąda ode mnie Bóg. Ty obdarzasz

ludzi miłością, dobrocią i miłosierdziem. Spraw, abym

wszystko czynił z łagodnością, cierpliwością i

delikatnością. Bądź moim opiekunem w podróży do

wieczności, zachowaj od złego moje ciało i moją duszę.

Ukaż mi słabości mojej natury, bym świadomy własnej

Małości, kierował serce ku temu, co jest miłe Bogu.

Naucz mnie słuchać Ciebie i bądź zawsze blisko mnie,

abym nie zbłądził. U schyłku dnia zanosisz moje

modlitwy przed Boży tron; ukaż mi zło ,które popełniłam

abym mógł za nie żałować i dzięki Twojej pomocy

poprawić się. Ty czuwasz przy mnie, kiedy zasypiam;

przyjmij moje wieczorne pozdrowienia, moje podzięko-

wania i prośby. Błogosław mnie i strzeż w czasie snu.

A potem zaprowadź mnie, mój Aniele Stróżu do

Jezusa, mojego Pana. Amen.

 

 

Kochany Aniele Stróżu witam Cię w tym kolejnym dniu. Pomóż mi przeżyć go bardzo dobrze, owocnie i korzystnie. Prowadź mnie, ochraniaj i wspieraj we wszystkim co robię. Powstrzymuj od robienia tego co szkodzi mnie i innym, daj mi siłę i odwagę, abym nie uległ pokusom. Dodaj mi odwagi i zapału do czynienia tego co dobre i piękne dla mnie i dla innych. Podpowiadaj mi nowe, wspaniałe rozwiązania, które ułatwią mi realizowanie 
moich zadań i pomogą lepiej i szybciej zrealizować moje cele. Z radością i ufnością oddaję się pod Twoją opiekę!

 

Kochany Aniele Stróżu dziękuję Ci za pomoc, wsparcie i prowadzenie jakiego dzisiaj doświadczyłem z Twojej strony. Dziękuje Ci za Twoją miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Bądź przy mnie dzisiejszej nocy i pomóż mi dobrze wypocząć, abym rano, gdy się obudzę miał odpowiednio dużo sił i chęci, by jak najlepiej przeżyć ten kolejny dzień.

 

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał, gdy upadnę - podźwignął, nieumiejętnego - nauczał, strapionego - pocieszał, w niebezpieczeństwie zostającego - ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Wcieleniowego W tym dniu i w tym miejscu, ku Tobie się zwracam

....(Imię Anioła).... niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi sobie uświadomić cel mojej inkarnacji, który wybrałem do zrealizowania w tym życiu.
Proszę Cię, postaw na mojej drodze osoby, wydarzenia i rzeczy, które mogą pomóc mi szybciej zrozumieć lekcję wybraną do nauczenia się w tym życiu. Zobowiązuję się działać całe moje życie na rzecz spełnienia duchowego mojej duszy, przynosząc jej zawsze piękno, światło i miłość, której potrzebuje. Proszę, by Wola Boskości, która jest we mnie
została zrealizowana i daję Ci wolną rękę ....(Imię Anioła)...., żeby pozwolić jejskonkretyzować się poprzez moje czyny codzienne.

 

 

Modlitwa o zdrowie

Kochany Aniele Stróżu znasz mnie doskonale, od urodzenia!

Wiesz co jest dla mnie najlepsze, najzdrowsze, najkorzystniejsze.

Pomóż mi bardzo dobrze dbać o moje zdrowie, moje ciało, moją kondycję fizyczna i umysłową.

Pomóż mi smacznie i zdrowo się odżywiać, jedząc to co jest dla mnie dobre i dokładnie tyle ile potrzeba, abym był zdrowy, rześki, piękny i czuł się wspaniale.

3x Aniele Boży...

Modlitwa przed podjęciem ważnej decyzji

Mój kochany Aniele Stróżu, wiem że masz dostęp do nieskończonej mądrości Boga i wiem, że pragniesz tego co najlepsze dla mnie i innych ludzi.

Pomóż mi podjąć w tej sprawie bardzo dobrą decyzję, bardzo dobrą dla wszystkich ludzi których ona dotyczy.

Pomóż mi wytrwać w tej decyzji, wprowadzić ją w życie i cieszyć się jej pozytywnymi rezultatami.

3x Aniele Boży...

Modlitwa w ważnej sprawie

Kochany Aniele Stróżu proszę Cię o pomoc w jak najlepszym rozwiązaniu tej sprawy (tu opisujesz w kilku słowach o co ci chodzi).

Podsuń mi najlepsze rozwiązanie, najlepsze dla mnie i dla wszystkich osób związanych z tą sprawą.

Pomóż mi dostrzec pojawiające się szanse i nowe możliwości.

Przyciągnij do mnie pomocnych i życzliwych ludzi.

3x Aniele Boży...

..

Modlitwa do Anioła

Podaj mi rączkę Boży Aniele, Bo moje serduszko nie umie wiele

Podaj mi rączkę, którędy droga, Prowadzi prosto do Pana Boga

Moje serduszko Ciebie usłucha, A więc Aniołku mów mi do ucha,

Jak mam pracować Bogu na chwałę, I jak mam kochać serduszkiem całym

Podaj mi rączkę Boży Aniele, Bo bardzo chcę kochać wszystkich i Ciebie.Modlitwa do Aniołów

O Święci Aniołowie przybywajcie i nas słabych ludzi przed złem

wzmacniajcie.

Rozpuście wszelką rozpaczliwą niemoc co uczyniła w naszych sercach tą wielką ciemną noc.

Aniołowie, otaczajcie nas swoimi zastępami.

Poprowadźcie po drogach miłości i módlcie się za nami.

Śpieszcie i wspomagajcie nas, na Krew waszego Pana i Króla, głośno błagamy Was. I wołamy do Waszej Królowej, na łzy Najczystszego Serca, Maryi przez Boga błogosławionej. Ochraniajcie waszym światłem,

Aniołowie Życia i Miłości. Brońcie ludzi, przed zatraceniem.

Amen.

Modlitwa do Archanioła Michała

„ Michale, Michale, Michale

stań przede mną z przodu, stań za mną z tyłu,

stań po prawej, stań po lewej,

stań od góry, stań od dołu.

Michale, Michale, Michale krocz ze mną pospołu”.

Amen.

Modlitwa do ArchaniołaGabriela

Archaniele Gabrielu, broń mnie przed niezrozumieniem,

Otwórz moje uszy , otwórz moje oczy, abym zrozumiał sens mojego życia i rozpoznał Słowo Boże.

Naucz mnie swojej gorliwości i wprowadź na drogę Światła.

Amen.

Modlitwa do Archanioła Rafaela

Archaniele Rafaelu ulecz moje serce z oziębłości i egoizmu.

Wyzwól mnie od przywiązania do rzeczy doczesnych, które przeszkadzają mi w pełnym zjednoczeniu z Bogiem.

Zakłócają mi pełny obraz Boskiej Miłości.

Broń mnie przed słabością, chciwością i zazdrością.

Pozwól mi poznać Boga, uwielbiać Go i kochać całym sercem.

Amen.

Modlitwa do Archanioła Uriela

Archaniele Urielu otocz mnie swoim wieńcem ognia.

Przybądź do mnie i naucz mnie pokornego postępowania i cierpliwości.

Daj mi takie siły jak miał Jezus Chrystus.

Amen.

Modlitwa do Archanioła Jechudiela

Archaniele Jechudielu przybądź do mnie ze swoją miłością,

Otocz mnie nią przed złymi duchami.

Wspieraj przed ich atakami.

Wyrwij z mojego serca wszelką zazdrość, spraw bym przestrzegał Boskich Przykazań.

Amen.

Modlitwa do Archanioła Sealtiela

Archaniele Sealtielu, proszę módl się razem ze mną i daj mi siły abym pokonał wszystkie moje trudności.

Obdarz cnotą umiarkowania i wstrzemięźliwości.

Wstaw się za mną do Boga.

Amen.

Modlitwa do Archanioła Barachiela

Archaniele Barachielu, wzmocnij moją miłość do Boga.

Dopomóż zwalczyć moje lenistwo duchowe.

Wzmocnij abym czynił dobre uczynki. i co dzień mocniej zbliżał się do Boga. Amen.


Powtarzać( 3 x ).

 

Archaniele Michale i Wiaro, pomóżcie mi

Archaniele Jofielu i Krystyno, rozpalcie oświecający płomień we mnie.

Archaniele Chamuelu i Miłosierdzia, pozwólcie przeniknąć Boskiej Miłości do mojego serca – teraz!

W Imię Archanioła Gabriela i Nadziei, Jam Jest świętością Boga.

Archaniele Rafaelu i Maryjo, proszę Was o łaski dla wszystkich potrzebujących aby byłi uzdrowieni z ich chorób i problemów

zgodnie z Wolą Boga.”

 

W Imię Archanioła Uriela i Aurory, pokój niech będzie z nami.

Ja wiem Jam Jest z Bogiem.

 

Jam Jest bytem fioletu płomienia,

Jam Jest czystością Boskiego marzenia.

 

 


Archaniele Hanielu, łagodny i bardzo święty, wzywam Ciebie poprzez moc świętego imienia Pana Zastępów, który jest Jahwe.
Proszę Cię, abyś tu, na tej ziemi, postawił przede mną istotę, która obdarzy mnie prawdziwą miłością.
Spraw aby z naszych serc nieustannie wylewało się uczucie słodkie jak miód i aby nigdy nie wkradło się żadne zło, które mogłoby zakłócić te radość, jaką dla nas przygotowałeś.
Wlej na nas strumień miłości, którym sam Bóg zrasza wszystkie istoty do Niego należące. Daj nam nowe serca, abyśmy byli gotowi na przyjęcie dobrej i szczerej miłości.
Natchnij nas smakiem i zmysłem piękności.
Daj nam nowe oczy, abyśmy dzięki Tobie mogli ujrzeć, jak dobry jest Bóg i że Jego łaska trwa na wieki.
Natchnij nas do śpiewu o zwycięstwie, abyśmy mogli święcić radość Pana Zastępów i chwalić Jego nieskończone Miłosierdzie.
Osłaniaj nas anielskimi skrzydłami od błędów i pomyłek i spraw, abyśmy nigdy się nie rozstawali.
Nich będzie chwalone piękno tego świata, które mu nadał Pan Zastępów.
Niech będzie chwalona Gwiazda Poranna, która zapowiada w Jego imieniu piękno tego dnia.
Nich będzie chwalony i błogosławiony najwyższy Pan, Emanuel, Adonai, Elohai, dla piękna i miłości, które stworzył.
Amen

Modlitwa do Anioła Stróżą

 

Do rajskich drzwi zaprowadź mnie Aniele Stróżu
Bądź przy boku mym przez wszystkie życia dni.
Bez Ciebie słaby jestem sam i trudno dojść do
nieba bram. Nie opuszczaj mnie Aniele Stróżu mój.

Aniele Boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, we dnie, w wieczór, w noc
Okaż swoją siłę, moc.
Pragnę z Tobą w niebie być
Razem śpiewać, Boga czcić
Więc jasnością Swą
Oświecaj drogę mą.

 

 

Modlitwy poranne

 

1.Święty MichaleArchaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Święty Aniele Stróżu mój, którego otrzymałem od Boga, abyś był mi towarzyszem w całym moim życiu, ratuj mnie dla wieczności i pełnij Twój obowiązek wobec mnie, który wyznaczyła Ci miłość Boga. Wstrząśnij mną w mojej obojętności, wzmacniaj mnie w mojej słabości, zagrodź mi każdą niewłaściwą drogę, otwórz oczy dla Boga i krzyża, a zamknij mi uszy na pokusy złego ducha. Czuwaj nade mną w czasie snu i dozwól, abym został Twoją radością i nagrodą w niebie. Amen.

 

2.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Miły Bogu Aniele, który mnie, w świętą Twoją opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twojej opiece cały się poddaję, pokornie Cię proszę, byś mnie, lubo niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawił, nieumiejętnego nauczył, upadającego podźwignął, strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.

 

 

3.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, w wieczór, w noc, okaż swoją siłę, moc. Duszy, ciała mego broń i od grzechu zawsze chroń. Wspieraj dobre czyny me, z pokorą błagam Cię. Do rajskich drzwi zaprowadź mnie Aniele Stróżu. Bądź przy boku mym przez wszystkie życia dni. Bez Ciebie słaby jestem sam i trudno dojść do nieba bram. Nie opuszczaj mnie Aniele Opiekunie mój. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, w wieczór, w noc, okaż swoją siłę, moc. Pragnę z Tobą w niebie być. Razem śpiewać, Boga czcić. Więc jasnością Swą oświecaj drogę mą. Do rajskich drzwi zaprowadź mnie Aniele Stróżu mój.

 

4.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba i, razem z Tobą, wszystkimi Aniołami, Świętymi i Zbawionymi wychwalał Go na wieki. Amen.

 

5.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele Stróżu, który stoisz na straży mojej duszy, chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego zła, a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą, abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie, z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał. Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.

 

6.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele, mój przyjacielu i opiekunie, w dobroci naszego Pana Tobie zostałem powierzony od urodzenia do ostatniej godziny mego życia. Ileż szacunku mam dla Ciebie, wiedząc, że jesteś zawsze i wszędzie przy mnie! Jak bardzo jestem Ci wdzięczny za miłość, jaką masz dla mnie. Ufam, że zawsze jesteś gotowy mnie bronić. Nie dozwól, abym popełniał czyny, które obrażą Twoją świętość i czystość. Panu Bogu moje pragnienia, moje modlitwy, a także moje zmartwienia. Przez dobroć i matczyne wstawiennictwo Maryi wyjednaj mi ratunek. Czuwaj nade mną, kiedy śpię, podtrzymuj mnie, kiedy jestem zmęczony i kiedy upadam, jeśli upadnę, podnieś mnie, wskaż mi właściwą drogę, kiedy się zgubie, umocnij mnie, kiedy brak mi odwagi, oświeć, kiedy nie widzę jasno, broń mnie, kiedy jestem w niebezpieczeństwie i bądź mi tarczą przeciwko złemu w ostatnim dniu mojego życia. Uproś mi w końcu, abym mógł wejść z Tobą do radosnego mieszkania Boga, gdzie przez całą wieczność chcę Ci dziękować i chwalić z Tobą Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matkę, Maryję. Amen.

 

7.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Mój Aniele Opiekunie, prowadź mnie przez życie, chroń mnie, broń mnie, wspieraj mnie, służ mi radą. Strzeż od złego, teraz, i w każdej chwili mojego ziemskiego życia, a po śmierci zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego. Amen.

 

Modlitwa do Aniołów

 

Niechaj Anioły, Boscy Posłańcy,prowadzą mnie w kierunku Światła i obdarzą Miłością pozwalającą odciąć się od przeszłych myśli, czynów i wpływów.

Proszę, abym uwolnił się od wszelkich pokus, szkodliwych nałogów, pychy i ignorancji oraz mogł stać się TU na Ziemi człowiekiem o cechach Anioła.

Modlitwy w określonych potrzebach

 

 

Wezwania w sprawach określonych problemów ipotrzeb

 

Zaproponowane tu modlitwy to jedynie sugestie. Możecie spróbować połączyć się z nimi za pomocą inwokacji a w kolejnych modlitwach możecie modyfikować treść według własnego uznania. By wezwać potrzebne bóstwa, nie musicie używać skomplikowanych słów, wystarczy powiedzieć w myślach ich imiona i poprosić o pomoc dręczącego was problemu czy zaistniałej sytuacji. Im szybciej prosimy o pomoc, tym łatwiej będzie wam ją uzyskać. Powtórzcie każda modlitwę trzykrotnie ze świadomością każdego słowa. Gdy skończycie się modlić, podziękujcie bóstwom za ich wsparcie.

 

 

 

 

 

1.Dostatek

By sprawdzić, żeby przybyło wam pieniędzy, pożywienia,czasu, okazji lub czegokolwiek, co potrzebne jest wam w większej ilości, odmówcie następującą modlitwę, Gdy będziecie wypowiadać te słowa, artykułujcie je powoli i wyraźnie, uświadamiając sobie potęgę każdego wezwanego przez was bóstwa:

Umiłowana Abundantio...Damaro...Dano...Ganeśu...Lakszmi...oraz Sedno, dziękuje Wam za obecny w mym życiu dostatek, za niezwykłe okazje do pokazywania mojego boskiego światła innym, by oni także mogli na tym skorzystać. Dziękuje Wam za pokój, szczęście i miłość – dary które mi zsyłacie. Dziękuje za czas i siłę – niezbędne do spełnienia ,moich snów i pragnień. Dziękuje za dostatek materialny. Z wdzięcznością przyjmuje wszystkie Wasze dary i proszę o więcej.

 

2.Łagodzenia konfliktów

Jeżeli pokłóciliście się z kimś lub gdy jesteście w trakcie jakiegoś sporu, dobrze jest poprosić o pomoc bóstwa. Poniższa modlitwa nie zapewni wam zwycięstwa ani nie skłoni drugiej strony do przeprosin. Jest ona po prostu po to, by na każdym etapie sporu stworzyć atmosferę pokoju i przebaczenia:

Umiłowani pomocnicy z nieba, proszę, przybądźcie do mnie teraz...Archaniele Raguelu, niebiański opiekunie sprawiedliwości...Ateno, bogini pokojowych rozwiązań...Forseti, strażniku prawdy i sprawiedliwości...Aniołowie opiekujący się (imię osoby lub imiona osób – stron konfliktu)... dziękuje za Waszą interwencję. Proszę prześlijcie moją wiadomość do każdej osoby związanej z tą sytuacją, aby każdy wiedział, że pragnę pokoju. Proszę o łagodne i szybkie zakończenie sporo i powierzam cała sprawę Wam iBogu, ufając, że już jest rozwiązana. Wiem że tylko pokój łączy się z prawdą oraz że pokój panuje wszędzie, a więc także w tej sytuacji i w ludziach z nią związanych. Proszę, naprowadźcie mnie na rolę, jaką mam odegrać w tym pokojowym rozejmie. Dziękuj Wam.

 

3.Ochrona i przewodnictwo dla waszego dziecka

Jeżeli martwice się o swoje dziecko, wypowiedzcie tę modlitwę opieki i przewodnictwa, bu uspokoić wasz umysł oraz uzyskać opiekę nad waszym dzieckiem:

Dano...Hathor...Isztar...Maryjo, Umiłowana Matko...boginie – matki i nauczycielki rodziców powierzam Wam moje zmartwienia. Proszę, zadbajcie o moje dziecko i obecną sytuację (opiszcie swoją sytuacje), byśmy mogli znowu być szczęśliwi i odnaleźć spokój. Proszę nauczcie mnie, jak mogę najlepiej zajmować się moim dzieckiem. Proszę pokierujcie moimi słowami i czynami tak, by moje dziecko zdołało usłyszeć moją prawdę. Proszę pomóżcie mi się skupić na wierze i odwadze.

Archaniele Michale...Artemido...Kuan Yin...Westo potężni opiekunowie dzieci, proszę Was, byście otoczyli troskliwą opieką moje dziecko (wypowiedzcie imię swojego dziecka). Dziękuje za pilnowanie i ochronę mojego dziecka. Dziękuje za czuwanie nad jego bezpieczeństwem, szczęściem i zdrowiem. Dziękuję za kierowanie mego dziecka na drogę, która przyniesie mu błogosławieństwo, dobrobyt, wartości i dostatek. Dziękuje Wam: Dano...Hathor...Isztar...Maryjo, Umiłowana Matko...Archaniele Michale...Artemido...Kuan Yin...Westo za ochronę i przewodnictwo dla mego dziecka. Dziękuje z całego serca.

 

4.Odnajdowanie bratniej duszy

Jeżeli pragniecie uduchowionego związku, wypowiedzcie tę modlitwę. Możecie wzmocnić jej działanie, wyobrażając sobie najpierw bycie w takim związku. Wyobraźcie sobie, że jesteście ze swoją bratnią duszą i czujecie się bardzo kochanie i szanowani. Następie wypowiedzcie następujące słowa:

Bogowie i boginie miłości, wysłannicy nieba; Aengusie i Afrodyto, męskie i żeńskie bóstwa urody: Ginewro i Izoldo, orędowniczki magicznej miłości: zapraszam Was na moje duchowe wesele, podczas którego poślubiam moja bratnią duszę, łączę się z ukochaną osobą duchowo. Czuję tę osobę całym ciałem i całą duszą. Ofiarowuję to uczucie swojej bratniej duszy i dziękuje Wam za przekazanie tej świętej wiadomości walentynkowej. Dziękuje za to, że prowadziliście nas i że się odnaleźliśmy. Dziękuje za zjednoczenie nas w tym błogim związku.

 

5.Odnajdowanie celu w życiu

Oto modlitwa, która pomoże wam odnaleźć wasz główny cel w życiu, a także uzyskać porady dotyczące kolejnych kroków, jakie będziecie stawiać w przyszłości. Odpowiedź na waszą modlitwę może stanowić kombinację boskiego przewodnictwa i różnych znaków. Boskie przewodnictwo może objawiać się wewnętrznymi wiadomościami, takimi jak uczucia, myśli pomysły i wizje, które ukażą wam prawdziwe pragnienie waszych serc. Znaki natomiast są to powtarzające się wiadomości, które możemy zaobserwować lub usłyszeć z zewnętrznych źródeł tj. innych niż my sami , na przykład może to być zwrot, jaki często widzicie na plakatach w gazetach lub słyszycie od ludzi wokół nas. Najlepiej jest zanotować sobie wszystkie przekazy i szukać stałego wątku, który pomoże wam postawić kolejny krok... oraz odnaleźć nadrzędny cel w życiu:

Archaniele Michale...Jezusie..Hrabi Saint-Germain...oraz Vywamusie...wiecie, jaki krok w życiu będzie teraz dla mnie najlepszy. Potrzebuje bardzo wyraźnie usłyszeć, poczuć i ujrzeć wskazówkę od Was. Potrzebuje wiary do podjęcia tego kroku. Potrzebuje odwagi i emocji by tego dokonać. Dziękuje Wam za dostarczenie mi informacji oraz za zachętę i motywację.

Archaniele Chamuelu...Brygido...Święty Franciszku...Thocie...i moja wyższa jaźni...umiłowani, boscy towarzysze w moim poszukiwaniu celu życia, żywię do Was głęboka wdzięczność za wasze porady dotyczące celu mego życia. Żywię wdzięczność, gdyż szczerze wierzę w to, iż zasługuje na szczęście, sukces i dostatek. Dziękuje za uświadomienie mi, że jestem osobą godna Waszej pomocy i wsparcia. Dziękuje Boże. Dziękuje Wambóstwa. Dziękuj Wam wszystkim.

 

6.Utrata wagi

Zdrowe odchudzanie wymaga ćwiczeń i zdrowego odżywiania się. Poniższa modlitwa pomoże wam zwiększyć motywacje do ćwiczeń i zredukować apetyt na wysokokaloryczne produkty:

Proszę niebo o pomoc w utrzymaniu sprawności fizycznej, ładnej sylwetki oraz wagi za zdrowym poziomie. Proszę przybądźcie do mnie teraz potężni motywatorzy i trenerzy. Apollinie...Oonagh...Serapisie Beyu...potrzebuje Waszego instruktażu i pomocy. Proszę, zwiększcie moje chęci do ćwiczeń. Proszę, pomóżcie mi znaleźć program ćwiczeń, który będzie najlepiej odpowiadał mojemu rozkładowi zajęć, budżetowi i zainteresowaniom. Proszę pomóżcie mi zrobić pierwszy krok. Proszę, pomóżcie mi zdobyć wsparcie rodziny i ćwiczyć z ich błogosławieństwem. Proszę pomóżcie mi ujrzeć rezultaty moich starań, by łatwiej mi było utrzymać motywacje.

Archaniele Rafaelu...Babadżi...Dewi...Maat...oddaje teraz w Wasze ręce mój apetyt na produkty zawierające dużo cukru i tłuszczu. Wiecie jakie posiłki i napoje są zdrowe dla mojego ciała, a jakie nie. Proszę, byście dostosowali mój apetyt tylko do zdrowych produktów. Proszę zwiększcie moją motywację do jedzenia lekkich, pożywnych dań. Proszę, zwiększcie moją motywację do picia niesłodzonych naturalnych napojów.

Dziękuje Wam za czuwanie nad moim zdrowiem fizycznym i dobrym samopoczuciem.

 

7.Uzależnienia

Jeżeli jesteście rzeczywiście gotowi, by wydostać się z nałogu, modlitwa ta będzie wam bardzo pomocna. Bardzo możliwe, że po jej odmówieniu wszystkie wasze uzależnienia znikną. Być może będzie to po prostu kolejny krok na drodze do ostatecznego zwalczania waszych nałogów.

Najpierw wyobraźcie sobie przedmioty lub osoby, od których jesteście uzależnieni. Wyobraźcie sobie, że obiekt waszego uzależnienia znajduje się na waszych kolanach. Następnie wyobraźcie sobie, że unosi się przed waszym brzuchem. Poczujcie, jak zrywacie wszelkie połączenia z tym obiektem. Następnie odmówcie następującą modlitwę:

Archaniele Rafaelu, umiłowany aniele uzdrawiania!

Babadżi, nauczycielu, który pomagasz wznieść się ponad świat fizyczny!

Umiłowana Dewi, która tak bardzo o nas dbasz!

Jasna istoto, Maat, źródło boskiego światła!

Serapisie Beyu, stróżu wniebowstępujący!

Proszę wyrwijcie mnie ze szponów nałogu.

Teraz schodzę z mych dotychczasowych ścieżek i przezwyciężam uzależnienia.

Akceptuje moją wolność i zdrowie fizyczne.

 

 

 

 

 

8.Jasnowidzenie

 

Ta modlitwa pomoże wam otworzyć się na potencjał postrzegania parapsychicznego. By uzyskać moc, przyłóżcie do waszego trzeciego oka kryształ kwarcu i odmówcie modlitwę:

Niech boskie światło napłynie do mojego trzeciego oka i napełni je jasnością, przejrzystością i zdolnością do wejrzenia poza zasłonę świata materialnego. Potężny Apollinie , dziękuj Ci za otwarcie mojego trzeciego oka! Archanielico Haniel, Archaniołowie Jeremielu, Rafaelu i Razielu, dziękuje za Waszą magiczną, boską energię i pomoc w uzyskaniu zdolności postrzegania świata metafizycznego! Zwycięski Horusie, dziękuje ci za przyłożenie swojego oka do mojego, by dać mi zdolność postrzegania międzywymiarowego! Umiłowana Kuan Yin, dziękuję Ci za przesłanie energii do mojego trzeciego oka, co pozwoli mi dostrzec miłość wszędzie i we wszystkich! Najdroższa Sulis, dziękuję Ci za wzbudzenie mojego potęcjału jasnowidza! Dziękuje Wam wszystkim za otwarcie mi oczu na prawdę, piękno, światło i życie wieczne!

 

9.Uzdrawianie dziecka

 

Wypowiedzcie tę modlitwę, jeżeli wasze dziecko potrzebuje uzdrowienia lub uwolnienia od bólu. Mówi się, że jeśli rodzice modlą się w imieniu swoich dzieci, modlitwy te są wysłuchiwane w niebie w pierwszej kolejności.

Polecam też odręczne przepisanie modlitwy i położenie kartki na szafce lub półce w dziecięcym pokoju, tekstem do góry. Jeżeli dziecko jest wystarczająco duże, by samo mogło odmówić modlitwę, poproście je, by wypowiedziało ją wraz z wami:

Dziękuje Boże, za dobre zdrowie mego dziecka. Dziękuje za pokój panujący w ciele dziecka. Dziękuję CiArchaniele Rafaelu, za Twą potężną energię uzdrawiania, która szybko odpędzi wszelkie oznaki choroby z każdym oddechem mego dziecka. Dziękuję Ci Damaro za łagodne pocieszanie i uspokajanie mnie i mego dziecka. Dziękuję Ci Hathor za Twe wyraźne instrukcje dotyczące najlepszej nad nim opieki. Dziękuję Ci Maryjo Umiłowana Matko za opiekę nad nami wszystkimi i za twą boską, uzdrawiającą miłość.

 

10.Uzdrawianie samego siebie

 

Jeżeli zachorujecie, dobrze jest mieć świadomość, że możecie zwrócić się do potężnych uzdrowicieli. Poniższa modlitwa może stanowić uzupełnienie wszelkich duchowych lub medycznych procesów leczenia:

Umiłowany Jezu, miłosierny uzdrowicielu Boży... umiłowana Aine, miłosierna uzdrowicielko Bożą... umiłowany Archaniele Rafaelu,miłosierny uzdrowicielu Boży... umiłowany Archaniele Zadkielumiłosierny uzdrowicielu Boży... umiłowana święta Teresomiłosierna uzdrowicielko Bożą...Miłość Boga jest teraz we mnie. Moje ciało jest całkowicie wypełnione boską miłością, która je uzdrawia. Jezusie... Aine...Rafaelu... Zadkielu... Tereso... dziękuje Wam za służbę, uzdrowienie i ukojenie, jakie mi przynosicie... Dziękuje za otoczenie mnie pozytywną energią i napełnienie mnie nią. Dziękuj za całkowite oczyszczenie. Jestem teraz całkowicie zdrową osobą. Czuję się teraz absolutnie cudownie i przepełnia mnie duch miłości. Tryskam energią. Jestem szczęśliwym człowiekiem, wypoczętym i rześkim. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuje Wam niebiańscy uzdrowiciele.

 

11.Uzdrawianie zwierzęcia

 

Jeżeli wasz kot, pies lub inne zwierze zachoruje, na pewno będziecie chcieli zwrócić się do wielkich niebiańskich uzdrowicieli zwierz at o pomoc i uzdrowienie ulubieńca. Wypowiedzcie poniższą modlitwę, patrząc na swego przyjaciele lub wyobrażając go sobie bądź też patrząc na jego fotografię;

Niebiańscy uzdrowiciele, kocham (imię zwierzęcia) z całego serca. Proszę połączcie się z moja miłością i ześlijcie ją na (imię zwierzęcia). Najdroższa Aine, proszę, otocz moje zwierzątko swą jasną, srebrzystą energią pokoju i szczęścia. Najdroższy Rafaelu, proszę otocz moje zwierzątko swą szmaragdową energią zdrowia i dobrej kondycji. Najdroższa Dano, proszę ześlij na organizm mojego pupila harmonię i naturalną witalność. Najdroższy święty Franciszku, proszę porozmawiaj z moim zwierzątkiem i przekaż mi w jaki sposób mogę przywrócić mu dobre samopoczucie.

Dziękuję Ci, Aine.. Rafaelu... Dano... święty Franciszki... za Waszą uzdrowicielską pomoc. Dziękujeza dobre zdrowie mego pupila. Dziękuję za dobre samopoczucie. Dziękuje za dodanie nam otuchy. Oddaje teraz całą sytuację w ręce Wasze i Boga z wielką wiarą i ufnością.

 

12.Modlitwa ochronna

 

Przede mną Rafał za mną Gabriel, po mojej prawej Michał, po mojej lewej Uriel. Otacza i ochrania mnie boskie światło, teraz i na wieki. Przede mną Rafał za mną Gabriel, po mojej prawej Michał, po mojej lewej Uriel, nade mną Jofiel, pode mną Zadkiel, pośrodku Haniel. Chroniony i ukryty w boskim bycie. Pośrodku sześcioramiennej gwiazdy, w ochronnej kuli błyszczy i promieniuje „JESTEM, który JESTEM”.

RÓANlEC jako EGZORCYZM
Około 1981 roku ks. bp Zbigniew Kraszewski po powrocie z Rzymu
opowiedział na Jasnej Górze członkom Kapłanskiego Ruchu
Maryjnego, co nastepuje: .
Na prywatnej audiencji dla Polaków Jan Paweł II pochwalił Ruch za
to, e wszyscy (take swieccy, na wieczernikach - chórem) mówia
egzorcyzm Leona XlII, zaczynajacy sie od modlitwy do sw. Michała
Archanioła. Po chwili jednak wyjał z kieszeni swój róaniec i
pokazujac obecnym powiedział: "Ale przecie to jest egzorcyzm
przeciwko wszystkim złym duchom, dostepny take dla swieckich!"
Widzac zaskoczenie na twarzach, dodał: "ebyscie nie mieli
watpliwosci, to ja w tej chwili nadaje Róancowi moc
egzorcyzmu". Usłyszawszy to stwierdzilismy my, zebrani na Jasnej
Górze w Sali Róancowej: "Przecie własnie od dnia wypowiedzenia
przez Papiea tych słów - od kilku miesiecy - Róaniec stal sie
strasznie meczaca modlitwa! Musielismy toczyc walke z
rozproszeniami, z sennoscia oraz z innymi przeszkodami, jak nigdy
dotad!"
Jak sie wydaje, aby Róaniec w pełni był egzorcyzmem,
powinnismy wypełnic przynajmniej trzy warunki: zaangaowac w te
walke swój rozum i swoja wole, jak te miec mocne przekonanie, e ta
bron jest zawsze skuteczna. Inaczej mówiac: mamy miec swiadomosc
walki oraz mocna wole pokonania przeciwnika (szatan znaczy wlasnie
przeciwnik), jak te wielka ufnosc w moc Boga i w Jego zwyciestwo,
chocby owoce tego zwyciestwa miały pozostac dla nas na razie
tajemnica. Niniejsze rozwaania róancowe moga byc w tym
wzgledzie pomoca.
O, swieci Aniołowie Panscy, sw. Michale, sw.
Gabrielu, sw. Rafale – przybadzcie ku pomocy dusz
naszych. Módlcie sie za nami swieci Aniołowie,
wzywamy Was na pomoc przed atakami złego ducha,
szatana – diabła. Broncie nas, strzecie nas i
zaprowadzcie do bram niebieskich, gdzie Pan Bóg
Jedyny w Trójcy Przenajswietszej króluje. Amen.
Tajemnice RADOSNE
I-1. Zwiastowanie NMP
Przeciwnik chlubił sie tym, e odebrał Bogu
człowieka, zniszczył na zawsze Raj, a brame Nieba
zatrzasnał. Lecz oto dwa tysiace lat temu pekła kurtyna
smutku, a radosc zalała Niebo oraz serce Nowej Ewy:
oto wypełnia sie zapowiedz zwyciestwa, dana przez
Boga w Raju. Oto chwila w której Niewiasta staje u
boku Nowego Adama, poczynajacego sie w Jej łonie,
aby razem z Nim okazac Bogu posłuszenstwo
posuniete a do najdalszych granic. Do tej pory
odnosiła na ziemi pełne zwyciestwo sama, a teraz
Oboje wypowiadaja rajskiemu Weowi wojne na smierc
i ycie, pytajac ludzkosc: kto do nas dołaczy?
Niech moca tej Tajemnicy zostanie zmiadona
głowa Przeciwnika wszedzie tam, gdzie chca tego w
tej chwili Jezus i Maryja.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
I-2. Nawiedzenie sw. Elbiety
Duch Swiety zamieszkuje w duszy Maryi, Elbiety,
Jana, oswieca umysły i otwiera serca, napełniajac je
miłoscia i szczesciem. Wszystko, co dzieje sie pod Jego
wpływem: hymn wyspiewany przez Najswietsza
Dziewice, olsnienie prawda poznana przez Jej krewna,
radosne poruszenie dzieciecia w łonie matki - jest tego
dowodem. Wszedzie, gdzie ma przyjsc Jezus-
Zdobywca Serc, najpierw przychodzi Duch Swiety,
torujac Mu droge. Gorliwa współpraca z Nim przemieni
nasze serca, uczyni nas madrymi i menymi apostołami
wobec bliznich. Zacznijmy w Nim spiewac Bogu nasze
Magnificat w postawie wdziecznosci i uwielbienia, a On
reszty dokona.
Niech moca tej Tajemnicy serca dotad
pozostajace pod władza, ducha złego otworza sie
na działanie Ducha Swietego, by mogły stac sie na
zawsze zdobycza Odkupiciela.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
I-3. Narodzenie Pana Jezusa
Ma sie narodzic Mesjasz-Krój, wiec dry Herod
kłamiac, e chce złoyc Mu pokłon. Dra duchy
ciemnosci, gdy nie moe ujsc ich uwagi wielka
swiatłosc nad Betlejem i poruszenie w swiecie
anielskim. Bóg ukrywa jednak swój majestat przed
władcami tej ziemi i przed władca piekieł, otaczajac
sie ludzmi najuboszymi i zajmujac miejsce wsród
zwierzat. Tak bedzie czynił do konca, gdy da sie
nawet policzyc pomiedzy złoczynców. Take dzisiaj,
w Nowym Betlejem - w Domu Chleba, którym uczynił
cała ziemie – pozostaje najuboszy, najpokorniejszy,
wystawiony na zniewagi i swietokradztwa. Otwórzmy
Ukrytemu na oscie swoje serca, osłaniajmy Go
swoja miłoscia.
Niech moca tej Tajemnicy zniweczona zostanie
władza piekła nad wszystkimi Herodami,
zabójcami dzieci nienarodzonych, swietokradcami
zniewaajacymi Chleb ycia Wiecznego.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
I-4. Ofiarowanie Pana Jezusa
Kapłan – sługa swiatyni dokonał przepisanego
obrzedu i pozostał zamknietym na Prawde umysłem i
sercem. Duch Swiety oswiecił i przyprowadził za to
dwoje staruszków na spotkanie z Mesjaszem,
wydobył z serca Symeona piesn o powszechnym
zbawieniu. Odtad nowym narodem wybranym staje
sie cała ludzkosc, która Bóg-Człowiek w objeciach
Starca ogarnia swoimi ramionami, niosac znaleziona
owce na pastwiska ycia wiecznego. Spiewajmy, wraz
z Symeonem, o radosnej smierci, o naszym
szczesliwym odejsciu do wiecznego domu, a tych,
którym brak tej nadziei, obejmijmy modlitwa.
Niech moca tej Tajemnicy beda pokonane złe
duchy działajace w sektach i przez sekty,
podsuwajace ludziom pomysły na "zbawienie" bez
Boga, moca praktyk i rytów magicznych. Niech
odstapia od konajacych i majacych wkrótce
umrzec, by ci mogli oddac spokojnie swego duch
w rece Ojca Niebieskiego.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
I-5. Znalezienie Pana Jezusa
Cios uderzył w Rodzine nazaretanska: Najswietsze
z dzieci naraziło na ból serca, na trzydniowy niepokój
swoja Matke i przybranego ojca... Taka cene musza
zapłacic za udzielona im nauke posłuszenstwa Ojcu
Niebieskiemu posłuszenstwa bezwzglednego, na
którym polega całe dzieło odkupienia. To sa własnie te
"sprawy Ojca", którym Jezus sie cały poswieca: by
2
zmazac wine pierworodna, wyniszczy samego siebie a
do konca. Jest to zarazem ukazanie tajemnicy
szczescia wszystkim rodzinom, które powinny postawic
pełnienie woli Ojca na pierwszym miejscu, a wtedy
wszystko inne bedzie im dodane.
Niech moca tej Tajemnicy zostanie złamana moc
duchów działajacych w małenstwach i rodzinach,
by wygasły w nich niezgoda, nienawisc, kłótnie i
rozwody oraz wszystko, co jest przeciwne woli
Boej.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
Tajemnice SWIATŁA
II-1. Chrzest Pana Jezusa
Najswietsza Trójca objawia sie nad Jordanem, a
wody otrzymuja moc chrzcielna, gdy zostana uyte w
Imie Ojca i Syna i Ducha Swietego. Jezus jako Chrystus
- co znaczy Namaszczony przez Ducha Swietego -
rozpoczyna swoja publiczna misje, prowadzony przez
Ducha na pustynie. Pustynia wsród ludzi - to bedzie
Jego miejsce do konca na ziemi, na której nie bedzie
miał gdzie głowy skłonic. Nic dla siebie, a wszystko dla
nas, do ostatniej kropli potu i krwi, do ostatniego
tchnienia... Kto pójdzie za Nim ta droga - droga trudów i
wyrzeczen, droga codziennego krzya, jak poszedł Jan
Chrzciciel, a pózniej Apostołowie? Droga do wiecznego
domu Ojca, który nad rzeka wskazuje Syna i prosi: „...
Jego słuchajcie ... „?
Niech moca tej Tajemnicy zostanie złamana moc
duchów przeszkadzajacych w udzielaniu chrztu
swietego i w głoszeniu ewangelii, duchów
wciagajacych ludzi na droge potepienia, łatwa i
wygodna.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
II-2. Obawienie sie Pana Jezusa w Kanie
Jezus ma moc dokonywania wszelkiej przemiany,
nie tylko wody w wino, wszak po to przyszedł na ziemie.
Mógłby dokonywac wielkich cudów zawsze, gdyby tylko
znalazł wiare na ziemi. W pielgrzymce wiary przewodzi
wszystkim Maryja - potrafiła zawsze uwierzyc, ale i
zawierzyc – zaufac do konca. Uczy nas czerpac z
oceanu Miłosierdzia naczyniem ufnosci, uczy ufac
wbrew nadziei; zaprasza do sanktuariów i wskazuje
Synowi puste naczynia serc, proszac o cud...
Przeciwnik Jej w tym przeszkadza na wszelkie sposoby,
nawet Róaniec nazywa przelewaniem z pustego w
próne i marnowaniem czasu.
Niech moca tej Tajemnicy bedzie zniweczona
moc złych duchów zwalczajacych prawdziwy kult
Maryjny oraz wiare w skutecznosc oredownictwa
Bogarodzicy.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
II-3. Jezus naucza i nawraca
Tylko trzy lata, by załoyc Kosciół, umocnic i
udoskonalic pierwsza warstwe jego fundamentu, objac
nauczaniem jak najwieksza rzesze ludzi i otworzyc
przed nia perspektywe ycia wiecznego... Tylko trzy lata
- a wiec pospiech, ciagłe podróe, spotkania, nawet na
posiłek nie ma czasu, a tu jeszcze nocne modlitwy, gdy
wszyscy spia... Jak podołałes temu wszystkiemu, o
Panie? Czy potrafimy okazac Ci wdziecznosc za ten
nadludzki truci, którego zaledwie czastke ukazali nam
ewangelisci? Czy potrafimy przejac sie Twoja troska o
zbawienie dusz, gotowoscia na wszystko, byle tylko
komus przybliyc Twoje Królestwo? Kontynuowac
Twoje dzieło? Szukac i zbawiac razem z Toba co
zgineło... ?
Niech moca tej Tajemnicy zostanie pokonane
wszystkie złe duchy a zwłaszcza te, które utrudniaja
lub paraliuja dzieło misyjne Koscioła oraz wszelka
posługe kapłanów i głosicieli ewangelii.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
II-4. Przemienienie na Górze Tabor
Trzej Apostolowie słusznie mogli czuc sie
uprzywilejowani, gdy znalezli sie na górze jako
swiadkowie Jezusowego przemienienia... Komu jednak
wiecej dano, od tego wiecej wymagac sie bedzie. Łatwo
zapomina sie o tym w chwilach szczesliwych, a czym
one sa, jesli nie przygotowaniem i umocnieniem na
chwile trudów, prób i doswiadczen, wichrów i nawałnic,
majacych wypróbowac nosnosc fundamentu domu
naszego? Z Góry Tabor trzeba bedzie wyruszac na
Góre Oliwna, a potem na Golgote, chocia bedzie te
Góra Wniebowstapienia... Gdy wiec Bóg nas pociesza i
umacnia, mówmy Mu wtedy z ufnoscia, e dzieki temu
jestesmy gotowi pójsc za Nim wszedzie tam gdzie nas
oczekuje.
Niech moca tej Tajemnicy zostana pokonane
duchy wzbudzajace smutek, zgorzkniałosc,
zniechecenie, duchowe załamanie i lek przed
trudem i cierpieniem u apostołów wszystkich
czasów.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
II-5 - Ustanowienie Kapłanstwa i Eucharystii
„Do konca nas umiłował”... Ju tego wieczoru, gdy dał
Siebie do spoywania jako Baranek Nowej Paschy, gdy
mył stopy Judasza, gdy nakazał tak samo miłowac
blizniego – ju wtedy – „do konca” – a nie dopiero na
Golgocie... Baranki wykrwawiano przed zabiciem, gdy
krew,
„siedlisko duszy” (jak wierzono), naleała tylko do Boga,
Dawcy wszelkiego ycia. A oto Bóg czyni cos
niesamowitego: daje ludziom to, co naleało sie Jemu
samemu i mówi: „Bierzcie i pijcie...”! On nie umie inaczej
kochac człowieka, jak tylko całym Soba, podobnie jak w
wewnetrznym yciu Trójcy Swietej, chocby nawet, tym
umiłowanym był Judasz... I do konca swiata powierza
sie rekom i sercom kapłanów.
Niech moca tej Tajemnicy bedzie na zawsze
złamana moc duchów trzymajacych w niewoli dusze
oziebłe, swietokradców, niegodnych kapłanów oraz
3
młodych wahajacych sie pójsc za Jezusem.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
Tajemnice BOLESNE
III-1. Ogród Oliwny
Oto nasz Pan powalony na ziemie, dreczony
straszliwymi pokusami Przeciwnika, opływa krwawym
potem… „Nie podołasz, to przekracza nawet Twoje
moliwosci, załamiesz sie! – syczy wa piekielny.
Zreszta po co sie tak meczyc, skoro i tak piekło zapełni
sie tymi, których chciałes zbawic? Zobacz ich twarze,
zobacz zmarnowany na zawsze owoc Twojego trudu. A
niebo – czy nie zamkneło sie dla Ciebie? Sam
przecie chciałes, by wszystkie grzechy ludzkosci
zbrukały Twoja szate, wiec czego sie jeszcze
spodziewasz? Ojciec Ci przebaczy...?” Krew obficiej
spływa na ziemie, a modlitwa do Ojca staje sie
straszna udreka. Jakie to szczescie... Anioł
Pocieszyciel... Nareszcie... „Ojcze, niech sie stanie...!”
Niech moca tej Tajemnicy zostana odparte ataki
szatana na ludzi pograonych w udrece fizycznej
lub duchowej, na przechodzacych wewnetrzne
oczyszczenie, na konajacych u progu rozpaczy.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
III-2. Biczowanie
Najswietszy obnaony za tych, którzy w Raju
„poznali e sa nadzy”, za wszystkich hołdujacych
swojemu ciału ze szkoda dla swojej duszy, za
gorszycieli dzieci i młodziey, za twórców pornografii, za
erujacych na ludzki słabosciach, za wzniecajacych
burze namietnosci i za poddajacych sie jej, za tych, co
nie wytrwali w slubie lub przyrzeczeniu dozgonnej
czystosci albo w celibacie... Wszyscy oni z biczami w
rekach, jak to widziała swieta Faustyna, podeszli do
Pana i wymierzali Mu ciosy, pastwiac sie nad
Bezbronnym, i to przez wszystkie wieki! Czy wtedy, gdy
opusciły Cie siły, o Jezu, nie zaczerpnałes ich od tych,
którzy z miłosci do Ciebie, walczac, wytrwaja w
czystosci własciwej dla ich stanu?
Niech moca tej Tajemnicy bedzie złamana moc
duchów nieczystych wszedzie tam, gdzie do tej
pory odnosiły zwyciestwa, zwłaszcza atakujacych
osoby konsekrowane.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
III-3. Cierniem ukoronowanie
„Oddaj mi pokłon, a dam Ci cały swiat” – kusił szatan
na pustyni. Nie chcesz... ? Wiec potrafie zniszczyc
Twoje dzieło. Rzymscy ołnierze i Piłat to moi ludzie, jak
te wszyscy, którzy wysoko cenia sobie swoja sile,
zdolnosci, władze, bogactwo, spryt yciowy... Oto oni
otaczaja Cie teraz, wymierzaja Ci ciosy, udaja składanie
hołdu, wbijaja Ci w głowe korone, daja kij do reki,
wreszcie krzycza z pogarda wobec tłumu: „Oto
człowiek!!!” To ju tylko strzep człowieka, jak tylu
innych, doprowadzonych w rónych czasach do
podobnego stanu! A jednak prawdziwy majestat Króla
Wieków wraz z pełnia duchowego piekna nie tylko na
tym nie ucierpiał, lecz rozkwitł, a w nim majestat
kadego meczenstwa... „Nie bójcie sie wiec tych, którzy
zabija ciało, lecz duszy nic uczynic nie moga”.
Niech moca tej tajemnicy zostana pokonane
duchy rozdmuchujace w ludzkich głowach pyche,
adze władzy (chocby po trupach), bezbonosc, kult
szatana – zwłaszcza duchy sterujace masoneria.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
III-4. Droga krzyowa
O Jezu, upadajacy pod ciearem krzya, Ty nie tylko
sam przeszedłes te droge do konca, ale wszystkich
swoich uczniów wezwałes do niesienia za Soba,
kadego dnia, ich własnego krzya. Wielkie moga byc
owoce tej ich ofiary, obejmujacej dusze i ciało – wielkie
dla nich samych oraz dla tych, za których razem z Toba
sie ofiaruja. Wie o tym szatan, wiec usilnie stara sie te
owoce zniweczyc, a przynajmniej pomniejszyc. Czyni to
na tysiac sposobów, m.in. przez wzbudzanie leku przed
cierpieniem, a nawet przed jakimkolwiek trudem; przez
odizolowanie cierpiacych od Ciebie, zakłócenie ich
modlitwy, skoncentrowanie na własnym „ja” i własnych
bólach; przez rozbudzanie grzesznych poadan i pogoni
za przyjemnosciami...
Niech moca tej Tajemnicy odstapia złe duchy od
wszystkich powołanych do niesienia codziennego
krzya, a zwłaszcza do apostolstwa przez krzy, by
mogli bez przeszkód isc za swoim Odkupicielem i
ratowac ginacych grzeszników.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
III-5. Smierc na krzyu
W swiecie przyrody na obumierajace osobniki zwala
sie cała chmara innych, chcacych je dobic i nimi sie
poywic. Podobnie zachowuja sie „ludzkie hieny” na
Golgocie w Wielki Piatek, sycac oczy strasznym
widokiem agonii tego Jezusa, na którego wydali wyrok
smierci. Szatan take czuje sie bliski tryumfu, bo oto
rekoma ludzi zniszczył najbardziej Znienawidzonego,
który nie tylko nie oddał mu nigdy pokłonu, lecz odebrał
mu wiele dusz. Gdyby wtedy miał pewnosc, e
Chrystusowe niwo dusz dopiero sie zaczyna, a krzy
bedzie odtad znakiem zbawienia i kluczem
otwierajacym niebo, nigdy by nie podniósł reki na
Jezusa z Nazaretu. Teraz te wie, jaka moc ma ofiara
wszystkich współcierpiacych z Jezusem.
Niech moca meki i smierci Chrystusa, moca Jego
Najswietszej Krwi zostanie w swiecie złamana
władza szatana nad duszami. Niech idzie pod stopy
Ukrzyowanego, pozostajac do Jego dyspozycji.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
Tajemnice CHWALEBNE
IV-1. Zmartwychwstanie
Złe duchy wiedziały, e na zawsze wymkneły im sie
dusze swietych, idace od poczatku swiata do Otchłani.
Odwiedziła to miejsce dusza Chrystusa, niosac
4
tryumfalna wiesc o dokonanym odkupieniu, radosna
zapowiedz wyzwolenia wszystkich za 40 dni. Potem
połaczyła sie z ciałem, blaskiem swej chwały oswiecajac
wszystko co yje. Piekło przy uyciu swego
wypróbowanego narzedzia, jakim sa pieniadze,
zamkneło usta swiadkom zmartwychwstania, pilnujacym
grobu. Jednak Baranek Zabity, lecz Wiecznie    yjacy
znajdzie dosyc swiadków, którzy za wiare w
zmartwychwstanie oddadza swoje ycie doczesne, aby
zyskac wieczne. Nie zlekna sie zabijajacych ich ciało,
ale bezsilnych wobec ich duszy.
Niech z Ran Zmartwychwstałego Pana spłynie
moc na wszystkich cierpiacych za wiare w
Prawdziwego Boga, a kleska spadnie na duchy
ciemnosci, posługujace sie przesladowcami
Koscioła.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
IV-2. Wniebowstapienie
Syn Boy, otoczywszy swoja ludzka nature
przeogromna chwała, porywa ja ku niebu i wynosi na
prawice Ojca. Razem z soba wprowadza do nieba
wszystkich, którzy okazali sie tego godni. Czyni to ku
wsciekłosci upadłych aniołów których zazdrosc nie ma
granic. Zechca do konca swiata porywac dusze w
kierunku przeciwnym, lecz Jezus wstepujacy do nieba
dal swojemu Kosciołowi nakaz: „Wypedzajcie złe duchy,
uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych”. Dzieło
to wypełnia Kosciół zwłaszcza przez sakramenty swiete,
dzieki którym nawet duchowo umarli – pograeni w
grzechach ciekich, w nałogach, w niewierze i rozpaczy
- otwieraja swoje serca dla Boga i Jego laski.
Niech moca sakramentów swietych, take
sakramentalii, do których nalea egzorcyzmy,
poniosa kleske wszystkie złe duchy wszedzie tam
gdzie siega władza i moc Chrystusowego Koscioła.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
IV-3. Zesłanie Ducha Swietego
Dobre drzewo ludzkiej duszy przynosi Boskiemu
Ogrodnikowi, Duchowi Swietemu, dobre owoce: miłosc,
radosc, pokój, cierpliwosc, uprzejmosc, dobroc,
wiernosc, łagodnosc, opanowanie, czystosc i
wstrzemiezliwosc. Rajski Wa zna doskonale, i to ju od
dziecka, ogród naszej duszy i próbuje działac w nim,
oczekujac swoich trujacych owoców jako odwrotnosci
tamtych. Wyhodowuje wiec nienawisc, smutek, strach,
wojny na wieksza lub mniejsza skale, niecierpliwosc,
brutalnosc, egoizm, niewiernosc, gniew, popedliwosc,
nieczystosc, brak umiarkowania, wszystkie inne wady i
złe przyzwyczajenia. Nawet jesli ju odniósł jakies
zwyciestwa, Duch Swiety tym bardziej chce przyjsc nam
z pomoca.
Niech moca Ducha Swietego, mieszkajacego i
działajacego w nas, złamana zostanie moc siewcy
wad i wszelkiego zła. Niech uzbrojenie w postaci
siedmiu darów Ducha Swietego zapewni nam
zwyciestwo.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
IV-4. Wniebowziecie Maryi
Stwarzajac Maryje oraz kształtujac w Jej łonie ludzka
nature Syna Boego Bóg powtórzył niejako swoje rajskie
dzido... Jednak Nowego Adama i Nowa Ewe umiescił
nie w rajskim ogrodzie, lecz na ziemi rodzacej osty i
ciernie zamieszkanej przez ludzi skaonych grzechem
pierworodnym i obciaonych wieksza skłonnoscia do
złego, ni do dobrego. I oto w tych straszliwych
warunkach, wsród niesłychanych ataków zbuntowanych
aniołów oraz zniewolonych przez nich ludzi, wsród
meczarni i przeciwnosci, Jezus i Maryja wytrwali w
pełnej milosci do Boga, w posłuszenstwie bez granic.
Wniebowziecie Maryi jest wiec tryumfem Stwórcy, a
kleska szatana, który jednak zechce sie mscic na nas –
„piecie Niewiasty”.
Niech moca tej Tajemnicy uchodzi szatan z dusz
pograonych w grzechach ciekich, zwłaszcza
konajacych w rozpaczy. Niech ustapi przed Maryja
Najpokorniejsza, Ucieczka Grzeszników, Brama
Niebieska.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
IV-5. Ukoronowanie Maryi.
Jest bardzo moliwe, e w tej Tajemnicy wypełnia sie
Boy scenariusz, ukazany Lucyferowi i wszystkim
aniołom na poczatku ich próby: Niewiasta obejmuje na
wieki królewska władze nie tylko nad ludzmi, ale take
nad wszystkimi aniołami. Zakochany w samym sobie, w
swym pieknie i w swej wielkosci Lucyfer nie chciał
zgodzic sie na to, e inne stworzenie, cielesny człowiek,
otrzyma w niebie nad nim władze, i zawołał: „Nie bede
słuył!!!” Có teraz jemu, straconemu do piekła przez
Archanioła Michała i wierna Bogu armie, pozostało?
   yje tylko adza zemsty na Bogu i odebrania mu ludzi,
zwłaszcza tych, którzy stanowia ziemski poczet
Królowej. To ci, którzy mówia Jej: „Totus Tuus!”
Niech moc tej Tajemnicy ochrania wszystkich
oddanych Maryi w niewole miłosci. Niech zniweczy
moc wszystkich sług szatana na ziemi, by mógł
nadejsc Tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
Swiety, Swiety, Swiety – Pan Bóg Zastepów…
Sw. Michale Archaniele, swoim swiatem oswiecaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas!
Sw. Michale Archaniele, swoim mieczem bron nas!
Zakonczenie
Dziekujemy Ci Boe za wszystkie zwyciestwa, które
zostały odniesione pod dowództwem Królowej Róanca
Swietego. Dziekujemy Ci za przyszłe zwyciestwa oraz
za te chwałe, jaka przyniosła Ci i jeszcze przyniesie ta
walka, jak te za nasz w niej udział. Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi Swietemu ...
Potena niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty któras
otrzymałas od Boga posłannictwo i władze by zetrzec
głowe szatana, prosimy Cie pokornie:- rozka hufcom
anielskim, aby scigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałosc, a zwalczajac
je wszedzie straciły do piekła.
Swieci Aniołowie i Archaniołowie
strzecie nas i broncie nas. Amen.

[Heidi1002.jpg]

Miły Bogu Aniele, który mnie,
pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz,
oświecasz i mną kierujesz;
czczę Cię i kocham jako mojego patrona i Opiekuna.
Twojej opiece zupełnie się oddaję, proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał, choć jestem niewdzięcznym
i przeciw świętym natchnieniom Twoim wykraczam;
lecz abyś mnie, gdy błądzę, łaskawie poprawiał,
gdy upadnę, podźwignął,
nieumiejętnego nauczał;
strapionego pocieszał,
w niebezpieczeństwie zostającego ratował,
aż mnie do wiecznej szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.

Koronka do Aniołów Stróżów

Odmawia się ją na zwykłym różańcu

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga Ojca

Na dużych paciorkach

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na małych paciorkach

Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na zakończenie

Za wstawiennictwem Aniołów Stróżówwszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemiulituj się nad nami i nad całym światem.


Modlitwa do św. Michała Archanioła o dobry wybór życiowego powołania

Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru,
razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego istnienia i mojej historii.
Wierzę, że ma On plan wobec mojego życia
i nieustannie do mnie mówi przez swoje Słowo oraz wydarzenia.
Ty pokonałeś szatana mieczem Słowa Bożego i całą swoją istotą wybrałeś Boga.
Wyproś mi łaskę uległości Natchnieniom Ducha Świętego
i pomóż mi wsłuchać się w głos Syna Bożego,
abym mógł rozeznać i wybrać drogę zgodną z wolą Boga.
Pragnę błogosławić Pana zarówno wtedy, gdy wskaże mi drogę życia w małżeństwie,
jak i wtedy, gdy wezwie mnie na drogę życia konsekrowanego.
Św. Michale Archaniele, módl się za mną, abym miał odwagę pójść za głosem powołania.
Niech mój wybór będzie zgodny z Twoim zawołaniem i z Twoim wyborem: “Któż jak Bóg!” Amen.Do Rafała Archanioła

O Archaniele Rafale,
który ustawicznie stoisz przed majestatem Pańskim,
aby [Go] wielbić, błogosławić i służyć mu, spraw,
abym i ja nigdy nie stracił z oczu Boskiej obecności,
tak aby moje myśli, słowa, czyny
były zawsze skierowane ku chwale Boga
i mojemu uświęceniu.


[Heidi31.jpg]

porcja pięknych starych...aniołków kiedyś zbierałam takie kartki

[Heidi6.jpg]

[Heidi560.jpg]

[Heidi51324.jpg]

[Heidi14.jpg]

[Heidi1231.jpg]

[Heidi454.jpg]

[Heidi4545.jpg]

[Heidi1623.jpg]

[Heidi006.jpg]

[Heidi006944.jpg]

[Heidi006468.jpg]

[Heidi55007.jpg]

[Heidi069.jpg]

[Heidi68.jpg]

[Heidi6.jpg]

[Heidi582.jpg]

[Heidi584.jpg]

[Hedi44324.jpg]

[Heidi00554.jpg]

[Heidi005581.jpg]

[Heidi90084.jpg]

[Heidi3.jpg]

[Heidi0015.jpg]

[Heidi90043.jpg]

[Heidi211.jpg]

[Heidi770.JPG]

[Heidi16.jpg]

[Heidi40.jpg]

[Heidi11.jpg]

[Heidi779.jpg]

[Heidi780.jpg]

[Heidi0608.jpg]

[Heidi4.jpg]

[Heidi32.jpg]

[Heidi015.jpg][Heidi014.jpg][Heidi444.jpg]

[Heidi3.jpg]

[Heidi2020.jpg][Heidi2.jpg]

[Heidi29.jpg] 

  Kim są te istoty?

 Anioły nie posiadają Ciała fizycznego są Istotami Świetlistymi ,obdarzone są ponadprzeciętną inteligencją, wielką siłą orazbezwarunkową miłością. Są dziećmi Boga, które pomagały mu w czasietworzenia Świata. Jest ich niezliczona ilość, nigdy ich nie zabraknie,gdyż Bóg stale zwiększa ich ilość by mogły spełniać nowe zadania.Spełniają różne zadania, lecz cel jest jeden - kochać i służyćwszystkim bez wyjątku, prowadząc nas i pomagając nam w drodze dowykonania zadań jakie sobie wyznaczyliśmy, a także nauczyć nas tu naziemi bezwarunkowej miłości.Anioły przez tysiąclecia reprezentowały Boga na Ziemi. Były obecne przywszystkich najważniejszych wydarzeniach. Towarzyszyły patriarchom,wybawiały ludzi z niewoli. To archanioł Michał ognistym wypędziłpierwszych ludzi z raju, by ukarać ich za sprzeniewierzenie się Bogu.Oczywiście każdy człowiek ma anioła stróża, niezależnie od tego, czyjest wierzący, czy nie. Żydzi wierzą, że już w łonie matki aniołopiekuje się płodem i naucza go Tory. Jednak tuż przed urodzeniemwiedzę tę z umysłu dziecka wymazuje, dotykając palcem jego warg. I stądpodobno bierze się wgłębienie w górnej wardze. Niemalwszystkie religie Bliskiego Wschodu mówią o istnieniu aniołów lub istotbardzo do nich podobnych. Mogą mieć różne nazwy, ale ich naturapozostaje zawsze ta sama - są posłańcami i opiekunami.Pisma judaistyczne pełne są opisów anielskich działań. Żydzi piszą ichimiona magicznymi znakami na amuletach. Wierzą, że zapewnia im toochronę przed złymi mocami, np. przed Lilith, królową demonów, któraatakuje rodzące kobiety i uśmierca noworodki. Jednak niewszystkie anioły są kochane przez ludzi. Żydzi i muzułmanie boją sięAzraela (anioła śmierci, który czuwa nad umierającymi i oddziela duszęod ciała) i robią wszystko, by go oszukać. Na jego widok człowiek zprzerażenia otwiera usta, a wtedy trucizna z anielskiego miecza pada najego język. Trudno policzyć, ile jest aniołów. Mówi się onich jak o armiach, legionach, zastępach. Ich liczba sięga od skromnychstu tysięcy do czterdziestu dziewięciu milionów.

Roztrzepany anioł stróż

każdy ma swojego anioła

nawet ten kto w niego nie wierzy

nawet taki bezsenny, bez mowy

i spełniony bogactwem spichlerzy

nawet biedak na bruku

z psem dzielący się miską

każdy ma swojego anioła

nawet ten co stracił już wszystko

i samotnie się buja w ciemności

na fotelu gdzieś w kącie skrzypiącym

on też ma swojego anioła

mimo strachu w tym życiu bolącym

każdy ma swojego cheruba

wcale nie jest on wciąż złotowłosy

i skrzydlaty nie musi być wcale

co w swej bieli przechadza się bosy

każdy ma swojego anioła

jest nim matka, sąsiad czy mąż

czasem mocno kłująca cię pszczoła

czasem bocian nad głową lub chrząszcz

czasem zwykłe wspomnienia wzruszenie

co całuje twe oczy przez sen

każdy ma swojego anioła

może jesteś nim sam lub twój cień?

może jesteś aniołem dla kogoś?

kogoś chronisz od ognia złych łez

czasem sprawiasz by płakał do woli

bo ze łzami jest łatwiej niż bez

każdy ma swego cherubina

nawet ten co w naparstku się chowa

nawet ten co się wciąż zapomina

o miłości chcąc mówić bez słowa

każdy ma anioła swojego

nawet ten tak wciąż roztrzepany

czasem znaleźć musisz anioła

czasem anioł jest też roztrzepany

ŚWIĄTECZNA MEDYTACJA Z ANIOŁEM

Mójaniele,
stróżu skrzydlaty, przyjacielu,
bo choć człowiek w życiu nie ma
aż tak prawdziwych przyjaciół wielu,
dlatego z serca całego
i ze łzą w oku proszę cię
o mój świetlisty, złotowłosy,
stań przy moim boku,
wysłuchaj co rani i boli,
podaj dłoń pomocną
w biedzie i niedoli.
Wejdź, witam cię radośnie
pod dach domu mego,
ochraniaj i osłaniaj nas
od wszystkiego złego.
Utwierdzaj nas
w wierze do Boga naszego,
wlej w serca nasze
z kielicha wielkiego złotego,
tyle radości pokoju miłości
by starczyło dla nas i dla naszych
świątecznych gości.
KORONKA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i
Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym
Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą
Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który
dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który
doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który
usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie
na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski przed
wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą,
wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna
Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić
Krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy
Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Błagamy Cię
przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana,
które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na
naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z
pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty
Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego
Wojska i z Twym okrzykiem “Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej
nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem.
Amen

Na dużych paciorkach 1 x


Na małych paciorkach 10 x


Na zakończenie dziesiątki 1 x

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!