cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

anioły kabały

2012-02-06 16:23:03, komentarzy: 0

anioły kabały

ANIOŁY KABALISTYCZNE

 

ALADIAH10 -1. -10. 2. Panuje w dniach 6/10 maja, możemy go wezwać pomiędzy 3-3.20, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 30 marca (9º/10º Barana); 13czerwca (21º/22º Bliźniąt); 27 sierpnia (3º/4° Panny);

8listopada (15º/16º Skorpiona); 18 stycznia (27º/28º Koziorożca).Chór Cherubinów (2), uzdrawiający Anioł.

Oczyszczenie i regeneracja na wszystkich poziomach. Uwolnienie nagromadzonych negatywnych wibracji i wywołanie, uruchomienie nowych początków.Jeden z 72 aniołów noszących Imię Boga Szem ha meforasz.

Uczy akceptowania doświadczeń nagłych zmian, mogących zajść w naszym życiu jako środki służące przemianie

i ewolucji. Z tego też powodu obdarza nas niezbędną

wewnętrzną mocą, potrzebną w trudnych, a zwłaszcza w nieoczekiwanych i wyprowadzających z równowagi sytuacjach, wobec których tracimyzwykle wszystkie nasze umiejętności i odwagę.

W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Aladiahwespół z Hazielem (9}jest przypisany do Piątki Buław (5}. Psalm 33:22 Niechnas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!

ANIEL37 -1.37. 2. Włada w dniach 24/28 września, wzywamy go między12-12.20, szczególną opieką otacza urodzonych W dniach 27 kwietnia(6º/7º Byka); 11 lipca (18º/l.9° Raka); 24 września (0º/1ºWagi);5 grudnia (12º/13º Strzelca); 13 lutego (24º/25º Wodnika). Chór Mocy(5}, woła i deteminacja. Sprzyja niezmiennie pozytywnym działaniom, zachowuje równowagę i kreatywne zaangażowanie. Uwalnia od nudy rutynowej.Jeden

z licznych anielskich strażników bram Zachodniego Wiatru. Przynosi decydujący impuls do niezbędnej zmiany kierunku. Pomaga jasno ujrzeć Nasz cel ewolucji.Stanowi mocną podporę we wszystkich walkach lub poszukiwaniu wysokiego ideału. Możemy go wezwać w każdej sytuacji, wymagającej siły, lojalności, wiedzy. Jest Przewodnikiem grupowych poszukiwań.

W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Aniel wespół zHaamiahem (20 jest przypisany doAsa Mieczy(1}. Psalm 80:8 Boże zastępów, odnów nas, rozjaśnij oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

ARIEL46 -1. 46.2. Panuje w dniach 8/12 listopada wzywamy go pomiędzy 15 a15.20, szczególną opieką

otacza urodzonych w dniach 6 maja (15º/16° Byka); 20 lipca (27º/28°Raka); 3 października (9º/10º Wagi); 14 grudnia (21º/22ºStrzelca); 22 Lutego (3º/4º Ryb). Chór Cnoty- jasnowidztwo,intuicja (przeczucie), inspiracja (natchnienie).

Ujawniaprzyszłość, wzbudza poszukiwana i ważne odkrycia by zrozumieć boski plan tworzenia (stworzenia). Jeden z 7 Książąt, który rządzi Wodą (2)i jest Wielkim Panem Ziemi.Zgodnie z okultystycznymi pismami jest

3archontem wiatrów. Pomaga Raphaelowi podczas leczenia chorób.Wymierza kary w Niższym Świecie, kontroluje demony i rządzi wiatrami. Uczy rozwijania miłości wewnątrz nas byśmy mogli promieniować nią ku innym. Pomaga pracować nad naszym ciałem snu,w celu lepszego postrzegania, lepszego rozumienia otoczenia,

  w którym jesteśmy. Wtedy, jeśli umieliśmy zrealizować otwarcie kwiatu serca, objawi nam skarby piękna natury, skarby często ukryte przed naszymi ślepymi oczami, które patrzą jedynie na materię inie potrafią widzieć poza pozorami. Zainspiruje w nas nowe idee,wzniesie

nasze myśli poprzez światło swej miłości w celu wręczenia nam klucza,który pozwoli przejść przez drzwi nowej świadomości, kiedy już będziemy gotowi. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Ariel wespół z Śealiahem (9) jest przypisany do Piątki Mleczy (5).Psalm 145:9 –Dobry jest Pan dla wszystkich i lituje się nad wszystkimi tworami swymi.

 

LEUVIAH19- l. 19. 2. Panuje w dniach 22/26 czerwca, wzywamy go pomiędzy 6.00-6.20, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 8 kwietnia (180/190 Barana); 22czerwca (0º/1º Raka); 5 września (12º/13º Panny); 17 listopada(24º/25º Skorpiona); 27 stycznia (6º/7ºWodnika). Chór -Trony(3).Równowaga, skromność i rozwaga. Rozwija zdolność prawidłowego rozłożenia szans i energii, by osiągnąć cele. Pomaga w utrzymaniu radości nawet w kłopotach. Jeden z 72 aniołów noszący Imię Boga Szem ha meforasz. Oczekuje wprowadzenia równowagi pomiędzy planem materialnym i duchowym tak, by żaden nie przeważał w czasie lub w ważności. Przynosi dużo mądrości w zrozumieniu pojęcia równowagi duch/ materia. Prosi również byśmy byli uczynni wobec otaczających nas ludzi i pracowali nad nie ocenianiem.Przypomina, że dyscyplina wewi1ętrzna jest wartością i powinna być. stosowana wobec samych siebie, ale w stosunku do innych należ jej używać w aksamitnych rękawiczkach. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Leuviahwraz z Pahaliahem jest przypisany do Asa Kielichów. Psalm 40(39): 2 -Wielkim czekaniem Pana skłonił się ku mnie, i wysłuchał, kiedy wołałem.

 

 

MEHIEL64 -1. 10. 2. Włada w dniach 5/9 lutego, możemy go przywoływać między 21-21.20, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 25maja (3º/4° Bliźniąt); 8 sierpnia (15º/16º Lwa); 21października (27º/28º Wagi); 31 grudnia (9°10º Koziorożca); 12marca (21º/22º Ryb). Artystyczna kreatywność, inspiracja(natchnienie), logika. Sprzyja psychicznej percepcji (postrzeganiu,wnikliwości) poprzez inspirację (natchnienie) i wspiera (wspomaga)realizację zainspirowanych prac. Anioł, który ochrania profesorów,mówców i autorów. Nauczyciel w chórze Archaniołów (9),najbliższym naszemu planowi wibracyjnemu. Przekazuje swoje naucza-nie lub odpowiedzi na pytania, które mu stawiamy, nie za pomocą mentalu, lecz przez intuicję i wrażliwość. Anioł Poetów. Wielu artystom zastąpił Muzę, gdy tej brakowało inspiracji. Jego energia jest postrzegana przez nas jako Yin (2), bardzo łagodna, subtelna. Trzeba więc być W stanie totalnej receptywności, w ciszy i wewnętrznej harmonii, by można było pochwycić jego przekaz. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Mehiel razem z Anauelem (8)jest przypisany do Piątki Pentakli (5).Psalm 33: 18- Ale oko Pańskie jest nad tymi, którzy są bogobojni, nad czekającymi na łaskę Jego.

 

METATRON-Wielki Zegarmistrz, Architekt Boga. Rektor sefiry Kether 1.Jest Koroną i obecnością Stwórcy.Znajduje się najbliżej Tronu Boga i zarządza Wszechpotężną Siłą Boga oraz całością Wszechświata. Moc jego Korony daje władze nad wszystkimi Aniołami. Będąc najwyżej postawionym Rektorem rozporządza czasem oraz przestrzenią w ludzkim rozumieniu tych pojęć. Tradycja głosi, że podczas ziemskiej wędrówki nosił imię Henoch. Jako Kronikarz Księgi Żywota spisuje wszystkie postępki każdego człowieka. Można go prosić o wszystko, co jest związane z duchowym, materialnym i fizycznym planem.

 

SEHIAH28 -1. 28. 2. Panuje w dniach 7/12 sierpnia, wzywamy go pomiędzy9-9.20, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 18 kwietnia(27°28º Barana);

1i 2 lipca (9°10º Raka);15 września (21º/22º Panny); 26 listopada (3º/4º Strzelca); 5lutego

(15º/16ºWodnika). Chór Dominacje(4).Ochrania od wypadków, upadków, oparzeń, etc., dając mądrość,rozwagę i zdolność uczenia się od doświadczeń (przeżycie).Jest uzdrowicielem, ochrania przed chorobami oraz ogniem. Również rządzi długowiecznością. Pomaga nam w przejściu przez doświadczenia fizyczne, materialne i duchowe. Jest Przewodnikiem o wielkiej mocy, wymagającym byśmy utrzymywali higienę życia by zawsze być w harmonii z naszym światem wewnętrznym. Reprezentuje siłę Duchowego Wojownika, otwierającego Drogę.

Prosi o umiejętne gospodarowanie codziennymi działaniami, zastanawiając się zawsze nad ich konsekwencjami uczuciowymi, moralnymi i duchowymi dotyczącymi tych, którzy nas otaczają. Przyczynia się do odkupienia popełnionych błędów. Podopiecznym pomagaprzejść przez życiowe zawirowania,umożliwia poprawę zdrowia, przezwyciężenie ułomności i problemów. Chroni przed pożarami, kataklizmami, moralnym upadkiem,zniecierpliwieniem, agresją, zmęczeniem. Wpływa na szybką rehabilitację odbudowanie szacunku. Mądrość wynika z doświadczeń,dlatego też Seheiah dąży aby jego podopieczni wyciągali wnioski z własnych doświadczeń, by uczyli się roztropności. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Seheiahwespół z Yeratelem jestprzypisany do Piątki Kielichów (5). Psalm 71: 12 -Boże, nie stój daleko ciebie", O Boże mój, śpiesz mi na pomoc.

 

VEHUIAH1 - 1. 1. 2. Panuje w dniach 21/25 marca, możemy go przywoływać między

0.20, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 21 marca (0º/1º Barana); 03czerwca (12º/13º Bliźniąt); 18 sierpnia (24º/25º Lwa); 30października (6º/7º Skorpiona) oraz 09 stycznia (18º/19ºKoziorożca). Chór Serafiny uzdrawiający Anioł. Miłość z mądrością. Nadaje moc, by pokonać chorobę i kryzys.

Popiera nowe urzeczywistnienia. Przywoływany, by wypełniać modlitwy.Rządzi pierwszym promieniem słońca. Dzięki emanacji słonecznej energii, dysponujemy wyjątkowymi siłami i jesteśmy zdolni do przetrwania najcięższych życiowych prób. Posiadamy w sobie ogień życia, energię tworzenia, Vehuiah sprzyja osiąganiu sukcesów,szczególnie w nowych przedsięwzięciach. Pomaga we wszystkich poszukiwaniach wewnętrzny,zrealizowaniu Drogi.Środka: Uczy umiejętności rozróżniana w każdym działaniu, jak i w relacjach z innymi. Pomaga Powściągać gniew i być mądrym dojrzałą, duchową mądrością, która jest niezbędna w podejmowaniu decyzji. W Tarocie Medytacyjnym MandalaDuszy Vehuiah wespół z Yelielem(2) jest przypisany do Asa Buław. Psalm 3:4-A jednak, Panie, Ty; jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Tymi głowę podnosisz.

 

ASALIAH47 -1. 47.2. Panuje w dniach 13/171istopada,możemy go przywoływać pomiędzy 15.20-15.40, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 7 maja (16°/17° Byka); 21. lipca(28º/29º Raka); 4 października (10º/11º Wagi); 15 grudnia(22°/23° Strzelca}; 23 lutego (4°/5ºRyb). Chór => Cnoty(6).Oczekuje pracy nad podnoszeniem się ku wyższemu poziomowi mentalnemu, tak by można było odebrać jego przekaz. Jeśli sami dla siebie jesteśmy wystarczająco świetliści i jeśli potrafimy być receptywni, będziemy mogli zrozumieć nauki, które nam przekazuje a które dotyczą harmonii Wszechświata i jego funkcjonowania. Jeśli umiemy być prawdziwi w stosunku do samych siebie pozwoli nam zrozumieć prawdę-innych bytów, które nas otaczają i pomoże nam

uzyskać umiejętność rozróżniania bez popadania w ocenianie. Z tego tytułu nosi imię Krzewiciela Prawdy:Prowadzi ku Nieprzejawionemu,lecz aby można było z nim iść, trzeba przedtem odnaleźć iskrę tego światła w sobie. Pozwala także,jeśli uciszymy wewnętrzny dialog, pochwycić głos naszego niewidzialnego Przewodnika i otrzymać jego przekazy. Swoich podopiecznych chroni przed niemoralnym zachowaniem i skandalami. Wzmacnia ich intelekt,uszlachetnia dusze, rozjaśnia umysł. Wymiar sprawiedliwości iprawda. Oświeca umysł, rozpędza negatywne myśli i błędne orzeczenia, wzmacnia pamięć i pomaga w realizacji pozytywnych pragnień. Anioł sprawiedliwości, który wskazuje prawdę. Jeden z72 Aniołów noszących Imię Boga Szem ha meforasz. Odpowiadającym mu kamieniem jest chryzolit(2). W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Asaliah wraz z Mihaelem(3) jest przypisany do Szóstki Mieczy(6).Psalm - Jak mnogie są Twoje dzieła, Panie!Wszystkieś w mądrości uczynił, pełna jest ziemia bogactw Twoich.

 

 

 

 

 

DAMABIAH65 -1. 65. 2. Włada w dniach 10/14 lutego,możemy go przywoływać między 21.20-21.40, ogólną opieką otacza urodzonych w dniach 26 maja (4º/5º Bliźniąt); 9 sierpnia (16º/17ºLwa); 22 października (28º/29º Wagi); 1 stycznia (10º/11ºKoziorożca); 13 marca (22º/23º, Ryb). Chór Aniołów (9). Anioł intuicyjnej Mądrości, inspiracji, nagłej,czystej, natychmiastowej. Przynosi swoje na nie w momencie, w którym najmniej się go spodziewamy. Dlatego właśnie w chwili, gdy się do niego zwracamy możemy prosić go o inspirację, lecz nie oczekujmy natychmiastowej odpowiedzi. Inspiracja przyjdzie, gdy nasza psychika połączona z energią księżycową i naszym ciałem astralnym będzie w harmonii z naszym Wyższym Ja,połączonym z uraniczną energią i z naszym ciałem anielskim. Jest związany z Wielkimi Devami Oceanów. Wymaga szacunku dla wody i prosi byśmy wysyłali światło ku Oceanom i Duchom Mórz. Pomaga w pracy nad oczyszczaniem naszych uczuć i pozwala nam uspokoić nasze wewnętrzne huragany. Działa ochronnie przeciwko złu i nieczystym zaklęciom, czarom, projekcjom niskiego astralu i jego energii magnetycznej, uspokaja niezgodność w nas i wokół nas. Sprzyja dalekim podróżom, które mogą prowadzić do wielkich odkryć i skarbów, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym. Opiekuje się takie radiestetami, pomagając pod poszukiwań wód i minerałów.Mądrość, ochrona, oczyszczenie. Ochrania od negatywnych sił wszystkich rodzajów (urok, obmawiając, przekleństwa,

czary)i pomaga W przekształceniu. Popiera pozytywne projekty, sukces. Jest on źródłem mądrości, opiekunem lodzi i statków. Odpowiadającym mu kamieniem jest granat (3). Włada budową okrętów. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Damabiahoraz Manakel są przypisani do Szóstki Pentakli(6).Psalm 90; 13 - Zwróć się ku nam, Panie! długo jeszcze? Ulituj się nad sługami Twoimi.

 

HAAMIAH38-138. 2. Panuje w dniach 29 września/ 3 października,przywołujemy go pomiędzy 12.20-12.40, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 28 kwietnia (7º/8º Byka); 12 lipca (19º/20ºRaka);

25września (1º/2º Wagi); 6 grudnia (13º/14º Strzelca); 14 lutego(25º/26º Wodnika). Chór Moce(5).Uczy nas widzieć jasno w obszarze naszych uczuć, tak byśmy uniknęli niepotrzebnych wydatków energii z powodu iluzji lub złego panowania nad emocjami. Może skutecznie chronić przed poparzeniami(także słonecznymi), przemocą, piorunami, bronią i złymi mocami.W naturze jest związany z Wielkimi Devami Kwiatów. Ochrania poszukujących prawdy. Opiekuje się religią, miłością i duchowością. Zsyła miłość, spokój, magnetyzm osobisty. Ułatwia znalezienie Mistrza Duchowego, który wprowadzi nas na wyższy poziom Świadomości.Poprzez rozwój duchowości jego podopieczni mogą umiejętnie połączyć Wodęz Ogniem.

Poznają siebie i osiągają zrozumienie duchowej transformacji. Pokój,miłość, sztuka i duchowość. Ochrania

odcierpienia i wstydu, oczyszcza uczucia i emocje, przynosząc porozumienie (zgodę) między pragnieniami i boskimi prawami. Anioł będący nadzieją wszystkich dzieci ziemi. Odpowiadającym mu kamieniem jest

(2).Jego odpowiednikiem jest anioł Serucuth. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Haamiah wespół z Anielem (1)jest przypisany do Asa Mieczy(1). Psalm 91: 9 -Gdyż Pan jest twoją ostoją, najwyższego za schronienie obrałeś.W przekonaniu kabalistów ten psalm działa przeciwko burzom, broni palnej, przerażających bestii i piekielnychduchów.

 

 

 

LAUVAH11- 1. 11.2. Włada w dniach 11/15 maja,wzywamy go pomiędzy 3.20-3.40, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 31 marca (10º/11° Barana); 14 czerwca (22º/23ºBliźniąt); 28 sierpnia (4º/5º Panny);

9listopada (16º/17º Skorpiona); 19 stycznia (28º/29º Koziorożca).W Kabale jest pomieszczony w Chórze Cherubinów jak i Tronów. Pomaga w wewnętrznej przemianie w związku z realizacją celu naszej inkarnacji.

Jest Mistrzem Mądrości, który przybywa uczyć nas nowego sposobu bycia W harmonii z energiami kosmicznymi, których aktualnie doświadcza Ziemia. Tym, którzy mogą go zrozumieć, objawia sekrety kosmicznej astrologii ewolucji. Z jego pomocą i poprzez studiowanie naszego horoskopu urodzeniowego będziemy zdolni do zrozumienia rodzaju pracy, jaki wybraliśmy sobie do wykonania w tym życiu. Wymaga od swoich podopiecznych by rozwinęli swoje poczucie humoru, bowiem tylko ono będzie mogło pomóc im w zrozumieniu tymczasowych charakterów trudności dnia codziennego. Przypomina, że każdy problem trzyma, w zanadrzu ukrytyprezent.

Uczy także używania naszych mocy, które posiadamy, w sposób właściwy,w pełni świadomie. Ekspansja (rozszerzanie się) i sukces. Pomaga w głębokim zrozumieniu sytuacji, zsyła umiejętności (kompetencje)w komunikacji i właściwym działaniu, odniesieniu powodzenia w jakimś pozytywnym przedsięwzięciu. Jest uzdrowicielem. Wpływa nauczonych i wielkie osobistości. Anioł wywyższony. Odpowiadającym mu kamieniem jest granat (3). W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Lauviah oraz HahaIah(3) są przypisani do Szóstki Buław.Psalm 18 (17):47 -Pan żyje Pochwalona mech będzie moja opoka! Wywyższony niech będzie Bóg zbawienia mego.

 

PAHALIAH20 -1. 20. 2. Panuje w dniach 27 czerwca/1lipca, możemy go przywoływać pomiędzy 6.20-6.40, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 9 kwietnia (19º/20º Barana); 23czerwca (1º/2º Raka); 6 września (13º/14º Panny); 18 listopada(25º/26º Skorpiona); 28 stycznia (7º/8º Wodnika). Chór Trony,moc oraz porządek. Popiera walkę o przywrócenie prawdy i wielkiego porządku. Daje wewnętrzną siłę i opanowanie na wszystkich poziomach. Anioł odkupiciel. Sprawuje pieczę nad teologią i moralnością. Przywoływany by przemienić niechrześcijan na chrześcijan. Nosi mistyczne Imię Boga Szem ha meforasz. Jego odpowiednikiem jest anioł Sothis, który jest aniołem godziny.Odpowiadającym mu kamieniem jest topaz. Wymaga siły, entuzjazmu,lecz także cierpliwości i pokoju wewnętrznego. Pomaga odkryć i zrozumieć Prawa, które zawiadują zarówno ludzkim, jak i zewnętrznym wszechświatem. Uczy szacunku i nawiązywania dobrych, międzyludzkich stosunków.Wprowadza ład i harmonię w życiu, zwłaszcza w zakresie wzajemnego porozumiewania się. Stanowi pomost pomiędzy biegunem zła i dobra.Wspiera w przezwyciężaniu niskich skłonności, odkrywaniu i rozumieniu praw Wszechświata. Uczy akceptacji drugiego człowieka,szacunku wobec siebie i innych, godności. Pomaga w walce z agresywnością, drażliwością, brakiem wiary: złośliwością. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Pahaliahwraz z Leuviahem

jest przypisany do Asa Kielichów (1).Psalm 120:2 - O Panie, ocal duszę moją od ust kłamliwych, od języka zdradzieckiego.

 

POYEL-56 -I. 56. 2. Panuje w dniach 27/31 grudnia, przywołujemy go pomiędzy 18.20-18.40, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 17 maja (25º/26° Byka); 311ipca(7º/8° Lwa); 13października (19º/20º Wagi); 24 grudnia (1º/2º Koziorożca); 4marca (13º/14º Ryb). Chór Księstwa(7}. Wymaga, w zakresie naszego życia, byśmy nie pozostawali w złudzeniu tego, co myślimy, że odczuwamy do kogoś, lecz byśmy stanęli przed lustrem naszej

duszy,ujrzeli jasno nasze uczucia, ocenili ile w nich jest psychicznego rzutowania naszych pragnień, które przenosimy na innych. Podczas każdej pełni Księżyca wysyła w stronę Ziemi swojepromieniowanie Miłości tak, by przez okres zmniejszającego się Księżyca, ludzie mogli odczuć i przyswoić te kochające energie.

Z tego powodu podczas medytacji w pełni Księżyca możemy świadomie go przywołać i poprosić, by pomógł nam w pełni zintegrować jego energię tak, byśmy mogli następnie przekazać ją innym. Pomaga w spełnianiu próśb, o ile są one zgodne z ideą dobra. Zarządza sławą, bogactwem i filozofią. Pragnie jednak, aby jego podopieczni pozostawali skromni, mieli umiarkowane potrzeby. Pamiętajmy jednak,iż materialne dobra same w sobie nie są i nie powinny stać się jedynym i wyłącznym celem człowieka. Największe bogactwa to

błogosławieństwo Pana, duchowy rozwój. Wrażliwość, miłość, twórcze kreowanie(stworzenie). Ochrania i ofiarowuje prezenty z obfitością,popierając pełną realizację. Jest Uzdrowicielem i podporą wszechświata.

Opiekujesię filozofią. Odpowiadającym mu kamieniem jest selenit.Włada fortuną,

losem.Także jeden z 72 Aniołów Zodiaku. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Poyel wespół z Mebahiahem jest przypisany do Asa Pentakli.Psalm 145: 14 - Pan podtrzymuje wszystkich upadających i prostuje wszystkich zgiętych ku ziemi.

 

REIYEL- Panuje w dniach 13/17 sierpnia,możemy go przywoływać pomiędzy 9.20-9.40, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 19 kwietnia (28º/29º Barana); 3 lipca

(10º/11ºRaka); 16 września (22º/23º Panny); 27 listopada (4º/5ºStrzelca); 6 lutego (16º/17º Wodnika), Chór Dominacje, związek z wyższymi poziomami, inspiracją (natchnieniem). Ustawia pomost między świadomością wyższymi poziomami, podsuwa właściwe działania (rozwiązania) i transmituje Wyższą Wiedzę, Anioł skory do pomocy, Jeden z 72 Aniołów noszących Imię Boga Szem hameforasz. Odpowiadającym mu kamieniem jest Jaspis.Tam, gdzie znajduje się Reiyel - ciemności nie mogą istnieć.Przeciwnik czarnej magii i pogańskich obrzędów. Możemy przywołać go, by oddalić wszystkie byty których nie odczuwamy jako świetlistych. Swoich podopiecznych chroni i wyzwala od sil zła,które mogą być na nich rzutowane a także od wszelkiej magii czy też zawładnięcia przez byty negatywne. Uwalnia od obciążeń karmicznych, widzialnych i niewidzialnych wrogów, klątw, uroków,poprawia błędne zasady postępowania. Pomaga żyć w zgodzie zwartościami wyższego rzędu. Przyczynia się do pracy nad osobowością. W Tarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Reiyel wspólnie z Omaelem jest przypisany do Szóstki Kielichów(6). Psalm 54:6 - Oto Bóg jest moją pomocą, Pan jest ten, kt6ry mój żywot wspiera.

 

YELIEL2 -l. 2. 2. Panuje w dniach 26/30 marca, możemy go wzywać pomiędzy020-040, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 22 marca(1º/2º Barana); 4 czerwca (13º/14º Bliźniąt); 19 sierpnia(25º/26º Lwa); 31 października (7º/8º Skorpiona); 10 stycznia(19º/20º Koziorożca). Chór Serafinów. Moc i solidność. Przynosi spokój, wierność i twórczą płodność niezbędną, kiedy konsolidują się pragnienia. Jego imię jest zapisane na Drzewie Życia.Prowadzi w kierunku zrównoważenia w sobie pierwiastki ziemi i wody tak, jak on to czyni na innym Poziomie.Harmonijne zaślubiny, do których doprowadza między tymi dwoma pierwiastkami, przynoszą płodność ludziom a także Zwierzętom i roślinom. Poprzez moc Swojego promieniowania daje spokój wewnętrzny w chwilach żalu i pomaga nam ponownie naładować się energiami życia. Wymaga, byśmy akceptowali innych i przyjęli odpowiedzialność, jaka jest nam dana, by służyć Planowi Boskiemu. Pomaga w pracy nad sobą,szczególnie w zakresie panowania nad emocjami poprzez umiejętnośćwidzenia rzeczywistej natury wydarzeń, które wpływają na naspoprzez zaistnienie na planie fizycznym. Daje możliwość osądzania rzeczy według ich wartości, urzeczywistniania Poprzez miłość.Ułatwia budowanie drogi

donajwyższego wymiaru w naszym codziennym życiu, który osiągamyczasem Poprzez modlitwy bądź medytacje, jak też w każdym zmomentów, w któiych czujemy się Jednościąz Boskim Źródłem. Przyczynia się doprzezwyciężenia tych, którzy niesprawiedliwie atakują. Sprawujewładzę nad przeznaczeniem królów i wysokich urzędnikówdworskich. Zapewnia także zwycięstwo tym, którzy zostaliniesprawiedliwie lub Podstępnie zaatakowani. Dodatkowo wzbudzapasję, namiętność płciową kobiet i mężczyzn oraz zabezpieczamałżeńską wierność. Jest aniołem pomocnikiem. nadającym mukamieniem jest ametyst (3). W Tarocie Medytacyjnym MandalaDuszy wespół zVehuiahemjest przypisany doAsaBuław.

Psalm22:20- o Panie, nie stój z daleka; Pomocymoja, spiesz mi na ratunek!

 

HAHAIAH12 -1. 12. 2. Panuje wdniach 16/20 maja, wzywamy go pomiędzy 3.40-4.00, szczególnąopieką otacza urodzonych w dniach 1 kwietnia (11º/12º Barana); 15czerwca (23º/24º Bliźniąt); 29 sierpnia (5º/6ºPanny); 10listopada (17º/18º Skorpiona); 20 stycznia (29º/30º Koziorożca).Chór Cherubinów. Jest z jednym z WojownikówŚwiatła. Wysyła swoją energię zszybkością błyskawicy. Opiekuje się istotami, które musząstawić czoła wrogości. Można go przywołać, gdy wokół nasczujemy siłyciemności - oświetli je swoim żywym światłem ipozwoli nam ujawnić w tym momencie naszą prawdziwą osobowość.Daje schronienie, ostateczną ochronę przed przeciwnościami losu.Swoją władzę roztacza nad umysłem, marzeniami oraz odsłaniaukryte tajemnice. Wskazuje drogi rozwiązania problemów, rozwiewawątpliwości. Pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji, poznaniuprawdy - jaką by nie była. Przynosi w darze opiekę BoskiejOpatrzności i Miłość. Pozwala wejrzeć w głąb siebie, poznaćwłasną osobowość, przyszłość. Połączony z ciałem snu pomagaw interpretacji snów. Umiejętnie łączy powodzenie i miłość. Mawpływ na myśli, koncepcje, opinie oraz odsłania śmiertelnikom

ukrytetajemnice. Ochrona i inspiracja (natchnienie). Daje inspirację iparcie do pozytywnych sytuacji. Pomaga w przezwyciężaniu kłopotów,jest połączony z opatrznościową miłością. Odpowiadającym mukamieniem jest różowy kwarc. W Tarocie medytacyjnym mandala DuszyHahiah i Lauviah są przypisani do Szóstki Buław. Psalm 18(17): 47-Pan żyje! Pochwalona niech będzie mojaopoka! Wywyższony niech będzie Bóg zbawienia mego.

 

 

MANAKEL66 -1. -66. 2. Panuje w dniach 15/19 lutego, możemy go przywoływaćpomiędzy 21.40-22.00, szczególną opieką otacza urodzonych wdniach 27 maja (5º/6º Bliźniąt); 10 sierpnia (17º/18º Lwa);

23października (29º/30º Wagi); 2 stycznia (11º/12º Koziorożca);14 marca (23º/24º Ryb). ChórAniołów. Jest AniołemDobra i Zła (2). Wymaga panowania nadnaszymi energiamiWody(2), emocjonalnymmorzem, poprzez pracę nad zharmonizowaniemnaszego Drzewa Życia. Pomagazrównoważyć Wodę i Ziemię(l) wstrukturze energetycznej Jestestwa. Gdy mamy zbyt dużo wody, gdyemocjonalność zagraża zalaniem nas, gdyż nasza

Ziemiawewnętrzna nie jest wystarczająco stabilna - należy go przywołać.Rozumie nasze słabości i pragnie, byśmy posiadali najlepsze cechyciała i duszy. Sprzyja uwolnieniu, rozpuszczeniu, przepracowaniuKarmy poprzez łaskę i zrozumienie. Ułatwia osiągnięciewewnętrznego spokoju. Wymaga panowania nad stanami złości ipamiętliwością, by można było pracować w stanie boskiegospokoju, uwalniając nas od poczucia winy. Prosi byśmy umieli sobiewybaczyć i wybaczać innym. Pomaga zrozumieć i załatwić naszeproblemy materialne tak, byśmy w medytacji mogli zatrzymaćwewnętrzny dialog i usłyszeć głos Niewidzialnego Przewodnika.Wprowadza trwałość w podejmowanych działaniach. Stabilność,równowaga. Pomaga założyć prawidłowy, harmonijny związek izachować równowagę w relacjach oraz otrzymać sympatię i zaufanieinnych. Jest Uzdrowicielem. Wszystko wspiera i utrzymuje w dobrymstanie. Sprawuje też pieczę nad zwierzętami domowymi.Odpowiadającym mu kamieniem jesthematyt (3). Anioł wodnychzwierząt. W Tarocie Medytacyjnym MandalaDuszy Manakel oraz (2) są przypisani doSzóstki Pentakli (6).Psalm 38:22 - Nie opuszczaj mnie, Panie,

mój,nie odstępuj ode mnie.

 

MIHAEL-48 –1 48. 2. Panuje w dniach 18/22 listopada, przywołujemy gomiędzy 15.40-16.00, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach8 maja (17º/18º Byka); 22 i 23 lipca (29º/30º Raka); 5października (11º/12º Wagi); 16 grudnia (23º/24º Strzelca);241utego (5º/6º Ryb). Ostatni Anioł chóru Cnót, który to chórpracuje nad głębokim Ja, tzn.nad tym, kim rzeczywiście jesteśmy, poza pozorami. Pomagazrealizować równowagę między Yin i Yangtak, by zaistniał w nas praandrogen.Przynosi swoją pomoc w rozwijaniu intuicji. Wymaga wiernościuczuciowej i przyjacielskiej. Powoduje, że nasza boska częśćzaczyna wibrować poprzez dynamizację zasady Miłościtotalnej, Miłości, która pochodzi od Niewcielonego. Pracuje na drodze materializacji energii Chrystusowej nanaszym planie wcieleniowym. Jeśli angażujemy się na tej Drodze,oświetli naszą świadomość i da jasnąintuicję. Będzie także chronił nasze dzieła fizyczne i duchowe.W życiu codziennym prosi o promieniowanie ku innym Światłem JaJestem, które jest w nas, lecz poprzezadaptowanie się jednych do drugich, odczuwając nawzajem swepotrzeby. Przychodzi, by przypomnieć, że kiedy pogrążeni jesteśmyw ciemnościach nocy skierowana w naszą stronę pochodnia jedynienas oślepia i nie pomaga wcale posuwać się do przodu. W ten sposóbczyjeś światło nie ma żadnej przydatności, jeśli nieumiejętniejest skierowane, a przede wszystkim, jeśli nie umie sięprzystosować jego intensywności do rodzaju nocy,pośród której się znajduje ten, któregochcemy oświetlić. Jeden z 72 Aniołów noszących Imię Boga Szemha meforasz. Miłość w związku, płodność. Sprzyja harmonijnymrelacjom w związku z inną płcią. Sprawuje pieczę nad wiernościąmałżeńską i płodnością, urodzajnością. Daje umiejętnośćcieszenia się duchowymi i cielesnymi przyjemnościami.Odpowiadającym mu

kamieniemjesttopaz (2}. WTarocie Medytacyjnym Mandala Duszy Mihaelwraz z

Asaliehemjest przypisany do Szóstki Mieczy (6). Psalm 98:2 -OznajmiłPan zwycięstwo. Wyjawił swoją sprawiedliwość w oczach narodów.

 

NIELCHAEL-21-1. :0::) 21.2. Panuje w dniach 2 czerwca/6 lipca, możemy go

przywoływaćpomiędzy 6.40-7.00, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach10 i 11 kwietnia (20º/21º Barana; 24 czerwca (2º/3º Raka; 7września (14º/15º Panny); 19 listopada (26º/27º Skorpiona); 29stycznia (8º/9º Wodnika). Chór Trony.Chroni przed siłami zła i pomaga uwolnićsię od lęków. Oświetla to, co nie jest dostatecznie jasne wnaszym mentalu. Działa na stres. Przywołany go w okresie kłopotówmaterialnych, przedstawi rozwiązanie, które pozwoli wyjśćzwycięsko z walk życiowych. Wymaga byśmy byli w staniewewnętrznego skupienia i pracowali nad własnym ego,w celu rozwinięcia w sobie WojownikaŚwiatła tak, by

mócwalczyć z negatywnymi formami i projekcjami astralnymi. Należyzwrócić uwagę na formę fizyczną i regularnie praktykować sportmogący przynieść cielesną równowagę niezbędną na planiefizycznym. Swoich podopiecznych obdarza artystycznymi zdolnościami wkażdej dziedzinie sztuki, pomaga w kształtowaniu i realizowaniuidei twórczych. Jeden z 72 Aniołównoszących ImięSzem hameforasz: Zdaniem niektórych kabalistów wydaje Się być UpadłymAniołem, który w piekle uczy astronomii,matematyki i geografii. Jego odpowiednikiem jest duch znany jakoSith, Lojalność i wymiar sprawiedliwości. Rozwija etnicznąświadomość, która pozwala zharmonizować się do kosmicznych prawporządku i przenieść je do ziemskiego życia, pomaga wneutralizowaniu energetycznych negatywnych przeszkód spowodowanychprzez okultystyczne praktyki. odpowiadającym mu kamieniem jesthiacynt. W TarocieMedytacyjnym Mandala Duszy Nelchaelwraz Yeiayelem jest przypisany do Dwójki Kielichów.Psalm 31(30): 15-16 -Ale ja Tobie ufam, Panie. Rzekłem: Ty jesteś Bóg mój ".W Twoim ręku losy moje.

 

NEMAMIAH57 -1. - 57. Panuje wdniach 1/5 stycznia, przywołujemy go pomiędzy 18.40-19.00,szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 18 maja {26º/27ºByka); 1 sierpnia (8º/9º Lwa); 14 października (20º/21º Wagi);25 grudnia (2º/3º Koziorożca); 5 marca (14º/15º Ryb), ChórArchaniołów. Prosi byśmy wyzwolili się ze sztywnych przekonań wcelu znalezienia własnego źródła inspiracji. Przynosi powodzeniewe wszystkich sprawach i w każdej dziedzinie.

Oswobadzaniesłusznie skazanych, wspiera w sprawach finansowych. Przeciwnychaotycznym i nieprzemyślanym decyzjom, agresywnym działaniom.Obdarza umiejętnością dyplomacji, mądrego doboru taktyki. Wymagabyśmy nie ufali ślepcom, którzy twierdzą, że posiadają jedynąprawdziwą tajną wiedzę. Pozwala ominąć fanatyzm w każdejpostaci. Pomaga w pracy nad umiejętnością rozróżniania.Pomyślność, jasność, inteligencja. Uwalnia od intelektualnegowięzienia, rutynowego spojrzenia, daje dobre samopoczucie i popierawielkie przedsięwzięcia. Ta święta istota jest aniołem stróżem,opiekunem walczących o sprawiedliwe procesy. Szczególnie chroniludzi, którzy bronią prawa nie mogących obronić się sami, takichjak zwierzęta i dzieci. Kiedy dzieje się niesprawiedliwość wobec, kogoś, także wobec nas samych możemy modlić się do niego bynaprawił zło, krzywdę. Odpowiadającym mu kamieniem jest sardonit.W Tarocie Medytacyjnym MandalaDuszy Nemamiah oraz = Yeyalel(4) sąprzypisani doDwójki Pentakli (2).Psalm 115: 11-O bogobojni, ufajcie Panu! Onjest ich pomocą i tarczą.

 

OMAEL30 -1. 30.2. Panuje w dniach 18/22 sierpnia,możemy go przywoływać pomiędzy 9.40-10.00, szczególną opiekaotacza urodzonych w dniach 20 kwietnia (29º/30º Barana); 41ipca(11º/12º Raka); 17 września (23º/24º Panny); 281istopada (5º/6ºStrzelca); 7 lutego (17º/18º Wodnika). Chór Dominacje. Wymagaumiejętności harmonijnego gospodarowania życiem uczuciowym. Naplanie naszego rozwoju duchowego prosi, byśmy dawali zawsze corazwięcej miłości wszystkim, z którymi jesteśmy związani:Przypomina odwieczne prawo: jeśli chceszotrzymać - dawaj. Czy dajemy z czystejszczodrości czy też dajemy, bo chcemydostać. W każdym przypadku należy dawać:swój czas, swojąenergię, swoją miłość najmniejszym, którzy tego potrzebują.Ułatwia zrozumienie faktu, iż świadomość młodego człowiekajest kształtowana nie tylko przez rodzinę, ale także przezśrodowisko. Daje nam zrozumienie sekretów, objawia uczuciaotoczenia. Otacza opieką kobiety w ciąży. Przyczynia się dopłodności wszystkich stworzeń. Pomnaża pieniądze, gatunki,unieśmiertelnia rasę, korzenie i wpływy chemików, aptekarzy.Płodność i pełnia. Daje szczęście, materialną i duchowąobfitość. Faworyzuje urodzajność przy zdrowych zmysłach. Jestuzdrowicielem. W Tarocie Medytacyjnym MandalaDuszy Omael wspólnie z Reiyelem jestprzypisany do Siódemki Kielichów .Psalm 71:5 -Bo Tyjesteś oczekiwaniem nadzieją moją od młodości.

 

REHALEL39 -1. 39.2. Włada wdniach 4/8 października, możemy go przywoływać pomiędzy12.40-13.00, szczególną opieką otacza urodzonych w dniach 29kwietnia (8º/9° Byka); 13 lipca (20º/21º Raka); 26 września(2º/3º Wagi); 7 grudnia (14º/15º Strzelca); 15 lutego (26º/27ºWodnika). Chór Mocy (5).Przynosi moc konkretyzacji naszych pomysłów poprzez działanie wchwili, gdy angażujemy się w DrogęWojownika Światła. Prosi oszukanie głębokiej motywacji naszychczynów, które powinny objawiać się na planie materialnym orazenergii istniejących na planach subtelnych a nie będącychwyciekiem naszego Ja Boskiego poprzezaktywność, która nie daje nam czasu na wątpliwości.Przyczyniasię do rozwinięcia zmysłu rozróżniania. Pomaga rozwinąćdyscyplinę i zmysł komunikacji. Ułatwia uzdrowienie z chorób.Faworyzuje porozumienie rodzinne. Rozwija szczerość i moc mediacji.Chroni przed pomówieniem. Panuje nad zdrowiem i długowiecznością,wpaja (wzbudza) szacunek dla rodziców. Jeden z 72 Aniołównoszących Imię Boga Szem ha meforasz. Jego odpowiednikiem jestanioł Ptechout. Uzdrawia ciało i duszę. Rozwija rozróżnieniepotrzebne, by odróżniać dobre od złego. Uwalnia od kłopotu,zmieniając negatywne energie w pozytywne. Odpowiadającym mukamieniem jest jadeit.W

TarocieMedytacyjnym Mandala Duszy Rehaelrazem z Yeiazelem (4)jest przypisany do Dwójki Mieczy (2).Psalm 30: 11 - Wysłuchaj, Panie, i zmiłujsię nade mną.. Panie bądź mi pomocą.

 

SITAEL- 3 -1. -3. 2. Panuje w dniach 31 marca/4kwietnia, możemy do przywoływać pomiędzy 0.40-1.00, szczególnąopieką otacza urodzonych 23 marca (2º/3º Barana);5 czerwca(14º/15º Bliźniąt); 20 sierpnia (26º/27° Lwa); listopada (8º/9ºSkorpiona); 11 stycznia (20º/21º Koziorożca). Chór Serafinów.Jest Aniołem pobierającym energie duchowe z najwyższych poziomów,by przekazać je planom o niższych wibracjach w postaci falwzmagających odpowiedzialność i popychających ku rozwojowi. JakoAnioł Mądrości przekazujenam najwyższe nauki - takie, które można ogarnąć jedynie zapośrednictwem naszego Wyższego Umysłu ipoprzez Drogę Serca. Wymaga,abyśmy byli odpowiedzialni za nasze czyny i słowa, żyli w harmoniiz otoczeniem i zgodnie z prawem, broniąc prawdy i dotrzymującdanego słowa. Wzywany, by pokonać przeciwności losu, nieszczęścia,zły los. Rządzi szlachetnością i jest jednym z 72 Aniołów,którzy noszą Imię Boga Szem ha meforasz. Ekspansja (rozszerzeniesię) w rzeczywistym. Przynosi idealizm i praktyczny sens (poczucie).Pomaga w wychodzeniu z trudności. Odpowiadającym mu kamieniem jestJaspis. (2). W TarocieMedytacyjnym Mandala Duszy Sitaeloraz Elemiah sąprzypisani do Dwójki Buław (2).Psalm 91:2- Mówi do Pana: «Ucieczko moja iTwierdzo, mój Boże, któremu ufam».

 

AYAEL67 -1. 67. 2. Panuje w okresie 20/24 lutego,przywołujemy go między 22.00-22.20; szczególną opieką otaczaurodzonych w dniach 28 maja (6º/7º Bliźniąt); 11 sierpnia(18º/19º Lwa); 24 października (0º/1º Skorpiona); 3 stycznia(12º/13º Koziorożca); 15 marca (24º/25º Ryb). Chór Aniołów.Przekazuje wartości wiary, radości i mądrości. Pomaga jeprzebudzać a także zrozumieć i przyswoić prawa, które zawiadująnaszym światem, Prosi o pracę nad naszą wolą w celu jejwzmocnienia i ominięcia pułapek władzy i iluzji. Jeśli goprzywołamy, będzie nas chronił przed antywtajemniczonym pomoże stawić czoła wrogości. Jeśli przyswoimy sobie te wartości- będzie naszym przewodnikiem ku Mądrości. W pracy dlaZiemipomaga nam z wielką mocą we wszystkichrytuałach związanych z Księżycem, by zmaterializować na Ziemienergie promienia Woli iWładzy w połączeniuz Mistrzem Morya. Rządziwszelkimi zmianami, zawiaduje długowiecznością żywych istot oraztrwałością martwych rzeczy. Jest znany jako przewodnikezoterycznej wiedzy. Odsłania tajemnice minionych wcieleń,aczkolwiek wymaga przy tym naszej zgody oraz gotowości umysłu,bowiem niektóre życiorysy bywają niespodziewane i bardzoszokujące. Zdolność do transformacji, spokój, optymizm, Dajespokój, zaufanie i radość życia nawet w trudnościach, Sprzyjaumiejętności dostosowywania się i zmianom, Jest Uzdrowicielem.Włada okultystycznymi naukami, długowiecznością, etc, Jeden z 72Aniołów noszących Imię Boga Szem ha meforasz. Jego odpowiednikiemjest anioł Abiou, Kiedy jest przywoływany, inwokujący musirecytować 4 werset Psalmu 37. Anioł rozkoszy i władca DniaPańskiego, czyli niedzieli. Odpowiadającymmu kamieniem jest lapis lazuli (2).W Tarocie Medytacyjnym MandalaDuszy Ayael wespół z Habuhiahem(5) jestprzypisany doSiódemki Pentakli(6). Psalm37:4- I znajdziesz rozkosz wPanu, a

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!