cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Anioł – według większościreligii

2012-02-06 13:03:41, komentarzy: 0

 

GustaveDoré Walka Jakubaz Aniołem

Anioł – według większościreligii, w którychto pojęcie występuje, bytduchowy,który służy i na różne sposoby wspiera działania Boga.

Powstanienazwy

Anioł, FraAngelico

Wyraz anioł przeniknął dopolszczyznyz językaczeskiego, który zawdzięcza go misji Cyrylai Metodego. Pierwotnie pochodzi on od greckiegosłowa ἄγγελος(ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos),oznaczającego oryginalnie „posłaniec”. W biblijnymStarymTestamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w językuhebrajskim מלאך, mal’ach– co również znaczy „posłaniec”.

Historia wyobrażeń aniołów

Starożytność

Pierwsze wyobrażenia aniołówistniały w starożytnymEgipcie i Babilonii.W religiach tychcywilizacji były całe zastępy duchów i istot, będącychpośrednikami między bogami a człowiekiem. Często przedstawiano jejako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Starożytnym aniołomprzypisywano pewien rodzaj cielesności, co znajduje potwierdzenie wapokryficznej KsiędzeHenocha. Anioły tam występujące płodziły dzieci, odczuwałygłód i pragnienie. W czasach nowożytnych do tej koncepcji aniołówpowrócił EmanuelSwedenborg.

Chrześcijaństwo i judaizm

Aniołowie często występują w StarymTestamencie (np. Rdz3, 24; księgi prorockie). Biblianie mówi jednak wiele o naturze i rodzajach tych bytów. Więcejinformacji na ten temat można znaleźć w pismach kabalistycznychoraz w apokryfach.Chrześcijaństwoprzejęło wiarę w anioły z judaizmu.W pierwszych wiekach wśród OjcówKościoła istniały pewne spory co do natury tych bytów. Np.Grzegorz zNazjanzu, Janz Damaszku czy BazyliWielki wyobrażali anioły jako istoty eteryczno-ogniste. Jeszczena SoborzeNicejskim II w 787przypisywano im subtelne ciała. Ostatecznie kwestię tęrozstrzygnął św. Augustyn:

Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa tanatura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czymjest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem.

św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

Anioływ Biblii

 • Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi – Ps 8, 6; Hbr 2, 7,

 • Stworzeni przed człowiekiem – Hi 38, 4-7,

 • Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą – Mk 12, 25,

 • Jest ich ogromna liczba – Ps 68, 18; Mt 24, 31; Hbr 12, 22; Ap 5, 11,

 • Nie należy ich wielbić – Kol 2, 18-19; Ap 19, 10; 22, 8-9; (zasada: co masz, czego nie otrzymałeś?),

 • Służą ludziom Hbr 1, 14; i ich ochraniają Ps 34, 8,

 • Służyli Jezusowi Mt 4, 11; Mk 1, 13; Łk 22, 43,

 • Część z nich upadła Jud 6; 2P 2, 4; i służy szatanowi Ap 12, 9; Mt 25, 41.

 

 

 

 

Islam

Anioły pełnią również ważną rolęw islamie. Wiara wnie stanowi element dogmatykitej religii. W islamie twierdzi się, że anioły zostały stworzoneprzez Boga ze światła, przebywają w niebiei głównym ich zadaniem jest służba dla swego stwórcy. Pełniątakże funkcję posłańców, chronią ludzi oraz spisują wszystkieich uczynki. Koranzostał podyktowany Mahometowiprzez anioła Dżibrila.W teologii islamu wymienia się przede wszystkim Dżibrila, Malika(strażnika ogni piekielnych), Izra’ila (anioła śmierci), Nakirai Munkara, Haruta i Maruta, Mika’ilai Azrafaela.Jedyny anioł, który odmówił Bogu posłuszeństwa to Iblis,zwany też szatanem.(Według niektórych nie jest aniołem, a dżinnem.)

Chóryanielskie

Według Biblii liczba chórówanielskich (porządków niebiańskich) waha się od 7 do 11. Zostałyone uporządkowane w trzech triadach (podział św. Ambrożego).

 

Surowość

Równowaga

Tolerancja

Kontemplacji
najbliżej Boga.

 

Chór I
Serafiny
Górują miłością nad innymi chórami

 

 

Chór III
Trony
Wyróżniają się posłuszeństwem

 

Chór II
Cherubiny
Pełne wiedzy bożej

Kosmosu
posiadające władze
nad ciałami niebieskimi.

Chór V
Moce (Władze)
Powstrzymujące wysiłki demonów

 

Chór IV
Dominacje
Regulujące anielskie obowiązki

 

 

Chór VI
Cnoty
Przypisuje się im moc czynienia cudów

 

Świata
opiekujące się
światem oraz ludźmi.

Chór VIII
Archaniołowie
Spełniają najważniejszezadania

 

Chór VII
Zwierzchność (Księstwa)
Kierujące państwamii narodami

 

 

Chór IX
Aniołowie
Opiekunowie

 

 

 

Ludzie

 

Upadłeanioły

Tradycja chrześcijańska głosi iżboski nakaz wywołał sprzeciw u jednego z aniołów – Satanaelaktóry popadł w pychę twierdząc, że nie będzie służyłludziom, gdyż są istotami niższymi od aniołów – doprowadziłdo buntu 1/3 aniołów.

Osobny artykuł: Upadłyanioł.

Funkcje aniołów

W chrześcijaństwie aniołowie pełniądwie główne funkcje:

 • gloryfikującą – wysławiają chwałę i wspaniałość Boga

 • pośredniczącą – są posłańcami Boga, opiekunami powierzonych im osób, zanoszą ludzkie modlitwy przed oblicze Boga, oznajmiają ludziom Jego wolę, pomagają podjąć właściwą decyzję.

 • W Księdze Rodzaju cheruby strzegą wejścia do ogrodu Eden a w Apokalipsie św. Jana

  anioły wymierzają kary spadające na ludzkość.

 

 

 

Miłość anielska w angelologii chrześcijańskiej

Zdaniem SergiuszaBułgakowa jednym z najoczywistszych wniosków angelologiichrześcijańskiej na temat natury i życia aniołów jest wskazaniena wzajemną jedność i miłość łączącą anielski sobór.

JezusChrystus w rozmowie z saduceuszami stwierdził, iż „przyzmartwychwstaniu ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić,ale będą jak aniołowie Boży w niebie” [Mt 22, 30], tym samymobiecując człowiekowi zmartwychwstałemu uczestnictwo w doskonałejmiłości oczyszczonej z niewoli płciowości, która obca jestświatu anielskiemu. Obiecane zostało również zjednoczeniewszystkich ludzi w Ciele Chrystusa, a więc doskonała jedność nawzór soboru anielskiego. Anioły nie są istotami płciowymi; jakobyty kompletne, wolne są od potrzeby dopełniania się poprzez„bycie jednym ciałem”, dlatego ich wzajemna miłość jest wpełni wyzwolona, ofiarna, dobrowolna i bezinteresowna, zarównoosobowa i indywidualna dla każdego, jak i wszechogarniająca całąanielską wspólnotę.

Choć w świecie anielskim, a zatem i wżyciu człowieka zmartwychwstałego, nie istnieją rodzinne więzi zracji pełnej jedności wszystkich, to „aniołowie powiązani sąze sobą więzami osobistej miłości”, osadzonej w MiłościBożej. Na tę eschatologiczną prawdę człowieka w zmartwychwstaniuwskazywał Chrystus w słowach: „Kto jest matką moją i którzy sąbraćmi moimi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł: Otomatka moja i bracia moi” [Mt 12, 48-49]

Anioływ sztuce

Anioł śmierci, detal z obrazu Śmierći grabarz CarlosaSchwabego

Wizja anioła w MłodejPolsce: Aniele pójdę za Tobą – obraz JackaMalczewskiego, olej na desce, z 1901 roku. Obraz ten nawiązujebezpośrednio do fragmentu utworu TeofilaLenartowicza Za aniołem.

Wstąpienie do Raju H.Boscha – przedstawia wniebowzięciezbawionych do raju. Światło na końcu tunelu to światło niebios,symbolizujące życie po śmierci, u ich progu wniebowzięci unosząramiona w podziwie nad pięknem nieba (gdzie jest on ukryty, copozwala na poruszenie wyobraźni). W tunelu anioł popycha ocalonąduszę w stronę jasności.

Zwiastowanie FraAngelico – na pierwszym planie występuje Gabrielzwiastujący dziewicy Maryi, że urodzi syna Bożego. A na drugimplanie wygnanie Adamai Ewy z raju.Zostało to przedstawione tak, ponieważ Mariabyła znana też jako „druga Ewa”,przez którą ludzkość będzie oczyszczona z „grzechu Ewy”.

Zwiastowanie, fresk FraAngelico w dominikańskimklasztorześw. Marka we Florencji

Zwiastowanie to częsty motywmalarski w twórczości Fra Angelico. Anioł i Maria najczęściejukazani są na krużganku, przywodzącym na myśl świątynię raczejniż dom, otoczonym arkadami o cechach renesansowych, wypełniającymniemal całą kompozycję. Po lewej stronie artysta zostawia sobiezazwyczaj miejsce na ukazanie w tle ogrodu, gdzie każdy kwiat ilistek oddane są z dokładnością. Maria siedzi ze skromniepochyloną głową, pobożnie krzyżując ręce na piersi. Anioł najego obrazach wygląda, jakby dopiero co zstąpił z niebios ijeszcze nie zdążył złożyć barwnych skrzydeł. Pochyla się kudziewicy jakby zamierzał przyklęknąć. Fra Angelico dzieli scenęna dwie części: rozdziela przestrzeń archanioła Gabriela odprzestrzeni przeznaczonej dla Najświętszej Marii Panny za pomocąjednej z kolumn dziedzińca, znajdujących się na pierwszym planie.Pozostaje tu wierny tradycji, w której podobne rozdzielenie postaciZwiastowania było powszechne. Kolorystyka jest dobrana z wyczuciem:delikatna, stonowana, pełna harmonii, oddająca nastrój wydarzenia.W tle, w rajskim ogrodzie ukazane jest wygnanie z Edenu pierwszychludzi, np. w Zwiastowaniu znajdującym się w Muzeum Prado.Żywa soczysta zieleń roślinności kontrastuje ze sceną główną,utrzymaną w jasnych barwach różu, błękitu, złota i bieli.Sklepienie nad Marią i aniołem przypomina niebo usiane gwiazdami.Stroje postaci, aureole i złote skrzydła Gabriela są namalowane zogromną precyzją i dbałością o szczegóły. Na różowej suknianioła widać liczne plisy i złote hafty, a na jego skrzydłachmożna liczyć błyszczące piórka, zaś okrągłe aureoleprzypominają wytłoczone w bogate ornamenty złote tarcze. W obrazietym obecność Boga została zaznaczona w sposób wyraźny i niepozostawiający wątpliwości. Boska ręka z nieba kieruje międzyswego posłańca i Panienkę złocisty snop światła, a w nimmaleńkiego gołębia– symbol DuchaŚwiętego. Oprócz tego, wizerunek Boga pojawia się jakopłaskorzeźba na zewnętrznej ścianie dziedzińca, ponad scenązwiastowania, tuż nad kolumną rozdzielającą postaci. Wygląda totak, jakby przyglądał się objawieniu i sprawował nad nim pieczę.Cała scena tchnie ciszą, skupieniem, świętością. Twarze idłonie archanioła i Marii wyrażają uroczyste natchnienie, mają wsobie coś nieziemskiego, a ich oczy spotykają się w milczącymporozumieniu.

 1. Davidson G. (2003), SŁOWNIK ANIOŁÓW w tym aniołów upadłych. Wyd. Zysk i S-ka.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!