cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

HIERARCHIE ANIOŁÓW

2012-02-06 12:57:55, komentarzy: 0

HIERARCHIE ANIOŁÓW

 

1.SERAFINY-termin ten jest pochodną hebrajskiego serach-parzący,spalający (hebr.seraphim - dosł. płomienni, ogniści); istotysześcioskrzydłe. Serafiny są gorejące miłością, płonąceogniem. Rektorem Chóru Serafinów jestMetatron.Jest to wibracyjnie najwyższy chór, najbliższy promieniowaniuSłonecznego Logosa, który przekazuje naszej galaktyce moc BoskiejEmanacji. Mając największą moc są światłem i ciepłem, tworzączarazem wokół Boga ognisko miłości. Przenoszą wibracjepierwszego planu świadomości, mającego dostęp do Źródłowego

Ognia.Najwyższego spośród Serafinów kabalistyczna tradycja nazywa SarHapanim - Książę Twarzy, bowiemtylko On mógł z bliska kontemplować Boskość Słonecznego Logosa.To jest Anioł Jahwe, który ukazał się Mojżeszowi na pustyni podpostacią gorejącego krzewu. Serafiny, jako jedyne wśród chórówAniołów Kabały, znają pochodzenie każdej inkarnowanej duszy. Ichmisją jest nauczenie człowieka powrotu do Pierwotnego

ŹródłaŹródeł. Wtradycji angelologicznej mają promieniste serca, płomienisteskrzydła, czerwone (czasami purpurowe} szaty. Wg Izajasza (6, 2-3)mają po trzy pary skrzydeł - dwoma zakrywają twarz, dwoma okrywają

swenogi, za pomocą dwóch latają. Według chrześcijańskichkomentatorów Biblii, były ognistymi Aniołami z najwyższego na tejdrabinie chóru anielskiego, zwanymi także Aniołami miłości,światłości i ognia. Otaczają

TronChwały nieprzerwanie śpiewając Trisagion(Święty,Święty, Święty). Odznaczają się stałym i wiecznym pociągiemdo rzeczy boskich. Według słowiańskiej KsięgiHenocha mająpo cztery oblicza. Chór Serafinów

tworzyVehuiah,Yeliel,Sitael,Mahasiah,Elemiah,,Lelahel,Achaiah,Cahetel .

 

 

1.METATRON-WielkiZegarmistrz, Architekt Boga. Rektor sefiry Kether.JestKoroną i obecnością Stwórcy. Znajduje się najbliżej Tronu Bogai zarządza wszechpotężną Siłą Boga oraz całościąWszechświata. Moc jego Korony daje władze nad wszystkimi Aniołami.Będąc najwyżej postawionym Rektorem rozporządza czasem orazprzestrzenią w ludzkim rozumieniu tych pojęć. Tradycja głosi, żepodczas ziemskiej wędrówki nosił imię Henoch.JakoKronikarzKsięgi Żywota spisujewszystkie postępki każdego człowieka. Można go prosić owszystko, co

jestzwiązane z duchowym, materialnym i fizycznym planem.

 

2.CHERUBINY-(hebr.kerub, l.mn.- kerubim); Cheruby.Pełnia wiedzy, kwintesencja mądrości i poznania –tak

najkrócejmożna scharakteryzować przedstawicieli tego chóru. Rektorem Chórujest Raziel. Są Mistrzami

Zodiaku,którego ,dwanaście znaków portretuje różne środowiska rozwoju,etapy życia. Cherubiny uczą nas uświadamiania sobie środowiska,wskazują, jak skuteczniej używać go, pomagają harmonizować sięz nim.

Niosąz sobą poznawczą treść, jak i rozlanie mądrości.

Przechowująwiedzę, będąc zarazem strażnikami BoskiejMądrości. Akceptacjaznaku, w kt6- rym się wcieliliśmy jest jednocześnie przyjęciemśrodowiska, ponieważ sami je wybraliśmy by głębiej i dokładniejprzepracować lekcję, z którą przyszliśmy na świat. Tu kumulujesię uraniczna energia, popychająca nas do przodu, zmuszająca

dopodważania dotychczasowych umiejętności, wiedzy. AniołyCherubinów są BoskimOgniem transformującymnaszą osobowość, nasze ego, które nie potrafi i nie umiewystarczająco pod- ważyć samego siebie w procesie ewolucji. Cechącharakterystyczną w tradycji anielskiej są błękitne szaty,symbolizujące jasność umysłu. Ich atrybutem jest zwierciadłomądrości, a także księga. Wg Pseudo Dionizego nazwa Cherubinyoznacza dar

poznaniai uwielbiania Boga. Symbolizują dobroć i potęgę Boga. W StarymTestamencie (Rdz.3, 24) strzegą z ognistymi mieczami drogi do Drzewa Życia i Edenu.W KsiędzeEzechiela (1,4-35; 10, 1-22) mają po cztery

twarzei cztery skrzydła. Anioły pozbawione formy. Duchy ognia, światłai wody, duchy opiekuńcze, istoty

biblijneprzedstawiane zazwyczaj z wielkimi skrzydłami, ludzką głową izwierzęcym ciałem (w sztuce przedstawiane są także Cherubinyuosabiane z pucołowatym dzieckiem ze skrzydełkami). Są strażnikamistałych gwiazd, niebiańskimi kronikarzami, dawcami wiedzy. W tejgrupie występuje Haziel,Aladiah , Lauviah,

Hahaiah, Yezael,Mebahel,Hariel,Hekamiah.

 

3.TRONY-również Ophanim.Aniołowieostatniego chóru pierwszej triady, gdzie

emanacjeBoga zaczynają przyjmować bardziej materialne formy i jako takieistnieją w stanie przejścia.

DuchyWoli, staleprzebywają przed Tronem i Boskim Majestatem, pełnią funkcję byciawozem Boga.

Postrzeganijako aptekarze orzeczenia Boga; działają z bezstronnością ipokorą, by spowodować pragnienia Pana.

To kwintesencja stałości, posłuszeństwa:, stabilności orazwierności. Emanują saturniczną wibracją ducha czasu iprzestrzeni, przynosząc nam trudności, które pomagają przechodzićna kolejne etapy duchowego rozwoju. Pojawienie się przeciwieństwjest sygnałem, że już jesteśmy gotowi do przejścia na wyższyszczebel. Trony są czynnikami Karmyidopóki nie ogarniemy wszystkich doświadczeń, koniecznych doduchowego rozwoju,

dopótynie pozwalają na przekroczenie bram NiebiańskiejJerozolimy. Przywołującich wibracje możemy szybciej ewoluować, co jednak nie oznacza, żełatwiej. Ich pojawienie się sygnalizuje, iż jest w nas wewnętrznasiła, pozwalająca na stawienie czoła przeciwnościom losu. Aniołytego chóru są AniołamiPamięci, zarównotej

Boskiej,jak i zwykłej ludzkiej. Przynoszą Boską sprawiedliwość. Wikonografii są wyróżniane poprzez koronę, berło i purpuroweszaty. Dziewiątkę Aniołów stanowią Lauviah, Caliel, Pahaliah,Neichael, Yeiayel, MelaheliHahuiah.

 

4.DOMINACJE- czwarty chór, przypisany do sefiry Chesed. Geniusze Domiacji sąenergiczne, aktywne i męskie. Wydają, polecenia i rozkazy po to,byśmy mogli żyć w związku entuzjazmu, radości oraz obfitości zewszechświatem. Duchowy rozwój przebiega najpełniej w radości i wszczęściu. Wibracje Dominacji uczą nas

byciaszczęśliwym i zaufania do siebie samego. Brak zaufania do siebiejest równoznaczny z brakiem zaufania do Wszechświata. Jego miarąjest wiara, przenosząca góry. Dzięki emanacjom Aniołów Dominacjiuczymy się również otrzymywać owoce naszego potencjału,wewnętrznych i zewnętrznych bogactw poprzez umiejętnośćrównoważenia w nas relacji wymiany ze światem. Są wyrazicielamiKosmicznegoPrawa Dawania. Imwięcej

dasz,tym więcej otrzymasz. Angelologia przypisuje im cesarskie jabłko,berło, koronę, niebieskie bądź

purpuroweszaty. Geniuszami Dominacji sąNith-Haaiah, Haaiah,Yeratel,Seheiah,Reiyel ,Omael,Lekabel, Vasariah.

 

 

5.MOCE-Cechącharakterystyczną jest siła i niezwyciężoność wibrującaMarsową energią. Ich zadaniem jest doglądanie spełnieniarozkazów, poleceń dawanych przez inne Anioły. Są WojownikamiWszechmiłości, prowadzącymiczłowieka na wewnętrzną walkę celem uwolnienia się od zbędnegobalastu, ciemnych sił.

Poprzezdoświadczenia wskazują ścieżkę panowania nad sobą, nieuleganiazachciankom, nałogom.

Uczymysię panowania nad własną energią, rozumienia jej mocy iwłaściwego stosowania wżyciu.

Pomagająw chwilach zwątpienia, dając impuls do posuwania się naprzód,nawet jeśli wydaje się nam, iż już nie mamy więcej sil. To jestowo sięganie do rezerw energetycznych w skrajnych losowo sytuacjach,wymagających heroizmu, odwagi i wzmożonego wysiłku woli. Wanielskiej tradycji są przedstawiane w zielonych szatach zwawrzynowymi wieńcami na głowach. Uzupełnieniem jest pancerz,lanca, tarcza, hełm bądź proporzec, na

którymz reguły widnieje biały krzyż na czerwonym polu. Aniołami chórusą Yehuiah,Lehahiah,Menadel,

Aniel,Haamiah,Rehael iYeiazel.

 

6.CNOTY-szósty chór Aniołów. Wibrują słoneczną energią głębokiejtożsamości Istotyipomagają w odnalezieniu naszej identyczności. Dzięki nimrozpoznajemy, kim naprawdę jesteśmy pomimo otaczających naspozorów. Odkrywamy siebie dla nas, jak i dla innych. Postrzegamypozazmysłowo ludzi oraz rzeczy, takimi, jakimi faktycznie są.Odsłaniamy ich rzeczywistość poza aspektem fizycznie widocznym.Dzięki temu potrafimy

połączyćsię z naszym jestestwem, ze Słońcem iŚwiatłem.EmanacjeCnót są najwyżej uduchowione, wolne od materialnych przeszkód.Przekazują wiedzę posiadania właściwego stosunku do autorytetu,przywództwa. Pomieszczone na Środkowej kolumnie Drzewa Życiarównoważą miłosierdzie i rygor, prowadzą w kierunku odnalezieniawewnątrz nas źródłowego Androgyna poprzez połączenie dwóchbiegunów w jednym. Wymagają podjęcia i kontynuowania ciężkiej iniewdzięcznej pracy nad samym sobą, odsunięcia na bok głosu ego,owego tyrana i złego ducha dnia codziennego w naszym życiu.Geniusze Cnót zamykają drugą triadę chórów i przynoszą nam wdarze ŚwiatłoJam Jest, zwłaszczaw sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że już nie widzimy światłana

końcutunelu ciemności. Angelologia wskazuje na ich atrybuty, którymi sąbuława oraz globus. Zapalają OgieńPrzemiany, spalającywszystkie wady osobowości człowieka. W tym chórze jest Hahahel,Mikael,Veuliah, Yelahiah, Sealiah ,Ariel, Asaliah, Mihael .

 

7.KSIĘSTWA-Najkrótszą charakterystyką chóru, otwierającego trzecią triadęw hierarchii anielskiej, jest Miłość.Księstwaemanują Wenusowąenergiązrównoważonej miłości, wymagającej szacunku, zaangażowania orazzaufania. Moc BoskiejMiłościjest budzona do życia w człowieku, który będąc racjonalnym znatury swej nie rozumie irracjonalizmu Miłości. Gdzie przeważarozsądek tam brak jest miłości. Kochając stajemy sięirracjonalni, bowiem nikt nie będzie kochał nas dla naszych zasług,osiągnięć. Nas zachowanie nie jest możliwe do przewidzenia, a tymbardziej do kierowania. Kochając rozumiemy innych, potrafimyprzebaczać, dawać nie oczekując nic w zamian, akceptować. Uczymysię kochać siebie, takimi, jakimi jesteśmy, a dzięki temujesteśmy

wstanie pokochać innych ludzi miłością bezwarunkową. To nie jestErosMiłości, kochającytylko i wyłącznie

dlasamego siebie. To również nie jest FilosMiłości, kochającydla nas drugą osobę, związek

stworzonypomiędzy dwojgiem ludzi, dającymi coś sobie wzajemnie. To jestAgape:Miłość dla drugiego człowieka; tanajtrudniejsza, bo potrafiąca się wyrzec własnego szczęścia wimię szczęścia kochanej osoby. Aniołowie Księstw wyrażaj ;także wibracje estetyzmu, harmonii w naszym codziennym życiu.Akcentują, że prawdziwe piękno pojawia się zawsze wtedy, kiedywyrażamy na zewnątrz to, co jest wewnątrz nas.

Wówczasjesteśmy w stanie pojąć, iż DrogaRozumu niejest tą najważniejszą ścieżką, po której kroczymy. Znacznieważniejszą jest DrogaSerca, takczęsto niedostrzegana i lekceważona. Nie wszystekumrę -słowa poety trafnie oddają wieczne życie miłości. Ciało umrze iw proch się obróci; umrze także pragnienie i pożądanie;

podobniestanie się z myślą, pozbawioną podsycającego ognia; Miłośćbędzie żyła wiecznie; W ikonografii średniowiecznej dominujeksiążęca korona, ozdobny płaszcz w zielonym kolorze. W gronieAniołów Księstw znajduje się Vehuel, Daniel , Hahasiah, Imamiah, Nanael, Nithael, Mebahiahi Poyel.

 

 

8.ARCHANIOŁY-Są posłańcami wiedzy, prowadzonymi emanacją Merkurego,instruktorami ludzkości.

Wiedzasama w sobie niewiele daje pożytku. Ważne jest jej zrozumienie itego uczą nas Geniusze Archaniołów. Ograniczeni fizycznymi ciałamipostrzegamy wyłącznie jedną stronę medalu, podobnie jak będącna południowym biegunie nie dojrzymy północnego. W swoich ocenachjesteśmy subiektywnie obiektywni i dopiero pomoc Archaniołówpozwala na przekroczenie granic widzenia jednej tylko płaszczyzny naraz. Uczą trudnej sztuki komunikowania się, tak ze sobą samym, jaki z innymi ludźmi; umiejętności rozróżniania, choć ta jest namdana

odchwili spożycia owoców DrzewaPoznania. Celemich pomocy i pracy z nami i nad nami jest doprowadzenie

dopowtórnego połączenia w nas wszystkiego, co jest podwójne, bowiemnic nie jest wyłącznie dobreczywyłącznie złe.Kategoryzowaniewynika z faktu ułomności naszych ocen, wiążących się zograniczonością postrzegania. W chórze jestNemamiah, Yeyalel , Harahel,Mitzrael , Umabel, Jah- hel,AnaueliMehiel.

 

9.ANIOŁY-Najbliższe człowiekowi wibracyjnie. Cechuje je łagodnośćksiężycowej energii a jednocześnie

mamiąiluzją, złudą. Za ich przyczyną konfrontujemy się z naszymiskrzętnie skrywanymi lękami i pragnieniami. Wyciągają pomocnądłoń w pokonaniu bariery iluzyjności, kiedy to nie możemy byćpewni niczego i nikogo, zwłaszcza nas samych. Dzięki nimpodejmujemy pracę z i nad naszą nieświadomością, odkrywamy naszeciemne, ukryte strony. Uczymy się widzenia DobrawZłuanie tylko i wyłącznie Zła w Złu. Zrozumiałym staje sięnieodzowność doświadczania Zła by ogarnąć Dobro. Kiedydoznajemy tego, co nam wydaje się złem,zastanówmysię nad lekcją, którą mamy do przepracowania w tym właśniemomencie. Do chóru Aniołów należy –

Damabiah,Manakel ,AyAel,Habuhiah,Rahael ,Yambiah ,Haiiael , Mumiah.


« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!