cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Któż jak Bóg?

2012-02-10 15:17:13, komentarzy: 0

Edycjamałopolska 37/2010 

Któż jak Bóg?

Dorota Mazur

Tak brzmi tłumaczenieimienia Michał z języka hebrajskiego. Już na kartach PismaŚwiętego Archanioła Michała przedstawiano jako patrona luduBożego Starego i Nowego Testamentu. Współcześnie częściej niżkiedykolwiek prosi się o jego wstawiennictwo w oddaleniu działaniazłych mocy. – Zwłaszcza w takiej wspólnocie jak Rycerstwo św.Michała Archanioła, w której można uświadomić sobie, jak wielkiwpływ na nasze życie ma szatan – mówi krakowska rycerka AnnaPecha-Kołodziejczyk. – To wielka łaska należeć do zastępu,który siłą modlitwy oddala złe moce.

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Rycerstwo MichałaArchanioła (RMA), jako ruch apostolski powstał w Polsce w 1994 r.z inspiracji ks. Mariana Polaka, michality. Statut zatwierdzonyzostał przez przełożonego tego zgromadzenia ks. KazimierzaTomaszewskiego i podpisany 15 sierpnia tego samego roku. Ks.Tomaszewski był pierwszym animatorem generalnym Rycerstwa, a obecniejest nim ks. Piotr Prusakiewicz, redaktor naczelny pisma „Któżjak Bóg” i „The Angels”.
Każdy Zastęp Anielski posiadaswego animatora. Centralna siedziba Rycerstwa mieści się w DomuGeneralnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła przy ul.Piłsudskiego 250 w miejscowości Marki-Struga.

Charyzmat, cel i obowiązki

Głoszenie zwycięstwaChrystusa nad szatanem i mocami zła, które dążą do zniszczeniaczłowieka, to idea przewodnia zastępu. Celem zaś jest wypraszanienawrócenia grzesznikom i wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości.Dlatego każdy rycerz musi ciągle dążyć do trwania w stanie łaskiuświęcającej; codziennie odmawiać egzorcyzm prosty (w dowolnymczasie i w dowolnej intencji) i modlitwę: „Dostojna KrólowoNiebios”. Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach modlitewnych,zwanych „Chórami Uwielbienia”; często i w pełni uczestniczyćw Eucharystii (w każdy piątek obowiązkowo); przestrzegać w piątekpostu o chlebie i wodzie, a w intencji Kościoła, Ojczyzny i świataodmówić w ten dzień między godz. 21 a 24 trzy proste egzorcyzmy.Ponadto raz w roku w Miejscu Piastowym lub w Markach uczestniczyć wrekolekcjach anielskich. Wspólnoty anielskie śpiewają takżeGodzinki do św. Michała Archanioła. Rycerze zgłębiają wiedzę oaniołach, ponieważ by coś pokochać i czymś w życiu żyć,trzeba to najpierw poznać.

Świadomość zła

Warto wspomniećprzypowieść o dobrym ziarnie i o chwaście (por. Mt 13, 28;36-43), ilustrującą, jak szatan próbuje zagłuszyć sumienieludzkie, czyli zniszczyć Słowo Boże zasiane w sercu. Zły duchwystępuje tu pod postacią nieprzyjaznego człowieka, który posiałchwast wśród dobrego ziarna (tym chwastem są wszystkie grzechy:nienawiść, egoizm, chciwość, zazdrość, pornografia,cudzołóstwo, rozwiązłość małżeńska, mordowanie dzieci,alkoholizm, narkomania, nikotynizm, kłamstwo w różnych postaciach,fałszywa nauka, błędne bezbożne ideologie i doktryny orazkierunki filozoficzne). To od człowieka zależy, jakiego dokonawyboru na całą wieczność. Szatan to zabójca od początku iojciec kłamstwa, jak nazywa go sam Chrystus (por. J 8, 44-48);to podstępny burzyciel równowagi człowieka.
Oczywiście, nienależy demonizować świata, popadając w skrajność. Nie jestpowiedziane, że każdy grzech należy przypisywać bezpośredniemudziałaniu szatana (por. św. Tomasz 1, 104, 3). Ale to równieżprawda, że kto nie czuwa nad sobą, nie narzuca sobie pewnego rygorumoralnego, poddaje się wpływowi „tajemnicy nieprawości”, októrej wspomina św. Paweł (por. 2 Tes 2, 3-12) i którasprawia, że niepewne jest nasze zbawienie.
Zło to jeden znajwiększych i stałych problemów, z jakimi spotyka się umysłludzki, nawet po zwycięskiej odpowiedzi danej przez JezusaChrystusa. „My wiemy, że jesteśmy z Boga” – pisze św. JanEwangelista, a cały zaś świat leży w mocy złego. Dlategopodstawowym, a zarazem najskuteczniejszym środkiem obrony przedszatanem są: modlitwa, posty, umartwienia oraz praktykowanie cnótchrześcijańskich. Teresa z Avila powiedziała, że kto się niemodli, jest zwierzęciem albo szatanem. Modlitwa to największyprzywilej, a nie ciężar. To wielki zaszczyt rozmawiać z Bogiem.

Krakowski zastęp

Do Zastępu Anielskiegomożna wstąpić po wyrażeniu swej woli oraz przejściu czasu próbi przygotowań, które trwają od kilku miesięcy do roku. Aby staćsię rycerzem, potrzebne są odpowiednie predyspozycjepsychiczno-duchowo-moralne, wyzbycie się nałogów oraz brakprzynależności do innych grup apostolskich.
Pierwszy Zastępśw. Michała Archanioła powstał w archidiecezji krakowskiej 25października 2009 r. przy parafii Ojców Cystersów naSzklanych Domach w Krakowie. Jego opiekunem został o. KazimierzKorman. Obecnie zastęp liczy 12 osób: 9 rycerzy i 3 kandydatów.Średnia wieku – 40 lat. Na spotkania modlitewne, które sąotwarte, przyjeżdżają także osoby z Wieliczki, Dobczyc, Skałyczy Nowego Brzeska.

Jego początki

Zastęp Krakowskipowstał z inicjatywy oddolnej, za sprawą Wincentego Podobińskiego.Jego wcześniejszy kontakt z Aniołami ograniczał się jedynie doznanej każdemu modlitwy: „Aniele Boży”. W 2006 r. p.Podobiński trafił na obóz z Chrześcijańską Szkołą podŻaglami. – Pojechałem tam właściwie jako opiekun mojego syna,bo chciałem, by nauczył się żeglować – mówi pan Wincenty –a mój syn nie miał nawet 13 lat, więc konieczna była obecnośćopiekuna.
Na obozie p. Wincenty poznał ks. Macieja –egzorcystę, który często opowiadał o duchowych i fizycznychingerencjach demonów w życie osób opętanych. Po powrocie obejrzałrekomendowany przez księdza film „Egzorcyzmy Emily Rose”, poczym zagłębił się w lekturę książki o historii opętaniaprawdziwej bohaterki tego filmu – Anneliese Michel. – Dużo o tymrozmyślałem – mówi Podobiński. – W pewnym momenciezauważyłem, że wieczorami nie jestem w stanie spojrzeć w ciemnośćza oknem, bo boję się zobaczyć tam złego ducha. Trwało to kilkamiesięcy. W końcu zacząłem prosić Boga: „Panie Jezu, proszęCię, uwolnij mnie od tego”. W grudniu 2007 r. wszedłem dokatolickiej księgarni i poprosiłem Maryję o wybór właściwejksiążki. Kupiłem: „Walczymy z szatanem”, książkę wydanąprzez Michalineum. To był znak. Przez 2 tygodnie zadawałem sobiepytania: Mam zostać rycerzem św. Michała? Co ludzie pomyślą? Wkońcu wysłałem maila do Centrali Rycerstwa. Jako odpowiedźotrzymałem list z podaniem o przyjęcie. W marcu 2008 r.rozpoczął się czas półrocznej próby, a 14 października 2008 r.złożyłem uroczyste przyrzeczenie i stałem się rycerzem św.Michała Archanioła.
Jako rycerz p. Wincenty musiał raz wmiesiącu uczestniczyć w spotkaniach wspólnotowych, co wiązałosię z wyjazdem do Bielska Białej. Pomyślał więc, aby stworzyćZastęp w Krakowie, u Cystersów. Zachęcał i namawiał do tego o.Kazimierza.

Spotkania i egzorcyzmy

Zastęp Anielskispotyka się na Szklanych Domach w Krakowie dwa razy w miesiącu: wpierwszy wtorek i trzeci piątek, o godz. 18 oraz w każdy trzeciwtorek w sanktuarium cysterskim w Mogile. Spotkania kończą sięnajczęściej indywidualnym błogosławieństwem NajświętszymSakramentem.
Każdy rycerz zobowiązany jest do odmawianiaspecjalnego egzorcyzmu prostego. Ale mogą nim być również słowa:„Odejdź precz, szatanie, nie mam nic wspólnego z tobą, któryjesteś kłamcą. Należę do Jezusa, który jest Prawdą i Życiem”.Taką modlitwę może odmawiać każdy człowiek. Zaś uroczystyegzorcyzm może czynić jedynie kapłan, wyznaczony przez biskupadiecezjalnego do tej posługi na stałe lub w konkretnej sytuacji.
Krakowscy rycerze z Zastępu św. Michała Archanioła wspierająswą modlitwą o. Eugeniusza Kwiatkowskiego podczas egzorcyzmów imodlitwy wstawienniczej u Ojców Franciszkanów przy ul.Reformackiej.

Kontakt

Więcej informacjimożna uzyskać na stronie  www.anielskimiecz.pllub za pośrednictwem maila:  kontakt@anielskimiecz.pl.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!