cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

ANIOŁY i ich nazwy

2012-10-03 16:39:21, komentarzy: 0

ST. RAPHAEL AND ST. TOBIAS

ANIOŁY i ich nazwy

Wspólne Nazwy
Nazwa Elohim
Nazwa "Synowie Boga" [BeNEY Elohim]
Nazwa "Messenger" [MALeAKH]
Nazwa "Mediatorzy" [Mells]
Nazwy "Ministrowie" [MeSARETH] i "sługi" ['EBHEdH]
Nazwa "Watcher" [PW]
Nazwa "Host" i "Armia" [Sabha]
Nazwa "Święty" lub "świętych" [QADHOS]
Trzej Archaniołowie
Archanioł Michał
Archanioł Gabriel
Archanioł Rafael


 
Wspólne Nazwy

Czy każdy anioł ma odpowiednią nazwę w której jest on oddzielony od innych duchów niebieskich tego samego rzędu lub chór, nie wiemy. Każda nazwa, że ​​Pismo Święte i Tradycja dały poszczególnych Aniołów i chóry anielskie, odzwierciedla niektóre z poszczególnych zadań im powierzonych, zarówno w Sądzie nieba lub na ich misji do ludzi na ziemi. Takie nazwy wskazują aktywność anielskich zamiast anielskich charakterze, ale z powodu pracy jest zawsze w stosunku do natury pewne aspekty anielskich natury objawia takimi nazwami, w sposób zrozumiały dla człowieka. Jeśli rzeczywiście mają nazw, które w pełni wyrażają ich naturę, nazwy te mogą być zbyt wspaniały dla śmiertelnego człowieka do zrozumienia. To jest prawdopodobnie powód, Anioł, który ukazał się matce Samsona, bardzo ostrożnie uchylił jej ciekawy przesłuchania w tej sprawie. . . Mąż Boży przyszedł do mnie, o oblicze anioła, bardzo straszne. A gdy zapytałem go, kim jest, a on skąd przyszedł, a przez to, co nazwa był nazywany, nie chciał mi powiedzieć "[orze 13:. 6]. Gdy sam Anioł ukazał się ojciec Samsona, on też wciśnięty Heavenly duch jego nazwiska: "Jak ci na imię, że jeśli Twoje słowo nadejdzie, możemy czcić cię. A on mu odpowiedział: Dlaczego askest ty moje imię, które jest wspaniałe "[Ibid 17 F.].?

 

Patriarcha Jakub nie miał więcej sukcesów z Aniołem, który zmagał się z nim: "Jacob zapytał go: Powiedz mi, co ty imię sztuki nazywa On odpowiedział:?. Dlaczego zali zapytać moje imię I pobłogosławił go w tym samym miejscu" [Rdz 32: 29] W obu tych wypadkach Anioł nie kwestionuje faktu, że ma nazwę, przez co inni nazywają go aniołowie w niebie, ale że nazwa jest zbyt wspaniały dla człowieka usłyszeć. Nazwa charakter czysto duchowy musi być wyrażona przez takich wzniosłych pojęć, jak być całkowicie niepojęty w ludzkich kategoriach. Jesteśmy przekonani, że niebezpieczeństwo bałwochwalstwa, który był bardzo blisko w tamtych czasach, była dodana powodem Anioła nie dać dowolną nazwę. Aniołowie byli zawsze bardzo ostrożny w zapobieganiu człowieka od składania ofiar i kultu Bożego, do nich. Manue, ojciec Samsona, miał dokonać swego rodzaju ofierze do Anioła, który właśnie przemówił do niego, kiedy Anioł powstrzymał go, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś naciśnij mnie, nie będę jeść swój chleb, ale jeśli pójdziesz Oferujemy holocaust, oferują je do Pana. " [Orzeczeń. 13: 16] Święty Jan Ewangelista uniemożliwiono adorując Anioła:. "A ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy i po słyszałem i widziałem, upadłem do adoracji przed stopami anioła, który Pokazał mi te rzeczy, i rzekł do mnie:.. Nie czyń tego, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, proroków, i tych, które prowadzą na słowa proroctwa tej księgi Adore Boga " [Ap. 22:. 8f] Jest to bardzo pocieszające myśli, że jesteśmy sługami kolegów aniołów, jeśli wiernie służyć Bogu, jak proroków i apostołów.


Nazwa Elohim

Ze względu na wyjątkowe cechy przepychu, piękna, mądrości i mocy objawia się przez aniołów na swoich różnych objawień do człowieka, to było naturalne, że na samym początku objawienia, człowiek uważa Aniołów jako istot boskich. W rzeczywistości, jeden z ich nazwami, w Piśmie Świętym Starego Testamentu, jest Elohim, bardzo sama nazwa, która została podana do Boga, do boskich istot i fałszywym bogom. Nazwa ta, w sensie duchów niebieskich, znajduje się w kilku fragmentach Księgi Psalmów: ". Niech będzie przeklęty, że wszystkie rzeczy, uwielbiam posągi, a chwała w swoich idoli Oddajcie Mu pokłon, wszystko co jest Angels" [Ps. 96: 7] [elohim ----- bogowie]. Ponownie, "Będę śpiewał tobie w oczach Aniołów" [Ps. 137: 1] [elohim ----- bogowie]. W tych i podobnych fragmentów prawdopodobne tłumaczenie jest Bóg, lub bogowie, ale z kontekstu wynika, że, co bardziej prawdopodobne, Angels mają tu Elohim. To jest dokładnie tak, jak z Wulgaty i innych starożytnych wersje, jak Septuaginta, zrozumiał. Kiedy Anioły nazywane są bogowie, słowo należy w pewnym sensie podobny do tego w którym święci i prorocy są nazywane bogami: "Powiedziałem:. Jesteście bogami i wszyscy z was, synowie Najwyższego" [Ps. 81: 6] Nasz Boski Zbawiciel w pełni popiera ten wyraz w sensie sprawiedliwego człowieka i świętego będącego uczestnikiem Boskiej natury, dodając, że "Pismo nie może być naruszone" [John 10:. 34f] równoległość druga część: "i was wszystkich synami Najwyższego," drogo wyjaśnia znaczenie terminu "bogowie", w pierwszej części, a mianowicie, jako przybranych synów bogów Boga; bogowie nie przez naturę, ale przez łaskę i przyjęcie.


Nazwa "Synowie Boga" [BeNEY Elohim]

Nazwa ta, podobnie jak poprzednia, jest stosowany zarówno do aniołów i ludzi po prostu. Bo czy łaska uświęcająca, która jest w nich, że są deified i dziećmi Boga przez adopcję. Ten nadprzyrodzony, boski element łaski uświęcającej łączy razem Anioły i mężów do jednej rodziny, rodziny Bożej, dzięki czemu wszystkie dzieci tego samego Ojca. Wspólnotą łaski i chwały sprawia, aniołów i świętych synów Bożych, a więc, bracia według łaski, jeśli nie jest w zgodzie z naturą.


Nazwa "Messenger" [MALeAKH]

Jest to najczęściej nazwa nadana do wszystkich duchów niebieskich. Tytuł jest oczywiście wzięte z najczęstszych i najbardziej znanych służbie Anielskiej, że działania jako posłańców Boga i legatów do mężczyzn. Jak wyjaśniono wcześniej, tytuł ten jest wykorzystywany zarówno jako ogólny i specyficzny appellative po pierwsze, odnosi się to do wszystkich duchów niebieskich jakiejkolwiek rangi lub chór, a po drugie, to jest właściwa nazwa duchów ostatniego Chóru w ostatnim
Hierarchia.


Nazwa "Mediatorzy" [Mells]

Ten i kolejne tytuły, wspólne dla wszystkich aniołów, mają charakter opisowy, a nie nominalna, a znajdują się one tylko w Piśmie Starego Testamentu. Przykładem tego tytułu znajduje się w Księdze Hioba: "Jeśli będzie Angel [mediator] mówiąc do niego, jednym z tysięcy, uznaniu człowieka prawość". [Job 33: 23]

Dobrych aniołów, szczególnie naszych Aniołów Stróżów, są naszymi pośrednikami, tych, którzy mówią za nas przed Bożym tronem Boga. Archanioł Rafael był taki mediator dla starego Tobiasza, jak wynika z jego własnych słów: "Gdy żeś Ty módl się łzami, a któryś pochować zmarłych, a któryś zostawić twój obiad, i ukryć martwy dzień w twoim domu, a pochować je w nocy, oferowane twoją modlitwę do Pana. " [Tob. 12: 12] To ofiara człowieka modlitwy i dobrych uczynków dla Pana jest aktem mediacji. Przed Wniebowstąpienia Zbawiciela, przed bramy nieba zostały otwarte dla odkupionej ludzkości, aniołowie byli człowieka tylko pośrednikami i orędownikami w Niebie, Ich mediacja nie ustanie po odkupienia przez Chrystusa, kiedy Królowa Nieba i wszystkich Świętych stał się naszym orędownikami w jedności z Chrystusem, naszym Pośrednikiem boskie. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej Angelic mediacja nieustanne i skuteczne ze względu na wzór Syna Bożego.

W liturgii Mszy, Kościół wyraża ideę Angelic mediacji w poniższej modlitwy pięknej:

"Pokornie błagamy Cię, Boże, licytować te nasze dary, które mają być wniesione przez ręce świętego Anioła Twego ołtarza twemu powyżej, przed oblicze Twego Boskiego Majestatu". [Mszał Rzymski: Canon: Supplices te rogamus. . .]

Wszystko to jest zgodne z apokaliptycznej wizji świętego Jana: "wyszedł inny anioł, i stanął przed ołtarzem, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, że powinien oferować z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarz, który jest przed tronem Boga. A dym z kadzideł z modlitwami świętych wzniósł się przed Bogiem z ręki Anioła ".
[Ap. 8: 3 f] Angels te okazuje się być najbardziej zainteresowane człowieka i szczere przyjaciele..


Nazwy "Ministrowie" [MeSARETH] i "sługi" ['EBHEdH]

Robi zawsze wolę Boga i służenia Mu jest głównym obowiązkiem Aniołów, dlatego można się spodziewać, że Pismo Święte czasami nazywają je ministrowie i słudzy Pana. Jest to w szczególności przypadku, w poetyckich książek, na przykład:

"Błogosławcie Pana, wy wszyscy Jego gospodarze: wy słudzy Jego, że Jego wolę." [Ps. 102: 21]: "Oto w Jego sług Stawia nie ufa, a jego aniołowie odnajduje głupotę." [Job 4, 18] Zgodnie z prawem poetyckiej równoległości, tutaj warunki gospodarze i ministrów, pracowników i Anioły są synonimami. W aspekcie ministrów i urzędników aniołowie oferują świetlisty przykład dla człowieka, a szczególnie do kapłanów jako szafarzy Kościoła i szafarzami tajemnic Bożych. Kapłan, według świętego Pawła, jest "kapłanem świętych i prawdziwego przybytku, który Pan rozbił, a nie człowiek." [Hbr. 8, 2]


Nazwa "Watcher" [PW]

To tylko w Księdze Daniela, że ​​spotykamy tę appellative dla Aniołów. Watcher nazywa się zawsze święty w tych fragmentach. "Widziałem w wizji mojej głowy na moim łóżku, a oto obserwatorem i Święty zstąpił z nieba." [Dan. 4: 10] "A że król zobaczył obserwatora i święty, który zstąpił z nieba, i powiedzieć:. Ściąć drzewo i je zniszczyć, ale pozostawić kikut jego korzeni w ziemi"

[Ibid. 20] Nazwa "watcher", jest bardzo właściwe, nigdy duchów niebieskich snu lub odpoczynku, ale są zawsze czujni i gotowi do wykonywania przykazań Bożych podczas oglądaniu życiodajnego blask Jego chwały.


Nazwa "Host" i "Armia" [Sabha]

Termin Host, jak stosowane do Aniołów, zwykle występuje w SeBHA'OTH mnoga, a w związku z nieba słowo, tak jak w następującym fragmencie: "Widziałem Pana siedzącego na tronie, i wszystko wojsko [host ] Nieba stoi przez Niego z prawej strony, i na lewo. " [II Par. 18: 18] Polecenie paralelizm między aniołami i gospodarze jest oczywiste w następującym wersecie: "chwalcie Go, wszystkie Jego aniołów:. Chwalcie Go, wszystkie Jego gospodarze"
[Ps. 148: 2] W tych i podobnych fragmentów terminy Prezenterki, wojsko, niekoniecznie dają ideę przygotowania wojennego do wojskowych konfliktów, raczej oznaczać dobrze zorganizowane i dobrze zorganizowane wiele duchów niebieskich, najbardziej wydajne i zawsze gotowy słuchać Boga, Króla Nieba, Pan Zastępów.


Nazwa "Święty" lub "świętych" [QADHOS]

Kwalifikacje świętości wyrażonej przez Stolicę nazwa oparta jest na nadprzyrodzonej i błogosławionego życia aniołowie w niebie. Uświęceni przez infuzji łaski Bożej, od początku ich powstania, do perfekcji w tym o ich indywidualny współpracy i ich wytrwałość w okresie ich próby, aniołowie są teraz potwierdzone w łasce i cieszyć się niekończącą beatific wizji Boga . Są naprawdę święci, synowie Boży, ministrów Sądu Niebieskiego, członkowie rodziny Bożej. Są montaż Saints czego natchniony Psalmista śpiewa: "Niebiosa wyzna twoje cuda, Panie, swego i prawdy w zgromadzeniu świętych ... Bóg, który jest uwielbiony w zgromadzeniu świętych, wielki i straszny przede wszystkim tych, które są o Nim. " [Ps. 88: 6, 8] "Panie, Boże mój przyjdzie, i wszyscy święci z nim."
[Zach. 14: 5] prorok Daniel odnosi się do aniołów, gdy w jego wizji słyszy świętych mówiących do siebie: ". I usłyszałem jedną z świętych mówił, a drugi św powiedział do innego, nie wiem, do których mówił, że" [Dan. 8: 13. Inna nazwa, wspólna dla wszystkich Aniołów, jest słowo "duch" (ruach), zwłaszcza w swej liczbie mnogiej (Ap 1: 4 i 4, 5). Ale ponieważ słowo odnosi się najczęściej do złych duchów i nieczystych oraz do każdego oddechu życia i wiatrami, nie traktują go.]

Nieskończoną świętość Boga objawiona Jego aniołów w chwale nieba, oni prawie oddychać, a one odbijają w sobie w zależności od ich pojemności. Że świętość jest odzwierciedlone we wszystkich swoich objawieniach do ludzi na ziemi.Trzej Archaniołowie

Pismo Święte wykazały odpowiednie nazwiska tylko trzech aniołów, z których wszystkie należą do chóru Archaniołów. Nazwy są dobrze znane wszystkim, a mianowicie: Michael, Gabriel, Rafael. Starożytna literatura apokryficzna Starego Testamentu zawiera także kilka innych nazwisk Archaniołów oprócz trzech już wspomniałem. Jak same źródła, te inne nazwy są nieprawdziwe. Nazwy takie jak Uriel, Raguel, Sariel, a Jeremiel nie znaleziono w kanonicznych księgach Pisma Świętego, ale w apokryficznej Księdze Henocha, Czwartej Księdze Ezdrasza, w literaturze rabinicznej. Kościół nie pozwala na odpowiednie nazwy aniołów, które nie występują w kanonicznych ksiąg Biblii. Wszystkie te nazwy, które zostały zaczerpnięte z pism apokryficznych, zostały odrzucone w ramach papieża Zachariasza w 745. Nie musi być niebezpieczeństwo poważnych nadużyć w tym zakresie w ciągu tego wieku, bo podobny krok podjęto w Synodu, które odbyło się w Aix-la-Chapelle w 789.


Archanioł Michał

Michael z hebrajskiego Mikha'el, znaczenie: Kto jest Bogiem? Jego imię jest okrzykiem bojowym, zarówno tarcza i broń w walce i wieczne trofeum zwycięstwa. Popularność tego imienia w Starym Testamencie pojawia się z faktu, że nie mniej niż dziesięć osób noszących nazwę Michała są wymienione w świętych księgach, takich jak: "Sthur syna Michała." [Num. 13: 14] podobna nazwa znajduje się również w języku Accadian o znaczeniu identycznym jak Michała; Accadian odpowiednikiem jest Mannu-ki-ili.

Jako właściwego imienia jednego z wielkich archaniołów, słowo Michael pojawia się po raz pierwszy w księdze proroka Daniela, gdzie jest o nazwie: "Michael, jeden z głównych książąt" [Dan. 10: 13] i jeszcze: ". Wówczas będzie Michael powstanie, wielki książę, który stoi za synami ludu twego" [Dan. 12: 1]

Nazwa "Archangel" podano tylko do Saint Michael, choć Święta Tradycja i liturgia Kościoła przypisuje ten sam tytuł w Saint Gabriel i Saint Raphael: "Kiedy Michael, Archanioł, kwestionując z diabłem, podniosła się o ciało Mojżesz nie śmiał na niego przynieść wyrok mowy balustrady, ale powiedział:. The cię polecenia Pana " [Jude 1: 9] Mimo takiego wyraźnego świadectwa Pisma, kilka pisarze utrzymują, że święty Michał, z powodu jego wysokiej pozycji wśród aniołów, musi należeć do znacznie wyższego rzędu, może do tego z Serafinów, zamiast do porządku Archaniołów. Nie wierzymy, że ta opinia może się obronić. Wywyższona pozycja zajmowana przez Saint Michael można wytłumaczyć fakt, że, mimo iż należy do stosunkowo niskiej porządek natury, jego wybitnym gorliwość dla chwały Bożej i zbawienia jego kolegów Aniołów, w czasie buntu Szatana, zasługiwała mu taką wiedzę i moc, aby równe i nawet excel dzięki łasce tych duchów niebieskich, które należą do znacznie wyższego Chóru przez naturę. Jeśli pamiętamy, Angels przeżył okres próbny, podczas którego mogli zasłużyć każdemu według jego dzieł. Wielka różnorodność zasług wyjaśnia, oprócz innych elementów przyrodniczych, duża różnica w ich chwale w ich mocy.

Ojciec Joseph Husslein przypomina, że ​​Kościół wzywa Saint Michael "Książę niebieskich zastępów" ----- Princeps militiae caelestis, dodając dalej: "Fakt, że trzy anioły właśnie wymienione zna jako Archaniołowie nie musi oznaczać więcej niż były powierzone niezwykłych misjach. Michael jest tylko jeden, do których Pismo Święte stosuje ten tytuł, ale jest dobry powód do zdania, że ​​może on być bardzo najwyższy ze wszystkich aniołów. " [Świat Spirit O nas, str. 117]. Saint Michael rzeczywiście książę Niebiańskich Zastępów, ale to jest wystarczająco wyjaśnione przez uprawnienia przyznanego mu przez Boga, a nie koniecznie o wyższości natury. Wierzymy, że moc tego rodzaju nie będą nadane serafinów i cherubinów, którzy są żywym tronem Boga, ale na tych, którzy należą do porządku duchami, a mianowicie księstw, archaniołów i aniołów, którzy "są wysyłane do minister dla nich, którzy otrzymują dziedzictwo zbawienia ". [Hebr. 1: 14]

Według Gustav F. Oehler ", to imię: Michael ----- Kto jest jak Bóg ----- księcia Anielskiej nie oznacza jedynie pokorne uznanie ze strony Anioła, ale to? raczej rzeczywiste twierdzenie dotyczące Anioł sam. nazwa zatem wyraża irresistibility nim, któremu Bóg daje moc do wykonania Jego behests ". Teologia [Starego Testamentu, s.. 446.]

Saint Michael zawsze był Anioł wojownik, walczący 1-cie Szatan i jego demony z początku, to w miarę upływu czasu, wszyscy wrogowie ludu własnych Bożych. On jest "wielki książę, który stoi za synami ludu twego." Jak dawniej, tak i dzisiaj, Saint Michael jest wielkim obrońcą Kościoła Chrystusowego na ziemi.

Słynny już problem, "Anioł Pański", Malakh Jahwe, który zaangażował uwagę badaczy Pisma dziesięcioleci, może być może być rozwiązany poprzez przyznanie, że ten tajemniczy Anioł Pański [którzy w różnych księgach Starego Testamentu jest reprezentowany jako działającego w imieniu samego Boga, i często jest odbierane i czczony jako Bóg miał], to nic innego, Archanioła Świętego Michała, własna legata Boga do Jego ludu. Słowa proroka Daniela wydaje się sugerować to: "Brak jest moim pomocnikiem w tym wszystkim, ale Michael księcia." [Dan. 10: 21] W owym czasie powstanie Michał powstanie, wielki książę, który stoi dla dzieci z Twego ludu "[Dan 12:.. 1] legat może mówić i działać w imieniu i przez organ najwyższy władca który Go posłał i którą on reprezentuje, to wydaje się, że stanowisko św Michała z dziećmi Izraela. był zarówno Heavenly książę reprezentujący Króla Nieba i niebiańskiego protektora ludzi samego Boga przed wrogami ludzi i diaboliczne.

Saint Michael, który bronił i chronione dzieci Boga w świecie duchów, było rozszerzenie samą ochronę dla ludzkich dzieci Boga na ziemi. Otoczony i zagrożony, gdyż były one przez wrogich narodów pogańskich, nad którymi Szatan założył despotyczny regułę, Saint Michael nie mógł pozostać obojętny wobec tej nowej formy uwodzenia i buntu wprowadzonego przez jego największego wroga wśród dzieci człowieczych. Tak długo, jak szatan ustępuje w swoich atakach, Heavenly mistrz, książę Niebiańskich Zastępów będzie zniszczyć jego plany z okrzykiem wojennym old: "Kto jest jak Bóg?" W Starym Testamencie, w związku z tym, Saint Michael jest par excellence Angel, Anioł Pański, krajowy Anioł Stróż z Izraelitów.

Czasami, zwłaszcza w Księdze Wyjścia, to "Anioł Pański", nazywa się po prostu, Panie, jak na przykład w tym fragmencie: "A Pan szedł przed nimi, aby pokazać drogę, dzień w słupie obłoku , aw nocy w słupie ognia, że ​​może on być przypomnienie ich podróży z obu czasów. " . "[Wj 13:. 21] Ten, który nazywa się" Pan "w tym fragmencie, jest wymieniona ponownie w tym samym charakterze" Anioł Boży "w następującym fragmencie:" A anioł Boży, który przyszedł przed obóz Izraela, pozostawiając przedniej, stał z tyłu, między egipskim obóz i obóz Izraela, i to było ciemne chmury, a oświeca noc
[Wj. 14: 19 f] To bardzo sprytny manewr wojskowy wyraźnie pokazuje strategię księcia niebieskich zastępów..
Jako krajowy Anioła Stróża Izraelitów i specjalnego legata Boga do Jego ludu, Saint Michael wprowadzono ze słowami, które ujawniają wielką Boską miłość i troskę Pana, wraz z obowiązku człowieka wobec Aniołów Stróżów w ogóle: "Oto Ja poślę My Angel, który pójdzie przed tobą, i zachowam cię w twojej podróży, i wprowadzi cię do miejsca, które przygotowaliśmy. Zważaj na niego, i usłyszeć jego głos, i nie sądzę, że jest jednym należy contemned, bo nie będzie przebaczyć, gdy któreś zgrzeszyli i Nazywam się w nim. Ale jeśli pójdziesz usłyszeć jego głos, i zrobić wszystko, co mówię, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i dotknie ich, że dotknie cię. " [Wj. 23: 20-22]

Inne poglądy, które głosi, że wyrażenie "Anioł Pański" nie jest tak naprawdę Angel, lub Saint Michael, ale Słowo Boga [Logos] sam Bóg, jest obecnie uważana za zwykłą domysłów i opinii raczej przestarzałe. [W. G. Heidt, Angelology Starego Testamentu, s.. 96 f].

Kilka objawienia Michała Archanioła zostały zgłoszone w ciągu stuleci chrześcijaństwa. Jeden z najwybitniejszych wszystkich tych objawień jest to, które jest obchodzone w Kościele powszechnym na 8 maja. Archanioł Saint Michael pojawił się na górze Gargano w Apulii, South Włoszech, w dniach papieża Gelasius [492-496]. Przybytek został wzniesiony w jaskini objawienia i stał się celem pobożnych pielgrzymek w kolejnych stuleciach. Innym świętem ku czci św Michała Archanioła, 29 września, wcześniej znany jako Michaelmas, jest rocznica poświęcenia dawnej bazyliki Świętego Michała i wszystkich Aniołów na Salarian Drogi w Rzymie. Objawienie, podobny do tego z Góry Gargano, został uhonorowany w wielkim sanktuarium zwanym Michaelion, niedaleko Konstantynopola, według historyka Sozomenus, który pisał około połowy piątego wieku, wieku wielkie nabożeństwo do Świętych Aniołów w ogóle i św Michała w szczególności. [Historia kościelna, Book II, Ch. III]

W liturgii Mszy Saint Michael jest uważany za anioła, który prowadzi dusze wiernych zmarłych do nieba: "Wybaw je z paszczy lwa, że ​​piekło pochłonie nie oni, że nie należą do ciemności, ale niech Michael, święty chorąży, przynieś je do świętego światła. " [Msza za zmarłych, ofiarowanie]

Saint Michael wywoływana jest w szczególny sposób w modlitwie recytowane u stóp ołtarza po mszy: "Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, itp." Ta szczególna modlitwa jest skondensowaną formą ogólnego egzorcyzmów przeciw szatanowi i wszystkich złych duchów, opublikowanych przez papieża Leona XIII.

Tak długo, jak Boże dzieci są narażone na ataki szatana w tym świecie, wołanie św Michała bitwa: "Kto jest jak Bóg" nadal będzie straszyć i zniszczyć wszystkie siły zła, a jego potężne interwencja w walce w imieniu dzieci Bożych nigdy nie przestanie.


Archanioł Gabriel

Imię Gabriel zdaje się być złożony z hebrajskich słów, gebher: MAN, oraz "EL: Boga. Oznacza to zatem, człowiecze Boży, lub, siła Boga.

Praktycznie wszystkie misje i przejawy tego Archanioła są ściśle związane z przyjściem Mesjasza. [Dan. 8:. 16 ff; 9:21 ff] najbardziej dokładne proroctwo dotyczące czasu przyjścia Chrystusa dokonała Saint Gabriel przez proroka Daniela. [Ibid. 26]

Bezpośrednio przed przyjściem Chrystusa spotykamy Archanioła Gabriela w świątyni jerozolimskiej, ogłaszając Zachary narodzin syna, Jana Chrzciciela, prekursor Chrystusa: "Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a jestem posłany, aby mówić do ciebie, i przynieść ci te dobre wieści. " [Łukasza 1:19 f].

Największym i zdecydowanie najbardziej radosny komunikat kiedykolwiek zobowiązana do anioła, od początku czasu, była wniesiona przez Archanioła Gabriela Maryi Dziewicy, ogłaszając jej wcielenia Słowa Bożego i narodzin Chrystusa, Zbawiciel ludzkości. Prostota i Heavenly wspaniałość tej wiadomości, jak podobne do nas przez nią, który był jedynym świadkiem dobrych Gabriela wieści, należy przeczytać w całości, aby zrozumieć, wzniosłą i delikatną misję Gabriel w dziele ludzkiego zbawienia.

Jest to pierwszy raz, że książę sądu Nieba wita ziemskiego dziecka Bożego, młoda kobieta, z szacunkiem i szacunkiem książę zobaczyć jego królowej. Ten anioł jest lot do ziemi oznaczone świt nowego dnia, początek nowego przymierza, spełnienie obietnic Bożych do swego ludu: "anioł Gabriel został posłany od Boga do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. " [Ibid. 26 f].

 
Heavenly mądrość, takt, zręczność są widoczne w rozmowie Gabriela z Maryi Dziewicy: "Anioł jest przyjść rzekł do niej:. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan jest z tobą" [Ibid. 28. Wulgaty, dodaje: "Błogosławiony jesteś między niewiastami", ale ta część powitania prawdopodobnie dodane później, biorąc go od słów św Elżbiety, [Łukasza 1: 42] Gabriel muszą pokonać reakcję Marii zaskoczenia zarówno jego wygląd , a zwłaszcza w jego "sposób pozdrowienie". Ma przygotować i dysponować jej czysty umysł dziewiczego idei macierzyństwa i uzyskania jej zgody, aby stać się Matką Syna Bożego. Gabriel szlachetnie spełnia to zadanie:

"Nie bój się, Maryjo, bo żeś znalazł łaskę u Boga." On nazywa ją swoim własnym imieniu, w celu wzbudzić zaufanie i pokazać miłość i troskę w jej zaburzenia. Świetne wiadomości jest przedstawiony do niej dekretu Najwyższego Boga, rzeczy wyświęcony w odwiecznym dekretem Wcielenia przepowiedział przed wiekami przez proroków, i ogłosił się jej jako razie bezpośredniego występowania w zależności od jej zgody: "Oto poczniesz w twoim łonie, a będziesz porodzisz syna, i będziesz nadasz imię Jezus jest On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego,. a Pan Bóg da Mu tron Dawida, ojca jego i królować będzie w domu Jakuba na wieki., a Jego panowaniu nie będzie końca ". [Ibid. 31-33.] Od tych słów anioła, stało się jasne, do Maryi, że jej syn miał być obiecane messias, syn Dawida. Ale nie wiem, jak pogodzić jej ślub dziewictwa z obiecanego macierzyństwa, stąd jej pytanie: ". Jakże się to zrobić, bo nie wiem, człowiek" Odpowiedź Gabriela pokazuje, że Bóg chciał szanować ślubowanie Maryi dziewictwa i tym samym uczynić ją matką bez ludzkiego ojca, w sposób wyjątkowy i cudowny: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. " [Ibid. 35]

Jako ostatniego słowa zachęty i, w tym samym czasie, o najbardziej satysfakcjonujące, Archanioł objawia Maryi, że jej starszy kuzyn Elizabeth i jałowe jest teraz przyszła mama w jej szóstym miesiącu ciąży. Ten ostatni argument był oferowany w celu "udowodnienia, że ​​nic nie może być niemożliwe z Bogiem". [Ibid. 36] Mary, niewzruszony w swej głębokiej pokory, odpowiedział: "Oto ja służebnica Pańska, należy to zrobić, aby mi się stanie według twego słowa". [Ibid. 38] Ta odpowiedź była zgoda Maryi, zgoda oczekiwana przez nieba i ziemi. Archanioł Gabriel odszedł od Maryi do postawienia wszystkich Aniołów chwalebnych wieści o Wcieleniu Słowa.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że Gabriel, Archanioł Zwiastowania, otrzymał specjalną opłatę Świętej Rodziny z Nazaretu. Prawdopodobnie był aniołem, który przyniósł "dobrą nowinę o wielkiej radości" do pasterzy "utrzymanie nocy zegarki nad swoją trzodą", noc, że Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy w Betlejem. Zauważamy, przy tej okazji, ta sama procedura pierwszego strachu assuaging i zaskoczenia, jak to miało miejsce przy zwiastowaniu Maryi przez Gabriela: "Nie bój się, bo oto zwiastuję wam dobrą nowinę o wielkiej radości ... Ten dzień jest narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. " Kto inny mógłby być posłańcem dobrej nowiny takich, ale kto im obiecał przez proroka Daniela, i ogłosił je do Maryi, Archanioł Gabriel?

Którzy dostarczali wiadomości radosny, Archanioł jest połączona nagle o ogromnej rzeszy Niebiańskich Zastępów, śpiewając po raz pierwszy w tej dolinie łez pieśń niebiańskiego Syjonu, to było dobrze, że Archanioł Wykup powinien cala tone kantyk ludzkiego odkupienia: "Nagle z Aniołem wielkim niebiańskim armii, chwaląc Boga, mówiąc:. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli" [Ibid. 2:. 1

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!