cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Światło Anioła

2012-02-06 15:45:56, komentarzy: 0

Światło Anioła
Zanim zaczniesz czytać, proszę, weź pod uwagę, że niektóre z uogólniających stwierdzeń dotyczą tylko i wyłącznie upadłych aniołów (UA przyp. L.Ż.). Wszyscy jesteśmy istotami świetlistymi i pochodzimy od doskonałych istot przedwiecznych.Każdy z nas ma swoją wiedzę, moc i posłanie. Tę moc w nas wyzwala anioł stróż, który jest naszym mistrzem duchowym,opiekunem, strażnikiem i nauczycielem wiedzy istot przedwiecznych.Nasza doskonałość znajduje się w naszej nad świadomości - to nasze światło, które w połączeniu ze światłem anioła stróża daje nam moc istoty przedwiecznej. Część wiedzy naszej istoty przedwiecznej znajduje się w centrum czakramu splotu słonecznego, a drugą część naszej wiedzy posiada nasz anioł stróż. W czakramie splotu słonecznego znajduje się gwiazda rdzenia, czyli dusza istoty doskonałej. Zaś komunikatywna dusza w ciele fizycznym jest w czakramie gardła i to ona odbiera wszystkie wskazówki i informacje ze światów mentalnego i fizycznego.

Gwiazda rdzenia jest centrum naszej mocy, wiedzy, która przekazuje tę wiedzę i moc na inne czakramy. Wiedza nasza poprzez naszą nad świadomość odczytywana jest przez umysł dzięki aniołowi stróżowi. Gwiazda rdzenia to klejnot wiedzy kryształowej. W niej jest umieszczone nasze zadanie do zrealizowania, nasze talenty iświatło pochodzenia jako istoty świetlistej - anielskiej. Splot słoneczny rozświetlony gwiazdą rdzenia jest jedynym czakramemodkrytym w przestrzeni widocznym przez inne energie, takie jak bytyastralne.

Poprzez rozwój duchowy otwieramy się z miłościąna siebie i możemy nawiązać kontakt poprzez swoje wyższe ja,czyli świetlistą nad świadomość z mistrzem duchowym (aniołemstróżem). Anioł stróż to świetlista doskonała istota. Kobietauosabiająca energię żeńską, będąc blisko oświecenia ma aniołaenergii męskiej, natomiast mężczyzna bliski oświecenia ma aniołaenergii żeńskiej. Bywają energie żeńskie wcielone w ciałomężczyzny, które mają za anioła stróża istotę świetlistąmęską Ta sytuacja spowodowana jest tym, że istoty takie mająobciążenia karmiczne i na pewno nie uwolnią się od nich w tymżyciu. Po śmierci trafiają do władcy karmy i są reinkarnowanie zuwagi na karmę, którą muszą odpracować w innym ciele. Otrzymującpłeć istoty ludzkiej o odpowiedniej energii mamy szansę na kontaktz naszym aniołem stróżem, który poprowadzi nasze życie wkierunku oświecenia. Światło anioła stróża to 1 częściświatła naszej istoty świetlistej. W chwili oświecenia światłoanioła łączy się z naszym światłem tworząc jedność światładoskonałości istoty przedwiecznej. Dwie energie męska i żeńskatworzą doskonałą moc istoty świetlistej. Skąd się wziął aniołstróż? Otóż jest on przy każdym z nas od momentu, kiedy staliśmysię istotami ludzkimi.

Będąc istotami przedwiecznymi jakodoskonałe światła w chwili pierwszego zesłania nas na ziemię zposłannictwem boskim jako doskonałe istoty świetliste zostaliśmyrozszczepieni na dwa światła: męskie i żeńskie. Pierwsze naszewcielenie w ludzką formę było czyste dla nas i naszego aniołastróża. Jako para zgodnie z naszym posłaniem nauczaliśmy istotyludzkie miłości, dobroci, harmonii. Jednak któreś z nas musiałopopełnić pierwszy błąd i pozostaliśmy na ziemi wcielając się winne formy, aż do dziś. Pierwszy nasz błąd to pierwotna karma,którą trzeba odpracować. Natomiast nasza druga połowa światłastała się naszym aniołem stróżem i przez wszystkie nasze życianas pilnuje i próbuje do nas dotrzeć. Anioł stróż w zależnościod tego, czy kierujemy się dobrem, czy złem, dociera do nas ipróbuje nam pomóc.

Bazą mocy istot świetlistych jestczysta i szlachetna miłość, która daje nam moc, radość ispokój. Anioł stróż jako nauczyciel ukazuje w przekazach ikontakcie z nami, jak powinno się kochać siebie i otoczenie. Nasza nad świadomość to nic innego jak połowa światła istotyprzedwiecznej, która w połączeniu z naszym aniołem stróżemtworzy całość. Tak więc kontakt z aniołem stróżem i innymiistotami świetlistymi nawiązuje nasza nad świadomość, naszedoskonałe ja. Pracując z aniołem stróżem poprzez medytację imodlitwę do niego możemy poznać jego imię, lub ujrzeć postać.Kontaktuje się z nami mówiąc do nas, lecz głos anioła słyszalnyjest nie tylko w uszach, a także w półkulach mózgowych i w sercu.Głos anioła stróża jest subtelny i nie da się brzmienia tegogłosu porównać z falami dźwiękowymi istniejącymi na ziemi.Dotyk anioła jest ciepły i delikatny, jak muśnięcie piórkiem.Anioł stróż, gdy stwierdzi, że nadszedł czas, aby się ujawnił,subtelnie daje nam pierwsze wskazówki, a my naprowadzamy się wkierunku dobra. Poprzez niesienie dobra i miłości kontakt z aniołemstróżem nasila się i wtedy nasza nad świadomość zaczyna kreowaćpiękno, szczęście i miłość. Anioł stróż prowadząc nas dodoskonałości wprowadza nas w świat istot świetlistych i gdyzauważy, że jesteśmy godni pracować i kontaktować się z innymiistotami świetlistymi, daje nam tę możliwość. Anioł stróżpracując nad naszym polem aurycznym i uszlachetniając nasze światłonaukami i miłością, ukazuje nam, jakie błędy popełniliśmy winnych życiach i obecnym oraz jak je naprawić. Wskaże źródłopierwszych naszych cierpień i błędów, które popełniliśmy jakoistota ludzka. Anioł stróż jako mistrz duchowy odkrywa przed naminasze talenty (zależne od rodzaju posłannictwa) pokazującjednocześnie możliwość ich realizacji i stworzenia warsztatupracy. Każde marzenie może być spełnione dzięki naszemu aniołowistróżowi, ale tylko gdy otworzymy się z miłością na siebie i naniego. Imię anioła stróża nie jest przypadkowe. Mój anioł stróżpodając swoje imię objaśnił mi jego znaczenie.

Energie wświetle anioła są ułożone na podobieństwo skrzydeł lubświetlistego wachlarza. Anioł stróż jest naszym strażnikiem,chroni nas światłem miłości przed złymi energiami, tworzącświetlistą pelerynę. Światło anioła to doskonałość miłości.My - ludzie nie władamy mocą istot świetlistych. Nasza mocosłabiona jest karmą lub bytami astralnymi, które chcąc sięwcielić opętują nas, dlatego że jesteśmy skłonni na złapanie wswoje pole auryczne takich energii. Będąc w kontakcie z aniołemstróżem, pracując z energiami jako uzdrowiciele, zwiększamydzięki nim naszą moc. Poprzez intencję i prośbę do aniołastróża łączymy się z jego światłem, a on z kolei obdarowujenas w zależności od intencji mocą istot świetlistych. Dzięki tejmocy możemy uzdrowić inną istotę ludzką. Miłość anioła donas powinna być odwzajemniona przez nas czystymi i subtelnymiintencjami. Gdy nasze życie toczy się w strachu, żalu, lub wcierpieniu, nasz anioł stróż cierpi trzy razy mocniej, ponieważnie może do nas dotrzeć i jako istota świetlista jest sam. Jegoświatło wygasa, a wraz z nim wygasa nasze światło, wiedza idoskonałość.

A dlaczego jesteśmy tak ważni dla aniołastróża? Otóż anioł stróż jako istota świetlista opiekuje sięnami i naszą wiedzą, bo cała wiedza nasza i naszego anioła stróżajest ukryta w nas, a on jako istota świetlista nie ma czakramów.Jedynie my jako istoty ludzkie posiadamy te kanały energetyczne,które są jakby magazynami energetycznymi dla naszej energii idlatego posłanie nasze ukryte jest w nas. Anioł stróż jako naszopiekun, nauczyciel potrafi dotrzeć do naszej wiedzy, którą namukazuje. To tak jakby wyciągał księgi w biblioteki naszej wiedzykryształowej i odczytywał dla przypomnienia. Jednocześnie aniołstróż nas naucza i daje wskazówki do tej wiedzy. Nieświadomiesami możemy zniszczyć anioła stróża i siebie, gdy w porę niezmienimy swego życia. Niszcząc anioła stróża poprzez swojepostępowanie niszczymy siebie i wtedy może wygasnąć światłonasze i naszego anioła.

Wszyscy twierdzą, że dusza ludzkajest nieśmiertelna. Tak, jest nieśmiertelna! Gdybyśmy od początkunaszego istnienia jako istoty ludzkie czynili samo zło, to światłonasze z każdym wcieleniem byłoby coraz słabsze i kiedyś bywygasło. Anioł stróż oddalałby się od nas gubiąc nas i wspólneposłanie, i wygasł by w przestrzeni razem z nami, z jedną różnicą- on by cały czas cierpiał, a my czyniąc zło dla siebie i innychumacnialibyśmy się w tym tracąc czyste światło, które umożliwianam szczęśliwe życie.

Było trochę istot świetlistych,którym wygasło światło poprzez ich postępowanie, ale to byłyistoty, które czyniły zło w czasach panowania istotprzedwiecznych. Natomiast my żyjemy w przeplatance czynienia dobra izła, dlatego iż nasze pierwsze zejście na ziemię było zposłaniem czynienia dobra, ale popełniliśmy błąd i zgubiliśmyswoją doskonałą drogę. Dlatego jesteśmy tutaj na ziemi, abypoczuć dobro, szczęście, cierpienie, ból jako istoty materialne.Światło anioła pozwala nam dotrzeć do najpiękniejszego wnętrzaw nas samych. Rozświetla naszą doskonałość, wiedzę iszlachetność. Anioł stróż jako druga połowa naszego światłama to samo zadanie co my. Jako jedność światła mamy wspólneposłanie. Gdy jesteśmy blisko oświecenia, anioł stróż ukazujenam wszystko, co dla nas jest najlepsze. W chwili śmierci wychodzipo nas z orszakiem anielskim i prowadzi do władcy karmy, któryposyła nas do wymiaru anielskiego. Na tym poziomie pracujemy jakoistoty świetliste ze swoim aniołem stróżem, a później wczwartym wymiarze archanielskim nasze światła łączą się jakojedność. Gdy w chwili śmierci widzimy światło i podążymy zanim, to światło kieruje nas do władcy karmy umożliwiając namotrzymania następnego ciała do odpracowania pozostałej karmy przedoświeceniem. Przechodząc na drugą stronę bez światła w chwiliśmierci, możemy mieć obciążenia karmiczne do przepracowaniajeszcze przez wiele wcieleń i po śmierci możemy błąkać się wprzestrzeni.

A wszystko to zależy od naszego życia: czykierujemy się dobrem, czy złem. Czy nasza witalność wobec siebiei otoczenia jest kreowana z czystymi intencjami. Czynienie dobra dlasiebie i innych, kierowanie się miłością, przyjaźnią, daje nammożliwość spełnienia wszystkich naszych oczekiwań, marzeń.Realizujemy nasze plany, zbliżając się do swojej doskonałości -jako istoty świetlistej. Pracując z energiami anielskimi nabierasię wartości dla siebie i otoczenia. Podczas pracy z aniołemstróżem on ukazując nam nasze posłanie dobiera inne istotyświetliste jako przewodników duchowych do pracy z energiami. Oneprzekazują moc na świetliste dłonie anioła stróża, a aniołstróż tę moc przekazuje nam jako kanałowi i medium przekazuenergii. Tak dzieje się podczas przekazów Reiki

Reikiumożliwia nam odkrycie się z miłością dla siebie i innych.Przechodząc inicjacje stopni i otrzymując wiedzę uzdrawiania,techniki uzdrawiania, i pracując nad sobą każdy z nas będzie miałzaszczyt kontaktu z aniołem stróżem. Na wyższych stopniach Reikikontakt z aniołem stróżem się pogłębia. Wchodząc w stopieńmistrzowski wprowadzany jesteś energetycznie w trzeci poziom istotświetlistych i pracując z nimi na ich poziomie masz stały kontaktz nimi. Do stopnia mistrza kontakt z aniołem stróżem jest słabszy,gdyż anioł stróż kontaktuje się na poziomie ziemskim. Gdyprzechodzimy inicjacje energii uniwersalnej otrzymując daruzdrawiania, wówczas nasz anioł stróż jako jedność naszejmiłości duchowej otrzymuje tajemnice mocy energii uniwersalnej ipodczas inicjacji przyjmuje od istot świetlistych mistrzanauczyciela intencje inicjacji, które to intencje przekazuje namjako kanałowi przekazu. Gdy podczas uzdrawiania innej istotyludzkiej, my jako kanał, i medium naszych istot świetlistychwypowiadamy intencję dla osoby uzdrawianej z prośbą do istotświetlistych, nasz anioł stróż łączy się swoim światłem znaszym światłem i nakładając swoje świetliste dłonie na naszeobdarowuje nas mocą przekazu energii uniwersalnej. Nasza moc poprzeznaszego anioła stróża jest wzmagana, a tę moc odczuwają istotypotrzebujące pomocy. Dar niesienia pomocy innym to szlachetność ipokora wobec siebie i istot świetlistych, tym bardziej, że i mynimi jesteśmy w ciałach materialnych.

Naszą pierwszącywilizacją była Atlantyda, a my jako jedyna cywilizacja mamyszansę odtworzyć świat istot przedwiecznych. Jako jedyni wwszechświecie mamy najwyższe uduchowienie. Są może innecywilizacje technicznie bardziej rozwinięte, ale nie mają takwysokiego uduchowienia jak my i to po części badają przybysze zinnych planet, aby odkryć naszą moc istot doskonałych.

Miłość,pokora i dobro to doskonały lek na uzdrowienie ciała i duszy.Emanując doskonałym czystym światłem i miłością obdarowujemytym samym swojego anioła stróża. Nasza wieczność to miłośćświatła duchowego Miłość duchowa jest najwyższą wartością inajwiększą mocą światła doskonałości.
Pierwszą wiedzęistot doskonałych poznali mieszkańcy Atlantydy dzięki istotomświetlistym. Wiedzę tę mistrzowie wyryli w kamieniach ikryształach. My też otrzymujemy tę wiedzę dzięki aniołom, którew swoich przekazach uczą nas, jak mamy tę wiedzę wykorzystać dladobra swojego i innych kierując się miłością.

Mój anioł stróż przekazując mi wiedzę istot przedwiecznych powiedział domnie: "uczę cię doskonałości i miłości, byś byładoskonała i kochała. Przekazuję ci wiedzę i moc, abyś z miłościątę wiedzę i moc przekazywała innym, zostawiając po sobie miłewspomnienie". Światło, które otrzymuję od swojego aniołastróża, przyjmuję z miłością do niego. Podczas przekazówenergetycznych i sesji mój anioł stróż z miłością prowadzimnie obdarowując swoim światłem, które wzmaga moją moc uzdrawiającą.

Warto kochać siebie i otworzyć bramy w swoim sercu, aby światło anioła rozświetliło nas, abyśmy byliszczęśliwi, że mamy kogoś, kto nas kocha czystą subtelną miłością, że ktoś nas chroni, uczy, otula i w każdej chwilijest przy nas.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!