cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Archanioł Haniel /Uriel/

2012-02-06 14:45:37, komentarzy: 0

Archanioł Haniel /Uriel/

 

W Siódmej Sefirze Netzah przewodniczy Archanioł Haniel. Jego imię oznacza „piękność Boga". Jest Rektorem ludzkiej duszy i serca, gdyż zarządza jego uczucia­mi i .myślami.
Książę miłości potrafi wpłynąć na wzajemne relacje między mężczyzną i kobietą.
Dawniej czczony był jako Amor lub Eros, ale ze względu na nadużycia w małżeństwach i płynące z tego konsekwencje został usunięty przez Kościół z listy Archa­niołów. Znawcy Świętej Kabały przywrócili Go jednak do łask ze względu na wiel­ki przymiot Boga, jakim jest Miłość. Kobieta i mężczyzna w zamysłach Stwórcy zostali dla siebie stworzeni. 

Do szczęścia nie wystarczy szacunek i posłuszeństwo; by zbudować trwały związek potrzebne jest prawdziwe uczucie, które zwycięży naj­większe przeszkody. Z oceanu miłości wypływają w kierunku obu płci świetliste pro­mienie, niczym strzały Amora godzące w ich serca.
Słodycz duszy jest najpiękniejszym darem, jaki człowiek mógł kiedykolwiek otrzymać od Boga. Jest ona oczywiście niewspółmierna do transcedentalnej miłości, której źródłem jest sam Bóg. Pamiętajmy jednak, że warunkiem dobrego życia jest jego duchowe szczęście. W tym wypadku osoby samotne mają pierwszeństwo do wznoszenia próśb o znalezienie życiowego partnera.
Archanioł Haniel zawiaduje również zmysłami i wysyła w kierunku obu płci odpo­wiednie impulsy. Są one niezbędne, aby związek mógł prawidłowo funkcjonować.
W pogańskich krajach zwyczaj przywoływania miłości nie zawsze kończył się pomyślnie. Wielobóstwo nie mogło być gwarantem pomyślności, gdyż omijało wiarę w istnienie Jedynego Boga, będącego źródłem wszelkiego szczęścia. On sam będący Miłością jest tym, który nią rozporządza. Dlatego ważne jest, aby po otrzy­maniu tego daru, pielęgnować go niczym najpiękniejszy kwiat.
Archanioła Haniela można również prosić o powrót utraconej miłości. Mam tu na myśli przede wszystkim odejście współmałżonka do innej osoby. Za taki przebieg wydarzeń odpowiedzialny jest łańcuch karmicznych związków wynikający z ich wcześniejszych powiązań. Cierpiąc z powodu zdrad małżeńskich, oddajemy kar­miczny dług, który spłacamy. Nasza modlitwa będzie prośbą o „anulowanie" go i o prz.emianę życia na lepsze.
Najlepiej by było, aby podobne wydarzenia nie miały nigdy miejsca, a małżeń­stwa były sobie wierne do grobowej deski.
Jeśli by ktokolwiek z Was pokochał lub upodobał sobie osobę związaną małżeńską przysięgą, to pragnę ostrzec, że prawa kosmiczne rządzące światem duchowym są tutaj bezwzględne i nieubłagane. Świadome nadużycia, o których była mowa, nie znajdują aprobaty u Aniołów i samego Boga.
Jeśli nawet z początku wydaje się iż sprzyjają nam gwiazdy i niebiosa, będą to tylko pozorne odczucia. Pierwsza fascynacja zawsze mija, lecz człowiek pozostaje z moralnym obciążeniem i kolejnym długiem w łańcuchu karmicznych powiązań. .
Dzisiaj jesteśmy świadkami wielu rodzinnych dramatów, a co za tym idzie płaczu porzuconych dzieci i żon. Liczba rozwiedzionych małżeństw rośnie w zastraszają­cym tempie, jak nigdy przedtem - nawet po wojnie nie odnotowano tak dużej lic/zby rozwodów. W latach dziewięćdziesiątych wzrosła ona kilkadziesiąt razy. Najbar­dziej jednak poszkodowane są w tym wszystkim dzieci. Jeśli ich ojciec lub matka nie są dobrym wzorem do naśladowania, to jaki model życia rodzinnego mogą one stworzyć, gdy wejdą w dorosły świat? Aż strach pomyśleć, co będzie się działo z drugim lub trzecim pokoleniem naszych dzieci, dla których już teraz miłość jest wartością przemijającą.
Prośmy zatem w modlitwach Archanioła Haniela o dobrą miłość, o to, by była trwała i zdrowa. Bóg jednoiczy kobietę i mężczvznę i posyła im miłość jako najpiękniejszy dar. 
Małżeństwo jest najpierw związkiem duchowym, potem cielesnym. Jeśli będzie  w nim miłość, to wszystko inne będzie nam dane. Pociąg fizyczny jest waż­ny, ale nie może przesłaniać duchowej istoty związku dwojga ludzi.
Kochać kogoś, znaczy zaakceptować go takim, jaki został nam dany. i jakiego wybralisrny sami. Decyzja o małżeństwie to coś więcej niż marzenia o bajkowym księciu  lub pięknej księżniczce.


Miłość jest siłą napędową wszelkich naszych działań, a w jej kontemplowaniu i zachwycie możemy budować wielkie dzieła.
Archanioł Haniel uzyskał od Boga dar miłości, aby mógł przydzielać go tym, którzy go pragną. Żaden z Aniołów nie otrzymał podobnego przywileju - nawet Sera­finy, pałające miłością wyłącznie ku Bogu nie są sferą dostępną dla człowieka.
Kochać i być kochanym znaczy dostąpić wielkiej laski i miłosierdzia. Jeśli ich jeszcze nie posiadamy, mamy wszelkie prawo, aby się o nie upomnieć. Dlatego śmia­ło zanośmy prośby, a miła Bogu będzie nasza modlitwa.
Opiekuje się artystami i sztukami pięknymi: plastyką, muzyką, malarstwem, rze­miosłem artystycznym.
Ma pod swą pieczą takie zwierzęta jak byki, krowy, woły i owce. Na firmamencie nieba troszczy się o gwiazdy i drogę mleczną. Jego planetą jest Wenus. Archanioł Haniel w kabalistyce postrzegany jest często jako Anioł o imieniu Uriel.


Modlitwa do Świętego Archanioła Haniela z prośbą o otrzymanie daru wzajemnej miłości
Niech będzie uwielbiony Pan Zastępów, Bóg dobroci, miłości i piękna. Niech bę­dą błogosławione Chóry Księstw i wszystkie Zastępy Aniołów stojące przed Tronem Pana, niech będzie pozdrowiony Archanioł Haniel, dawca miłości i piękna.
Ja..................wzywam Cię Archaniele Hanielu przez święte imię JAHWE, dopomóż mi.
Ty, który przekazujesz moje modlitwy do Niebios i przychodzisz mi z pomocą na tym i na tamtym świecie, zechciej przekazać to wszystko, o co Cię w tej modlitwie proszę, do Pana Zastępów, który jest Bogiem nieskończenie dobrym, Bogiem Miło­ści i Miłosierdzia.
O, bardzo święty Archaniele Hanielu, Ty, któremu Pan Zastępów zlecił kierowa­ nie wszystkim, co jest przyjemne w życiu człowieka, co piękne i co zwie się miło­ścią, Ty, który z Jego rozkazu przygotowałeś synom Adama krainę mlekiem ł mio­dem płynącą, wzywam Cię poprzez święte Imię Elohai, Adonai, abyś swoim świę­tym i ognistym mieczem odciął ode mnie wszystkie niepowodzenia, które do tej po­ry dręczyły moje życie. Wyprowadź mnie z ciemnych zaułków, do których podąża­ją moje myśli, a obdarz mnie najpiękniejszym światłem Twojego blasku, jakim jestmiłość. O bardzo święty Archaniele Hanielu, japroszę Cię, abyś tu, na tej zie­mi postawił przede mną istotę, która obdarzy mnie prawdziwą miłością. Ty wiesznajlepiej, z kim mogę związać swoje życie, więc ufam Tobie i w Tobie pokładam wszystkie swoje nadzieje.
Spraw, aby z naszych serc nieustannie wylewało się uczucie słodkie jak miód i aby nigdy nie wkradło się w nie żadne zło, które mogłoby zakłócić tę radość, którą dla nas przygotowałeś.
O bardzo święty Archaniele Hanielu wylej na mnie ten strumień miłości, którym sam Bóg zrasza wszystkie istoty do Niego należące. Daj mi nowe serce, aby było ono gotowe na przyjęcie dobrej i szczerej miłości. Natchnij mnie smakiem i zmy­słem piękności, daj mi nowe oczy, abym dzięki Tobie mógł ujrzeć jak dobry jest Bóg i że Jego Łaska trwa na Wieki. Natchnij nas do śpiewu o zwycięstwie, abyśmy mo­gli święcić Pana Zastępów, gotowi pojednać się ze Stwórcą i chwalić Jego nieskoń­czone Miłosierdzie. Niech będzie chwalone piękno tego świata, któremu nadal Pan Zastępów. Niech będzie chwalona gwiazda poranna, która zapowiada w Jego imie­niu piękno tego dnia.
Niech będzie chwalony i błogosławiony Najwyższy Pan, Emmanuel, Adonai, Elo-haj, dla piękna i miłości, które stworzył.
Niech będzie uwielbiany Bóg w swoich Aniołach i swoich świętych.
Amen

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!