cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

alfabetyczny spis tego co wiem I

2012-02-06 16:06:47, komentarzy: 0
 

alfabetyczny spis tego co wiem

 


A

A'albiel- anioł służebny archanioła Michała (zob. M. Gaster, Wisdom ofthe Chaldeans).

Aariel ("lew Boży") - imię aniołazapisane na ofickim (gnostyckim) amulecie obok imienia bogaJaldabaota (zob. Bonner, Studies in Magical Amulets).

Aba -wysoki dostojnik anielski, zajmujący się sprawami ludzkiejseksualności, którego można przywołać podczas magicznychobrzędów kabalistycznych. Aba pełni także funkcję aniołasłużebnego króla Sarabotesa, który jest piątkowym władcąaniołów powietrza; ~ Abalidot (zob. de Abano, Heptameron; Barrett,The Magus; Masters, Eros and Evil).

Ababaloj - aniołprzywoływany w zaklęciach Salomonowych. Imię Ababaloja wymieniaksięga czarów, Grimorium Verum.

Abachta (Abagta) - wliteraturze rabinackiej, jeden z siedmiu aniołów zamętu; sześciupozostałych nosi imiona: Barbona (Harbona), Bigta, Karkas, Bizta,Mehuman i Zeter. Abachta jest również jednym

z "wygniataczy tłoczni wina"(zob. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 4, s. 374).

Abaddon(Abbadon, "niszczyciel") - hebrajskie imię greckiegoApollyona, anioła Czeluści (Ap 9, 11); także anioła, któryzwiązał Szatana na tysiąc lat (Ap 20). W Księdze Hymnów (którychkopia znajduje się wśród rękopisów odkrytych w Qumran) mowa o"otchłani Abaddon" i "potokach Beliala [które]wdarły się do Abaddon" [por. Tyloch, Rękopisy z Qumran nadMorzem Martwym, s. 264, przyp. 32, s. 267 -przyp. tłum.]. Wapokryfie z I w., Księdze starożytności biblijnych-Pseudo-Filom,mowa o Abaddonie jako miejscu (szeolu, piekle), a nie duchu czydemonie. Podobnie Milton w Paradise Regained (IV, 624) posługuje siępojęciem Abaddon jako określeniem miejsca, to jest otchłani.Zgodnie ze współczesną wiedzą, po raz pierwszy pojęcie toupersonifikował autor Apokalipsy św. Jana, gdzie stało się onoimieniem anioła. W Dziejach Tomasza z III w. Abaddon jest imieniemdemona, lub samego Szatana, i tak też rozumie je Bunyan w Wędrówcepielgrzyma. Według Mathersa, autora The Greater Key of Solomon,Abaddon to imię Boga, którego użył Mojżesz, prosząc Stwórcę ozesłanie plagi gradu na Egipt. Kabalista Józef ben AbrahamGikattila używa słowa Abaddon jako określenia szóstej z siedmiu"warstw piekła", której zarządcą jest anioł Pasjel(por. Cohen, Talmud, s. 380). Klopstock w Mesjadzie nazywa Abaddona"ciemnym aniołem śmierci". O "szponiastychskrzydłach" Abaddona pisał Francis Thompson w wierszu To theEnglish Martyrs (~ Apollyon). Abaddon jest również utożsamiany zaniołem śmierci i zniszczenia, demonem czeluści, z władcądemonów podziemnego świata oraz Samaelem i Szatanem (zob. DePlancy, Słownik wiedzy tajemnej, s. 9; Grillot, A PictorialAnthology of Witchcraft, Magic and Alchemy, s.128). W tym ostatnimdziele Abaddon występuje jako "Anioł zniszczenia zApokalipsy". W The Magus Barretta Abaddon przedstawiony jest nakolorowej rycinie jako jeden z "demonów zła".

Abadon- określenie piekła (~ Abaddon). Pisownia (z jednym "d")wzięta z Zoharu (Deu-teronomium 286a).

Abagta ~ Abachta

Abaj - anioł należący do chóru panowań (zwierzchnictw),przywoływany w kabalistycznych zaklęciach magicznych.

Abalidot- dostojnik niebiański, zajmujący się, podobnie jak Aba, sprawamiludzkiej seksualności. Abalidot jest aniołem służebnym KrólaSarabotesa, piątkowego władcy aniołów powietrza (zob. Barrett,The Magus, t. 2; Masters, Eros and Evil).

abalim (arelim) -chór aniołów znany w angelologii chrześcijańskiej jako ~ trony.W The Magus Barretta mowa o "tronach, które Hebrajczycynazywają abalim, aniołach wielkich i potężnych". Najwyższymiinteligencjami (tj. aniołami) tego chóru są Zafkiel i Jofiel.

Aban - w religiach starożytnej Persji Aban jest (lub był)aniołem października. Był też władcą dziesiątego dnia każdegomiesiąca (zob. Hyde, Historia Religionis Veterum Persarum).

Abariel - w traktatach poświęconych obrzędom magicznym,anioł, którego imieniem posługiwano się w zaklęciachprzywołania. Imię Abariela widnieje na drugim pentagramie Księżyca(zob. Mathers, Greater Key of Solomon).

Abaros ~ Armaros

Abasdarhon - najwyższy rangą anioł władający piątągodziną nocy (zob. Waite, The Lemegeton).

Abatur Muzania(Abiatur) - w kosmologii mandajskiej uthra (anioł) Gwiazdy Polarnej.Pilnuje wagi, na której w momencie śmierci ważona jest ludzkadusza; ~ Aszriel; Monker (mahometański czarny anioł) - obajaniołowie wypełniali podobne funkcje (zob. Drower, The Mandaeans ofIraq and Iran; por. Rudolph, Gnoza, s. 313).

Abbadon ~Abaddon

Abbadona - upadły anioł, serafin, niegdyś wiernytowarzysz Abdiela. W pieśni XXI Mesjady Klopstocka, Abbadona żałuje,że przyłączył się do buntu, i zwany jest "aniołempokutującym". Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z doktrynąchrześcijańską, upadły anioł nie odczuwa skruchy - starczy, żeraz zgrzeszył, a staje się zatwardziały w złu, i jego umysł jużna zawsze jest zwrócony ku ciemnej stronie bytu.

Abbaton -imię Boga lub świętego anioła, używane w zaklęciachSalomonowych do przywoływania demonów (zob. Mathers, The GreaterKey of Solomon). Słowo to oznacza śmierć, i w tym sensie Abbatonjest utożsamiany z aniołem śmierci; pełni on także funkcjęstrażnika w piekle (zob. koptyjskie fragmenty Ewangelii Bartłomiejaw: M.R. James, The Apocryphal New Testament).

Abdal("zastępca") - w tradycji muzułmańskiej imięsiedemdziesięciu tajemniczych duchów, od których zależy losświata, a których tożsamość znana jest jedynie Bogu. Kiedy jednaz tych boskich istot umiera (tak więc Abdale nie są nieśmiertelne),Bóg w tajemnicy wyznacza następnego, aby go zastąpił. Spośródsiedemdziesięciu Abdali czterdzieści mieszka w Syrii. (Podobnąfunkcję pełnią "sprawiedliwi" w tradycji żydowskiejoraz lamowie).

Abdia ("sługa") - imię anioławidniejące na zewnętrznym kręgu pentagramu Salomona. Wspomina onim Waite w The Lemegeton (ryc. 156). Wymienienie imienia anioła wksiędze czarnej magii nie oznacza, że jest on zły. W"podręcznikach czarostwa" pojawia się wiele imionświętych aniołów, którzy, przebywając w piekle, wypełniająpolecenia Boga. Podobnie w niektórych sferach nieba przebywają źlianiołowie (np. ~ grigori, zwani też czuwającymi).

Abdiel("sługa Boży") - najwcześniejsza wzmianka o Abdielupochodzi z Księgi Razjela, żydowskiego dzieła kabalistycznego,powstałego w średniowieczu i napisanego po hebrajsku; autorstwoKsięgi przypisuje się Eleazarowi z Wormacji. W Raju utraconym (V,973, 1085; VI, 469-472) Abdiel jest "serafinem rozpłomienionym",który pierwszego dnia walki w niebie gromi Ariela, Arioka i Ramiela(zbuntowanych aniołów z zastępów Szatana). Pod potężnym ciosemmiecza Abdiela ugina się sam Szatan (VI, 235-243). Milton sławiserafina słowami: "Pośród niewiernych, on wierny jedyny, /Nieporuszony wśród nieprzeliczonych, / Nieustraszony, nietrwożny,niezłomny” (V, 1086-1088). West w swojej pracy Milton and theAngels (s. 124) twierdzi, że Abdiel został wymyślony przezMiltona; w innym miejscu (s. 154) przyznaje jednak, że wzmiankę oAbdielu zawiera Księga Zazjela. W Biblii (1 ICrn 5, 15) Abdiel niejest imieniem anioła, ale człowieka, syna Gada, mieszkańcaGileadu. Wzmianka w Biblii stanowi niewątpliwie pierwotne źródłotego imienia. Jako anioł, Abdiel występuje również w powieściAnatola France'a Bunt aniołów, gdzie na czas swojej ziemskiejdziałalności przybiera imię Arkadiusz.

Abdizriel(Abdizuel) - w kabale jeden z 28 aniołów władających 28 pałacamiKsiężyca (zob. Barrett, The Magus). Imiona wszystkich 28 aniołówpodano w Apendyksie.

Abedumabal (Bedrimulael) - w księdzeczarów Grimorium Verum, anioł przywoływany w zaklęciachmagicznych.

Abel ("łąka") - jeden z dwunastuaniołów zrodzonych z boga Jaldabaota; sądzi dusze trafiające donieba. Jest także jednym z aniołów czwartego nieba oraz władcąDnia Pańskiego (niedzieli) przywoływanym ze wschodu. W TestamencieAbrahama (13, 1) Abel jest aniołem "przed którym musi sięstawić na sąd każda dusza, kiedy tylko Henoch, niebiański skryba,przedłoży księgę, w której zapisane są ludzkie uczynki"(zob. Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics; Barrett,The Magus, t. 2).

Abelech (Helech) - w okultyzmie, imię Bogalub anioła przywoływanego w zaklęciach przeciw demonom (zob.Mathers, The Greater Key of Solomon).

Abezi-Tibod ("ojciecczczej rady') - we wczesnej tradycji żydowskiej Abezi-Tibod jestutożsamiany z Samaelem, Mastemą, Uzą i innymi diabłami. Jestpotężnym duchem, który walczył z Mojżeszem w Egipcie, zatwardziłserce faraona i wspomagał jego czarnoksiężników. Razem z Rahabemutonął w Morzu Czerwonym (tj. Morzu Sitowia). Abezi-Tibod i Rahabsą książętami Egiptu. W Testamencie Salomona ("JewishQuaterly Review", London 1889, XI) Abezi jest synem Beelzeboula(Belzebuba) i demonem Morza Czerwonego; jak sam twierdzi, jest"potomkiem archanioła".

Abhejel - jeden z 28aniołów władających 28 pałacami Księżyca.

Abiou -anioł pokrewny ~ Ejaela.

Abiressia - w tradycji gnostyckiej,jeden z dwunastu aniołów zrodzonych z boga Jaldabaota (~ Abel; zob.Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics II).

Ablati- w Salomonowych traktatach magicznych, anioł przywoływany wzaklęciach Uriela. Zarazem jest to "jedno z czterech słów,które Bóg wypowiedział do swego sługi, Mojżesza"; pozostałetrzy słowa to: Josta, Agla i Kaila (zob. Grimorium Verum; Shah, TheSecret Lore of Magic; Waite, The Book of Ceremonial Magicy.

Aboezra- anioła o tym imieniu wzmiankuje Waite w The Book of CeremonialMagic ("przenajświętszy Aboezra"). Zgodnie z zaleceniemGrimorium Verum, Aboezrę przywołuje się w błogosławieństwiesoli.

Abrael ~ Abru-El

Abragate - duch lub aniołprzywoływany w modlitwie Salomonowej przez mistrza ceremonii (zob.Mathers, The Greater Key of Solomon).

Abrakadabra("błogosławię zmarłym") - jedno z trzech świętychimion wypowiadanych w zaklęciu miecza. Jest to także jedno znajstarszych słów magicznych; uważa się, że pochodzi odhebrajskiego wyrażenia „ha bracha dabara”, co znaczy: wypowiadaćbłogosławieństwo. Imię to, zapisane na kawałku pergaminuzawieszonego na szyi, służyło jako amulet przeciw chorobie.Przyzywając Abrakadabrę, inwokant jedenastokrotnie wypowiadał jegoimię, za każdym razem opuszczając jedną literę, aż dobrnął dokońcowego "a" (~ Abraksas).

Abraksas (Abraksis,Abrasaks itd.) - w gnostyckiej teogonii, Najwyższy Nieznany; wmitologii perskiej, źródło 365 emanacji. Imię "Abraksas"często grawerowano na ozdobach używanych jako amulety (tzw. gemmy)lub jako "przybory" do odprawiania obrzędów magicznych. Wkabale Abraksas jest księciem ~ eonów. Imię to jest wzmiankowane wtakich dziełach, jak Miecz Mojżesza, Księga Razjela, oraz w wieluinnych traktatach magicznych i mistycznych. Według starszych źródełAbraksas jest, lub był, demonem, jednym z bóstw starożytnegoEgiptu. Od jego imienia, jak się zdaje, pochodzi słowo"abrakadabra". Pierwotnie był to termin określający - wsystemach gnostyckich - eony i cykle stworzenia; w głębszym sensieoznaczał samego Boga. Gnostyk Bazylides, który, jak się uważa,"wymyślił" Abraksasa, nauczał, że jest on archontemwładającym 365 niebiosami oraz pośrednikiem między żywymistworzeniami zamieszkującymi ziemię i Bogiem (zob. Forlong,Encyclopedia of Religions; zob. też obrazowe przedstawienieAbraksasa z głową kogucią w: Budge, Amulets and Talismans, s. 208;Rudolph Gnoza, s. 27).

Abramus ~ Abrimas

Abrasjel -anioł siódmej godziny dnia, służący pod Barginielem (zob. Waite,The Pauline Art, w: The Book of Ceremonial Magic, s. 67).

Abrid- w okultyzmie, anioł letniego zrównania dnia z nocą; jego imięwypisywano na amuletach mających chronić przed urokiem ("złymokiem"). Zob. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, s.139, gdzie Abrid jest wymieniony wśród sześciu innych ~ memunim,tj. aniołów służebnych.

Abriel - jeden z aniołównależących (obecnie lub w przeszłości) do chóru panowań,przywoływanych w zaklęciach kabalistycznych (zob. Szósta i siódmaksięga Mojżeszowa).

Abrimas - anioł wzywany na zakończenieszabatu (zob. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, s. 139).Aca fca f 5

Abrinael ~ Abrunael

Abru-El ("mocBoga") - arabski odpowiednik archanioła Gabriela (zob. Forlong,Encyclopedia of Religions).

Abrunael - jeden z 28 aniołówwładających 28 pałacami Księżyca. Imiona wszystkich 28 aniołówpodano w Apendyksie.

Absinthium ~ Piołun

Abtelmoluchos-~ Temlakos

Abuhaza - w okultyzmie, anioł służebny Arkana,poniedziałkowego władcy aniołów powietrza, oraz poddany WiatruZachodniego (zob. Barrett, The Magus).

Abujonij - w Szósteji siódmej księdze Mojżeszowej oraz innych pismach okultystycznych,anioł mieszkający w drugim niebie.

Abujori (Abujoro) - wmagii rytualnej, środowy anioł zamieszkujący (według różnychźródeł) drugie lub trzecie niebo, przywoływany z północy (zob.de Abano, Heptameron; Barrett, The Magus, t. 2).

Abuliel - wokultyzmie żydowskim, anioł przenoszący modlitwy. Wzmiankują onim Joffe i Mark w Great Dictionary of Yiddish Language I. Ponieważjednak nie wspomina o nim Margouliath w Malache Elion (Aniołowieniebiańscy) ani żaden inny znany tekst literatury Hejchalot,podobnie jak Trachtenberg w Jewish Magic and Superstition orazGershom Scholem w swych licznych pracach, należy uznać, że Abulielnie stał wysoko w hierarchii anielskiej. Najważniejszymi aniołamimodlitwy są Akatriel, Metatron, Rafael, Sandalfon, Michał i Sizouze(możliwe, że Abuliel jest aniołem służebnym jednego z wyżejwymienionych).

Abuzohar -jeden z aniołów Księżyca,przywoływany podczas poniedziałkowych obrzędów magicznych (zob.Albertus Magnus, Les Admirables Secrets d'Albert le Grand).

Acafcaf(Aczaca) - w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa), anioł strzegącyszóstej sali (pałacu) nieba.

Achaja(sz) (Achaja, "trud")- w kabale, jeden z ośmiu serafinów; jest aniołem cierpliwości iodkrywcą tajemnic natury. Aniołem pokrewnym Achajasza jest Chous.Reprodukcję pieczęci Achajasza zob. w: Ambelain, Le KabbalePratique, s. 260. W Nowym Testamencie Achaja jest nazwą rzymskiejprowincji. Święty Paweł wizytował kościoły w tym regionie (zob.Dz 18, 12. 27).

Achamot - jeden z eonów, córka ~ PistisSofii. W gnostycyzmie ofickim, Achamot jest matką złego bogaJaldabaota (zob. King, The Gnostics and Their Remains; Jonas, Religiagnozy, s. 201, 204-205; Quispel, Gnoza, s. 101, 206). [Wapokryficznej Apokalipsie Jakuba, Achamot jest "uosobieniemMądrości" (zob. Langkammer, Apokryfy Nowego Testamentu, s. 63)-przyp. tłum.]

Achartiel i Achatchriel - imiona aniołówodnalezione na orientalnych amuletach (kameot) mających chronićprzed złem (zob. Schrire, He-brew Amulets).

Achazriel -anioł pełniący funkcję odźwiernego na dworze niebiańskim (zob.Midrasz Raba).

Acheliasz - anioł, którego imię widnieje napierwszym pentagramie planety Wenus (zob. Mathers, The Greater Key ofSolomon).
Achides - anioł, którego imię widnieje na trzecimpentagramie planety Wenus (zob. Shah, The Secret Lore of Magic;Mathers, The Greater Key of Solomon).

Achrazjel (Akrazjel,"herold Boga") - prawdopodobnie jedna z form imienia ~Razjel lub ~ Galizur. Akrazjel jest aniołem zwiastowań, a takżestróżem ostatniej bramy piekieł. Był też aniołem, którywyjawił Adamowi boskie tajemnice. Kiedy Bóg postanowił, żeMojżesz powinien umrzeć, a ten zaczął błagać o dłuższe życie,Stwórca posłał Achrazjela, aby oznajmił Prawodawcy, iż jegomodlitwy nie zostaną wpuszczone do nieba (zob. Ginzberg, The Legendsof the Jews, t. 3, s. 419). [W innej wersji tej samej legendyaniołem, którego Bóg posłał, aby powiadomił Mojżesza odaremności jego próśb, był Metatron (zob. Ze skarbnicy midraszy,s. 106-108) - przyp. tłum.]

Achsa - anioł dobrych uczynkówwzywany w modlitwie przez mistrza ceremonii podczas Salomonowychobrzędów magicznych (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon).

Achtariel ~ Akatriel JHWH

Achusaton - w Szóstej isiódmej księdze Mojżeszowej, jeden z piętnastu aniołówtronowych. Imiona wszystkich aniołów tronowych podano w Apendyksie.

Acilut - w kabalistycznej kosmogonii, świat emanacji, tj.najwyższy z czterech światów, miejsce przebywania Boga inajpotężniejszych aniołów (zob. Halevi, Kabała, s. 8-12).

Acjel - jeden z siedmiu aniołów planetarnych, przezCorneliusa Agrippę zwanych Elektorami, służący pod rozkazamianioła Rafała (zob. Conybeare, The Testament of Solomon).

Adabiel- w The Hierarchy of the Blessed Angels Heywooda, jeden z siedmiuarchaniołów. Prawdopodobnie jest to jedna z wersji imienia ~Abdiel. Adabiel jest władcą planety Jowisz (według innych źródeł- Marsa). Czasem utożsamia się go z Zadkielem, a także królemHadesu ~ Nergalem.

Adad - w mitologii asyryjsko-babilońskiej,władca piorunów, także "opiekun wróżbiarstwa" (zob.Huyghe, Larousse Encyclopedia of Mythology, s. 59). [Adad był takżebogiem huraganów i opadów, przywoływanym w zaklęciach magicznych"przeciwko skutkom jakiegokolwiek zaklęcia" (zob.Babilońskie zaklęcia magiczne, s. 94; Eliade, Historia wierzeń iidei religijnych, t. 1, s. 108, 111) - przyp. tłum.]

Adadija- jedno z ponad stu imion anioła Metatrona.

Adam("człowiek") - w apokryficznym Życiu Adama i Ewy (I, 10)Adam nazwany jest "świetlistym aniołem'. Według BereszitRaba, gdy Adam został stworzony, sięgał "od ziemi aż pofirmament". Według Pistoriusa Adam jest szóstą sefirąkabały, Tiferet ("piękność"). Zdaniem rabbiego Meieraproch, z którego Bóg stworzył Adama, został zebrany z czterechkrańców (narożników) ziemi. Talmud naucza, że Adam byłpoczątkowo hermafrodytą i stanowił do skonały obraz Boga (równieżpojmowanego jako hermafrodyta). Apokalipsa Mojżesza (grecka wersjaŻycia Adama i Ewy) opowiada, że Adam został uniesiony do nieba naognistym rydwanie powożonym przez archanioła Michała. Wedługinnej legendy Adam został uwolniony z piekła przez Jezusa i zabranydo nieba wraz z innymi "świętymi w okowach". Jeszcze innalegenda, zapisana we Wniebowzięciu Mojżesza i The Ante-NiceneFathers Library, t. 8.), głosi, że Adam został pogrzebany przezczterech aniołów: Uriela, Gabńela, Rafała (Rafaela) i Michała.[Ślad tej legendy zachował się w Liście św. Judy Apostoła 9 -przyp. tłum.] W pracy Mathersa, The Kabbalah Unveiled, dziesięćświętych sefirot wyobraża, czy też tworzy archetypicznegoczłowieka, Adama Kadmona.

Adatiel - duch powietrzaprzywoływany w zaklęciach magicznych. W traktacie Black Rauen(Czarny kruk) Adatiel występuje odziany w "falującą,biało-czarną szatę", natomiast w dziele zatytułowanym Magia(zob. Butler, Ritual Magicy został przedstawiony w "falującej,niebieskiej szacie".

Adeo - według Szóstej i siódmejksięgi Mojżeszowej, anioł należący do chóru panowań,przywoływany podczas obrzędów magicznych.

Adernahael(Adnachiel?) - anioł, któremu Bóg wyjawił magiczne zaklęcie,zapisane na etiopskim amulecie mającym chronić przed kolką idolegliwościami żołądkowymi (zob. Budge, Amulets and Talismans,s. 186).

Adhaijijon - anioł pieczęci, przywoływany wzaklęciach magicznych (zob. Szósta i siódma księga Mojżeszowa).

Adhar - jedno z wielu imion anioła Metatrona.

Adiel- w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa) strażnik siódmej sali(pałacu) nieba.

Adir (Adiń, Adiron, Adi) - aniołprzywoływany podczas obrzędów magicznych; także jedno z imionBoga. Przyzywający Adira "pięciokrotnie wypowiadał jego imię,za każdym razem opuszczając jedną literę, aż dobrnął dokońcowego r" (~ Adińrion).

Adirael ("wspaniałośćBoga") - jeden z 49 duchów (niegdyś zajmujących wysokiemiejsca w hierarchii anielskiej), obecnie służących Belzebubowi,księciu piekła (zob. Mathers, The Book of the Sacred Magic ofAbra-Melin the Mage, s. 108).

Adiram - anioł wspominany wformułach błogosławieństwa i egzorcyzmów soli (zob. GrimoriumVerum).

Adiriasz - anioł przebywający w siódmym niebie(zob. Margouliath, Malache Elion).

Adiriel - według Zoharuanioł zamieszkujący piąte niebo (~ Adiririon).

Adirir(i)on(Adir, Adńrion) - anioł "mocy Bożej"; także imię Boga.Adińriona wzywano w zaklęciach zapisywanych na amuletach mającychchronić przed urokiem ("złym okiem"). Uważa się go zastrażnika jednej z sal lub pałaców pierwszego nieba. Margouliath(Malache Elion) utożsamia Adiririona z Adirielem (zob. Scholem,Major Trends in Jewish Mysticism; Trachtenberg, Jewish Magic andSuperstition). W Sefer Raziel (Księdze Razjela), Adrińon, czy teżAdiririon, jest "Bogiem-uzdrowicielem, który sprawuje pieczęnad domostwami ziemskimi i niebiańskimi".

aditjowie -świetliste bóstwa wedyjskiego panteonu, w którego skład wchodzisiedmiu bogów i aniołów, z Waruną jako ich przywódcą. Pozostałesześć to: Mitra, Sawitar, Bhaga, Indra, Daksza, Surja (zob. Gaynor,Dictionary of Mysticism; Redfield, Gods. A Dictionary of the Deitiesof All Lands; Słownik mitologii hinduskiej).

Adjuchas - duch(geniusz) skał; także jeden z geniuszy godziny jedenastej (zob.Apoloniusz z Tiany, Nuctemeron; Levi, Transcendental Magicy.

Admarel ("moim Panem jest Bóg") - w tradycjach oHenochu, jeden z władców jednej z czterech pór roku (zazwyczajzimy); ~ Narel.

Admael - jeden z siedmiu archaniołówwładających ziemią. Admael zazwyczaj przebywa w drugim niebie.

Adnachiel (Adwachiel, Adernahael) - anioł listopada, władcaznaku Strzelca. Adnachiel, na zmianę z Falekiem, przewodziniebiańskiemu chórowi śpiewających aniołów (zob. Heywood, TheHierarchy of the Blessed Angels; Barrett, The Magus; Budge, Amuletsand Talismans; De Planet', Dictionnaire Infernal; Camfield, ATheologieal Discourse of Angels).

Adnaj ("rozkosz")- anioł, którego imię widnieje na pentagramie planety Wenus (zob.Mathers, The Greater Key of Solomon; Shah, The Secret Lore of Magic).

Adoil ("ręka Boga") - przedwieczna istota lubświetlisty duch wywołany przez Boga z niewidzialnych głębin,który, na Jego rozkaz, rozpadł się na kawałki. Stało się to(według słowiańskiej Księgi Henocha) w czasie, gdy Henochzwiedzał dziesięć sfer nieba. Z "kawałków" Adoilawyłoniły się wszystkie widzialne rzeczy tego świata. Imię to niepojawia się w żadnym innym znanym tekście. R.H. Charles dopatrujesię w tej legendzie zmodyfikowanej wersji teorii "kosmicznegojaja", obecnej w mitologii starożytnego Egiptu.

Adojahel- w kabale, jeden z piętnastu aniołów tronowych (zob. Szósta isiódma księga Mojżeszowa). Imiona wszystkich piętnastu aniołówpodano w Apendyksie.

Adonael - w Testamencie Salomona, jedenz siedmiu archaniołów, a zarazem jedyny anioł, który jest wstanie pokonać demony choroby, Bobela (Bototela) i Metatiaksa (zob.hebrajska Księga Henocha).

Adonaet - anioł wzywany wzaklęciach przeciwko demonowi Ichtionowi, który wywołuje paraliż(zob. Shah, The Secret Lore of Magic).

Adonaj ("Bóg') -w mitologii fenickiej, jeden z siedmiu elohim, czyli aniołówobecności, a zarazem stwórców widzialnego świata. Adonaj jesttakże aniołem przywoływanym w Salomonowych zaklęciach wosku ipodczas egzorcyzmów ognia. W gnostycyzmie ofickim Adonaj jest jednymz siedmiu aniołów stworzonych przez boga Jaldabaota "na jegoobraz i podobieństwo" (zob. Jonas, Religia gnozy, s. 59, 149,215). W Starym Testamencie Adonaj jest jednym z imion Boga.

Adonajos (Adonaju, Adoneus) - w gnostycyzmie ofickim, jeden zsiedmiu archontów lub "komendantów', którzy tworzą hebdomadęi władają siedmioma niebiosami; także jeden z dwunastu aniołówzrodzonych z boga Jaldabaota (zob. Orygenes, Przeciw Celsusowi, s.51, 308; Doresse, The Secret Books of Egyptians Gnostics).

Adoniel- według Waite'a (The Lemegeton), naczelny anioł dwunastej godzinynocy, służący pod rozkazami Sarindiela. Imię Adoniela widnieje naczwartym pentagramie planety Jowisz, obok imienia anioła Bariela.Reprodukcję pentagramu zob. Mathers, The Greater Key of Solomon, il.IV.

Adossia - najwyższy rangą anioł w kosmicznej mitologiiGurdjieffa (All and Everything, Belezbub's Tales to his Grandson).

Adot - w Szóstej i siódmej księdze Mojżeszowej, cherubinlub serafin przywoływany w zaklęciach magicznych.

Adrael("Bóg moją pomocą') - anioł służący w pierwszym niebie (~Adriel).

Adraj - według Mathersa (The Greater Key ofSolomon), anioł przywoływany w zaklęciach atramentu i kolorów.

Adramelech (Adramelek, "król ognia') - anioł chórutronów, zwykle towarzyszący Asmadajowi. W demonografii, Adramelechjest ósmym z dziesięciu arcydemonów; jest także wielkimkanclerzem piekła i kawalerem Orderu Muchy, ustanowionego, jak głosilegenda, przez Belzebuba. Wezwany, Adramelech ukazuje się podpostacią muła lub pawia (zob. De Plancy, Słownik wiedzy tajemnej,s. 10, 58). W The History of Magic Seligmanna demon ten jestprzedstawiony jako koń. W Drugiej Księdze Królewskiej (17, 31)Adramelek (Adramelech) jest bogiem Sefarwaitów z Samarii, któremuskładano ofiary z dzieci. Adramelech bywał utożsamiany zbabilońskim Anu i Molochem Ammonitów. W Raju utraconym Miltonnazywa Adramelecha "idolem Asyryjczyków" (imię topochodzi z mitologii asyryjskiej); w tym samym poemacie Adramelechjest upadłym aniołem, pokonanym w walce przez Uriela i~ Rafaela(VI, 460-463). W Mesjadzie Klopstocka Adramelech jest"nieprzyjacielem Boga, bardziej podstępnym, pysznym i złośliwymniźli sam Szatan, diabłem straszliwiej wyklętym i większymhipokrytą". Zob. ilustrację w: Schaff, A Dictionary of theBible, s. 26, gdzie Adramelech jest przedstawiony pod postaciąskrzydlatego, brodatego lwa. Na ilustracji w Słowniku wiedzytajemnej De Plancy'ego (s. 10) demon ten został ukazany jako muł zogonem pawia.

Adrapen - naczelny anioł godziny dziewiątej wnocy, służący pod rozkazami Nakoriela (zob. Waite, The Lemegeton).

Adriel ("Bóg moją pomocą") jeden z 28 aniołówwładających 28 pałacami Księżyca. W Hierarchy of the BlessedAngels Heywooda Adriel jest także jednym z aniołów śmierci, który"w dniu ostatecznym uśmierci wszystkich żyjących". WOzar Midrashim (t. 2, s. 316, 317) Adriel jest jednym z aniołówstrzegących bram Południowego Wiatru (również WschodniegoWiatru).

Adrigon - jedno z wielu imion anioła Metatrona.

Af ("gniew") - jeden z ~ aniołów zniszczenia,książę gniewu Bożego, władca ludzkiej śmierci. Wraz z aniołemo imieniu Chema, Af niemal już połknął Mojżesza, ale musiał gowypluć, kiedy Sefora (żona Prawodawcy) obrzezała syna, czymułagodziła gniew Boga wywołany zaniedbaniem przepisanego prawemrytuału. Af mieszka w siódmym niebie i jest wysoki na "500farsangów'. Jego ciało jest "ze słupów czarnego i czerwonegoognia" (zob. Zohar; Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 2, s.308, 328; Midrasz Tehilim; Cohen, Talmud, s. 79).

Afafiel - wliteraturze Hejchalot (Maase Merkawa) anioł strzegący siódmej sali(pałacu) nieba.

Afafniel - anioł gniewu, książę oszesnastu twarzach (czterech z każdej strony głowy), którenieustannie zmieniają swój wyraz (zob. Księga Razjela).

Afarof- anioł utożsamiany z Rafałem (Rafaelem), noszący, jak wierzono,"jedyne prawdziwe imię Boga" (zob. Testament Salomona;Pistis Sofia; M. Gaster, The Sword of Moses); ~ Afriel.

AfBri - anioł sprzyjający ludowi Izraela; sprawuje władzę naddeszczem; ~ Matarel (zob. Margouliath, Malache Elion).

Aduachiel~ Adnachiel Adwachiel ~ Adnachiel

Adyn (Adimus) - jeden zsześciu (lub siedmiu) aniołów, których kult został oficjalniepotępiony przez papieża Zachariasza podczas synodu rzymskiego w 745r. (ten sam los spotkał m.in. Uriela, Raguela i Symiela). Wzywanietych aniołów w modlitwach lub choćby aprobowanie ich kultu zostałoobłożone ekskomuniką (zob. Guriewicz, Problemy średniowiecznejkultury ludowej, s. 110; Heywood, The Hierarchy of the BlessedAngels).

Aeszma - źródłosłów imienia ~ Asmodeusz. Wmitologii perskiej Aeszma był jednym z siedmiu archaniołów(noszących zbiorową nazwę ~ Amesza Spenty). To imię, z kolei,pochodzi od Aeszma Daewa, "demon Aeszma". [Według innychźródeł Aeszma był jednym z siedmiu demonów, nie archaniołów(zob. Rousseau, Bóg zła, s. 15, 20) - przyp. tłum.]

Afiriza~ Alfariza

Afkiel - w literaturze Hejchalot (Maase Mer-kawa)anioł strzegący piątej sali (pałacu) nieba. Afredon - wgnostycyzmie, potężna istota niebiańska, zamieszkująca Pleromęwraz z Dwunastoma Sprawiedliwymi. Jest władcą niepodzielności.

Afriel (Afarof) - anioł siły (potęgi?), być może jedno zimion Rafała (Rafaela). W Testamencie Salomona Afarof to jedynyanioł zdolny udaremnić knowania Obizut, żeńskiego demonazabijającego dzieci (zob. Montgomery, Aramaic należący do chórucnót, obecnie książę piekła, dowodzący 31 legionami złychduchów. Ukazuje się pod postacią starca siedzącego okrakiem nakrokodylu, z krogulcem na ręce. Uczy wszystkich języków i potrafiwywołać trzęsienie ziemi (zob. De Plancy, Słownik wiedzytajemnej, s. 10-11). Reprodukcję pieczęci Agaresa zob. w: Waite,The Book of Black Magic and of Pacts, s. 166. Według legendy Agaresbył jednym z 72 duchów, które król Salomon uwięził w mosiężnymnaczyniu i wrzucił do jeziora (według innej wersji tej legendywygnał go do "dolnego Egiptu").

Agason - aniołprzywoływany w zaklęciach Salomonowych słowami: "PrzenajświętszeImię Agason".

Agatodemon - w gnostycyzmie, "siedmiorakiwąż (seraf), Chrystus". Słowo to pochodzi od imieniaegipskiego dobrego ducha, węża Agatodajmona, przeciwstawianegozłemu duchowi, Kakadajmonowi. Agatodemona określa się także jakoanioła stróża i ducha opiekuńczego oraz utożsamia z Hermesem,"dobroczyńcą, aniołem stojącym po stronie tyche (boskiegolosu)". (zob. Harrison, Epilogomena to the Study of GreekReligion, s. 296; De Plancy, Dictionnaire Infernal; Spence, AnEncyclopaedia of Occultism; Bławatska, Doktryna tajemna).

Agbas- w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa) anioł strzegący czwartejsali (pałacu) nieba.

Aggeusz - jeden z proroków mniejszychStarego Testamentu, zwany "wysłannikiem Pańskim"(aniołem?). Zob. Ag 1, 13.

Agiel - imię anioła widniejącena pierwszym pentagramie planety Merkury. Według Paracelsusa Agieljest główną inteligencją (tj. duchem, aniołem) Saturna, pełniąctę funkcję wspólnie z aniołem Zazelem (zob. Christian, TheHistory and Practice of Magic t. 1, s. 318).

Agkagdiel - wliteraturze Hejchalot (Maase Merkawa) anioł strzegący siódmej sali(pałacu) nieba.

Agla - w kabale, anioł pieczęci,przywoływany w zaklęciach sitowia; także duch przyzywany wponiedziałkowych zaklęciach błagalnych skierowanych do Lucyfera.Podczas egzorcyzmów Agla jest przywoływany metodą ciągnięcialosów, a jego imię wypędza demony. Imieniem Agla posłużył sięJózef, dziękując Bogu za uwolnienie z rąk swoich braci. Słowo"agla" składa się z pierwszych liter hebrajskiegowyrażenia ata gadol leolam Adonai, co znaczy: "O Panie, Tywszystko możesz" (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon;Waite, The Book of Black Magic and of Pacu; por. De Plancy, Słownikwiedzy tajemnej, s. 10; Praktyka tajemnej wiedzy magicznej, s. 24).

Agmatia - anioł nie ustalonego pochodzenia, wspomniany wpracy Scholema, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and TalmudicTradition. Agniel - w Zoharze, czwarta z dziesięciu sefirot zła inieczystości.

Agrat bat Machlat - żeński anioł nierządu,jedna z trzech pomocnic Samaela. Pozostała dwójka to Lilit i Naama.[W Talmudzie Pesachim 112b czytamy: "Nikt nie powinien samotniewychodzić w nocy, szczególnie w środę i sobotę, ponieważ Agratcórka Machlat przebywa na zewnątrz wraz z osiemnastoma miriadamianiołów zruszczenia, z których każdy oddzielnie ma zezwolenie nato, by czynić zło" (zob. Cohen, Talmud, s. 270) - przyp.tłum.]

Agreas ~ Agares

Agromiel - anioł strzegącyszóstego nieba (zob. Ozar Midrashim, t. 1, s. 116).

Aha -anioł należący do chóru panowań; także duch ognia przywoływanyw zaklęciach kabalistycznych (zob. Szósta i siódma księgaMojżeszowa).

Ahabiel - anioł przywoływany w zaklęciachmiłosnych (zob. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur).

Ahaha - anioł pieczęci, przywoływany w zaklęciachmagicznych (zob. Szósta i siódma księga Mojżeszowa).

Ahaij- w Szóstej i siódmej księdze Mojżeszowej, duch planety Merkury,wzywany w czasie obrzędów magicznych.

Ahamniel - jeden znajwyższych książąt-ariołów naznaczonych przez Boga nad mieczem(zob. M. Gaster, The Sword of Moses).

Ahaniel - jeden z 70aniołów, których imiona wypisywano na amuletach porodowych (zob.Margouliath, Malache Elion; Księga Razjela; Budge, Amulets andTalismans).

Ahariel - anioł władający drugim dniemtygodnia, służący pod rozkazami Gabriela (zob. Margouliath,Malache Elion).

Ahasjor - anioł władający żydowskimmiesiącem tebet (grudzień-styczeń) (zob. Schwab, Vocabulaire del'Angelologie).

Ahawiel - anioł, którego imię widnieje nażydowskich amuletach (kamea) mających chronić przed demonami (zob.Schrire, Hebrew Amulets).

Ahiasz (Hija) - syn upadłegoanioła Szemhazaja (zob. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 3, s.340). Należy wyjaśnić, że święci aniołowie (tj. czyste duchy)nie mogą mieć potomstwa, natomiast aniołowie upadli oraz demonypo-siadają tę zdolność.

Ahiel ("brat Boga") -jeden z 70 aniołów, których imiona wypisywano na amuletachporodowych, pomocnik anioła Kafsjela, władcy siódmego dniatygodnia (zob. Księga Razjela).

Ahjma'il - w tradycjimuzułmańskiej, anioł stróż przywoływany podczas egzorcyzmów(zob. Hughes, [hasło] "Angels" w: A Dictionary of Islam).

Ahadiel - anielski stróż prawa (zob. Margouliath, MalacheElion); ~ Akriel.

Ahadis - anioł władający żydowskimmiesiącem marcheszwan (październik-listopad) (zob. Schwab,Vocabulaire de l'Angelologie).

Ahzariel - imię anioławidniejące na żydowskim amulecie (kamea) mającym chronić przeddemonami (zob. Schrire, Hebrew Amulets).

Aistesis (Telesis,"wolna wola") - w gnostycyzmie, emanacja boskiej woli.

Ajawel - jeden z 72 aniołów władających znakami zodiaku.Imiona wszystkich 72 aniołów podano w Apendyksie.

Ajel -anioł powietrza, władca Dnia Pańskiego (niedzieli) oraz jednego zdwunastu znaków zodiaku (Barana). Jest mieszkańcem czwartego niebai przywołuje się go z północy. Jest też jedną z "ognistychtroistości" (zob. de Abano, Heptameron; Waite, The Legemeton).

Ajib - anioł Wenus, którego imię widnieje na czwartympentagramie tej planety (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon).

Ajil - anioł znaku Strzelca. W magii obrzędowej anioł tennosi imię Sizajasel (zob. Trachtenberg, Jewish Magic andSuperstition, s. 251).

Ajin Sof (Ein Suf, Ajin Suf -"nieskończony") - w kabale, imię najwyższego,niewidzialnego, niepojętego stwórcy wszechświata; substancja Bogauosobiona w parcufim (por. zaratustriański Zurwan akeran; zob. pismaMojżesza Kordowero i Gershoma Scholema; por. też Halevi, Kabala, s.5-8.

Ajloajos (Ajaloajos) - w gnostycyzmie, władca drugiejbramy "wiodącej do eonu archontów' (zob. wezwanie do Ajloajosaw: Chygenes, Przeciw Celsusowi, s. 307-308; Legge, Forerunners andRivals of Christianity, t. 2, s. 73).

Ajszer - w Szóstej isiódmej księdze Mojżeszowej, anioł służebny, przywoływany wzaklęciach magicznych.

Akademia niebiańska (Akademia naWysokościach) - sędziowie anielscy, którzy sądzą przybyłe donieba dusze ludzkie. Jeśli człowiek okaże się cnotliwy, zostaje"ukoronowany wieloma świetlistymi koronami", jeśli niezostaje "wyrzucony na zewnątrz i czeka pod filarem [niebios],aż zostanie zabrany do miejsca kaźni" (zob. Zohar Balak 185b;por. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 16).

Akae ("przysięga") - według M. Gastera (LogosEbraikos and the Book of Enoch) słowo "kae" oznacza"niewypowiedziane imię Boga, którego poznanie wyposażaczłowieka w zdolności równe nieomal zdolnościom najwyższychrangą aniołów". ~ Kazbiel, "wódz przysiąg": wetiopskiej Księdze Henocha (69,14) anioł Kasbiel "składaprzysięgę Akae na ręce Michała". To właśnie dzięki tajnejmocy tej przysięgi "stworzony został ocean, a ziemiaustanowiona nad wodami'.

Akatriel JHWH (Achtariel, Aktriel,Keteriel, Jehadriel) - jeden z książąt sądu Bożego, postawionychponad wszystkimi innymi aniołami. Jest utożsamiany z "aniołemPańskim' (w Starym Testamencie określenie to pojawia się bardzoczęsto i oznacza Boga). Elisza ben Awuja, jeden z czterech mędrców,którym dane było oglądać niebo za życia, opowiadał: "Kiedywzniosłem się do Raju, u jego bram ujrzałem Akatriela JHWH, PanaZastępów, otoczonego przez 120 miriad usługujących Mu aniołów°.W kabale, Akatriel to imię istoty niebiańskiej za-siadającej naTronie Chwały. W apokaliptycznym traktacie pochodzącym z VIII w.n.e., imię Akatriel używane jest zamiennie z imieniem -~ Metatron(zob. Talmud Berachot 7a; Cordove-ro, Pardes Rimmonim; Scholem,Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition). Aker- według greckiej Apokalipsy Ezdrasza, jeden z dziewięciu aniołów,które będą sądzić ludzkość "w dniu końca świata"(zob. Ante-Ni-cene Fathers Library VIII, s. 573). Imiona wszystkichdziewięciu podano w Apendyksie.

Aklahaj - duch (geniusz)hazardu; także jeden z duchów godziny czwartej (zob. Apoloniusz zTiany, Nuctemeron).

Akrab - w mitologii arabskiej, aniołprzywoływany w zaklęciach magicznych (zob. Shah, Occultism. ItsTheory and Practice).

Akrabiel - anioł władający jednym zeznaków zodiaku (zob. Agrippa, Three Books of Occult Philosophy III).

Akram(m)achamarej - w koptyjskiej Pistis Sofia, pierwszy zduchów triady "wysokich rangą bóstw gnostyków; władcasklepienia niebieniego". Jak dowodzi "tablica klątw",której reprodukcja znajduje się w Studies in Magical AmuletsBonnera, anioła tego przywoływano podczas obrzędów magicznych.Scholem (Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and TalmudicTradition, s. 95) uważa, że przedstawienia Akramachamareja jakoboga Słońca "pozwalają widzieć w nim anioła służebnegoAriela".

Akriel - anioł nieurodzaju. Akriel jestprzywoływany w zaklęciach przeciw głupocie; także w trakcierecytowania wersetów z Księgi Powtórzonego Prawa (zob.Margouliath, Malache Elion; Trachtenberg, Jewish Magic andSuperstition).

Alalijasz - jedno z wielu imion aniołaMetatrona.

Alamakanael - jeden z licznych aniołówstrzegących bram Zachodniego Wiatru (zob. Ozar Midrashim, t. 2, s.316).

Alad - w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa), aniołstrzegący siódmej sali (pałacu) nieba.

Alazajon -"przenajświętszy anioł Boży" przywoływany podczasobrzędów magicznych, zwłaszcza w zaklęciu sitowia (zob. Mathers,The Greater Key of Solomon; Waite, The Book of Ceremonia).

Albim- anioł strzegący bram Północnego Wiatru (zob. Ozar Midrashim, t.2, s. 316).

Aksineton - istota anielska; wymawiając jejimię, Bóg stworzył świat (zob. Mathers, The Greater Key ofSolomon).

Akteriel (Akatriel) - według luriańskiej, ale nieżydowskiej, legendy (zob. Bamberger, Fallen Angels), wysoki rangąanioł, któremu Sandalfon nakazał wyjawić, w jaki sposób możnapokonać księcia zła, Samaela, oraz jego zastępy. Zadanie tojednak okazało się przerastać siły Akteriela, pomimo żekorzystał on z rad towarzyszącego mu bliźniaczego brataSandalfona, Metatrona. Słowem, pokonanie zła, czy też księciazła, nie leżało w możliwościach nawet najpotężniejszychaniołów.

Akuachaj (lub Akua) - święte imię, jedno znomina Barbara, używanych w zaklęciach Salomonowych, zmuszającychdemony do posłuszeństwa (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon).

Akzariel - imię anioła zapisane na żydowskim amulecie(kamea) mającym chronić przed demonami (zob. Schrire, HebrewAmulets).

Alaciel ~ Nektariusz

Alad - tytuł nadawanyNergalowi, władcy umarłych (zob. Jobes, Dictionary of Mythology,Folklore and Symbols).

Aladiasz - jeden z 72 aniołównoszących boskie imię Szemhameforasz (zob. Barrett, The Magus, t.2).

Albrot - jedno z trzech świętych imion (Boga lubaniołów) przywoływanych w zaklęciu miecza (zob. Grimorium Verum).

Alcin - jeden z licznych aniołów strzegących bramZachodniego Wiatru (zob. Ozar Midraszim, t. 2, s. 316).

Alfariza(Afiriza) - inteligencja drugiej wysokości (zob. Waite, The Almadelof Solomon).

Alfata (Etalfata) - anioł władający Północą(zob. Gospel of Bartholomew, w: James, The Apocryphal New Testament).Innymi aniołami Północy są Gabriel oraz Chairoum. [W polskimtłumaczeniu Ewangelii Bartłomieja anioł Północy nosi imięElbista, natomiast anioł Północnego Wschodu Etalfata (zob.Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, cz. 2, s. 506-507) - przyp. tłum.]

Alfun - geniusz (anioł) gołębi. Według Apoloniusza zTiany (Nuctemeron) Alfun jest także jednym z władców godziny ósmej(zob. Levi, Transcendental Magicy.

Alimiel - jedna z pięciuinteligencji (tj. aniołów) "pierwszej wysokości".Pozostałe cztery to: Gabriel, Barakiel, Lebes i Helison (zob. Shah,The Secret Lore of Magic; Waite, The Almadel of Solomon). W OzarMidrashim Alimiel jest jednym z siedmiu aniołów strzegącychkurtyny, czy też zasłony siódmego nieba. Alimiel bywa teżutożsamiany z Dumahelem.

Alimon - w zaklęciachMojżeszowych, potężny książę aniołów, który, wezwany, chroniprzed ranami postrzałowymi i ciętymi. Jego pomocnikami sąaniołowie Reiwtip i Tafti (zob. Szósta i siódma księgaMojżeszowa).

Almiras - w magii, "pan i władcaniewidzialności". Kontakt z Almirasem ułatwia magicznypierścień Gygesa (zob. Grand Grimorium).

Al Moakkibat ~Moakkibat

Almon - w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa)anioł strzegący czwartej sali (pałacu) nieba.

Alpiel - wmistyce żydowskiej, anioł lub demon władający drzewami owocowymi(zob. Spence, An Encyclopaedia of Occultism; Gaynor, Dictionary ofMysticism).

Altarib - anioł sprawujący władzę nad zimą,przyzywany podczas obrzędów magicznych (zob. de Abano, Heptameron).

Al Uzza - w pogańskiej mitologii arabskiej, kobieta-anioł.Jej posąg został zniszczony z rozkazu Mahometa (zob. Jobes,Dictionary of Mythology Folklore and Symbols; M.Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, s. 37, 64-65).

Al-Zabannija(Al-Zabamijja) - w Koranie (su-ra 74, 30), zbiorowe określenieimienia 19 aniołów strzegących piekła (zob. [hasło] "Angels"w: The Encyclopaedia of Islam, III; M. Gaudefroy-Demombynes,Narodziny islamu, s. 224).

Amabael - anioł, który, podobniejak ~ Altarib, sprawuje władzę nad zimą (zob. Barrett, The Magus).

Amabiel - wtorkowy anioł powietrza i naczelny duch planetyMars. Amabiel jest także jednym z dostojników anielskich"zajmujących się sprawami ludzkiej seksualności' (zob.Malchus, The Secret Grimoire o f Turiel; de Abano, Heptameron;Masters, The Eros and Evil; Barrett, The Magus, t. 2).

Amalek- w Zoharze, duch utożsamiany z ~ Samaelem, "zły wąż,bliźniacza dusza jadowitego boga" (por. Pwt 25, 19).

Amaliel- duch kary; także anioł słabości (zob. Schwab, Vocabulaire de1'Angelologie).

Amamael - w literaturze Hejchalot (MaaseMerkawa) anioł strzegący trzeciej sali (pałacu) nieba.

Amarlaji(Amarlia) - anioł przywoływany w zaklęciach leczących chorobyskórne (zob. Talmud Szabat, k. 67, kol. 1).

Amarlia(Amarlaii) - w Szóstej i siódmej księdze Mojżeszowej, anioł,który opuścił ziemię Sodomy, by leczyć ludzi cierpiących zpowodu bolesnych wrzodów.

Amaros ~ Armaros

Amarzjom- jeden z piętnastu aniołów tronowych, wymienionych w Szóstej isiódmej księdze Mojżeszowej. Imiona wszystkich piętnastu podano wApendyksie.

Amatiel - jeden z czterech aniołów sprawującychwładzę nad wiosną (zob. de Abano, Hep-tameron; Barrett, The Magus,t. 2).

Amatliel - w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa),anioł strzegący trzeciej sali (pałacu) nieba.

Amator - wkabale, "święte imię anielskie" przywoływane wzaklęciach magicznych (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon).

Amazarok ~ Amezjarak

Ambriel (Amriel) - anioł majaoraz książę w chórze tronów. Ambriel jest aniołem zarządzającymdwunastą godziną nocy, a także władcą jednego z dwunastu znakówzodiaku Bliźniąt). Imię Ambriela umieszczano na żydowskichamuletach mających chronić przed demonami. W kabale (Szósta isiódma księga Mojżeszowa) Ambriel jest przywoływany w zaklęciachmagicznych "pod siódmą pieczęcią planety Mars' (zob.Heywood, The Hierarchy of the Blessed Angels; Waite, The Lemegeton;Barrett, The .1~fagus, t. 2; Schrire, Hebrew Amulets).

Ameratat(Ameretat) - w religiach Starożytnej Persji, aniołnieśmiertelności. W zaratustńanizmie, Ameratat jest jednym zsześciu lub siedmiu archaniołów, noszących zbiorową nazwę ~Amesza Spenty (zob. Geiger, Kuhn, Grundriss der iranischen PhilologieIII; Boyce, Zaratusztrianie). Niektórzy badacze uważają, żeAmeratat był pierwowzorem Maruta, upadłego anioła, o którymwspomina Koran (zob. Jung, Fallen Angels in Jewish, Christian andMohammedan Literature, s. 131).

Amertati - mahometańskianioł znany także jako Mordad (zob. Jung, Fallen Angels in Jewish,Christian and Mohammedan Literature, s. 131).

Amezjarak(Amazarek, Semjaza, Szamjaza, Szemhazaj) - w etiopskiej KsiędzeHenocha (8, 2), anioł, który nauczył rzemiosła czarnoksiężnikówi zielarzy. Jest jednym z dwustu lub też jednym z wodzów dwustuaniołów, którzy zstąpili z nieba na ziemię i współżyli zcórkami ludzkimi. W greckim przekładzie etiopskiej Księgi Henochaimię Amezjaraka zastąpiono imieniem "Semiazas". Wetiopskiej Księdze Henocha, w wydaniu R.H. Charlesa, imię tootrzymało postać "Amiziras'. Eliphas Levi (The History ofMagic), wyliczając imiona upadłych aniołów, odróżnia Amazareka(Amezjaraka) od Semjazy.

Amfarul - anioł, którego Salomonnazywał "królem latających duchów". Amfarul jestaniołem nagłych podróży i zjawia się po wypowiedzeniu jegoimienia (zob. Księga Mocy).

Amhiel - anioł, którego imięznaleziono na żydowskim amulecie (kamea) mającym chronić przeddemonami (zob. Schrire, Hebrew Amulets).

Ami - niegdyś duchnależący do chóru aniołów, oraz chóru potęg, obecnie - "wielkiprzewodniczący niższych sfer". Posiada "doskonałąznajomość astrologii sztuk wyzwolonych". Jak wyznał królowiSalomonowi, ma nadzieję powrócić na siódmy tron "za 1200lat", co, jak twierdzi demonolog Wierus, "jest całkowicienieprawdopodobne". Reprodukcję pieczęci Amiego zob. w: Waite,The Book of Black Magic and of Pacts, s. 184.

Amides - anioł,podobnie jak Amikar, przywoływany w modlitwie odmawianej podczasnakładania szat rytualnych (zob. Malchus, The Seeret Grimoire ofTuriel).

Amiel ("lud Boży") - anioł czwartejgodziny dnia, służący pod Wachmielem. Amiel jest równieżwymieniany jako anioł siódmej godziny nocy, służący podrozkazami Mendriona (zob. Waite, The Lemegeton, s. 67, 69).

Amikar- najświętszy duch (lub jedno z imion Boga), przywoływany wmodlitwie odmawianej podczas nakładania szat rytualnych (zob. Waite,The Book of Black Magic and of Pacts). Zdarza się, że nawetnajwyżsi rangą aniołowie wprzęgani są w służbę osóbparających się czarną magią.

Amilfaton - w literaturzeHejchalot (Maase Merkawa), anioł strzegący siódmej sali (pałacu)nieba.

Amisijasz - jedno z wielu imion anioła Metatrona.

Amisjel - anioł godziny piątej, służący pod Sazkujelem(zob. Waite, The Lemegeton).

Amisor - imię aniołaprzywoływanego w Salomonowych zaklęciach magicznych, zwłaszczapodczas okadzania (zob. Grimorium Verum; Shah, The Secret Lore ofMagicy.

Amitiel - anioł prawdy, jego imienia używano jakoamuletu. Według tradycji aniołami prawdy są także Michał iGabriel. Jak głosi legenda, kiedy Bóg wystąpił z propozycjąstworzenia człowieka, anioł prawdy wraz z aniołem pokoju(bezimienni w tej legendzie), a także inni aniołowie sprzeciwilisię temu zamiarowi. Za karę aniołowie prawdy i pokoju zostalispaleni (zob. Ginzberg, The Legends of the Jews; Schwab, Vocabulairede I'Angelologie). [Por. inną wersję tej legendy w: Ze skarbnicymidraszy, s. 10-11 -przyp. tłum.]

Amizirias ~ Amezjarak

Amniksjel - jeden z 28 aniołów władających 28 pałacamiKsiężyca. Amniksjel jest jednak wymieniany również jako jeden z ~elektorów piekła, co nakazywałoby go zaliczyć, w najlepszymrazie, do aniołów upadłych (zob. Barrett, The Magus, t. 2; Butler,Ritual Magicy.

Amnodiel - podobnie jak Amniksjel, jeden z 28aniołów władających 28 pałacami Księżyca. Amnodiel figurujerównież na liście siedmiu elektorów piekła.

Amojas - wgnostyckiej Parafrazie Sema, jedna z tajemniczych istot, którymzostał objawiony sekret Stworzenia (zob. Doresse, The Secret Booksof Egyptian Gnostics, s. 148).

Amra'il - w mahometanizmie,anioł stróż przywoływany podczas egzorcyzmów (zob. Hughes,[hasło] "Angels" w: A Dictionary of Islam).

Amriel~ Ambriel

Amtiel - w literaturze Hejchalot (Maase Merkawa),anioł strzegący trzeciej sali (pałacu) nieba.

Amudiel -jeden z aniołów figurujących na liście siedmiu elektorów piekła.

Amuhael X - anioł przywoływany w zaklęciach magicznych(zob. M. Gaster, The Sword of Moses).

Amwak'il - wmahometanizmie, anioł stróż przywoływany podczas egzorcyzmów(zob. Hughes, [hasło] "Angels" w: A Dictionary of Islam).

Anabiel - w kabale, anioł przywoływany podczas obrzędówmagicznych, zwłaszcza w zaklęciach przeciwko głupocie (zob. praceMojżesza Botarela oraz księgi Henocha).

Anabona - w TheGreater Key of Solomon Mathersa, imię ducha lub anioła, "poprzezktórego Bóg stworzył człowieka i cały wszechświat". Wedługlegendy, jedno ze słów, które Bóg wypowiedział do Mojżesza,przekazując Prawodawcy na Górze Synaj kamienne tablice zDziesięcioma Przykazaniami.

Anabotas (Arabonas) - wGrimorium Verum, anioł przywoływany podczas obrzędówkabalistycznych.

Anachiel - imię jednego z czterechpotężnych aniołów, wymienionych w hebrajskiej inskrypcji natrzecim pentagramie planety Saturn (zob. Mathers, The Greater Key ofSolomon). Reprodukcję mistycznego kręgu Anachiela zob. w: Shah, TheSecret Lore of Magic, s. 54. W poemacie Longfellowa The Golden LegendI, 1851) Anachiel jest aniołem władającym Saturnem. W późniejszychedycjach Longellow zastąpił Anachiela ~ Orifielem.

Anael(Haniel, Hamiel, Omoel, Ariel itd.) jeden z siedmiu aniołówstworzenia, wódz chóru księstw (-ł Nisroch), książęarchaniołów oraz zwierzchnik aniołów piątku. Anael :prawujewładzę nad planetą Wenus, jest jednym z dostojników anielskichzajmujących się prawami ludzkiej seksualności, a także władcądrugiego nieba, gdzie do jego obowiązków należy opieka nadmodlitwami płynącymi z pierwszego nieba. Według tradycji towłaśnie Anael jest aniołem, który w Księdze Izajasza (26, 2)woła: "Otwórzcie bramy!" Ponadto jest on zwierzchnikiemwszystkich królów i królestw na ziemi oraz panem Księżyca. Próczwymienionych wersji imienia Anael, jego transpozycjami zdają siętakże takie imiona, jak Amiel, Anafiel i Aufiel (zob. Christian, TheHistory and Practice of Magic, t. 2, s. 440). W Burzy z imion Anael iUriel Szekspir utworzył imię ducha powietrza, Ariela (zob.Churchill, Shakespeare and His Betters). W The Golden LegendLongfellowa Anael jest jednym z aniołów siedmiu planet; władaGwiazdą Miłości (Gwiazdą Wieczorną, czyli Wenus). W KsiędzeTobiasza, imię Anael nosi brat Tobiasza (zob. też: Levi,Transcendental Magic; Grimorium Verum; de Abano, Heptameron; Agrippa,Three Books of Oecult Philosophy).

Anafakseton (Anafazeton,Arfeton, Hipeton, Oneifeton) - jeden ze świętych aniołów Bożychprzywoływanych podczas obrzędów magicznych. Według legendywymówienie tego imienia spowoduje, że aniołowie zawezwą caływszechświat na Sąd Ostateczny. Anafakseton jest także duchemprzywoływanym podczas egzorcyzmów wody (zob. Waite, The Book ofCeremonia) Magicy.

Anafiel (Anpiel, "gałąź Boga")- wódz ośmiu aniołów Merkawy; strażnik kluczy do sal (pałaców)nieba; naczelny strażnik pieczęci, książę wody. jak głosilegenda, gdy Bóg postanowił ukarać Metatrona, anioła o boskimobliczu, wyznaczył właśnie Anafiela, aby 60 ognistymi biczamiwychłostał Jego umiłowanego sługę. Według hebrajskiej KsięgiHenocha to Anafiel (inne źródła wskazują na Rasuila lub Samuila)zaniósł Henocha do nieba, gdzie ten przemienił się w Metatrona(zob. Scholem, Jewish Gnosłicism, Merkabah Mysticism, and TalmudicTradition; Schwab, Vocabulaire de ('Angelologie). W Hejchalot IZabatiAnafiel jest porównywany z Bogiem i utożsamiany z Metatronem.

Anahel - książę aniołów trzeciego nieba, sam jednaksłużący w czwartym niebie (zob. Szósta i siódma księgaMojżeszowa). Jako Anahael, jest jednym z licznych aniołówstrzegących bram Zachodniego Wiatru (zob. Ozar Midrashim, t. 2, s.316).

Anahita (Anaitis) - w zaratustrianizmie, najwyższyrangą anioł żeński. Anahita (niepokalana) jest "duchemużyźniającej glebę wody i urodzaju" (zob. Redfield, Gods. ADictionary of the Deities of All Lands).

Anai - imięzapisane w niebie "czcionkami malachitu" (anielskimi) iprzywoływane w potężnych zaklęciach przeciwko demonom (zob.Masters, The Greater Key of Solomon).

Anaitis - Anahita

Anajreton (Amereton) - jeden z "wysokich rangą,świętych aniołów Bożych", przywoływanych podczas obrzędówmagicznych, zwłaszcza w zaklęciach atramentu i kolorów oraz wegzorcyzmach soli (zob. Waite, The Book of Ceremonial Magic;Grimorium Verum).

Anajz - według de Abano (Heptameron) aniołponiedziałku, mieszkający w pierwszym niebie, przywoływany zpołudnia. Ponieważ aniołowie są "bezcieleśni", ichpobyt w jednej ze sfer nieba, czy gdziekolwiek indziej, jest czystohipotetyczny. Aniołowie są obecni tam, gdzie mają jakieś, zleconeim przez Boga, zadanie do wykonania; jedynie dla naszej wygodykażdemu przypisuje się pewien locus operandi. Podobnie wszelkie"materialne" opisy aniołów (skrzydła, rozmiary, mowaitd.) winny być traktowane jako metafora.

Anak - lp. odAnakim.

anakim (hebr. anakim - giganci) - potomkowie upadłychaniołów i córek człowieczych, o czym niejasno wspomina KsięgaRodzaju 6. Anakim byli tak wysocy, że - według Zoharu - "Izraeliciwyglądali przy nich jak koniki polne". Zohar wymienia aniołówUzę i Azaela jako tych, którzy mieli dzieci "zwane anakim".Pierwotnie imię gigantów brzmiało: nefilim (upadli) (zob. Jung,Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan Literature; por.Pwt 1, 28; Joz 14, 12). W The Legends of the Jews (t. 1, s. 151)Ginzberga mowa o tym, że anakim "karkami dotykają Słońca".Jest to zgodne z poglądem, często wyrażanym w literaturzerabinackiej i islamskiej, że aniołowie, stojąc na ziemi, sięgajągłową nieba - podobnie jak Adam, kiedy został stworzony, ipodobnie jak niegdyś (lub obecnie) Izrafel (zob. hebrajska KsięgaHenocha; Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 111, 157).

Anamelech~ Adramelech

Ananchel (lub Ananehel - "łaska Boża")- anioł wysłany przez Boga do Estery, aby zjednać jej przychylnośćperskiego króla Aswerusa (zob. Księga Estery). Orygenes wspominaAnanchela w Komentarzu do Listu do Rzymian (IV, 12) (zob. też:Księga starożytności biblijnych Pseudo-Filona).

Anane -jeden z zastępów upadłych aniołów, wymienionych w etiopskiejKsiędze Henocha.

Ananehel ~ Ananchel

Ananel (Anani,Hananel, Chananel) - według jednych źródeł dobry anioł, wedługinnych, zły. Jako zły anioł (jeden z upadłych aniołów), Ananelmiał zstąpić z nieba na górę Hermon i sprowadzić na ziemięgrzech (zob. etiopska Księga Henocha; Ambelain, La KabbalePratique).

Anani ~ Ananel

Ananiel - jeden z licznychaniołów strzegących bram Wiatru Południowego (zob. OzarMidrashim, t. 2, s. 316).

Anapion - w The Lemegeton Waite'a,anioł siódmej godziny nocy, służący pod Mendrionem.

Anas- "I Bóg posłał dwóch aniołów, Sihaila i Anasa, orazczterech ewangelistów, by pochwycili demony gorączki [było ichdwanaście i wszystkie były demonami żeńskimi], a następniewychłostali je ognistymi rózgami". Źródłem tej opowieścijest XII-wieczny rękopis przechowywany w British Museum,przedrukowany w: M. Gaster, Studies in Texts in Folklore II, s. 1030.Gaster uważa, że Sihail to odmiana imienia Mihail (Michał), a Anas- imienia Anna, to jest świętej Anny, matki Maryi, tutajprzemienionej w anioła.

Anataniel A' - jeden z książątanielskich zastępów Amuhaela X (zob. M. Gaster, The Sword ofMoses).

Anauel - anioł opiekujący się handlem, bankieramiitd. Aniołem pokrewnym jest Aseij (zob. Ambelain, La KabbalePratique).

Anazachia -imię anioła, wymienione w hebrajskiejinskrypcji na trzecim pentagramie planety Saturn. Anazachia jestjednym z czterech aniołów, których imiona widnieją na tympentagramie. Trzej pozostali to: Omeliel, Anachiel i Aranchia.Reprodukcję magicznego kręgu przywołania zob. w: Shah, The SecretLore of Magic, s. 54 (por. Gollancz, Clavicula Salomonis).

Anazimur- według Księgi Razjela, jeden z siedmiu wysokich rangą aniołówtronowych pierwszego nieba, które "wykonują rozkazyniebiańskich możnowładców" (zob. de Abano, Elementia Magica;Szósta i siódma księga Mojżeszowa; pisma Corneliusa Agrippy).

Andas - w traktatach okultystycznych Andas jest przedstawianyjako jeden z aniołów służebnych Warkam, króla niedzielnychaniołów powietrza. W Heptameronie de Abano, na rysunku magicznegokręgu przywołań aniołów dla pierwszej godziny planetarnejniedzieli, Andas reprezentuje obwód zewnętrzny.
Aneb - aniołrządzący godziną, o przydomku "Dieu Clement" (zob.Ambelain, La Kabbale Pratique; Doolittle, Sagesse).

Anepaton(Anafeneton) - "wysoki rangą, święty anioł Boży",którego imię widnieje na pierścieniu przywołań. Aaron posłużyłsię tym imieniem, wzywając Boga (zob. Butler, Ritual Magic;Grimorium Verum; Waite, The Lemegeton; The Book of Ceremonial Magicy.

Anitor - święty anioł Boży, wzywany podczas obrzędówmagicznych (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon; GrimoriumVerum; The Book of Black Magic and Pacts).

Anituel ~ Anikuel

Ankor - anioł przywoływany w zaklęciu sitowia. Wmodlitwach magicznych odmawianych podczas nakładania szatrytualnych, Ankor to imię Boga (zob. Mathers, The Greater Key ofSolomon; Waite, The Book of Black Magic and of Pacts).

Anmael(Chnum) - jeden z przywódców upadłych aniołów, czasemutożsamiany z Szemhazajem (Semjazą), gdyż Anmael, tak jakSzemhazaj, prosząc o rękę córkę człowieczą (Istahar), obiecałjej wyjawić pełne Imię Boże (zob. Jung, Fallen Angels in Jewish,Christian i Mohammedan Literature). [Por. Ze skarbnicy midraszy, s.15-17; w tej wersji legendy dwaj aniołowie zabiegający o rękęziemianek noszą imiona Azael i Simchazi; zob. też Rousseau, Bógzła, s. 45 - przyp. tłum. ]

Annael - jedna z wersji imienia~ Aniel lub ~ Anael (zob. Doolittle, Sagesse).

Annauel -jeden z 72 aniołów noszących boskie imię Szemhameforasz. Imionawszystkich 72 aniołów tej klasy podano w Apendyksie.

Anpiel- w literaturze rabinackiej, anioł sprawujący opiekę nad ptakami.Mieszka w szóstym niebie, gdzie pełni funkcję strażnika 70 br

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!