cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Św.Michał Archanioł pogromca szatana

2012-02-10 17:24:09, komentarzy: 0

Św.Michał Archanioł
pogromca szatana

 

Któzjak Bóg!

„Otoja poślę Anioła mego, iżby szedł przed tobąi strzegł cię w drodze i wprowadził na miejsce, któremprzygotował”. (Wj 23,20)

Powinniśmypamiętać, że od pierwszej chwili naszego ziemskiegożycia otrzymaliśmy od Boga jako opiekuna i przewodnika AniołaStróża. W litanii do Anioła Stróża są wezwania:„Święty Aniele, duchowy bracie mój”, ŚwiętyAniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego. Kościółcały czas przypo­mina nam prawdy o aniołach, np. w prefacji(w Kościele katolickim w części Mszy św. ocharakterze dziękczynnym i pochwalnym) wzywa się Aniołów,Archaniołów, Cherubinów i Serafinów. W dniu 29 wrześniaobchodzimy świętych Archaniołów Michała, Gabrielai Rafała. Aniołowie są duchami czy­stymi, którenieustannie obcują z Bogiem. Archaniołowie św. Michał,św. Gabriel i św. Rafał mają szczególne miejsce wśróddziewięciu chórów anielskich.

ImięMichał oznacza: „Któż jak Bóg” i było to pierwszezawołanie aniołów w wielkich zmaganiach z szatanem. Kościółkatolicki uważa św. Michała Archanioła za swego AniołaStróża. Do św. Michała Archanioła modlimy sięw chwilach trudnych. W Polsce św. Michał Archaniołpatronował rycerstwu. Wiele powstało kościołów ikaplic pod jego wezwaniem.

ImięArchanioła Gabriela oznacza: „Mąż Boży”. Św.Archanioł Gabriel jest największym zwiastunem nowiny z nieba.To on zwiastował Marii Pannie, że zostanie MatkąZbawiciela.

ImięArchanioła Rafała znaczy: „Bóg uzdrawia”. Przez całewieki św. Rafał Archanioł był opiekunem podróżnych.Działanie aniołów widzimy w różnych dobrodziejstwach,jakimi nas obdarzają, jak również chronią nas przedszatanami. Mimo że człowiek w czasach dzisiejszych jestpyszny, myśli tylko o sobie, owładnięty materią inie chce wierzyć w duchy niebieskie, to anioły są z nami,bo Bóg tak chce. Polecajmy się im w opiekę i nie zapominajmy,że są w naszym życiu stale, a w chwili śmierciwejdziemy do nieba z Bożym wysłannikiem.

Wdniu 2 października obchodzimy święto Anioła Stróża.Przypomnijmy naszą modlitwę z lat dziecięcych i uczmy tejmodlitwy nasze dzieci:

AnieleBoży Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój,
 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy 
Bądź mi zawsze ku pomocy,
 
Broń mnie od wszelkiego złego, 
Prowadźdo żywota wiecznego. Amen. 

Każdy,kto by chciał zaprzeczyć istnieniu aniołów, nie będziemiał łatwego zadania. W Starym Testamencie mamy aż 120miejsc o aniołach, w Nowym Testamencie – 160 miejsc, wApokalipsie św. Jana – 67 miejsc. W centrum świata aniołówjest Chrystus. To są Jego aniołowie.
 

Aniołowiew Piśmie Świętym 

„GdySyn Człowieczy przyjdzie w swej chwale iwszyscy aniołowie z Nim, …” (Mt 25,31)

„Wszóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela domiasta  w Galilei  zwanego Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu  Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdro­wiona,pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteśmiędzy niewiastami.” (Łk 1,26)

„Potemujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba,mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśródtych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu,szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym:‘Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bogodzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, coniebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!’A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc:‘Upadł, upadł wielki Ba­bilon, co winem zapalczywościswego nierządu napoił wszystkie narody!’ A inny anioł,trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnymgłosem: ‘Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej, i bierzesobie jej znamię na czoło lub rękę, ten równieżbędzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone,w kielichu Jego gniewu; i będzie zakatowany ogniem i siarkąwobec świętych aniołów i wobec Baranka”. (Ap 14, 6-10)
 

Aniołowiew poezji polskiej 

Całakultura chrześcijańska, od jej zarania w swych dziełachtwórczych obejmuje postacie aniołów i archaniołów. Widzimyich w najdoskonalszych dziełach malarskich, w rzeźbach,architekturze, literaturze i muzyce. Całe nasze śpiewanie wokresie Bożego Narodzenia, to śpiewanie wespół z aniołami.

„…Tacybyli żołnierze, którzy bez mundurów,
w cywilnych czapkach, z broniązza pasa wydartą
stali u serca ziemi jak burzliwechmury
przeciw wierze bezsilnej i miłościmartwej.

        …Potem granat w górę
trysnął i raz na zawszezamilczał w ciemności
zmiażdżony bruk i bezruchczarnych ciał.

…Podajmi rękę – mówił anioł – bo jeszcze jeden krok,
a trwoga cię ogarnie ispadniesz suchym liściem
w drapieżną czułośćziemi, w pożary ludzkich rąk

…Aanioł wziął go w ciszy mocno za obie dłonie
I rzekł: ‘Czyś tyzapragnął krzyżować smugi dróg,
które wydrążyłprzed nim ognisty boży pług?…”

KrzysztofKamil Baczyński – Wybór (1943 r.)

„Imówił anioł: ‘Nie płacz, nie płacz czasów złych,
ni dobrych nie płacz czasów.Oto idą w pył,
nim się troską poniżą,podźwigną miłością,
sąz niebem rozdzielone wieczną wysokością.
Jenosłupy ogniste, długie nici wiary,
sąjako tryskające z tej ziemi pożary,
które stoją nad czasem od ziemi do nieba,
wykołysane światłem łodyżki snów bożych,
które się nie ulękną gwiazd ni śmierci trwożą…” 

          KrzysztofKamil Baczyński – Ach umieram, umie­ram… (1942 r.) 

„Aniołystoją na rodzinnych polach 
I chcąc powitać lecą w nasze strony, 
Ludzie schyleni w nędzy i niedolach 
Cierniowymi się kłaniają korony, 
Idą i szyki witają podróżne, 
I o miecz proszą tak jak o jałmużnę…” 

JuliuszSłowacki – Anioły stoją na rodzin­nych polach… 

„…Słuchajcie,kochani, dzieci  
ażeby to była prawda: 
że Wernyhora tam leci 
z Aniołem, Archaniołem na czele; 
że tej nocy, gdy my przy muzyce, 
przy weselu, gdy my w tańcowaniu 
tam, kędyś, stało się wiele: 
że Kraków ogniami płonie, 
a MATKA BOŻA w koronie, 
na Wawelskim zamkowym tronie 
siedząca, manifest pisze: 
skrypt, co przez cały kraj poleci 
i tysiące obudzi i wznieci…” 

StanisławWyspiański – Wesele (1901) 

Aniołowiew życiu św. Tomasza, św.S. Faustyny i św. O. Pio 

Św.Tomasz z Akwinu zajmował się duchami czystymi. W swoichpracach teologicznych i filozo­ficznych przedstawiał naturęaniołów. Został przez to nazwany „Doctor Angelicus” –„Doktorem Anielskim”. W swych traktatach pokazywał różnicęmiędzy światem aniołów, duchów czystych, a naturączłowieka. W tradycji dominikańskiej znajdujemy piękneopowiadanie o tym, jak to aniołowie rozda­wali chleb, kiedy tośw. Dominik i jego najbliżsi nie mieli nic do jedzenia. 

Błogosławionasiostra Faustyna tak była umiłowana przez Pana Boga, żeanieli Pańscy przez całe jej życie  wszczególny sposób opiekowali się  

nią.Ona widziała swoich Aniołów Stróżów w bardzo wieluwydarzeniach w swoim życiu.  

Podajękilka fragmentów z „Dzienniczka” sio­stry Faustyny o niezwykłychspotkaniach z aniołami: 

„Wtemujrzałam przy sobie jednego z siedmiu duchów, tak jak dawniejrozpromienionego, w po­staci świetlanej; stale go widziałamprzy sobie, kiedy jechałam pociągiem. Widziałam, jak nakaż­dym z mijanych kościołów stał anioł,jednak w bledszym świetle od ducha tego, który mi towarzyszyłw podróży. A każdy z duchów, którzy strzegli świątyń,skłaniał się duchowi temu, który był przy mnie.”(wers 630) 

„29IX. W dzień św. Michała Archanioła wi­działamtego wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: Zleciłmi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz, żejesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. Któżjak Bóg! – I znikł. Jednak czuję jego obecność ipomoc.” (wers 706) 

„–Jutrosiostra Pana Jezusa mieć nie będzie, bo jest bardzo zmęczona,a później zobaczymy, jak to będzie… Zdając się całkowiciena Pana, starałam się zasnąć. Rano odprawiłammedytacje i przygotowałam się do Komunii św., choćnie miałam mieć Pana Jezusa. Kiedy pragnienie moje i miłośćdoszła do najwyższego stopnia, wtem ujrzałam przyłóżku Serafina, który mi podał Komunię św.,wymawiając te słowa: Oto Pan aniołów. – Kiedy przyjęłamPana, duch mój zatonął w miłości Bożej i wzdumieniu. Powtórzyło się to przez 13 dni… 

Serafinaotaczała wielka jasność, odbijało się przebóstwienie,miłość Boża. Był w złotej szacie, a na to naciągnięta przezroczysta komża i przezroczystastuła. Kielich był kryształowy, zarzucony przezroczystymwelonem. Kiedy mi podał Pana, natychmiast znikł.” (wers1676) 

Przedstawiamteraz fragment z listu (397) kierownika duchowego o. Augustyna do o.Pio: 

„AniołPana Jezusa niech Ci zaniesie ten list, życząc Ci ode mniewszelkiego dobra od Pana z okazji Twych imienin. Anioł Pana Jezusaniech Ci wyjaśni moje uczucia i całe me serce, które Ciękocha w Jezusie i dla Jezusa”. 

Podkoniec życia ojca Pio, współbrat Alesio Parente miałobowiązek towarzyszyć ojcu Pio przy porannej Mszy św. Otojak Alesio Parente opisuje tę pomoc w swojej książce podtytułem „Przyślij mi swego Anioła Stróża”: 

„Zdarzałosię, że o. Parente nie mógł się obudzić otak wczesnej porze, wtedy ktoś pukał do jego celi, ale poddrzwiami nigdy nikogo nie zauważył. Chwilę późniejbiegł do celi ojca Pio, a ten uśmiechnięty, gotowy do wyjścia,tłumaczył mu: ‘Nie myśl, że będę ciągleposyłał po ciebie mojego Anioła Stróża. Kup sobielepiej mocniejszy budzik”. 

„Przetonie doświadczysz złej przygody, 
a utrapienie nie zbliży się do twojego namiotu. 
Albowiemrozkazał swoim aniołom, 
Abycię strzegli na wszystkich twoich drogach” 
                                       Psalm 91 (Wlg 90) 

AlinaMakowiecka

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!