cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

STARAKSIĘGA ANIOŁÓW

2012-02-06 16:21:10, komentarzy: 0

STARAKSIĘGA ANIOŁÓW

 

Zanim Bógukształtował świat i ludzi, do bytu powołał Anioły. Stworzyłje z czystego światła i czystego ducha, nie posługując się żadnąmaterią. Nie wszystkie są anonimowe - ich imiona ukryte są wBiblii. Są nieodłącznymi towarzyszami ludzi w ich ziemskiejwędrówce, pomagają wypełniać zadania, do których jesteśmypowołani.

Wśród niezliczonej rzeszy Aniołów,szacowanej w miliardach i więcej, istnieją imiona 72 AniołówStróżów oraz 9 Archaniołów. Każdy anioł "opiekuje się"5 dniami.
Pojawienie się Anioła zawsze zapowiadało jakieśwydarzenie.
Judaistyczna nauka o Aniołach zbliżona jest dochrześcijańskiej, gdyż zarówno jedna religia, jak i druga sąściśle ze sobą powiązane. Jednak mistyka żydowska skrywa tajemnąwiedzę, zwaną Świętą Kabałą, w której symbolika odgrywa rolęznaczącą.
Tora (Pięcioksiąg) jest dla Żyda świętością.Wtajemniczeni wiedzą, że Biblia zawiera kod informacyjny - zapisdziejów świata lub ich przepowiednię. Kabaliści jednak zajmująsię odczytywaniem liter i znaków w świętym imieniu Boga orazsymboli odnoszących się do świata Aniołów i jego hierarchii.

Imiona Aniołów

Bóg Ojciec pragnął, byIzrael był narodem świętym i wybranym, dlatego powierzył mu wieletajemnic. Jeśli chcemy poznać niektóre z nich, musimy się cofnąćdo czasów, kiedy to Pan, za sprawą Mojżesza, wyprowadzał swójnaród z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W Księdze Wyjścia (roz.23, wer. 20) czytamy: "Oto ja posyłam Anioła przed tobą (...)Szanuj go i bądź uważny na jego słowa, bo imię moje jest wnim..."
W jaki sposób imię Boga mogło być obecne wistocie anielskiej? Otóż słowo El w języku hebrajskim znaczy Bóg,Jah zaś jest skrótem dwóch pierwszych liter imienia JAHWE. ImionaArchaniołów, na przykład Michael lub Gabriel są zakończonewłaśnie imieniem Boga - El. Natomiast końcówka Jah występujeprzy imionach takich Aniołów, jak Imamiah lub Mebahiah.
Aniołzawsze działa w imieniu Boga i można mieć do niego całkowitezaufanie.
A oto jedna z najciekawszych tajemnic Kabały,dotycząca istnienia 72 Aniołów. Lud izraelski po wyjściu z Egiptuznalazł się w krytycznym położeniu. Właśnie rozbili namioty,kiedy spostrzegli, że ścigają ich wojska egipskie. Droga ucieczkizamknięta była od strony Morza Czerwonego. Mojżesz na widoklamentującego tłumu - sam ogarnięty paniką - głośno zawołałdo Pana. I oto Bóg kazał mu unieść laskę, a morze rozstąpiłosię, tworząc mur wody z prawej i z lewej strony, a wszyscy mogliprzejść po dnie suchą nogą i uciec Egipcjanom. Czytamy w KsiędzeWyjścia (roz. 14, wer. 19, 20, 21). "Anioł Boży, który szedłna przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ichtyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ichtyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tambył obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. Mojżesz wyciągnąłrękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim,który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wodysię rozstąpiły."
Cytowane tu trzy wersety Tory zawierają(w ojczystym języku Izraelitów) 72 litery hebrajskie. Dodane donich końcówki imion Boga - El bądź Jah - tworzą imiona 72Aniołów.
Tak więc w pamiętnym dniu cudownego przejścia przezmorze każdemu człowiekowi zostały przydzielone Anioły Opiekuńcze.Imiona ich mogą dużo powiedzieć o naszych cechach charakteru isłabościach, a także patronować naszym zdolnościom i komunikowaćsię z nami duchowo.

Hymn Aniołów - uwielbienie Boga

Nieodłącznym elementem wznoszenia próśb do Boga zapośrednictwem Aniołów jest znany wszystkim Anielski Hymn. Wśródniebiańskich chórów występują hierarchie. Pierwszy Zastęp,składający się z Serafinów, Cherubinów i Tronów, otacza tronBoga i jako najbliższy wielbi Go nieustannym śpiewem. Dowodzą tegoobjawienia proroków i świątobliwych mężów. Izajasz, Eliasz,Ezechiel - wszyscy oni mówią o niebiańskich dźwiękach itowarzyszącej im radości.
W Księdze Izajasza (roz. 6 wer. 1,2, 3) Anioł recytuje tekst pieśni mówiąc: "I wołał jedendo drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Całaziemia pełna jest Jego chwały."
W Apokryfach StaregoTestamentu rabbi Iszmael opisuje, że gdy został wzięty do Nieba,mógł osobiście przekonać się, jak brzmią anielskie śpiewy. Gdysię w nie włączył, nagle otoczyło go mnóstwo Aniołów,odpowiadając mu śpiewem na jego głos. Oznacza to, że gdy człowiekrozpoczyna Hymn Aniołów, zostaje włączony do chóru, zdobywająctym samym ich względy.
Wiedzą dobrze o tym kapłani sprawującyliturgię Mszy Świętej, gdzie między Ofiarowaniem a Podniesieniemśpiewa się Anielski Hymn: "Święty, święty, święty, PanBóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosannana wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.Hosanna na Wysokości." W tym momencie następuje zejścieAniołów na ziemię, do tych, którzy wielbią Majestat Pana nietylko ustami, ale i sercem. Niebiańskie Moce zanoszą nasz Hymnprzed Najwyższy Tron Boga.
Świadomie śpiewając "HymnAniołów", łączymy się z nimi w Niebie. Anioły zstępująnie tylko podczas odprawiania Mszy Świętej, ale są wszędzie tam,gdzie ich potrzebujemy.
Mówi się, iż ten, kto śpiewa, modlisię dwa razy, gdyż śpiew bardziej akcentuje intencję i powziętyzamiar. Potraktujmy go zatem jako "wejściówkę" doniebieskich bram, po przedłożeniu której natychmiast otwierająsię jej wrota.
"Wołaj do mnie, a odpowiem ci" - mówiBóg w Księdze Jeremiasza (roz. 33 wer. 1-3). I nie ma takiejrzeczy, której nie mógłby uczynić, jeśli właściwie poprosimy.

Moc imienia Jahwe

Imię Boga jest Siłą.Jeśli nie zapoznamy się bliżej, jaką ma wartość i jakaprzyświeca mu Moc, nigdy nie pojmiemy jego znaczenia.
W Bibliipodczas drugiego powołania Mojżesza Bóg mówi (Księga Wyjściaroz. 6 wer. 2): "Jam jest Jahwe*)", a z ognistego krzewu,"Jestem który Jestem".
Kabaliści, rozszyfrowującświęte imię Boga - Jahwe - co rusz odkrywają w nim ukryty sens imistyczne znaczenie.
W oryginalnej pisowni pisze się je,używając tylko czterech liter JHWH, które odpowiadają czteremżywiołom (ogień, powietrze, woda, ziemia), jak i czterem stronomświata. To ważne, gdyż jest początkiem całego układu, z któregowyłoniło się Niebo i Ziemia.
JHWH w Dziele Stworzeniauformował światy, zakreślił je i zapieczętował. Bóg jest dlaŻyda Jedyny i Nieskończony. Jednak imienia JHWH nie należynadużywać, ani też wypowiadać go na głos, bowiem Siła i Moc wnim zawarte mogą wrócić do nadawcy. Jeśli jednak będziemy prosićw słusznej sprawie, nie krzywdząc po drodze innych, to On powołaPotęgi Mocarne, aby nam pomóc.
Święte imię Boga jest nazwaneprzez mistycznych ezoteryków "świetlistym rydwanem chwałyJAHWE", którego promienie sięgają każdego, kto włoży w sweusta święte Jego imię.

Potęga nowenny

Nowennado wybranego Anioła trwa 9 dni - dokładnie tyle, ile jest chóróww anielskiej hierarchii. Pierwszego dnia łączymy się z I ChóremSerafinów, drugiego dnia z Chórem Cherubinów, potem - Tronów,Panowań, Mocarstw, Potęg, Księstw, Archaniołów i Aniołów.
Dziewiątka jest również ostatnią cyfrą w numerologii, więckończy i zamyka pewien cykl.
Nowennę praktykowali apostołowie,gdy po zmartwychwstaniu Jezusa wraz z Maryją spotykali się wWieczerniku, przez 9 dni, na modlitwach. Nikt z nich nieprzypuszczał, że po tym czasie zstąpi na nich wielka siła wpostaci Ducha Świętego.
Pielgrzymi, na 9 dni przed świętemWniebowzięcia NMP, wyruszają w drogę do świętych miejsc. Równieżbrzemienna kobieta nosi w swoim łonie dziecko, by po dziewięciumiesiącach wydać je na świat. Moc Nowenny zawarta jest i w prawachkosmicznych. W naszym Układzie Słonecznym istnieje 9 planetrozpiętych przez samego Stwórcę.

*) Niektórzy błędnieużywają określenia Jehowah

RafaelOr-El
(fragment "Starej Księgi Aniołów",
którawkrótce ukaże się w sprzedaży)

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!