cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Objawienie chodzi aniołów chrześcijańskiego Angelology Z podstaw katolicki dogmat Ludwig Ott

2012-10-03 17:03:35, komentarzy: 0

Objawienie chodzi aniołów chrześcijańskiego Angelology
Z podstaw katolicki dogmat
Ludwig Ott
ANGEL WITH FLASK
§ 27.Natura Aniołów

3. Zrozumienia, wola i moc Aniołów

Jako duchowe esencje, Aniołowie posiadają zrozumienie i wolnej woli.Intelekt i wola aniołów jest, ze względu na czystej duchowości ich charakter, bardziej doskonały niż mężczyzn, ale z uwagi na ich charakter skończoności, nieskończenie bardziej niedoskonały niż wiedzy i woli Boga. Aniołowie nie znają tajemnice Boga [1 Kor. 2:11], nie posiadają wiedzy o sercu [3 Krl 8:39] i nie mają pewne foreknowledge z bezpłatnych działań w przyszłości [IS. 46:9 i nast]: ".. Ale dzień i [godziny wyroku] nikt nie wie" [Matt. 24:36, Mk. 13:32] Także ich wola są zmienne.

Tryb poznania Anielskiej jest, odpowiadającego ich czysto duchowej natury czysto duchowej. Zdobywają duchowych pojęć nie jak człowieka przez abstrakcję z percepcji zmysłowej, ale otrzymują je na ich utworzenia jednocześnie z naturalnej mocy poznania jako komunikat od Boga. Por., S,. I 55:2.Naturalne poznanie Boga, opętana przez Aniołów jest mediately-won wiedza z kontemplacji doskonałości stworzeń, a zwłaszcza ich własnych doskonałości. Cf. S. Th. I 56:3.

Wolność woli jest przesłanką upadku na skutek grzechu, złych aniołów i ich wiecznego odrzucenia. 2 Piotra 2:4: "Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli."

Jak Anioły w swej natury są lepsze od wszystkich innych stworzeń, ale także posiadają większą moc niż doskonałość innych stworzeń. Według 2 Piotra 2:11, aniołowie są lepsze w siłę i moc do mężczyzn. Jednak aniołowie nie posiadają moc tworzenia i moc czynienia cudów, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Uprawnienia te należą wyłącznie do Boga.

POPE  ST. PIUS V


§ 28. Supernatural egzaltacji i Próbny Aniołów

1. Wyniesienie do stanu łaski
PAPIEŻ ST. Pius V
Bóg ustanowił nadprzyrodzony ostateczny koniec dla aniołów, bezpośrednie widzenie Boga,
i przyodział ich w łasce uświęcającej, w porządku, że może osiągnąć
to koniec. [Sent. certa.]

) Papież Pius V odrzucił nauczanie Baius że nie łaska, lecz wieczne szczęście jest nagrodą dla dobrych aniołów do ich dzieł natury dobrzy. D. 1003 et. SEQ. Jezus w ostrzeżenie przed skandalem zapewnia: "Aniołowie ich w niebie zobaczyć oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." [Matt. 18:10] Zob. Tob. 12:19. Jednak niezbędnym warunkiem wstępnym do osiągnięcia natychmiastowego widzenia Boga jest posiadanie łaski uświęcającej.

Ojcowie zaświadczyć Podwyższenia Aniołów do stanu łaski. Augustyn uczy, że wszyscy bez wyjątku zostali Aniołowie obdarzony stałego łaski, aby być dobrym, i były stale wspierane przez współpracującego łaski, aby być w stanie utrzymać dobry [De civ. Dei XII 09:02; De corrept. et gratia c. 11 n. 32]. Święty Jan Damasceński uczy: "Wszystkie Anioły zostały stworzone przez Logos i doskonalona przez Ducha Świętego, poprzez uświęcenie; odpowiadający ich godności i ich kolejności rangi stały się uczestników w oświetleniu i łaski" [De fide orth. II 3].

b) W odniesieniu do czasu wzniesienia w stanie łaski jest zaniepokojony Petrus Lombardus (Sent. II d. 4-5), ze średniowiecznym Szkoły franciszkańskiej, uczy, że aniołowie zostali stworzeni bez nadprzyrodzonego wyposażenia, i że były one zobowiązani do przygotowania się z pomocą rzeczywistej łaski dla przyjmowania łaski uświęcającej. Łaska ta została przyjęta przez dobrych aniołów tylko. Thomas, z drugiej strony (w jego późniejszych pism), po St Augustine, uczy, że aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski uświęcającej; probabilius videtur tenendum et magis dictis sanctorum consonum est, quod fuerunt kreatyniny w gratia gratum faciente . S. th. I 62, 3. Cf. Augustyn, De Civ. Dei XII 9, 2: angelos creavit ... simul eis et condens naturam et largiens gratiam. Roman Katechizm (I 2, 17) w następujący sposób nauczanie św Augustyna i św Tomasza w tej kwestii.

VICTORIAN ANGEL

§ 28.Supernatural egzaltacji i Próbny Aniołów

2. Próbny Aniołów

Anioły poddano moralnym testów.
[Senta. CERT. w odniesieniu do upadłych aniołów, Sent. communis odniesieniu dobry.]

Były to pierwsze w stanie pielgrzymki (in statu viae), w którym, poprzez ich wolnej współpracy z łaską musieli zasłużyć (w termini statu) beatific wizji Boga. Dobrych aniołów, którzy zdali testy, wszedł w nagrodę więc do szczęścia nieba (Mt 18:10; Tb 12:15; Hebr. 12:22:... Ap 5:11; 7:11), podczas gdy źli aniołowie, którzy nie zdali testy, spadł na zakaz wiecznego potępienia (2 Piotra 2:4;. Jud 6).

Jeśli chodzi o upadłe anioły to dotyczy, fakt ich moralnej badań można wywnioskować z faktu upadku (2 Piotra 2:04). Jeśli chodzi o dobrych aniołów, to nie można z całą pewnością ustalić na podstawie Pisma, ich błogosławieństwo nie jest wyraźnie przedstawiony jako nagrodę za ich lojalność.Opinia przyjęta przez wielu Ojców, że aniołowie zostali stworzeni w stanie chwały, to w odniesieniu do złych aniołów, nie do pogodzenia z faktem Upadku.Pogląd, który odbył się od dawna w St Augustine, ale został ostatecznie opuszczony przez niego, że od początku były dwie odrębne sfery aniołów, wyższa sfera składa się z aniołów stworzonych w stanie chwały, a więc niezdolne do grzechu, a dolną sferą Aniołów zdolnych grzechu, którzy źle 1-te zasług idealne błogosławieństwa przez lojalnego absolutorium, jest nieprawdopodobne. jak to zakłada całkowicie nieuzasadnione różnice w pierwotnym stworzeniu Aniołów. S. th. I 62. 4-5.

FALL OF THE REBEL ANGELS

Upadek aniołów Rebel
NO CITATION


§ 29. Upadek przez grzech i odrzucenie złych aniołów

1. Upadek przez grzech

Złe duchy (demony) zostały stworzone przez Boga jako dobre, stały się złe z własnej winy.

4-sze Sobór Laterański (1215), oświadczył przed dualizm gnostycki-manichejskiej: Diabolus enim et alii daemones Deo quidem natura kreatyniny sunt boni, sed Ipsi per se facti sunt mali (Diabeł i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga w ich dobre charakter, ale sami stali się zła). D. 428, cf. D. 427.

Pismo Święte uczy, że część aniołów nie wytrzymał próbę, że wpadła do ciężkiego grzechu, a za karę więc oddano do piekła. 2 Piotra 2:4: "Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale wydał ich, wyciągnięty przez piekielnych lin do dolnej piekła, do mąk, które mają zostać zarezerwowane aż do wyroku." Jud. 6: "aniołów, którzy nie zachowali ich księstwo, lecz opuścili swe siedlisko, On zastrzeżone zgodnie ciemności wiecznych łańcuchów, ku sąd wielkiego dnia". Cf. Jana 8:44: "On (diabeł) nie stanął w prawdzie".
 
Przejazdów Łukasza 10:18 ("Widziałem szatana spadającego z jak błyskawica Heaven") i Ap. 12:07 i nast. (Walka między Michał i jego aniołowie, z jednej strony, a smok i jego aniołowie, z drugiej strony, a upadek smoka ciebie i jego aniołowie do ziemi), nie odnosi się do upadku aniołów, ale do detronizacji szatana dzięki skuteczności Chrystusowego odkupienia jak wynika z kontekstu. Cf. John 12:31.

W każdym przypadku grzech Aniołów ma być pomyślany jako grzech ducha, i rzeczywiście, po św Augustyna i św Grzegorza Wielkiego, jest to grzech pychy, nie jest grzechem ciała, jak wiele starszych Ojcowie, Święty Justyn, Atenagoras. Tertulian, Klemens z Aleksandrii, święty Ambroży że w związku z żydowską tradycją, że małżeńskie połączenia pomiędzy "synami Bożymi" wymienionego w GN. 6:2. określone aniołów i córek człowieka. Pomijając fakt, że spadek poprzez grzech aniołów przednio w czasie do GN. 6:2, czysto duchowa natura aniołów negatywów tej interpretacji. Cf. Ecclus. 10:15: "Pycha jest początkiem wszelkiego grzechu." Ojcowie i teologowie na ogół odnoszą się do upadku szatana przez grzech słowami Jer. 2:20, który mówi do Izraela odmawiający podporządkowania swojego Boga: "Nie będę służył", jak również proroctwo proroka jest. 14:12 i następne, na króla Babilonu. "Jakże to spadłeś z niebios, O Lucifer, któryś powstanie rano (lucifer, oriebaris grzywa qui) ... 13 I saidst w twoim sercu!.: Wstąpię na niebiosa. będzie swój tron ​​wyniosę ponad gwiazdy Boże ... 14 .... I będzie jak najbardziej na wysokim poziomie. " Cf. Grzegorz Wielki, Moralia XXXIV 21. S. th. 163, 1: angelus absque omni dubio peccavit appetendo esse ut Deus.
VIRGIN AND CHILD WITH ANGELS
2. Wieczny Odrzucenie

Jako błogosławieństwo dobrych aniołów jest wiecznego trwania (Mt. 18:10) więc kara złych aniołów jest również bez końca. Mt. 25:41: "Odejdź ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który został przygotowany diabłu i jego aniołom". Cf. Jud. 6: "w wiecznych łańcuchów"; Apoc. 20:10: "i fałszywy prorok będą męczeni dzień i noc na wieki wieków." Wiara Orygenesa i wielu jego zwolenników (św. Grzegorz z Nyssy, Didymos z Aleksandrii, Evagrius ponticus) dotyczących przywrócenia wszystkich rzeczy (por. Ustawa o 3:21), zgodnie z którym przeklęci aniołów i ludzi, po długi okres oczyszczenia zostanie przywrócona w łasce i powróci do Boga, została odrzucona na synodzie w Konstantynopolu (543) jako heretycki. D. 211, cf. D. 429.


§ 30. Skuteczność dobrych aniołów

1. Relacja z Bogiem

Podstawowym zadaniem dobrych aniołów jest gloryfikacja i służbie Bogu. (Sent. certa.)

Pismo Święte skłania Aniołów, aby chwalić Boga i zaświadcza, że ​​chwalić Boga przez ich cześć. Cf. Ps. 102:20 i kolejne:. "Błogosławcie Pana wy wszyscy jego aniołom!" Cf. Ps. 148:2; Dn. 3:58; Is. 6:3; Apoc. 4:8; 5:11 i następne;. Hebr. 1:6. Bóg był również chwalony. Jako ambasadorów Boga Aniołowie przekazują rewelacje i wskazówki do ludzkości. Cf. Łukasza 1:11 i następne;. 1:26 i następne;. Mt. 1:20 i następne;. Łukasza 2:09 i następne;. Mt. 2:13, 19 i następne;. Dz 5:19 i nast;. 8:26; 10:03 i następne;. 12:07 i nast.

2. Stosunku do człowieka

a) średnie zadaniem dobrych aniołów jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie. (De fide na gruncie ogólnego nauczania.)

Od 16 wieku Kościół obchodzi święto ku czci Aniołów Stróżów. Roman Katechizm (IV, 9, 4) uczy: "Przez Opatrzności Bożej zadanie nadać Aniołów ochrony ludzkiego i poszczególnych ludzi, tak że nie mogą cierpieć poważnej cokolwiek krzywdy."

Pismo Święte potwierdza, że ​​wszystkie Anioły są w służbie ludzkości. Hebr. 1:14: "Czy nie są oni wszyscy posługi Angels, wysłał do ministra dla tych, którzy otrzymują dziedzictwo zbawienia!" Ps. 90:11 i nast., Opisuje opiekę Aniołów dla sprawiedliwych. Cf. Gn. 24:7; Ex. 23:20, 23; Ps. 33:8; JDT. 13:20, Tb. 5:27; Dn. 3:49, 6:22.

Według Orygenesa (De princ. Mam Praed. 10) jest "częścią składową ogłaszaniu doktrynalnej Kościoła, że ​​są Aniołowie Boży i uprawnień życzliwych. Które Mu służyć, w celu zakończenia zbawienia ludzkości". Cf. Orygenes. contra Celsum. Vill 34.

b) Każdy z wiernych, ma swój własny Anioł Stróż z chrztu. (Sent. certa.)

Zgodnie z ogólną nauką teologów, jednak nie tylko każdy ochrzczony człowiek, ale każdy człowiek, w tym niewierzących, ma swój szczególny anioł stróż z jego urodzenia. Pogląd ten opiera się na Biblii słów Naszego Pana. Mt. 18:10: "Zobacz, że nie gardzili żadnym z tych małych, Albowiem powiadam wam, że ich aniołowie w niebie zawsze znajduje się w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.". Cf. Dzieje Apostolskie 12:15: To jest jego (= Piotra) Angel ".

Bazyli, z odniesieniem do Mt. 18:10, uczy :: Każdy wierny ma anioła stojącego przy jego boku jako wychowawcy i przewodnika, kierując swoje życie "(Adv. Eunomium III I). Według zeznań Grzegorza cudotwórca i św . Jerome, każdy człowiek ma od urodzenia własny Anioł Stróż St Jerome komentarzy na temat Mt 18:10:.. "Jak wielka jest wartość (człowieka) duszy, że każda osoba ma od urodzenia (ab ortu navitatis) otrzymał Anioła dla jego ochrony ". Cf. Grzegorz cudotwórca mowy dziękczynienie na Orygenesa. c. 4. S. th. I 113, 1-8.

3. Kult Aniołów

Czci przez ludzi dobrych aniołów jest uzasadniona zarówno ich gloryfikacji przez Boga i ich relacji z mężczyznami. To, co Sobór Trydencki naucza, jak do wywołania i czci świętych (D. 984 i nast.), Może być również stosowana do Aniołów. Odrzucenie czci Aniołów przez Pawła (Kol. 2:18) odnosi się do fałszywego, przesadną czcią gnostyckich fałszywych nauczycieli. Święty Justyn Męczennik jest wczesnym świadkiem Kościoła czci Aniołów.

ST. MICHAEL TRAMPLING THE DRAGON

§ 31. The Power of The Bad Aniołów

1. Panowanie diabła nad ludzkością

Diabeł posiada pewną władzę nad ludzkością z powodu grzechu Adama. (De fide).

Sobór Trydencki nazw jako konsekwencja grzechu człowiek, Adam, jest poddanie się władzy diabła. D. 788, 793. Wiara Kościoła znajduje wyraz w liturgii uroczystości chrztu.
Chrystus oznacza diabła jako "księcia tego świata" (Jana 12:31, 14:30). Paweł nazywa go "bogiem tego świata" (2 Kor. 4:4). Przez Chrystusowego aktu odkupienia panowanie diabła był w zasadzie podbić. Jana 12:31: "Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony." Hebr. 2:14: wziął ciało i krew ". Aby przez śmierć zniszczyć tego, który on miał imperium śmierci, to znaczy, że diabeł" Cf. Kol. 1:13; 2:15, 1 Jana 3:8. W Walnym wyroku panowanie diabła będzie całkowicie i ostatecznie złamany. Cf. 2 Piotra 2:4; Jud. 6.

2. Formy Aktywności Dominium Diabła

a) złe duchy starają się robić moralną szkodę ludzkości przez pokusy do grzechu (tentatio seductionis). 1 Piotra 5:8: "Bądźcie trzeźwi i zegarek Przeciwnik wasz, diabeł, jak ryczący lew odchodzi około szukając kogo pożreć." Cf. Mt. 13, 25, 39 (w cockle pszenicy). Ef. 6:12. Biblijne przykłady upadku na skutek grzechu pierwszych rodziców (Rdz 3:01 i następne;. Wis 2:24; Jana 8:44), bratobójstwo Kaina (Rdz 4:01 i następne;. Jana 3:12) , zdrada Judasza (Jan 13:2; 27), odmowa Piotra (Łk 22:31), Ananiasza kłamstwo (Dz 5:3). Ludzka wola nie jest zmuszany do grzechu przez pokusy szatana, ale zachowuje swoją naturalną wolność. Zły wróg może kusić człowieka tylko w tym zakresie, co Bóg w swoich zezwoleń mądrości. Cf. 1 Kor. 10:13: "Bóg nie będzie cierpieć na być kuszeni ponad to, co jesteś w stanie."

b) złe duchy starają się szkodzić ludziom fizycznie również, poprzez spowodowanie fizycznych zła (infestatio). Cf. Tob. 3:8; Job. 1:12, 2:06, 1 Kor. 5:5.

c) szczególny rodzaj demonicznej inwazji jest posiadanie (obsessio, Possessio), w których zły duch ma przymusowe posiadanie ciała ludzkiego, tak że organy cielesne i niższe moce duszy, ale nie wyższe moce duszy , są zdominowane przez niego. Możliwość i rzeczywistość posiadania jest mocno zakorzeniona zeznaniami wyraźnej Chrystusa, który sam prowadził się złych duchów (por. Mk 1:23 i następne;.. Mt 8:16;. 8:28 i nast,. 9:32 , 12:22, 17:18) i kto nadał władzę nad złymi duchami na swoich uczniów (Mt 10:1; 8,. Mk 16:17;. Łukasza 10:17 i nast.) Cf. Kościoła egzorcyzmy.

Racjonalistyczny pogląd, że opętany wspomniano w Pismo Święte, był tylko chory na umyśle i ciele, i że Jezus zakwaterowani Siebie do żydowskiej wiary w demony, jest niezgodna z godnością Słowa Bożego i prawdziwości i świętości Syna Bóg.

Przy ustalaniu demonicznych wpływów łatwowierność należy unikać jak racjonalistycznej niewiary. Ponieważ przyczyną fizycznych zła jest nadzwyczajna forma diabelskiej interwencji musi najpierw ustalić, czy te bolączki można wyjaśnić przyczyn naturalnych.

Pod koniec średniowiecza tendencja do przypisywania jakichkolwiek niezwykłych zjawisk w pracę diabła, doprowadziła do opłakanym aberracji polowań na czarownice.

Opinia poręczył przez większość starszych autorów chrześcijańskich (pastor Hermae, Orygenes, Grzegorz z Nyssy, św Jan Kasjan), przez Schoolmen (Petrus Lombardos, Sent. II 11, I), oraz przez poszczególnych teologów nowoczesny razy (Suarez, Scheeben), że od urodzenia każdy człowiek nadano Bad Angel, aby nieustannie pobudzać go do zła (przeciwnej do Anioła Stróża), brak odpowiedniej podstawy w źródłach wiary, a także jest trudne do pogodzenia z dobroć i miłosierdzie Boga. Fragmenty Pismo Święte, które są ogólnie przywołane w tym względzie Jana 13:2; Ps. 108:6; Zach. 3:1; Job 1-2; 2 Kor. 12:7) nie są ważne dowody.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!