cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Objawienie chodzi aniołów chrześcijańskiego Angelology Z podstaw katolicki dogmat

2012-10-03 16:45:29, komentarzy: 0

 

MURILLO PAINTING

Objawienie chodzi aniołów chrześcijańskiego Angelology
Z podstaw katolicki dogmat
Ludwig Ott


§ 26. Istnienie, pochodzenie i liczba aniołów

1. Istnienie i Origin of Angels

Na początku Bóg stworzył czas duchowych esencji [Aniołowie] z niczego. [De fide.]

Istnienie aniołów została odrzucona przez saduceuszów [Dz 23:8: "Saduceusze mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze wyznać obu."], I przez materialistów i racjonalistów w każdym czasie. Nowoczesne racjonaliści tłumaczą Aniołów jak personifikacje boskich atrybutów i działania, lub patrz w żydowsko-chrześcijańskiej doktryny aniołów śladów oryginalnej politeizmu lub pożycza od babilońskich i perskich legend.

4-sze Laterański i Rad Watykan deklaruje: "równocześnie od początku czasu stworzył z niczego on zarówno duchowej i cielesnej, czyli tworzenie anielskiej i przyziemne." D. 428, 1783 {D Uwaga dotyczy Denzinger, źródła katolicki dogmat} To nie jest zdefiniowane, że stworzenie świata anielskiego było równoczesne z tym z materialnym świecie [simul może również oznaczać: w sumie, razem, cf. Ecclus. 18:1], ale jest to, że sententia communis powstawały zarówno w tym samym czasie.

Pismo Święte, nawet w jej najstarszych książek, potwierdza istnienie aniołów, które wysławiają Boga i jako Jego posłańców i sług, przekazywać Jego poleceń ludzkości. Cf. Gen. 3:24; 16:7 et. SEQ;. 19:1, i. następne;. 18:2 et. następne; 22:11 i następne;. 24:7; 28:12; 32:1 et. SEQ. Stworzenie Aniołów jest pośrednio potwierdzone w Ex. 20:11: "W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystkie rzeczy, które są w nich", a bezpośrednio w Kol. 1:16 "Bo w Nim [= Chrystus] zostało wszystko stworzone w niebo i ziemia, widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy dominations lub księstw lub uprawnienia. "

Tradycja potwierdzając istnienie aniołów jest jednomyślna od samego początku. Pierwsi apologeci chrześcijańscy, w obala hańbę ateizmu, także wspomnieć o istnieniu aniołów [St Justin, Apol. 1, 6: Atenagoras, Suppl. 10]. Pierwsza monografia na temat Aniołów skomponował około 500 rne przez Pseudo-Dionizy Areopagita pod tytułem: De Coelesti Hierarchia. Wśród Ojców łacińskich, Święty Augustyn i Grzegorz Wielki zajął się drobiazgowo z angelology. Liturgia Kościoła oferuje również liczne świadectwa.

Naturalny rozum nie może udowodnić istnienie aniołów, ponieważ ich tworzenie jest wolny czyn Boga. Od znanej sekwencji etapów i doskonałości stworzeń, jednak istnienie czysto duchowych istot stworzonych można, z dużą dozą prawdopodobieństwa, można wnioskować.

VIRGIN AND CHILD WITH CHERUBS


§ 26. Istnienie, pochodzenie i liczba aniołów

2. Liczba Aniołów

Liczba aniołów jest, zdaniem Pismo Święte, bardzo dobre. Pismo Święte mówi o miriady [Hbr. 12:22] z tysiącami [daN. 7:10, Ap. 5:11], z legionów [Matt. 26:22]. Różne biblijne nazwy wskazują stopniowanie i porządek wśród Aniołów. Od czasów Pseudo-Dionizego, dziewięć chórów lub klasy aniołów są nazywane z których każda trzy formy hierarchii. Zgodnie z Pismem Świętym nazywane są: serafinów, cherubinów trony, księstw, Powers, mocne [cnoty], Wysokości [Dominations], Archangels i aniołów. Cf. Jest. 6:02 i nast, Gen. 3: 24; Kol. 1:16; Ef.. 1:21, 3:10, Rz. 8:38 i następne;. Jud. 9, 1 Tes. 4:16.

Podział Angel-świata na dziewięć zakonów i oświetlenie dolnych zlecenia przez wyższych święceń --- nauczania co wynika z neoplatonizmu --- nie prawdy wiary, ale wolne teologiczna opinia. To samo odnosi się do grupy aniołów przez Schoolmen, który wraca do Dan. 7:10, do Angeli assistentes i anioł ministrantes [asystenci na tronie --- posłańcami Boga]. Do pierwszej grupy są przydzielane górne sześć chóry, do tej drugiej grupy dolnej trzy. Objawienie potwierdza jednak, że funkcje pomocy i służenia, nie wykluczają się wzajemnie. Cf. Tob. 12:15, Łk 1:19, 26.

Zgodnie z nauczaniem św Tomasza, który jest połączony z doktryną zasadą indywiduacji, Anioły są wyraźnie różnią się od siebie, dlatego każdy Anioł tworzy osobny gatunek. Inni teologowie, jak się przed tym, uczyć albo że wszystkie Aniołki razem tworzą jeden gatunek tylko [St Albert Wielki] z, że poszczególne hierarchie i chóry tworząc poszczególne gatunki [Franciszkańska szkoła, Suarez].ST. GREGORY THE GREAT§ 27. Natura Aniołów

1. Niematerialność natury Anioła

Natura aniołów jest duchowe. [De fide.]

4-sze Laterański i Rad watykańskie mówią o stworzeniu duchowym i cielesnym i odnoszą były do ​​Aniołów. D. 428, 1783: spiritualem et corporalem [creaturam] angelicam videlicet et mundanam.ST. GRZEGORZ WIELKI

W odróżnieniu od ludzkiej natury, która składa się z ducha i ciała, natura aniołów jest czysto duchowe, to jest wolne od materialności.

Pismo Święte wyraźnie wzywa aniołów duchy [spiritus]. Cf. 3 Kings 22:21, Dan. 3:86; Wis 7:23; 2 Macc. 3:24; Matt. 8:16, Łukasza 6:18; 10:20; 11:24; 26; Hbr. 1:14, Ap. 1:4. Paweł przeciwstawia "duchy zła", to znaczy, Fallen Angels, z "krwi i kości", ludzkości ---; Ef. 6:12: "Nie wolno nam stoczyć bitwę z krwi i ciału, lecz przeciw, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchom zła w świecie w niebie." Akt pokazuje kontrastujące, że upadli aniołowie są wizualizowane jako istot niematerialnych.

Jud. 07/06 podnieść trudność o nieistotność Aniołów jeśli słowa "w podobny sposób, udzieliła się do rozpusty" [v. 7], zostać przekazana do Aniołów. Jeśli ta interpretacja jest poprawna mamy tu odniesienie do powszechnego przekonania późniejszego judaizmu, który również został zaakceptowany przez wielu chrześcijan w początkach Kościoła, że ​​niektóre z aniołów wykonujących stosunków małżeńskich z kobietami [Gen. 6, 2] i zostali za to ukarany przez Boga. Jednak apostoł nie może być brane tutaj jako złożenie oświadczenia na temat natury aniołów, ale jedynie przy użyciu tradycyjnych opinię kłaść nacisk wyroków Bóg czyni na niegodziwości.


Wiele z Ojców, przypisane do Aniołów grzywny ethereal lub firelike cielesności, jak Augustyn, który wpłynął w tej sprawie nie tylko poglądów stoickich i platońskiej, ale także błędnej interpretacji niektórych fragmentów Pisma Świętego, np. , Ps. 103:4 i Genesis 6:2. Ale papież Grzegorz Wielki [na zdjęciu z lewej], wśród wielu innych, potwierdził czystą duchowość Aniołów. Uczył: "Angel jest tylko duch, człowiek, z drugiej strony, ciała i ducha" [Moralia IV 3, 8]. W szczytowym okresie scholastyki, Szkoła franciszkańska zakładał kompozycję lub materiału i formy, co oznacza, niezdefiniowane i określające w substancji czysto duchowych, a Tomasz z Akwinu i jego szkoła uznać czysto duchowe substancje jako formy bez materii. S. th. I, 50:1-2.

THE ANGEL'S MESSAGE

§ 27.Natura Aniołów

2. Natural nieśmiertelność Aniołów

Aniołowie są z natury nieśmiertelny [Sent. communis.]

Naturalna nieśmiertelność Aniołów płynie z czystej duchowości ich charakteru. Cf. Łukasza 20:36: ". Nie mogą oni [zmartwychwstał] umiera dłużej gdyż są równi aniołom"Błogosławieństwo dobrych aniołów, i odrzucenie złych aniołów jest, według świadectwa Objawienia, wiecznego trwania. Matt. 18:20: "Mówię wam, że ich aniołowie w niebie zawsze znajduje się w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." Matt. 25:41: "Odejdź ode przeklęci, w ogień wieczny, który został przygotowany diabłu i jego aniołom".

Teza przedstawiona przez św Jan Damasceński [de Orth fide. II 3] i przez wielu Schoolmen [Szkot, Biel], że nieśmiertelność Aniołów jest darem łaski jest słaby, bo w rzeczywistości jest nieśmiertelności konieczne wynika z ich natury duchowej. S. th. I 50:5.


ADORATION OF THE MAGI

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!