cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

św. Gabriel Archanioł

2012-02-10 15:26:27, komentarzy: 0

św. Gabriel Archanioł

     ŚwiętyGabriel, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówiPismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6;103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11;18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz TradycjaKościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św.Augustyn; św. Grzegorz Wielki; św. Jan Damasceński).

     WedługPisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczemBoga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowiesą "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomocstarającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimiukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzieczytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegłw czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ciwyznaczyłem" (Wj 23,20).

     TradycjaKościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego,anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną,wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną zBożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu iludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos)przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15;Tob 11,21; Łk 1,11.28).

     Dobrzyaniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi -pisze dalej Jan Damasceński -do spełniania poleceń Boga bezwahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiasttam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnychczęści ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórcapowierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam zpomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię,że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci,którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także ici, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się imodlą razem z nami".

     Przedstawicielpóźniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux (+ 1153 r.) takiedaje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jakprzystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego impolecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiekjesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Podopieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Sąoni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy sięniepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela wkażdej potrzebie".

     ŚwiętyArchanioł Gabriel jest posłańcem Bożym, troszczącym się oŚwiętą Rodzinę.

GABRIEL

     Imięarchanioła Gabriela spotykamy w Piśmie świętym Starego i NowegoTestamentu. W Księdze Daniela, Gabriel występuje jako tłumaczwizji prorockich. Prorok Daniel tak o nim pisze: "Gdy szukałemzrozumienia widzenia,oto stanęłaprze-de mną jakby postać męża.I usłyszałem głos: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie" (Dn8,15). Gabriel wyjaśnił prorokowi widzenie barana i kozła orazproroctwo o siedemdziesięciu tygodniach lat, po których przyjdzieMesjasz (Dn 9,20-27).

     Świadomośćchrześcijańska kojarzy Gabriela przede wszystkim z tajemnicąWcielenia Syna Bożego.

     Najpierwarchanioł Gabriel oznajmił Zachariaszowi narodziny jego syna Jana,poprzednika Pańskiego. Kiedy Zachariasz pełnił w świątyni służbękapłańską "ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawejstronie ołtarza kadzenia i rzekł do niego: Nie bój sięZachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona Twoja Elżbietaurodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, którystoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą ioznajmić ci tę wieść radosną" (Łk 1,11.13.19).

     Sześćmiesięcy później "posłał Pan Bóg anioła Gabriela domiasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubnionej mężowi,imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski,Pan z Tobą. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższegoosłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będziezwane Synem Bożym" (Łk l, 26-28. 35).

     WedługTradycji archanioł Gabriel był Stróżem Świętej Rodziny, zewzględu na poselstwo do Najświętszej Dziewicy i do świętegoJózefa, Jej męża. Uspokajał św. Józefa, oznajmiając mu prawdęo dziewiczym poczęciu przez Maryję Syna Bożego (Mt 1,18-24). Onrównież nakazał św. Józefowi ucieczkę z całą Rodziną doEgiptu dla uniknięcia śmierci Dzieciątka Bożego z rąk królaHeroda (Mt 2,13). Gdy na skutek śmierci Heroda niebezpieczeństwo tominęło, znów anioł Gabriel polecił Świętej Rodzinie powrócićdo Nazaretu (Mt 2,14).

     Tradycjautrzymuje także, że to archanioł Gabriel umacniał Chrystusa wOgrójcu (Łk 22,43), przy grobie oznajmił niewiastomzmartwychwstanie Pańskie (Mt 28,5-6) i obecny był przywniebowstąpieniu Chrystusa (Dz 1,10-11).

KULT

     Początkówkultu archanioła Gabriela można szukać już w początkacńchrześcijaństwa. W pismach apokryficznych, jakie wtedy powstawały,są wzmianki o rozwijaniu się wśród wiernych specjalnej czci dlasiedmiu aniołów stojących przed Bogiem (Tob 12,15), do którychnależał także Gabriel (Łk 1,19). Synody w Laodycei (361 r.),apóźniej w Rzymie (492 i 745 r.) zezwoliły tylko na kultliturgiczny archaniołów wyszczególnionych w Piśmie św., to jest:Michała, Gabriela i Rafała.

     Wpierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwojukultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgiipojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogiŚwiętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako "AniołaWcielenia". Wspomnienie to najczęściejznajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego(np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia).Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 rokupapież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętemcałego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XIIarchanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazuinformacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującymkalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem zMichałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.

     Jednymz przejawów kultu archanioła Gabriela są, przedstawiające godzieła sztuki. Najstarszy jego obraz pochodzi z VI wieku i znajdujesię w bazylice świętego Apolinarego w Rawennie. W ciągu wiekówartyści przedstawiali go niezliczoną ilość razy, od miniatur, poobrazy imponujących rozmiarów. Nie ma chyba chrześcijańskiegoartysty, który nie uwieczniłby sceny Zwiastowania Pańskiego.

     Gabrieljest imieniem biblijnym. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego iskłada się z dwóch wyrazów: "geber"= silny mąż, oraz "ef"= Pan Bóg. Imię Gabriel znaczy zatem mniej więcej tyle, co: MążBoży lub Bógjest mocą.

     Imięto nosiło ośmiu świętych i błogosławionych.

     WPolsce imię Gabriel znane jest od XIII wieku. Nosili je zarównomężczyźni, np. Gabriel Narutowicz, jak i kobiety, np. GabrielaZapolska.

     Dzisiajimię to występuję dość często, zwłaszcza u kobiet.


ks. Tarsycjusz Sinka

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!